صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۷ عقرب ۱۳۹۹

ریاست اطلاعات وارتباط عامه مشرانو جرگه

1جوزا 1386

جلسه مشرانوجرگه امروزبه ریاست پروفیسورحضرت صبغت الله مجددی در مورد استماع گزارشات کاری کمیسیونهای مشرانو جرگه  تدویر یافت .

درجلسه گزارش سید حامد بیک جانزاده سناتور ولایت جوزجان درمورد تخریب حدود سه هزار جریب زمین زراعتی و چند سربند آب و تلف شدن صدها راس مواشی  دراثرسرازیرشدن سیلابهای اخیردرولسوالی آقچه ومنگجک ولایت جوزجان ارایه گردید و گفته شد که اگرسربند های مخروبه دوباره اعمار نشود، زراعت هزارها جریب زمین مردم آن محل ازبین خواهد رفت .

وی افزود که طی27 روز غرض کمک به آسیب دیده گان این حادثه به کمیسیون ضد حوادث،کمیته اضطراری،وزارتهای انکشاف دهات  وزراعت مراجعه شده و کدام جواب مثبتی دریافت نگردیده است.

جلسه فیصله نمود که مسوولین ادارات متذکره غرض پاسخگویی درزمینه به کمیسیونهای مربوطه مشرانوجرگه فراخوانده شود.

همچنان حاجی محبوب خان سناتورولایت هلمند که در ترکیب هئیت بلند رتبۀ دولتی اخیراً به آن ولایت سفر نموده بود، گفت که در اثربمباردمان نیروهای ائتلاف  116 تن افراد ملکی  کشته و47 تن دیگر زخمی گردیدند.

          وی افزود: پولی که به اساس آمارقبلی برای 22 قربانی تخصیص داده شده بود، به تمام ورثه شهدا ومجروحین این حادثه تکافونکرده است .

گزارش کمیسیون امورتقنینی ونظارت حقوقی توسط نجیبه حسینی به جلسه ارایه شد. 

 وی ازاشتراک وزیر عدلیه درآن کمیسیون یاد آوری نموده گفت که وضعیت محابس وتوقیف خانه ها، وضع قوانین ،تشکیلات ، بودجه وکارکردهای آن وزارت معلومات داده شد دربرخی موارد مشکلاتی وجود داشته است .

گزارش کمیسیون معلولین ،ورثه شهدا،کارواموراجتماعی توسط عبدالباقی بریال مبنی بربازدید اعضای این کمیسیون ازموسسه نابینایان کابل وایجاد میکانیزم سفراعضای این کمیسیون به چهارزون کشورجهت بررسی مشکلات معلولین وورثه شهدا ، به جلسه ارایه گردید.

طبق یک خبردیگر مطابق برنامه های آموزشی پارلمانی ریاست اطلاعات وارتباط عامه پنجاه تن ازشاگردان لیسه غازی شهر کابل دردوگروپ جداگانه از جریان جلسه عمومی دیدن نمودند  که از سوی هیت اداری در موردفعالیت های پارلمانی و وظایف و صلاحیت های قوۀ مقننۀ کشوربه آنان  معلومات شفاهی و تحریری ارایه گردید.

 پیام تبریکه مشرا نو جرگه شورای ملی افغانستان به مناسبت سوم جوزا  روز فرخندۀ معلم :

مؤرخ 2/3/1386

بسم الله الرحمن الرحیم

 رئیس و اعضای مشرا نوجرگۀ شورای ملی بهترین پیامهای تبریکیۀ خودرا به مناسبت سوم جوزاروز فرخندۀ معلم به کافۀ معلمان ، شاگردان و محصلان عزیر کشور و کشور های جهان تقدیم نموده از خداوند منان برای شان موفقیتهای مزید در امر آموزش و پرورش نسل جوان استدعاء مینماید .

معلمان و استادان عزیز که سرمایه های معنوی کشور مااند درشرایط دشوار زنده گی با عزم و نیات پاک و راستین شان به تربیت و آموزش فرزندان این وطن همواره مساعی به خرچ داده و میدهند و در جامعه ما از عزت و حرمت والایی بر خوردار می باشند .

آرزوی ما از معلمان و متعلمان گرامی اینست که به دین و فرهنگ غنی ملی و حفظ زبانهای کشور افتخار داشته و به حفاظت و بقای آنها و آموزش علوم معاصر ودستآورد های علوم بشری ، همواره مساعی به خرچ دهند .

مشