صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۷ عقرب ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانو جرگه

اول سنبله 1386

پروفیسورحضرت صبغت الله مجددی رئیس مشرانو جرگه ، امروزبا آقای پارک إن کوک معین وزارت امور خارجه کوریا ی جنوبی وآقای کرستوفردل معاون سفیر امریکا مقیم کابل به طورجداگانه دیدار وملاقات نمود.

                 دراین ملاقاتها که سید حامد گیلانی نایب اول مشرانو جرگه ، پوهیالی امین الدین مظفری منشی مشرانو جرگه وانجینر اسدالله فلاح رئیس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه حاضر بودند ،

                معین وزیر خارجۀ کوریای جنوبی ، ازپروفیسور مجددی تقاضا نمود تا با استفاده از نفوذ وامکانات که از طریق کمیسیون مستقل تحکیم صلح دارند در حصه رهایی گروگانان کوریایی از دست طالبان ، توجه لازمی مبذول بدارند. 

                 پروفیسور مجددی   ازواقعۀگروگانان کوریایی خصوصاً زنان ابراز تاسف نموده افزود که دراین باره ازطریق کمیسیون مستقل تحکیم صلح باتمام امکانات مساعی به خرچ میدهند .

                 رئیس مشرانو جرگه  به معین وزارت خارجه کوریا تفهیم نموده گفت که  تا   توجه برخی کشورهای خارجی را که برطالبان نفوذ دارند جلب نمایند تا در رهایی این گروگانان مساعدت نمایند.

                  رئیس مشرانو جرگه همچنان  با معاون سفارت امریکا  ، روی اوضاع سیاسی و نظامی افغانستان ومنطقه وامور کاری  مشرانو جرگه صحبت به عمل آورده افزود که مشرانو جرگه درتصویب قوانین با غور وتعمق بیشتر کارمینمایند وقانون رسانه های همگانی با درنظرداشت جوانب علمی آن در جامعه افغانی ، درهفتۀ آینده به صورت کامل به تصویب خواهد رسید .

                دراین ملاقات سید حامد گیلانی نایب اول مشرانو جرگه درمورد چگونگی تصویب قانون رسانه های همگانی   معلومات ارایه نموده گفت که کارتصویب این قانون امروزدر جلسۀ عمومی جریان یافته است ودر هفتۀ بعدی به اتمام خواهد رسید .

                آقای کرستوفردل عملکرد شورای ملی   منجمله مشرانو جرگه را در راستای تحکیم دموکراسی ارزنده توصیف نموده واز همکاری های بیشترایالات متحدۀ امریکا ابرازآماده گی نمود.

 

دفترمطبوعاتی مشرانو جرگه

اول سنبله 1386

درجلسۀ فوق العادۀ امروزی مشرانوجرگه به ریاست سید حامد گیلانی نایب اول مشرانوجرگه،قانون رسانه های همگانی تافقرۀ ششم مادۀ دوم این قانون به تصویب رسید .

درحالیکه دراین مواد وفقره ها ،مصوبۀ ولسی جرگه بدون تعدیل تائید گردید، درواقعیت درهمین ماده های اول ودوم ، اهداف چون حمایت وتضمین حق آزادی فکروبیان ،حمایت ازحقوق ژورنالیستان وتأمین شرایط فعالیت آزاد رسانه ها،ترویج وانکشاف رسانه های همگانی ،آزاد ،مستقل وکثرت گرا وسایراهداف لازمی برای آزادی مطبوعات کشوربه تصویب رسید ه است که بادرنظرداشت اصول واحکام دین مبین اسلام وبه تأسی از حکم ماده (34) قانون اساسی واعلامیۀ جهانی حقوق بشربه منظورتأمین حق آزادی ، فکروبیان وتنظیم فعالیت رسانه های همگانی درکشوروضع گردیده است .

سایر مواد این قانون درجلسات بعدی مشرانو جرگه به تصویب خواهد رسید .

دفترمطبوعاتی مشرانو جرگه

اول اسد 1386

در کمیسییون سمع شکا یات به ریاست داکترزلمی ،روح الله امان شاروال کابل ،ضیاء الدین ضیا معیین وزارت تجارت وعدۀ از روسای مرکزی آن وزارت به سوالات پاسخ ارایه نمودند.

اعضای کمیسیون پرسشهای را مبنی بربلند رفتن سرسام آور نرخهای مواد اولیه ومواد نفتی ، سوء استفاده از روند بازارآزاد ، تفهیم ننمودن کلمه انحصار ازرقابت سالم ، به ستوه آمد ن مردم کم درآمد ازوضعیت کنونی افتصادی کشوربه ویژه عدم کنترول نرخها ومواد نفتی مطرح نمودند.

شاروال کابل تأئید نمود که واقعاً چالشهای درزمینه موجود بوده شاروالی دراین راستا مشکلات دارد که به گونۀ مثال دست باز نداشتن   درکنترول ومهارساختن نرخها ازسوی محتکرین را یاد آورنمود وخواهان ایجاد میکانیزم جدید درتفاهم با شورای اقتصادی حکومت وپارلمان گردید .

همچنان معیین وزارت تجارت بالارفتن ناگهانی مواد نفتی را عدم دلسوزی وشفافیت درکاروارد کننده گان مواد نفتی عنوان نموده وخاطر نشان ساخت که درزمینه باریاست دولت نیز تماس گرفته شده ،اما نظربه قانون اساسی حق اجازۀ کنترول نرخها در بازار آزاد کشور داده نشده است .

قرار کمیسیون برآن شد تا وزرای مالیه ،اقتصاد ،تجارت وشاروال کابل غرض ارایه طرح دراین زمینه  به یکی ازجلسات  این کمیسیون دعوت گردند.

همچنان بنابرعرایض مردم واحیای پارکهای صنعتی وفعال نمودن کارخانه ها جهت اشتغال مردم سوالی ازمعین وزارت تجارت مطرح گردید ، اما به نسبت عدم آگاهی معین آن وزارت  قرار برآن شد که بعد ازجمع آوری اطلاعات لازم درجلسه بعدی این کمیسیون به این سوالات پاسخ ارایه نماید. 

 دفترمطبوعاتی مشرانو جرگه

2 سنبله 1386

 پروفیسورحضرت صبغت الله مجددی رئیس مشرانو جرگه ورئیس کمیسیون مستقل تحکیم صلح ، امروز عازم کشور کانادا گردید .

درمیدان هوایی بین المللی کابل ،انجینر اسدالله فلاح رئیس عمومی دارالانشای مشرانو جرگه وروسای شعبات آن وبرخی روسای شعبات کمیسیون مستقل تحکیم صلح با پروفیسورمجددی خدا حافظی نمودند.

دفترمطبوعاتی مشرانو جرگه .

3 سنبله 1386

                جلسات کمیسیون های مشرانو جرگه امروز برگزار شد .

عبدالکریم خرم وزیراطلاعات وفرهنگ وانجینرنعمت الله احسان جاوید وزیرترانسپورت درکمیسیون سمع شکایات به ریاست داکترزلمی درمورد قرارداد هوتل انترکانتیننتال ووضع موجودۀ  شرکت هوایی آریانا  پاسخ ارایه نمودند.

این سومین باراست که هوتل مذکوربه نسبت قرارداد پائین که به ضرردولت تمام شده است ،دراین کمیسیون مورد بحث قرار میگرد.

                این هوتل  که درسال 1383 با کمپنی فریکام سالانه  باتأدیۀ  پنجصدهزاردالربدون داوطلبی قرارداد شده بود، درحالیکه  خود دولت آنرا به دست داشت درمدت یازده ماه (چهار ملیون دالر) عواید داشته است.

 البته بعد از فسخ این قراداد اکنون این هوتل بدون قرارداد مجدد دربرابرهمان پنجصد هزاردالر دراختیار شرکت F.K.H  قراردارد  که میلونها دالرازعواید دولت کاسته می شود و پاسخهای  وزرای مذکور در زمینه قناعت اعضای کمیسیون را فراهم کرده نتوانست وقرارکمیسیون  بر آن شد   که وزرای مذکورهمراه با هیئت مدیرۀ هوتل که متشکل ازنماینده های وزارتخانه های تجارت ،مالیه ،معادن  ،شرکت آریانا وبانک پشتنی میباشد، به یکی ازجلسات آینده کمیسیون دعوت گردند.

     همچنان دراین کمیسیون وضع موجودۀ شرکت هوایی آریانا با وزیرترانسپورت مطرح شد .

                وزیرترانسپورت گفت که بربنیادمطالبۀ کنوانسیون بین المللی خطوط هوایی ، آریانا درصورتی ازلست سیاه اخراج شده میتواند که طیارات آن جدید ومصئونیت پروازطیارات مطابق نورم بین المللی آماده گردد وافزود امور امنیتی میدان هوایی    بین المللی کابل با کمپنی امنیتی  خصوصی که معیاری عمل بتواند، محول گردد .

                وزیراطلاعات به پاسخ سوالی گفت که تا اکنون در حفظ ونگهداری آثارباستانی   اقدامات قابل توجهی صورت نگرفته ونیازبه تصامیم بهترمیباشد.

درکمیسیون اموردفاعی وتمامیت ارضی  به ریاست حاجی شیرمحمد آخندزاده، دگرجنرال باز محمد "جوهری " معاون  وزیر دفاع   ، جنرال ظاهرعظیمی سخنگوی وبرخی منسوبین بلند رتبه دیگرآن وزارت  به سوالات پاسخ ارایه نمودند.

                اعضای کمیسیون سوالاتی را دربخشهای اکمالات این وزارت ،  تأمینات مالی وتخنیکی ،تعلیم وتربیه منسوبین نظامی ،نحوۀ جمع آوری سلاح پروسه DDR ودایاک و نگهداری آن ،تشکیلات واستخدام افسران به اساس ترکیب ملی وچگونگی اعاشۀ بخش پرسونل هوایی مطرح نمودند که ازسوی آنان پاسخهاو معلومات ارایه شد  .

                معاون وزارت دفاع گفت که پروسه اکمالات وزارت دفاع به موفقیت پیش میرود و از منابع  دولت ،جامعه بین المللی و(دی،دی، آر)   تا اکنون 75 فیصد اکمالات    صورت گرفته است وافزود درنظراست این اکمالات وتجهیزات به استندرد ناتوبرابرباشد.

                در کمیسیون امور داخلی به ریاست انجینیر محمد عارف سروری ،از عبدالمالک صدیقی معین اداری   وزارت امور داخله در موردچگونگی  ایجاد واحدهای های اداری در کشور سوالاتی مطرح گردید  .

وی گفت که بنابه تصمیم دولت در نظر است بخش  ملکی وزارت امور داخله تحت نام ادارۀ مستقل امور ارگانهای محلی  در چوکات ریاست جمهوری ایجاد و مستقیماًبه رئیس جمهور گزارش بدهند . 

موصوف همچنان از پیشنهاد طرح جدید قا نون ادارۀ محلی یاد آوری نموده گفت که طرح مذکور عنقریب بعد از منظوری شورای وزیران جهت تصویب به شورای ملی ارسال می گردد و به اساس این قانون در مورد ایجاد وتشکیل واحد های اداری نیز تجدید نظر صورت خواهد گرفت.

 در کمیسیون رفاه عامه به ریاست داکتر باختر امین زی، محمد واصل نور مهمند معین امور اجتماعی وزارت امور شهدا ،معلولین ،کارو امور اجتماعی پیرامون چگونگی مقرری  رؤسای  کاروامور اجتماعی در ولایات معلومات ارائه نمود .

 وی گفت ،پروسۀ تقرر رؤسا از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و به اساس منظوری ریاست جمهوری صورت می گیرد .

 موصوف همچنان دررابطه به شاخص و پلانهای کاری آن وزارت در تمام امور معلومات ارایه نموده و خواهان حمایت از برنامه های کاری آن وزارت ،از کمیسیون رفاه عامه گردید . 

 در کمیسیون شوراهای ولایتی به ریاست محمد عمر شیززاد ،کریم باز رئیس ارتباط با شورا های ولایتی  وزارت امور پارلمانی در موردتسهیلات لازم که به شوراهای ولایتی فراهم گردیده است معلومات ارایه نمود .

      در کمیسیون امور بین المللی به ریاست داکترمحمد عمرصمیم درمورد بازدید اعضا ی کمیسیون از نمایندگی های  وزارت امور خارجه در ولایت بلخ وشیرخان بندر  ولایت کندز  بحث صورت گرفت .

در کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست به ریاست نسرین پارسا در مورد مشکلات محیط زیست در کشور صحبت شد و قرار کمیسیون بر آن شد تا شاروال کابل جهت ارائه معلومات در مورد فعالیت های شاروالی کابل در خصوص حفظ الصحۀ محیطی در کابل در یکی ازجلسات  کمیسیون دعوت گردد .

       در کمیسیون امور مذهبی ،معارف و تحصیلات عالی به ریاست مولوی ارسلان رحمانی روی تصحیح اغلاط طباعتی ، تعدیلات واضافات  قا نون رسانه های همگانی که قرار است فردا در جلسۀ عمومی پیشکش گردد، کارصورت   گرفت .

     در کمیسیون جنسیت و جامعه مدنی به ریاست صدیقه بلخی در مورد بازدید اعضای کمیسیون از پرورشگاه آشیانه صحبت به عمل آمد .

    در کمیسسیون مواصلات و مخابرات  گزارش شرکت محمد ناصرعطایی در سیمنار یک هفته ای در ولایت هرات تحت عنوان طرح انکشاف ملی افغانستان وسفر موصوف به انگلستان  مورد بحث قرار گرفت.

                درکمیسیون امورشهدا ،معلولین ، کارواموراجتماعی گزارش سناتور طیبه زاهدی ازولایت هرات درمورد وضع معلولین وورثه شهد ا به بحث گرفته شد  وغرض اجراآت به مراجع مربوطه محول گردید. 

دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه

4سنبله 1386

مشرانو جرگه امروز قا نون رسانه های همگانی را از فقرۀ یک ماده سوم الی فقرۀ (21)آن به تصویب رسانید

این جلسه که به ریاست سید حامد گیلانی نایب اول مشرانو جرگه دایر شده بود برخی تعدیلات تخنیکی درتعریفات بعضی فقره های ماده سوم  وارد گردید .

در این فقره ها اصطلاحات چون رسانه ، رسانه همگانی ، عامه و خصوصی ،  خبرنگار ، مطبعه ، طابع ، ناشر ، نشر ، موسسه نشراتی ، نهاد آموزشی ژورنالیزم ، دارالترجمه ،آژا نس  خبر رسانی ، صاحب امتیاز ، مدیر مسوول ، رادیو ، تلویزیون و شبکه کیبلی تعریف شده است .

فقره های (8،20و 21) این ماده از طرف ولسی جرگه بر متن پیشنهادی حکومت  ایزاد شده بود و در آنها تعریفات  موسسه تولید فلم ، اعلانات و اعانه تذکر رفته است که با اکثر تعدیلات ولسی جرگه  مورد تایید اعضای مشرانو جرگه قرار گرفت.

قرار است فردا مورخ 5 سنبله جلسۀ فوق العاده مشرانو جرگه به منظور تصویب مواد باقیمانده این قانون تدویر یابد .

دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه

5 سنبله 1386

در جلسه فوق العاده  امروزی مشرانو جرگه به ریاست سید حامد گیلانی نایب اول ، قانون رسانه ها ی همگانی از ماده چهارم الی مادۀ هفدهم  آن با برخی تعدیلات به تصویب رسید  .

عمده ترین تعدیل دراین قانون در ماده سیزد هم  بودکه درمصوبۀ ولسی جرگه ، رادیو تلویزیون ملی درچوکات دولت جمهوری اسلامی افغانستان اداره وبودجه آن ازطریق دولت واعلانات تأمین میگردد، آمده بود ؛ اما درتعدیل مشرانو جرگه «رادیوتلویزیون ملی افغانستان رسانۀ همگانی متعلق به ملت افغانستان است که درچوکات وزارت اطلاعات وفرهنگ اداره وبودجۀ آن ازطریق آن وزارت ،عرضه خدمات واعلانات تأمین میگردد»،به تصویب     رسید.

سایرمواد  فصل دوم و سوم، حقوق و مکلفیت های رسانه ها ، آزادی فکر و بیان ، تشکیل انجمن صنفی  اعضای رسانه ها و خبرنگاران ، تا سیس رسانه های  چاپی همراه بااساسنامه ، امور مالی آنها و فعالیت رسانه های موسسات خارجی رانیز احتوامینماید .

دو مادۀ هشت فقره یی که در بین مواد ششم و هفتم متن پیشنهادی حکومت که از سوی ولسی جرگه ایزاد گردیده بود و محتویات ان حمایت قانونی حق جواب رد اتها م  به رسانه را دارد ، در بر د اشت با وارد نمودن برخی تعدیلات تخنیکی     ،نیز مورد تائید اعضای مشرانو جرگه قرارگفت  .

دفتر مطبوعاتی مشرانوجرگه

6 سنبله 1386

درجلسه امروزی مشرانو جرگه به ادامۀ جلسات قبلی، قانون رسانه های همگانی  از مادۀ (هفدهم) الی ماده (سی و ششم ) با برخی تعدیلات و ایزادات به تصویب رسید .

این جلسه که به ریاست سید حامد گیلانی نایب اول مشرانو جرگه دایر شده بود  ؛ یک فقره    در ماده (25) این قانون به شرح ذیل ایزاد گردید: «رسانه های همگانی برقی مکلف اند آذان پنجگانه را ازطریق شبکه های خویش پخش نموده ودرترتیب برنامه های خویش تقدس روزهای مقدس اسلامی وماۀ مبارک رمضان رارعایت نمایند» .                                                                                                    درمادۀ(23) مصوب ولسی جرگه مبنی براینکه « رادیوتلویزیون های خصوصی موظف اند که مطالب ثبت وضبط شده خویش را حد اقل تا مدت یکسال در آرشیف خود نگهداری نمایند»، مشرانو جرگه  آنرا به حد اقل سه سال تعدیل نمود .

سایر مواد که ازطرف  ولسی جرگه به متن پیشنهادی حکومت ایزاد شده بود، با برخی تعدیلات جزئی مورد تائید اعضای مشرانو جرگه  قرار گرفت.

قرار بود که بعد ازظهرامروزنیز جلسه مشرانو جرگه غرض تصویب مواد باقیمانده این قانون دایر گردد؛اما نسبت عدم تکمیل نصاب جلسه مذکور دایرنگردید ،قراراست فردا مورخ (7) سنبله جهت تصویب قانون مذکور، جلسۀ فوق العادۀ مشرانو جرگه دایر گردد.  

دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه

7سنبله 1386

در جلسه فوق العاده امروزی مشرانو جرگه به ریاست سید حامد گیلانی نایب اول مشرانو جرگه قانون رسانه های همگانی از ماده (سی وششم ) الی ماده( چهل ودوم ) با برخی تعدیلات به تصویب رسید.

در مادۀ 41این قانون که به منظور طرح و تدوین پالیسی رسانه ی کشور ، شورای عالی رسانه ها با ترکیب وزیر اطلاعات و فرهنگ ، وزیر مخابرات ، نماینده ستره محکمه ،نماینده وزارت عدلیه ، یک نماینده از کمیسیون مربوطه مشرانو جرگه و دونفر از کمیسیون مربوطه ولسی جرگه و یک نفر عالم جید دینی به نماینده گی از وزارت حج واوقاف و دونفر مسلکی و با تجربۀ  ژورنالیزم از جامعه ژورنالسیتان و یکنفر دیگر ازجامعه مدنی برای سه سال ایجاد میگردد .» ،مشرانو جرگه نماینده های شورای ملی را از عضویت شورای عالی رسانه ها خذف نمود  ونیز ترکیب وزیر اطلاعات و فرهنگ را به ترکیب نمایندۀ وزارت اطلاعات وفرهنگ تعدیل نمود  ومصوبه ولسی جرگه دربند دوم این ماده   مبنی بر اینکه :«یک نفر از اعضای شورای عالی رسانه ها از طریق انتخابات آزاد  از میان خود شا ن انتخاب گردد نیز مورد تائید مشرانو جرگه قرار گرفت .

همچنان ماده چهل ودوم  مصوبه ولسی جرگه که ترکیب کمیسیون رسانه های همگانی ( 9 )نفر  و معاش آنان از بودجه دولت پرداخته شود ، مشرانو جرگه آ نرا به هفت عضوتقلیل داد و پرداخت معاش آنها را از بودجه وزارت ا طلاعات و فرهنگ  ،تعدیل نمود.

طبق یک خبر دیگرقرار است دوهمین دور جلسۀ پارلمان آموزسی جوانان به روز جمعه مورخ نهم سنبله با شرکت 101 نمایندۀ انتخابی جوانان  در تالار مشرنوجرگه برای یک روز تدویر یابد .

هدف از تدویر پا رلمان جوانان ، آموزش آنان به مسایل پارلمانی و طرز کار جلسات مجلسین و کمسیونهای آنان می باشد . پارلمان آموزشی جوانان برای اولین بار از تاریخ20 جوزا ال 25 جوزا در تالار مشرانو جرگه تدویر یافته بود

 

 

دفتر مطبوعاتی مشرا نو جرگه

7 سنبله 1386

         کمیسیون سمع شکایات مشرانو جرگه به ریاست داکتر زلمی از داکتر عبدالغفور غزنوی معین تدریسی وزارت معارف و هیئت همراه وی در رابطه به تقرر رؤسای معارف ولایات کندز بلخ و بغلان که گفته میشودخلاف پروسۀ اصلاحات اداری مقرر شده اند  وانفکاک خانم وکیله مدیرۀ لیسه نسوان  غازی  محمد ایوب خان وبرخورد توهین آمیزوی از سوی ظهور افغان سخنگوی وزارت معارف در برابر موصوفه سوالاتی مطرح گردید.

   معین تدریسی گفت که رؤسای معارف ولایات 34 گانه بعد از سپری نمودن امتحان از طریقۀ پروسۀ اصلاحات اداری مقرر  میگردند و درتقرر رؤسای فوق الذکرنیز عین پروسه تطبیق شده است .

    وی در رابطه به انفکاک خانم وکیله مدیرۀ لیسه نسوان غازی محمد ایوب خان گفت وزارت معارف طبق پلان بررسی  مکاتب شهر کابل ،مشاورینی را تعیین نموده تا با معیت رؤسای معارف حوزه های مربوطه از مکاتب بازدید و به مشکلات آنها رسیدگی نمایندکه انفکاک خانم وکیله نیز در نتیجه همین بررسی ها صورت گرفته است  .

     در بخش دیگر جلسه امر حوزۀ شانزدهم پولیس در رابطه به جلوگیری از اعمار خانه های خود سر در تپۀ مرنجان معلومات ارائه نمود که مورد تأ یید اعضای کمیسیون قرار گرفت .

 

دفترمطبوعاتی مشرانو جرگه

8 سنبله 1386

وزیرتجارت وعدۀ ازمسوولین دیگردرمورد صعود قیمت مواد نفتی ،وضعیت موجودۀ شرکت هوایی آریانا ، قرارداد هوتل انتر کانتیننتال وپارکهای صنعتی کابل ،امروز در کمیسیون سمع شکایات مشرانو جرگه به ریاست داکتر زلمی ، معلومات وپاسخ ارایه نمودند .

 دراین جلسه وزیر تجارت ، معینان وزارتخانه های ترانسپورت ، اطلاعات وفرهنگ ، معادن ، اقتصاد ،رئیس بانگ جهانی درافغانستان ،روسای شرکت هوایی آریانا ، شرکت بیمه ملی ،ریاست تصدی هوتل ها ، سرپرست هوتل انتر کانتیننتال ومعاون شاروالی کابل به سوالات پاسخ ارایه نمودند .

داکترمیرمحمد امین فرهنگ وزیرتجارت گفت که تدابیر روی دست است تا سکتور خصوصی مواد نفتی راطبق تقاضای بازار وارد نماید وافزود که در دوهفتۀ آینده( بیست هزار تن) نفت به کشوروارد خواهد شد وهمچنان دولت درحال صحبت با دول ترکمستان ،قزاقستان است تا درصادرات مواد نفتی به افغانستان مالیات را بر تاجران کاهش دهند وی علاوه نمود   که پنج هزارتن مواد نفتی بی کیفیت   دربندر حیرتان ضبط گردیده وعاملین آن به څارنوالی معرفی شده اند.

موصوف علل بلند رفتن مواد نفتی پالیسی جدید کشورایران درقبال تورید  موادنفتی ازکشورهای همسایه به ایران  ،احتکارمواد نفتی در خارج ازسوی برخی تاجران وخودکامه گی سکتورهای خصوصی   با استفاده ازنام اقتصادبازارآزاد  ،عنوان نمود.

رئیس شرکت هوایی آریانا درمورد وضعیت آن شرکت معلومات داده گفت که علت عقب مانی این شرکت   دررقابت با سایر شرکتهای هوایی ،عدم توجه مسوولین دولتی ،جذب پیلوتان وافراد مسلکی این شرکت به سایر شرکتها ی هوایی ،نبود تدابیر امنیتی لازم درمیدان هوایی بین المللی کابل میباشد  درعین حال معین وزارت ترانسپورت گفت که تلاش ها جریان دارد تا پیلوتها وافراد مسلکی این شرکت که  به دیگر شرکتهای هوایی  جذب شده اند ،به شرکت آریا نا بر گشتانده شوند ومسوولیت امنیت میدان هوایی  بین المللی کابل به   یک کمپنی خصوصی خارجی محول گردد تا اعتماد کشورهای خارجی برمصئونیت این میدان هوای حاصل گردد و دراین صورت اجازۀ پرواز طیارات   شرکت های هوایی کشور به سایر ممالک داده شود .

درمورد هوتل انترکانتیننتال وزیرتجارت گفت که هردوشرکت قرار دادی این هوتل (فریکام وF.K.H ) مطابق به مواد قرارداد عمل نکرده وقراربرآن شد که بمنظورفسخ این قرارداد،   جلسه یی بااشتراک سید اسحاق نادری مشاوراقتصادی رئیس جمهور،وزیرتجارت ،رئیس کمیسیون سمع شکایات و قاضی القضات کشوردرستره محکمه تدویرگردد  .

این هوتل فعلاً به دست شرکت (F.K.H) سالانه دربدل پنجصد هزاردالر قرارگرفته است ،درحالیکه قبل ازقرارداد، دولت دریازده ماه( چهارملیون دالر)عواید خالص ازاین هوتل بدست آورده بود .

دربخش دیگرجلسه موضوع پارکهای صنعتی کابل به بحث گرفته شدکه به گفتۀ وزیر تجارت ،ادارۀ آیسا ( سی ملیون دالر) بودجۀ پارکهای صنعتی را بدست آورده ، ولی درمصارف آن شفافیت وجود نداشته است وهمچنان این اداره  چگونگی مصرف بودجۀ مذکور را به وزارت مالیه گزارش نداده است  و این موضوع مورد انتقاد شدید وزیر تجارت واعضای کمیسیون قرار گرفت .

همچنان در جلسه اعضای کمیسیون ازرئیس بانک جهانی مقیم کشور خواستند  تا در  شرایط کنونی به دولت افغانستان کمک نماید ،اما وی بنابا برخی ملحوظات ومحدودیت های بانک جهانی، گفت که نمی تواند دراین راستاکمک مالی نماید .

دفترمطبوعاتی مشرانو جرگه

9 سنبله 1386

دومین جلسه پارلمانی آموزشی جوانان افغانستان درتالارجلسات مشرانو جرگه امروزبه ریاست عبدالصبورمجددی رئیس پارلمان آموزشی جوانان تدویرگردید .

درجلسه نخست،داکتربرهان الله شینواری نایب دوم مشرانو جرگه طی بیانیه یی ،جوانان را آینده سازان کشورخطاب نموده گفت که جوانان باید   آمادۀ درک مسوولیت های آینده خویش دربرابر آبادی وتعالی کشورشان باشند وبیشتردرفراگیری علم ودانش مسلکی وکسب اخلاق اسلامی وافغانی سعی وتلاش به خرچ دهند تا مسوولیتهای آینده شان را به خوبی انجام دهند .

بعداً اعضای پارلمان آموزشی جوانان درمورد مسایل پارلمانی ،تدویرموفقانۀ جرگه امن منطقوی ،اوضاع امنیتی واقتصادی کشور ،موضوع بیکاری جوانان ،مبارزه باکشت وقاچاق مواد مخدر،فساد اداری ،صعود قیم مواد اولیه خاصتاً مواد سوخت نظرات وسوالاتی را مطرح نمودند که از سوی پوهیالی امین الدین مظفری منشی مشرانو جرگه ،صبرینا ثاقب عضو ولسی جرگه ومحمد کاظم ملوان معاون ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه توضیحات ارایه گردید .

اعضای   جلسه ،قطعنامۀ ده فقره یی را تصویب نمودند که درآن ضمن اظهار امتنان، ازسهم ،تلاش وفراهم آوری تسهیلات ازسوی شورای ملی ،بویژه مشرانو جرگه و«پروژۀ حمایت از تأسیس قوۀ مقننه افغانستان»(SEAL ) مربوط ادارۀ انکشافی  ملل متحد درایجاد پارلمان آموزشی جوانان وتدویردومین جلسه آن وازمصوبات جرگه امن منطقوی تائید به عمل آمده است .

همچنان درقطعنامه نگرانی های قشرجوان ازخرابی وضع امنیتی ،تلفات افراد ملکی ، تولید وقاچاق مواد مخدر،فساد اداری ، فقروبیکاری وصعود نرخهای مواد اولیه، ابراز گردید ه است .

هکذا در قطعنامه، به نماینده گی ازقشر جوان کشور ،ازتمام جوانان افغانستان              وبخصوص جوانانیکه بنابرعوامل مختلف درصفوف مخالفین مسلح دولت قرارگرفته اند ،خواسته شد تا با پیوستن به پروسه سیاسی، کشورخویش را ازمصیبتهای متداوم جنگ وبرادرکشی نجات دهند.

درختم جلسه، تصدیقنامه های برای اشتراک کننده گان دومین جلسۀ آموزشی پارلمان جوانان توزیع گردید.

دفتر مطبوعاتی مشرا نو جرگه

10 سنبله 1385    

کمیسیونهای مشرا نو جرگه، امروز تشکیل جلسه نمودند .

    در کمیسیون اقتصاد ملی به ریاست فضل کریم محمودی ،  انجنیر محمد ابراهیم عادل وزیر معادن ونمایند گان کار خانه های تولیدی نمک به پرسشهای اعضای کمیسیون معلومات  ارائه داشتند .

     درجلسه  ،مو ضوع نمک های بدون کیفیت وغیر صحی در بازار به بحث گرفته شد ،مالک فابریکه تولیدی نمک «آینده درخشان» گفت  که از سوی دولت زمینه های فراهم شود تا نمکهای تولیدی را از خارج به کشور وارد سازیم .

      اماوزیرمعادن ارزشمندی صحی وغذایی معادن نمک داخلی رابه مراتب بهتر و اقتصاد ی تر نظربه نمکهای خارجی خوانده خاطرنشان ساخت که با در نظر داشت تقاضای بازار در تهیۀ نمک از معادن داخلی اقدامات ضروری روی دست دارد .

      وی افزود که از طرف قرار دادی های سه معدن نمک، ماشین آلات تصفیۀ نمک از کشور چین تا آخر سال روان وارد میگردد .

    این در حالیست که نمایندۀ وزارت صحت عامه ،تولید نمک را به صورت فنی وصحی آن که بتواند آیودین رادر ترکیب آن گنجانیده شود، برای صحت وسلامتی مردم خصوصاً اطفال و مادران دارای اهمیت خواند که فعلا پایین بودن سطح تولید نمک در معادن کشور ونا همآهنگی قراردادیان با صاحبان فابریکه های آن مشکلاتی  را به استخراج و عرضۀ نمک صحی وطنی به بار آورده است .

          قرار کمیسیون بر آن شد تا درآیندۀ نزدیک هیئتی مشتمل بر نمایندگان وزارت معادن ،کمیسیون اقتصاد ملی مشرا نو جرگه و صنف تولید کننده گان نمک،وضعیت معادن نمک را در شمال کشور بررسی نمایند  تا تصامیم لازم در زمینه  اتخاذ گردد . 

    در کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکتر زلمی  دگر جنرال محب الله معاون وزیردفاع ملی و بر خی مسوولان دیگر آن وزارت  به سوالات اعضای کمیسیون مبنی بربی سر نوشتی  افسران تنقیص شده  و دی دی  آر شده ،تبدیلی عدۀ ازدکتوران به ولایا ت ، در جریان آموزشهای  تخصص شان ،فرستادن نرسها  به حیث داکتر به ولایات ، پاسخ ارائه نمودند .

       معاون وزیر دفاع تصریح نمودکه به  اساس فرمان رئیس جمهور، افسرانی که دی دی آر شده اند  با در نظرداشت  کارت و اسناد قانونی  که  از سوی وزارت دفاع ملی برای آنها داده شده است برای شان زمین توزیع میگردد .

     موصوف در مورد اعزام دکتوران به  ولایات گفت که طبق تعامل موجود، فرستادن آنها به عوض کمبود پرسونل طبی در اطراف ومعاوضه با دکتورانی که مدت سه سال خدمت  در ولایات را سپری کرده اند صورت می گیرد ،اما باآنهم دکتوران مذکور می توانند با موافقۀ قطعات مربوطۀ خویش که در محدودۀ کابل موقعیت دارند  همزمان در اجرای وظیفه به آموزش تخصصی شان نیز ادامه دهند و کسانیکه  داکترهستند در قطعات نظامی توظیف میگردند اما کسانیکه معاون داکترباشند ،نظر به کمبود پرسونل در کندک ها ،تولی ها ولواها فرستاده میشوند .

   وی در مورد تنقیص عدۀ از افسران گفت پروسۀ تنقیص در اردوی ملی به اساس تر کیب ملی ،تخصص و مدت خدمت صورت می گیرد.

      در کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی به ریاست شیر محمد آخند زاده اوضاع امنیتی کشور و تعدیلات وارد شده در قانون خرید و فروش عقار برای نمایند گی های سیاسی خارجی در کشور تبادل نظر صورت گرفت .

     در کمیسیون امور مذهبی ،معارف و تحصیلات عالی به ریاست مولوی ارسلان رحمانی روی سهمیۀ عازمین حج بیت الله شریف  ازسوی وزارت حج و اوقاف برای ولایات، بحث به عمل آمد .

     در کمیسیون شوراهای  ولایتی به ریاست محمد عمرشیرزاد روی مشکلات محصلین دارالمعلمین ولایت ننگرهار بحث صورت گرفت .

     در کمیسیون شهدا ،معلولین و معیوبین به ریاست نفیسه سلطانی در مورد پیشنهاد معلولین و معیوبین مبنی بر اعمار هژده کلینیک درشهر کابل بحث گردید .

     در کمیسیون جنسیت و جامعه مدنی به ریاست صدیقه بلخی ،درکمیسیون مالی ،بودجه و محاسبات عمومی به ریاست حاجی محمد اکبروحدت درکمیسیون مواصلات و مخابرات به ریاست محمد ناصر عطایی روی موضوعات مطروحه صحبت به عمل آمد .

 

دفتر مطبوعاتی مشرا نو جرگه

10 سنبله 1385

 

    جلسۀ کمیسیون مؤقت مصالحۀ ملی مشرانو جرگه به ریاست پیرسید ابراهیم گیلانی درحالیکه عبدالخالق حسینی پشه یی نایب منشی مشرانو جرگه نیزحاضربودند امروزتدویرگردید.

    درجلسه روی ابعاد مختلف مصوبات جرگه امن منطقوی صحبت گردیده واعضای کمیسیون ،صلح وآشتی رابا مخالفین مسلح دولت جهت استقرارصلح وامنیت درافغانستان ومنطقه ازاولویت های کاری دولت درپرتو مصوبات جرگه امن منطقوی دانستند.

    دراخیرقرارکمیسیون برآن شدکه حین دیداربا رئیس جمهورکشور پیشنهاد گرددتا درترکیب کمیته بیست وپنج عضوی جانب افغانستان ازولایات ناامن دو،دونفربشمول 3تن ازاعضای کمیسیون مؤقت مصالحۀ ملی نیزشامل گردد.

 

دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه

11سنبله 1386

در جلسه امروزی مشرانو جرگه مواد (43و44) قانون رسانه های همگانی مصوب ولسی جرگه در (11) فقره به تصویب رسید.

                این جلسه که به ریاست  داکتر برهان الله شینواری نایب دوم مشرانو جرگه دایر شده بود ، فقره های هفتم و هشتم ماده (43) پیرامون « نظارت بر امور مالی، اداری و  نشراتی رادیو تلویزیون وتد قیق بودجه  و تقدیم آن به شورای عالی رسانه ها » از سوی کمیسیون رسانه های همگانی ، حذف گردید،چون درجلسۀ مورخ پنجم سنبله مشرانو جرگه رادیووتلویزیون ملی درمادۀ سیزدهم این قانون درچوکات وزارت اطلاعات وفرهنگ اداره وبودجه آن ازطریق آن وزارت ،عرضه خدمات واعلانات تأمین می گردد، به تصویب رسیده است .

بنابرآن ادارۀ یک نهاد رسانه یی تحت دوارگان ازسوی اعضای مشرانو جرگه مناسب پنداشته نشد وهمچنان فقره سوم ماده (44) مصوب ولسی جرگه به این شرح که : «رئیس اجرایی رادیو تلویزیون ملی ، رئیس کمیسیون رادیو تلویزیون ملی نیز میباشد » حذف گردید،زیراکه ، درفقرۀ دوم ماده (41) پیشنهاد رئیس واعضای کمیسیون رادیو تلویزیون ملی، جهت منظوری به رئیس جمهور،ازصلاحیت های شورای عالی رسانه ها ،تصویب شده است   .

                همچنان در جلسه مصوبه ولسی جرگه در مورد قانون اصلاحات قوای پولیس ملی معرفی و غرض تد قیق و  بررسی به کمیسیونهای امور تقنینی و نظارت حقوقی و امور داخلی مشرانو جرگه محول گردید .این قانون دارای هژده ماده و پنج فصل میباشد .

                قراراست فردا مورخ 12 سنبله 1386جلسۀ فوق العادۀ مشرانو جرگه غرض تصویب مواد متباقی این قانون دایر گردد.

 

دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه

14 سنبله 1386

انجنیر اسدالله فلاح رئیس دارالانشای مشرانو جرگه در حالیکه معاون و اعضای دارالانشا حاضر بودند با آقای کوین گیش متخصص تقویه پارلمانی و حکومتداری ادارۀ یو سایدی در افغانستان ملاقات نمود .

در این ملاقات در مورد ضرورت همکار ی اد ارۀ مذکور در قسمت شعبات کاری اعضای مشرانو جرگه  و اعمار منازل مسکونی با اقساط طویل برای کارمندان دارالانشا   صحبت به عمل آمد و موصوف وعده نمود که این مطالب را با ا دارۀ مرکزی خود در میان خواهد گذاشت .

گفتنی است که عده کارمندان مسلکی دارالانشا به نسبت پائین بودن حقوق و امتیازات خود ، برای تبدیلی شان به موسسات و انجو ها رجوع مینمایند .

اعلامیه مطبوعاتی مشرانو جرگۀ شورای ملی افغانستان

مورخ 15 سنبله 1386

 

بسم الله الرحمن االرحیم

مشرانو جرگه شورای ملی افغانستان ، در ج کلمه طیبه را در توپ فوتبال و پرتاب آنرا از طریق هوا از سوی نظامیان امریکایی در منطقۀ «لکن » ولایت خوست با شدید ترین لحن تقبیح و محکوم نموده ، خواهان باز پرس قضیه از جانب حکومت در مورد این عمل شرورانۀ نظامیان امریکایی میباشد .

بر اساس گزارش ها این تو پ های فوتبال قبلاً برای بازی های المپیک جهانی تهیه شده و حکومت عربستان سعودی بر ساختار این توپ با در ج پرچم آن کشور که کلمۀ طیبه در آن نوشته میباشد و در ردیف پرچم های سایر کشور های جهان ، ساختار شده بود ؛ احتجاج نموده و استماع آنرا ممنوع قرار داده بود ؛ ولی با آنهم نظامیان امریکایی با اهدای این توپ ها که از طریق هوا به ولایت خوست پرتاب  نموده است ، سبب رنجش خاطر تمام امت مسلمه گردیده و آنرا بی حرمتی به نخستین بنای اسلامی خود میدانند .

اگر چه نظامیان امریکایی اهدای این توپ ها را ناشی از بی خبری خود ؛ ازحساسیت  موضوع عنوان کرده و معذرت خواهی نموده اند ؛ اما در انظار مردم متدین ما یک نوع بی اعتنایی و بی خبر ی عساکر امریکایی را نشان میدهد و مشرانوجرگه جداً خواهان بررسی آن گردیده و چنین اعمالی را شدید اً محکوم مینماید .

مشرانو جرگه شورای ملی افغانستان

 ریاست اطلاعات و ارتباط عامه مشرا نو جرگه

15 سنبله 1386

       هیئت پارلمان  ناتو به ریاست جیو میرندا کالا باسید حامدگیلانی نایب اول مشرا نو جرگه  امروز در شورای ملی ملاقات نمود.

     درملاقات نایب اول مشرا نو جرگه طی صحبتی گفت که تروریزم و القاعده بزرگترین چالش فرا راه مردم افغانستان میباشد و به تداوم حضور نیروی نظامی ناتو بخاطر استقرار صلح و امنیت در افغانستان  تأ کید نمود .

    سید حامد گیلانی   ابراز  آرزومندی نمود تا  بخاطر تبادل بیشترتجارب پارلمانی  زمینه های بیشتر این گونه ملاقا تها  مساعد گردد.

    در مقابل رئیس هیئت پارلمان ناتو ، تصریح  نمود که پارلمان ناتو جهت تعمیم  دموکراسی در کنار پارلمان افغانستان قرار خواهد داشت  .

    در ملاقات داکتر بر هان الله شینواری نایب دوم ، عبدالخالق حسینی پشه ای نایب منشی ، احمد شاه رمضان رئیس کمیسیون روابط بین المللی وانجنیر اسد الله فلاح رئیس عمومی دارالا نشا ی مشرا نو جرگه نیز حضور داشتند.

   در اخیر تحفۀ که از طرف مشرا نو جرگه  تهیه گردیده بود توسط سید حامد گیلانی برای رئیس هئیت اهدا گردید .

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه مشرا نو جرگه

15 سنبله 1386

       هیئت دووازده نفری اعضای پارلمان  ناتو به ریاست جیو میرندا کالا با جلالتمآب سید حامد

گیلانی  نایب اول مشرا نو جرگه گیلانی ملاقات نمودند

     در این ملاقات نایب اول مشرا نو جرگه گفت تروریزم و القاعده بزرگترین چالش فرا راه مردم افغانستان میباشد .

    موصوف  روی حضور نیرو های نظامی و تداوم آنها در افغانستان تأکید نموده گفت افغانستان بعد از سی سال جنگ باز هم پارلمان نو تأسیس و نو پا را به تجربه گرفته است با وجود مشکلات و چالش مجلس سنای افغانستان توانسته تا حال چندین قا نون را پاس نماید .

   نایب اول مشرا نو جرگه از اعضای پارلمان نا تو خواست تا زمینه های بیشتر بازدید اعضای هیئت اداری مجلس سنای افغانستان را فراهم سازد تا از این طریق زمنیه های بیشتر تبادل نظرمساعد گردد .

    در ملاقات داکتر بر هان الله شینواری نایب دوم مشرا نو جرگه، عبدالخالق حسینی پشته ای نایب دوم منشی،انجنیر اسد الله فلاح رئیس دارالا نشا ی مشرا نو جرگه و داکترملکی خان  شینواری  رئیس روابط بین المللی نیز حضور داشتند.

   در اخیر تحفۀ که از طرف مجلس سنای افغانستان تهیه گردیده بود برای رئیس هئیت اهدا گردید .

دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه

19 سنبله 1386

برای چهل و دوتن کارمندان دارالانشای مشرانو جرگه امروز کارتهای ترفیع توزیع گردید .

در محفل که بدین مناسبت دایر شده بود ، انجنیر اسد الله فلاح رئیس عمومی دارالانشای مشرانو جرگه و محمد کاظم ملوان معاون آن پیرامون موضوع صحبت نموده ضمن ابراز تبریکیه به آنان خواهان موفقیت  در امور کارشان گردیدند  .

دفتر مطبوعاتی مشرا نو جرگه

19 سنبله 1386

       کمیسیونهای مشرا نو جرگه امروز تدویر جلسه نمودند.

        اعضای کمیسیون اموربین المللی به ریا ست احمد شاه رمضان با آقای جیمز لگل رئیس بخش کشورهای جنوب شرق آسیای وزارت خارجۀ کانادا ،ملاقات نمودند.

      دراین ملاقات روی مسایل  ،چون پروسۀ جرگه امن منطقوی اوضاع امنیتی و ایجاد  کمیته های دوستی پارلمانی  بین دو کشور بحث وتبادل نظرصورت گرفت .

     درکمیسیون امور مذهبی فرهنگی ،معارف و تحصیلات عالی به ریاست مولوی ارسلان رحمانی قا نون فروش عقاربه نمایند گی های سیاسی دول خارجی  با اشتراک رئیس دیپارتمنت قوانین مدنی ریاست تقنین  وزارت عدلیه به بحث گرفته شدو برخی تعدیلات و اضافات پیشنهادی در آن وارد گردید .

     در کمیسیون اقوام،قبایل و کو چیها روی گزارش سفر اخیر پیرسید ابراهیم گیلانی رئیس آن کمیسیون به ولایت هرات بحث صورت گرفته ومیانجیگری موصوف پیرامون حل منازعه میان اقوام الکوزی و علی زی آن ولایت مورد تأ یید کمیسیون قرار گرفت .

     درکمیسیون شوراهای ولایتی به ریاست محمدعمرشیرزاد،طرزالعمل شوراهای ولایتی به بحث گرفته شد ،قرارکمیسیون بر آن شد که این طر زالعمل جهت تصویب به جلسه عمومی مشرا نو جرگه تقدیم گردد  .

       درکمیسیون های مالی ،بودجه ومحاسبات عمومی،جنسیت وجامعه مدنی ،  منابع طبیعی و محیط زیست، امور تقنینی و نظارت حقوقی ، اموردفاعی وتمامیت ارضی به طورجداگانه روی قا نون کمیسیون اصلاحات قوای  پولیس، بحث گردید.

     کمیسیون امور داخلی به ریاست محمد رنگین مشکوانی، کمیسیون شهدا و معلولین به ریاست طیبه زاهدی روی موضوعات مربوطه تشکیل جلسه نمودند .

  

دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه

 مورخ 20 سنبله

       داکتر محمد امین فرهنگ وزیر تجارت امروز در جلسۀ مشرانو جرگه به سوالات  سناتوران در مورد علل افزایش قیمت مواد سوختی در کشور وتدابیر آن وزارت در زمینه، پاسخ ارائیه نمود .

   این جلسه که به ریاست سید حامد گیلانی نایب اول مشرانو جرگه تدویر یافته بود  از وزیر تجارت در مورد بلند رفتن سرسام آور قیمت مواد نفتی وگاز در آستانۀ ماه مبارک رمضان وتدابیر حکومت در این زمینه ، خودسری ها وسود جویی های سکتور خصوصی تحت نام بازار آزاد ، تورید تیل وگاز بی کیفیت از سوی برخی تاجران ، لغو قرار داد هوتل انتر کانتنینتال ،  قیمت نازل تجا رت بته های طبی و میوه های فصلی ، قیمت بلند بالونهای گاز گروپ ، قرار داد مس عینک لوگر ، وضع ناگوار شرکت های سپین زر ،فروش تصدی های دولتی وبرخی سوالات دیگر مطرح گردید .

  وزیر تجارت بلند رفتن مواد نفتی و گاز را، علاوه از کاهش دادن تولید نفت از سوی اوپیک ، افزایش دادن تکس مواد نفتی روسیه وقزاقستان در فی تن از { 150 الی 170 } دالر ، خریداری بیسابقۀ  بنزین از جانب کشور ایران ، در مشکلات بودجوی ریاست مواد نفتی وزارت تجارت وانحصار مواد نفتی توسط چند کمپنی داخلی ، احتکار مواد نفتی توسط بعضی شر کت های داخلی و تشکیل مجتمع مواد نفتی سکتور خصوصی که به عوض رقابت ، با یکدیگر همدست شده و قیمت مواد سوخت را به طور دلخواۀ خود بلند میبرند را عنوان نمود.

       وزیر تجارت ضمن ارئیه جواب به سوالات مختلف ، گفت که نود واگون مواد نفتی سکتور خصوصی را که بی کیفیت بوده در بندر حیرتان توقف داده شده وعاملین آن به سارنوالی معر فی گردیده اند .

 وزارت تجارت در یک خبر نامۀ علیحده ، اعلان نموده است که  تیل دیزل کافی به دسترس دارد و عنقریب ده ها تانک فروش تیل را به قیمت معینه فعال می سازد و ده هزار تن گاز مایع را که از جمهوری ازبکستان خریداری نموده ووارد بازار رقابت میسازد وبیشتر از بیست مغازۀ فروش گاز مایع را تا زمستان امسال به قیمت نازل در شهر کابل  ایجاد می نماید .

   اما پاسخهای وزیر تجارت ، قناعت برخی سناتوران را فراهم کرده نتوانست واز حکومت خواسته شد  تا با در نظر داشت مشکلات بسیار جدی مردم  ،هم در خصوص مواد سوختی وهم در خصوص مواد اولیه  تدابیر فوق العاده اتخاذ نماید و با تشکیل کمیسیون ویژه وباصلاحیت در جریان ماه مبارک رمضان ودر آستانۀ زمستان ، جلو سود جویان فرصت طلب را گرفته وراههای بهتری را برای تنزیل دادن  قیمتها ، سراغ نماید .

  در قسمت دیگر جلسه پیرامون تلفات  اضافه از بیست تن در ولایت هلمند دراثر یک حملۀ خود کشانه ، ابراز تاثر و اتحاف دعا گردید و انکشاف جدید سیاسی کشور مبنی بر آماده گی دولت و طالبان برای مذاکره ، طرف تائید سناتوران قرار گرفت و ارزو برده شد که این مذاکره خالصانه بوده وبه صلح وامنیت سرا سری در کشور منجرگردد  اما گفته شد که این مذاکره باید با یک نیت خوب ، با آتش بس جانبین وقطع حملات انتحاری آغاز یابد .

   قابل ذکراست که مشرانوجرگه بنابرمبرمیت مذاکره وآشتی با مخالفین مسلح درجلسه مورخ 9عقرب سال1385خویش کمیسیون موقت بیست ویک عضوی مصالحه ملی را به ریاست پیرسیدابراهیم گیلانی ایجادکرده بود که طرح چهارده ماده ای صلح وآشتی ملی کمیسیون مذکوردرجلسه مورخ 22ثور1386 به تصویب رسید .

دفترمطبوعاتی مشرانو جرگه

20 سنبله 1386

سیستم توزیع معاشات کمپیوتری برای کارمندان دارالانشای مشرانو جرگه امروز ازطریق یک نماینده گی کابل بانک آغازیافت .

درمحفل که به همین مناسبت درتالار کنفرانسهای شورای ملی دایرشده بود ،سیدحامد گیلانی نایب اول مشرانو جرگه ،انجینراسدالله فلاح رئیس دارالانشای مشرانو جرگه وتن چند روی اهمیت مدرنیزه شدن توزیع معاشات ،سرعت وشفافیت آن صحبت نموده ازهمکاری های مشترک دارالانشا ،پروژه سیلUNDP،اداره یوسایدی ،دافغانستان بانک ،وزارت مالیه وکابل بانک ابراز تشکر نمودند.

قراراست درآینده توزیع معاشات اعضای شورای ملی نیزبه سیستم کمپیوتری عیارگردد.

دفترمطبوعاتی مشرانو جرگه

21 سنبله 1386

     کمسیونهای مشرانو جرگه امروز تدویر جلسه نمودند.

       محمد اسماعیل خان وزیر انرژی وآب  در کمیسیون سمع شکایات مشرانو جرگه به ریا ست داکتر زلمی ، گفت که الی حمل سال آینده بسیاری ولایات افغانستان ، دارای  برق دایمی خواهد شد.

       موصوف ضمن ارایۀ معلومات پیرامون انتقال شبکۀ برق که از ازبکستان در حال تمدید شدن می باشد گفت که بودجه 173 میلیون دالری بخاطرسرعت بخشیدن پروسۀ بازسازی سب استیشن ها ی برق در سرا سر کشور به مصرف میرسد که وزارت مالیه مبلغ هفتاد میلیون دالر را به دسترس آن وزارت قرار داده است ودرنظراست تادریک سال آینده ازحیر تان الی ولایت لغمان جریان برق تکمیل گردد ونیز از انتقال  دو توربین برق از کشور ایران در جریان زمستان امسال خبر داد.

      وی افزود که  در ماه مبارک رمضان از ساعت 5،30 عصر الی 11،30 شب واز 30 ،2 شب الی 5،30 صبح ،در کابل برق جریان خواهد داشت .

      وزیر انرژی و آب  در مورد استفاده از انرژی آفتابی درکشور گفت که با وجودیکه ظرفیت استفاده از انرژی آفتاب کم میباشد ، اما با آنهم در بعضی ولایات کشور از آن استفاده صورت  میگیرد و دستگاه  ها ی بخاطر استفاده از برق بادی در ولایات پنجشیر ،جبل السراج وبامیان نصب گردیده است اما تا حال قا بل استفاده نشده است .

     در قسمت دوم جلسه رئیس استخبارات پولیس و مدیر تحقیق در مورد بر خورد پولیس با تظاهر کننده گان در ماه جوزای سال جاری به اعضای کمیسیون معلومات ارائه نمود البته این مظاهر ه در آنوقت به خشونت میان مظاهره چیان وپولیس مبدل شده بود بود .

     در بخش دیگر جلسه  ذبیح الله عصمتی رئیس شرکت هوایی آریانا در مورد جذب کارکنان این شرکت به شرکت های خصوصی هوانوردی با حضور داشت نمایندۀ حقوقی شرکت هوایی کام ایر به اعضای کمیسیون معلومات ارائه نمود و در نتیجه توافق به عمل آمد که شرکت هوایی کام ایر ، کارمندان مسلکی شرکت آریانا را دو باره به شرکت آریانا معرفی می نماید . 

    طبق یک خبر دیگردرجلسۀ دیروزکمیسیون سمع شکایات ، رئیس پیژنتون وزارت امورداخله در مورد ریفوم جدید پولیس  معلومات ارائه نمود.

      رئیس پیژنتون گفت نظربه ساختارتشکیلاتی افسران با در نظر داشت ،درجۀ تحصیل، ترکیب قومی ،اهلیت وصداقت وظیفوی  داخل ریفورم پولیس میگردند که این تعیینات ازسوی کمیسیون  وزارت امورداخله بااشتراک نمایندگان دفترسازمان ملل متحددرافغانستان«یونما»صورت میگیرد.

     وی  گفت طبق قانون ذاتی افسران تابحال 2379 افسرپولیس که سن پنجاه سالگی را تکمیل نموده اند به تقاعد سوق گردیده اند.

موصوف افزود که  اتباع کشور از سن18الی 28 سالگی میتوانند به صفوف قوای مسلح کشورجذب گردند

درکمیسیون امورداخلی به ریاست انجینرمحمد عارف سروری ،پیرامون ایجاد طرح امنیتی کشورازسوی این کمیسیون ،صحبت وتبادل نظر صورت گرفت ونیز در مورد اعلان آماده گی طالبان برای مذاکره  بادولت ، صحبت به عمل آمده خاطرنشان گردید که هرنوع راه کارصادقانه برای تامین ثبات و امنیت  در کشور ،مورد حمایت ایشان میباشد .

درکمیسیون  شوراهای ولایتی به ریاست محمد عمرشیرزاد ، پیرامون سیستم  انتخاباتی کشور با اشتراک دوتن ازکارشناسان پروژه سیل UNDP   بحث صورت گرفت اعضای کمیسیون از یک سلسله نقایص در انتخابات گذشته یادآوری نموده تاکید به عمل آوردند در انتخابات آینده باید یک پروسۀ شفاف وقانونی به وجود آید  .

درکمیسیونهای امورمذهبی ،معارف وتحصیلات عالی   ، اموردفاعی وتمامیت ارضی و کمسیون مالی وبودجه ، طرح قرارداد میان جمهوری اسلامی افغانستان وفدراسیون روسیه درمورد تحویل دهی محبوسین به صورت جداگانه مورد بحث وبررسی قرارگرفت . 

    پیشنهاد این طرح در(19) ماده ازطرف حکومت غرض طی مراحل به ولسی جرگه مواصلت نموده بود که بعد ازتصویب ولسی جرگه اکنون در تحت کار برخی  کمیسیونهای مشرانو جرگه قراردارد

 

دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه

24 سنبله 1386

         کمیسیونهای مشرا نو جرگه امروز تشکیل جلسه نمودند .

            داکتراحمد مشاهد رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی درکمیسیون مصئونیت وامتیازات مشرانو جرگه به ریا ست انجینرمحمد افضل احمدزی پاسخ ارایه نمود .

                ازداکترمشاهد پرسشهای مبنی بر عدم شفافیت درنحوۀ برنامه های آن کمیسیون وناهمگونی درتادیه معاشات سوپرسکیل ومحروم قرارگرفتن عدۀ مامورین واجد شرایط دردارالانشای مشرانو جرگه ازمعاش سوپرسکیل  مطرح گردید وهمچنان برخی کارمندان  که ازسوی کمیسیون اصلاحات اداری تقررحاصل نموده اند، از دیدگاۀ کمیسیون مذکور فاقد مهارت های تخصصی ،دانش مسلکی وبرخی متهم به فساد اداری خوانده شد .  

                آقای مشاهد گفت که ازبدو ایجاد این کمیسیون تا اکنون چالشهای درفراراه کاری شان موجود بوده وافزودکه برخی افغانهای که درخارج ازکشوربسرمیبرند ،ازطریق برنامه های AEP  و LEP به حیث ماهرومتخصص جهت احراز پست های بلند با معاش گزاف به این کمیسیون معرفی میگردد  و موصوف این عمل را غیر عادلانه خواند.

                وی ناهمگونی معاشات سوپرسکیل را ازناحیه مواصفات مامورین خواند ه علاوه نمود که تادیه آن به اساس شرط نامه این کمیسیون و پیشنهاد روسای ادارات مربوط ، به مامورین ماهرومسلکی ،صورت میگرد.

                  پاسخهای موصوف قناعت اعضای کمیسیون رافراهم کرده نتوانست وقراربرآن شد که یک هیئت ازسوی کمیسیون اصلاحات اداری باترکیب چند تن ازاعضای کمیسیون مصئونیت وامتیازات  به خاطربازنگری موضوع سوپرسکیل مامورین دارالانشای مشرانو جرگه تشکیل گردد.

       کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکتر زلمی با شرکت رؤسای ترافیک شهر کابل، تصدی ملی بس، ترانسپورت سکتور خصوصی و نمایندۀ شاروالی کابل تشکیل جلسه نمود .

       نمایندۀ شاروالی گفت که بخاطر جلو گیری از تراکم وسایط نقلیه در داخل شهر ، قرار است علاوه از دومندوی در وازۀ قندهار ولوگردر دو دروازۀ دخولی دیگر اعمار گردد وافزودکه در تفاهم با ریاست ترافیک ایستگاه های در جا های مناسب در شهر کابل برای ملی بس و موترهای تونس ایجاد گرد  .

                 رئیس تصدی ملی بس پذیرفت که چهار سیت پیشروی ملی بس را برای خانم ها احتصاص می دهد وشاگردان  معارف و اطفال کمتر ازسنین 12 را  ازپرداخت  کرایه معاف  می نمایند وعلاوه نمودکه  برای دریوران ونگران های  ملی بس، یونیفورم  واحد وکارت هویت توزیع خواهند شد .

     در کمیسیون شهدا معلولین وکار امور اجتماعی به ریاست طیبه زاهدی ،روی جلب همکاریهای مؤسسات خیریه برای معلولین و استرداد دوبارۀ زمین پرورشگاه واقع ناحیه دوم مزار شریف که فعلاً ساحۀ مذکور نزد وزارت دفاع ملی میباشد بحث صورت گرفت قرار کمیسیون  بر آن شد تا موضوع غرض رفع مشکل با وزارت دفاع ملی مطرح گردد .

         درکمیسیون امور بین المللی به ریا ست سفرمحمد کاکر ، کنوانسیون ملل متحد در رابطه به مبارزه علیه فساد اداری و عرایض واصله به بررسی گرفته شد درزمینه تصامیم اتخاذ گردید  .

     در جلسۀ مشترک کمیسیون امور داخلی وکمیسیون امورتقنینی ونظارت حقوقی ،قانون کمیسیون اصلاحات قوای پولیس ملی مصوب ولسی جرگه با ایجاد بر خی تعدیلات مورد تأیید قرارگرفت .

       درکمیسیونهای امورمذهبی ،فرهنگی ،معارف و تحصیلات عالی ،اقتصاد ملی ومحاسبات عمومی  واموردفاعی وتمامیت ارضی ، پیرامون طرح موافقتنامه انتقال محکومین به حبس ،بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران به طورجداگانه بحث صورت گرفت .

               

دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه

25سنبله 1386

جلسه امروزی مشرانو جرگه در مورد قرار داد میان جمهوری اسلامی افغانستان و فدراسیون روسیه در باره تحویلدهی محبوسین ، تدویر یافت .

این جلسه که به ریاست سید حامد گیلانی نایب اول مشرانو جرگه دایر شده بود،محمد علم ایزدیار ، گزارش کمیسیون امور بین المللی را در مورد قرارداد فوق الذکر به جلسه ارایه نمود که از سوی برخی اعضای مجلس بعضی نقطه نظر های از لحاظ مسایل دینی ، قانونی و حقوقی مطرح گردید و بر مبنای این نقطه نظر ها  فیصله به عمل آمد تا مقرره مذکورهمراه با موافقتنامه های جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری اسلامی ایران وتاجکستان وقانون فروش عقاربه نماینده گی های سیاسی دول خارجی وموسسات بین المللی  تحت بررسی مجدد جلسات مشترک کمیسیونهای امور تقنینی ، امور مذهبی و روابط بین المللی مشرانو جرگه قرار گیرد تا نظر واحد شانرا مبنی بر رد و یا تائید این مقرره به جلسه بعدی مطرح نمایند .

 همچنان درجلسه روی لایحه حضور وغیابت اعضای جرگه وطرزالعمل کاری مشرانو جرگه بحث شد ، سناتوران برخی نقیصه ها را درزمینه خاطرنشان ساختند  و  فیصله به عمل آمدکه درجلسات مشترک کمیسیون مصئونت وامتیازات وکمیسیون امورتقنینی ونظارت حقوقی پیرامون آن غورمجدد صورت گیردو غرض تصویت نهایی به یکی از جلسات عمومی مشرانو جرگه تقدیم گردد.

 

 

 

دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه

26 سنبله 1386

 

جلسات کمیسیونهای مشرانو جرگه امروز تدویر یافت .

در کمیسیون اقتصاد ملی و محاسبات عمومی به ریاست فضل کریم محمودی ، رئیس انجیو های وزارت اقتصاد در مورد نحوۀ فعالیتهای انجیو ها  در کشور، معلومات ارایه نمود .

وی گفت که تا اکنون (838)انجیوی داخلی و (211) انجیوی خارجی در وزارت اقتصاد ثبت گردید ه و گزارش فعالیت شانرا  به وزارت اقتصاد ارایه میدارند و  درصورت نداشتن فعالیت های لازمه  به اساس قانون انجیو ها منحل میگردد طوریکه که تا اکنون 13 انجیو منحل گردیده اند .

موصوف  افزود : بودجۀ که از خارج به  افغانستان تمویل میگردد ، فیصدی بیشتر آن  توسط کمپنیهای خارجی و  موسسات ملل متحد، به مصرف می رسد و 13  فیصد آن به دسترس انجیو ها قرار میگیرد.

اعضای کمیسیون ، از عدم مثمریت کاری برخی  انجیوها انتقاد نموده و از رئیس انجیو های وزارت اقتصاد خواستار نظارت دقیق و مزید بر نحوه کاری آنها  شدند .

      در کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکتر زلمی نمایندگان شرکت مخابراتی  افغان تیلی کام ،  افغان بیسیم ، روشن ،اریبا واتصالات در مورد عرضۀ خدمات مخابراتی شان به اعضای کمیسیون معلو مات ارائه نمودند .

     نمایند ۀ شرکت مخابراتی افغان بیسیم در مورد دور نمودن آنتن نصب شدۀ آن شرکت در  داخل شفاخانه اندرا گاندی که برای اطفال تحت تداوی در این شفاخانه اثرات منفی می گذارد گفت که در آیندۀ نزدیک آنتن مذکوردر جای مناسب انتقال داده میشود .

    این در حالیست که چهار ماه قبل موصوف وعده سپرده بود که آنتن مذکور را به زودی از آن ساحه منتقل  میسازد . اما تاهنوز دررابطه کدام اقدامی صورت نگرفته است.

    نمایندۀ شرکت مخابراتی روشن در مورد اخذ ماهانه یک دالر تکس  قناعت اعضای کمیسیون را فراهم کرده نتوانست .

     نماینده شرکت مخابراتی اتصالات گفت که شرکت مذکورکه نو تأ سیس می باشد در نظر دارد در آینده  خدمات خودرا به تمام کشور توسعه دهد.

    نماینده شرکت مخابراتی افغان تیلی کام گفت که توانسته است در ولسوالی های دور دست کشور ارتباطات خودرا بر قرار نماید .

   اظهارت موصوف در رابطه به اخذ تکس از مشترکین شرکت مذکور نیز قناعت اعضای کمیسیون را بر آورده نتوانست .

    قابل ذکر است که خدمات شرکت مخابراتی اریبا از سوی کمیسیون مثبت ارزیابی گردید.

    در اخیر قرار کمیسیون بر آن شد تا نماینده گان شرکت های مذکور بعد از مفاهمه با مسوولین شان در جلسۀ بعدی کمیسیون معلومات مفصلی را  ارائه بدارند .

      در بخش دوم جلسه هیئت کمیتۀ امتحان کانکور شبانۀ پوهنتون کابل در رابطه به محروم ساختن یک تن از اعضای شورای ملی از امتحان کانکور به اعضای کمیسیون معلومات ارائه نمود که اظهارت موصوف مورد قناعت اعضای کمیسیون قرار نگرفته و قرار کمیسیون بر آن شد در جلسۀ بعدی کمیسیون مدیر تدریسی پوهنتون  در زمینه معلومات لازمارائیه نماید.

 

جلسه مشترک کمیسیونهای امور مذهبی ، امور تقنینی و روابط بین الملی در مورد موافقتنامه های میان جمهوری اسلامی افغانستان با کشور های فدراسیون روسیه،جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجکستان تدویر یافت که در نتیجه موافقتنامه های مذکور مورد تائید اعضای جلسه قرار گرفت .

 در کمیسیون امور مذهبی ،  معارف و تحصیلات عالی به ریاست مولوی ارسلان رحمانی ودر کمیسیون شوراهای ولایتی به ریاست محمد عمر شیرزاد ، طرح کنواسیون ملل متحد در مورد مبارزه علیه فساد اداری به طور جداگانه  مورد بحث قرار گرفت  و برخی نقطه نظر ها در زمینه خاطر نشان گردید .

در کمیسیون امور داخلی به ریاست انجنیر عارف سروری  در مورد وظایف کاری ادارۀ ارگانهای محلی که اخیراً مستقل و مربوط ادارۀ امور ریاست جمهوری گردیده است بحث صورت گرفت .

قرار کمیسیون بر آن شد تا هیئت رهبری ادارۀ  مذکور جهت ارائه معلومات لازم به جلسه بعدی کمیسیون اشتراک نمایند.

       در کمیسیون  محیط زیست ومنابع طبعی به ریاست محترمه حبیبی روی تقرر و بر کناری کارمندان ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست بحث صورت گرفته و در زمینه  قرار کمیسیون حفاظت از محیط زیست  ولسی جرگه مورد تأ یید   قرار گرفت .

در کمیسیون روابط بین المللی به ریاست احمد شاه رمضان با اشتراک دوتن از کارشناسان مسایل انتخاباتی اداره انکشافی ایالات متحدۀ امریکا ،پیرامون طرح قانون انتخابات بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در کمیسیون شهدا ،معلولین ،کار و امور اجتماعی در رابطه به استراتیژی کاری دوامدارکمیسیون به وزارت خانه های ذیربط ، بحث گردید .

  کمیسیون مواصلات و مخابرات به ریاست محمد ناصر عطایی وکمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی به ریاست حاجی شیرمحمد آخند زاده روی موضوعات مربوطه تدویر جلسه نمودند.

 

طبق یک خبر دیگر ،کمیسیون مؤقت مصالحه ملی مشرا نو جرگه امروز به ریاست پیر سید ابراهیم گیلانی تدویر جلسه نمود .

     در جلسه پیرامون مبرمیت صلح و آشتی با مخالفین مسلح دولت و انکشافات اخیر سیاسی کشور بحث صورت گرفت.

     قرار کمیسیون بر آن شد که در دیدار قریب الوقوع اعضای کمیسیون ،با رئیس جمهور کشور درمورد مصوبه مؤرخ 22/2/ 1386 مصالحه ملی مشرا نو جرگه وارایۀ برخی  نظریات و پیشنهادات دیگر  این کمیسیون بحث و تبادل نظر خواهدکرد.

ریاست اطلاعات وارتباط عامه مشرانوجرگه

27سنـــــــــبله1386   

 فرمان 103 ریاست جمهوری در رابطه به خصوصی سازی تصدی ها دیروز در جلسۀ کمیسیون مختلط مجلسین شورای ملی به بحث گرفته شد.

      در این جلسه که به ریاست سناتور پوهاند عبدالله حقایقی تدویر یا فته بود ماده دوم فرمان مذکور مبنی بر( تغیر شخصیت حقوقی  تصدی های دولتی ،بعد از تصویب ولسی جرگه قابل اجرا میباشد )که قبلاً توسط ولسی جرگه به تصویب رسیده بود واز سوی مشرا نو جرگه در آن اختلاف نظر وجود داشت ،پس ازابراز نظرها تعدیل مشرا نو جرگه پذیرفته شد و مادۀ متذکره چنین تصویب شد.

     تغیر شخصیت حقوقی تصدی های دولتی بعد از تصویب شورای ملی قابل اجرا خواهد بود.

همچنان مشرا نو جرگه ایزاد مفهوم تصدی مربوطه در فقره اول ماده شصت و هفتم ودربند دوم ماده مذکورتعدیل مشرانوجرگه به تصویب شورای ملی مورد تصویب کمیسیون مختلط شورای ملی قرار گرفت و بند دوم مادۀ هفتادو پنجم ولسی جرگه مورد تأ یید اعضای کمیسیون مختلط واقع گردید .

     قابل ذکر است که  فرمان یاد شده از طرف کمیسیون مختلط ،سه مورد تعدیل مشرا نو جرگه و یک مورد تعدیل ولسی جرگه مورد تأیید قرارگرفت .

دفترمطبوعاتی مشرانو جرگه

27 سنبله 1386

درجلسه امروزی مشرانوجرگه ،موافقتنامه های تبادلۀ محبوسین جمهوری اسلامی افغانستان با جمهوری اسلامی ایران ،جمهوری تاجکستان وفدارسیون روسیه مورد تائید قرارگرفت .

                این جلسه که به ریاست سید حامد گیلانی نایب اول مشرانو جرگه دایرشده بود، موافقتنامه های مذکور بعد ازغورمجدد درجلسه مشترک کمیسیون های امورمذهبی، امورتقنین و روابط بین المللی مشرانوجرگه، توسط محمد علم ایزد یار به جلسه ارایه شد .

                     موافقتنامه های جمهوری سلامی افغانستان باجمهوری اسلامی ایران وفدراسیون روسیه در(19) ماده وبا جمهوری تاجکستان در(15) ماده ازسوی حکومت غرض طی مراحل به شورای ملی مواصلت نموده بود که بعدازتائید ولسی جرگه  مورد تائید اعضای مشرانو جرگه نیز قرارگرفت .

                بعداً عبدالخالق حسینی نایب منشی مشرانو جرگه گزارشی را درمورد برخورد مسلحانۀ قوم پشه یی ولسوالی های نوری گرام ولایت نورستان وعلینگارولایت لغمان برسر جنگلات جلغوزه به جلسه ارایه نمود.

                موصوف گفت که دراین درگیری 3تن کشته و7 تن دیگر جراحت برداشتند و به نقل ازمردم محل ، علاوه نمود که  مسوولین امنیتی دراین جنگ طرف واقع شده ا ند .

وی افزود که جلسه موسفیدان محل با اشتراک روسا ی شوراهای ولایتی لغمان ونورستان روی حل جنبه حقوقی این قضیه جریان دارد؛ اما مردم ولایت لغمان خواستار مجازات عاملین این درگیری میباشند.

 اعضای مشرانوجرگه ، تلاشهای موسفیدان واعضای شوراهای ولایتی را مبنی بر حل موضوع مورد تائید قرار دادند.

 

دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه

مورخ 28 سنبله

پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی رئیس مشرانو جرگه شورای ملی امروز از مسافرت خارج از کشور به وطن برگشتند .

در میدان هوایی بین المللی کابل از پروفیسور مجددی ؛ داکتر برهان الله شینواری نایب دوم مشرانو جرگه ، عبدالخالق حسینی پشه ای نایب منشی مشرانو جرگه ، داکتر سید محمد امین فاطمی وزیر صحت عامه وروسای شعبات دارلانشای مشرانو جرگه ، پزیرایی و استقبال به عمل آوردند .

دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه

28 سنبله 1386

کمیسیونهای مشرانو جرگه امروزتدویرجلسه نمودند.

داکترانورالحق احدی وزیر مالیه در کمیسیون مالی و بودجه به ریاست محمد اکبر وحدت در مورد عواید و مصارف سال 1385 معلومات ارایه نمود .

موصوف گفت که مجموع عواید سال 1385(پنجاه ملیارد و سیصدو چهل و نه ملیون ) افغانی بود که از آن جمله بیشتر از چهل و سه ملیارد آن به مصرف رسید و متباقی آن به بیلانس سال 1386 انتقال گردیده است. 

وی افزود عواید سال روان درحالت جمع آوری است،به اساس تفاهم که با مقامات بین المللی صورت گرفته که باید حدود  (35) ملیارد افغانی عواید دراین سال جمع آوری گردد ، که درطی شش ماه اول سال جاری در حدود (پانزده  ملیارد و یکصدو هشتاد ملیون) افغانی جمع آوری گردیده است .

وی در پاسخ به سوالی گفت که حدود چهل ملیون دالر مالیات از شرکتهای مخابراتی تا اکنون جمع آوری شده است وممکن است که درآینده ها این رقم افزایش پیدا کند.

همچنان وزیرمالیه متعهد گردید که درظرف سه روز آینده حسابات قطعیه یی شش ماه اول سال روان را به مشرانو جرگه تقدیم خواهند کرد و بخاطر حصول مالیات درمیدان هوایی  بین المللی کابل نماینده گی بانک مرکزی تاسیس میگردد.

                درکمیسیون سمع شکایات به ریاست داکترزلمی درمورد هوتل انترکانتیننتال که دربرابرپرداخت سالانه پنجصد هزاردالربدون قرارداد دراختیارشرکت (اف،ک ، اچ)، قرارگفته است، ازسید اسحاق نادری مشاوراقتصادی رئیس جمهورومیرمحمد امین فرهنگ وزیرتجارت وصنایع سوالاتی به عمل آمد.

                وزیرتجارت گفت که به اساس فرمان 83 رئیس جمهور، کمیسیون سه عضوی با اشتراک سید اسحاق نادری مشاور اقتصادی رئیس جمهور ،پوهاند عبدالسلام عظیمی  رئیس فعلی ستره محکمه ووزیرتجارت جهت بررسی قرارداد هوتل مذکوربا شرکت فریکام  تعیین گردید ه بود که کمیسیون بعد ازمطالعه اسناد ،قرارداد هوتل مذکوررا بنابر عملی نکردن موادقرارداد ازسوی شرکت فریکام ،فسخ  و این هوتل بدون قرارداد مجدد دربرابرهمان پنجصد هزاردالر دراختیار شرکت (اف،ک ،اچ ) قرارگرفت ،درحالیه که قبل ازقرارداد که هوتل دراختیاردولت قرارداشت ، درمدت یازده ماه چهارملیون دالرعواید خالص داشته است .

                دراخیرقراربرآن شد که کمیسیون سمع شکایات پیشنهادات ونظریات خویش را کتباً دراین مورد به کمیسیون سه عضوی مذکور بسپارند تا درزمینه فیصله نهایی به عمل آید.

محمد غوث بشیری و واصل نور مهمند معینان وزارت امور شهدا ، معلولین ، کارو امور اجتماعی در کمیسیون معلولین و معیوبین به ریاست طیبه زاهدی به سوالات پاسخ ارایه نمودند .

از آنان پرسشهای در مورد نحوۀ توزیع (100) اپارتمان که ازسوی امارات متحده عربی برای معلولین در ساحۀ قصبه شهر کابل اعمارگردیده وهمچنان درمورد تادیه حقوق معلولین وورثۀ شهدا ، استخدام پنج فیصد معلولین قسمی به اساس فرمان رئیس جمهور در ادارات دولتی ، مجزا ساختن  وزارت امور شهدا و معلولین ازکارواموراجتماعی و برخی سوالات دیگر   مطرح گردید .

آنان گفتند در نظر است که تحت یک کمیسیون ویژۀ ، اپارتمانهای مذکوربه مستحقین توزیع گردد و حقوق معلولین ربع اول سال جاری پرداخته شده است  ،وزارت تلاش دارد که حقوق آنها را سالانه به پردازد  ومجزا ساختن وزارت امورشهدا ومعلولین را ازصلاحیت شان بدوردانسته گفتند که شورای ملی  باید درقانون تشکیلات اساسی دولت که تحت کارشان قراردارد ،درزمینه تصمیم اتخاذ نماید .

درکمیسیون اموردفاعی وتمامیت ارضی به ریاست حاجی شیر محمد آخند زاده ، طرح کنوانسوین ملل متحد درمورد مبارزه علیه فساد اداری  به بحث گرفته شد وبرخی نقطه نظرها ی  پیشنهادی درزمینه خاطر نشان گردید.

   درکمیسیون اقوم ، قبایل وامورکوچی ها به ریاست پیرسید ابراهیم گیلانی درمورد ملاقات دیروزی اعضای کمیسیون با رئیس جمهور بحث گردید .

     درکمیسیون جنسیت وجامعه مدنی به ریاست صدیقه بلخی درمورد قا نون فروش عقاربه نمایند گی های سیاسی دول خارجی و قا نون کمیسیون اصلاحات قوای پولیس بحث صورت گرفت .

    در کمیسیون امور بین المللی به ریاست صفر محمد کاکر در مورد کنوانسیون ملل متحد در ارتباط به فساد اداری بحث گردید .

        درکمیسیون مصؤنیت و امتیازات به ریا ست محمد افضل احمد زی  روی طزالعمل کاری مشرا نو جرگه از مادۀ اول الی هفدهم مورد بحث گردیده و بعضی تعدیلات در آن وراد گردید .

    در کمیسیون مواصلات و مخابرات به ریاست محمد ناصر عطایی  در مورد در خواست شرکت مشورتی اسیا که در نظر دارد خدمات انترنتی خودرا با ظرفیت بلند و با قیمت پایین تر از نرخ کمپنی های دیگر در کشور به فعالیت آغاز نماید بحث گردید .

     کمیسیون امور مذهبی ،فرهنگی،معارف و تحصیلات عالی به ریاست مولوی ارسلان رحمانی ، کمیسیون اقتصاد ملی به ریاست فضل الکریم محمودی ، کمیسیون شوراهای ولایتی به ریاست محمد عمر شیرزاد ، ،کمیسیون محیط زیست ومنابع طبیعی به ریاست محترمه حبیبی پیرامون موضوعات مربوط اجندا بحث گردید .

 

پيام مشرانو جرگۀ شورای ملی افغانستان به مناسبت بيست و يکم سپتمبر روز جهانی صلح

مورخ 29/6/1386

بسم الله الرحمن الرحيم

       رئيس و اعضای مشرانو جرگۀ شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان بيست و يکم سپتمبر روز جهانی صلح را گرامی داشته و از آن استقبال و حمايت همه جانبه می نمايد.

      امسال از روز جهانی صلح در حالی در کشور ما بزرگداشت به عمل می آيد که هموطنان عزيز ما از سالهای متمادی در انتظار آن بوده و برای تأمين منافع و امنيت ملی خود به آن نياز جدی دارند.

    مشرانو جرگه شورای ملی کمسیون ویژۀ آن که از بدو فعاليت شورای ملی همواره با صدور مصوبه ها، طرحها، اعلاميه ها و جرگه ها از اعادۀ صلح و امنيت در کشور، همديگر پذيری و تفاهم با مخالفين مسلح دولت، حمایت نموده است وکمسیون مستقل تحکیم صلح که به ریاست پروفیسور مجددی علاوه از رهایی دهها زندانی مخالفین دولت ، تاکنون حدود 5000 مسلح مخالف را به پروسۀ صلح   وزنده گی ملکی دعوت نموده است واین فعالیت از طریق یازده دفتر ولایتی تحکیم صلح ، درولایات کشور ادامه دارد ؛ اعضای مشرانو جرگه يکبار ديگر مصادف با روز جهانی صلح از رهبری دولت و مخالفين دولت، احزاب و سازمانهای سياسی، اجتماعی و مدنی، علمای کرام، بزرگان، اهل علم و فرهنگ و سایر نهاد های اجتماعی وشخصیت های مستقل مصرانه می طلبد تا در راه اعادۀ صلح و آشتی در کشور، قطع جنگ و هموطن کشی به نوبۀ خود ؛ مساعی همه جانبه به خرچ دهند تا با حسن نيت و تحمل پذيری با تفاهم و گفت وگوهای بین الافغانی، درپرتو ارشادات دينی ومطابق منافع عليای ملی به جنگ و تباهی نقطۀ پايان گذاشته شود و فرصت مناسبی برای ادامۀ زنده گی صلح آميز و آبرو مند برای مردم کشوروخصوصآ اطفال و مادران عزیز مساعد گردد ومردم کشور ما از چنین یک موقع مناسب به رفع ويرانیهای جنگ و عقبمانی های اجتماعی و اقتصادی موفق گردد .

    

ومن اللۀ توفیق

پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی

رئیس مشرانوجرگۀ شورای ملی افغانستان

ورئیس کمسیون مستقل تحکیم صلح افغانستان

 

دفترمطبوعاتی مشرانو جرگه

31 سنبله 1386

پروفیسورحضرت صبغت الله مجددی رئیس مشرانوجرگه ورئیس کمیسیون مستقل تحکیم صلح امروزبا عدۀ ازمحاسن سفیدان وبزرگان اقوام مهمند وشینواردردفترکارش ملاقات نمود.

                دراین ملاقات نماینده گان اقوام مذکوردررابطه به اوضاع سیاسی کشورصحبت نموده و  ازتامین امنیت کامل درمناطق مسکونی شان اطمینان داده علاوه نمودند که  تماسهای شان باعدۀ از ناراضیان دولت، بخاطرپیوستن به پروسه تحکیم صلح جریان دارد.

                درمقابل پروفیسورمجددی ،ازتلاشهای اقوام مذکوربخا طرتامین ثبات واستقرارامنیت درکشور قدردانی نموده ،خاطرنشان ساخت  که هرفرد مسلمان باید مکلفیت دینی خویش را درراستای تامین امنیت ،زنده گی مسا لـمت آمیز وهمزستی ادا نماید .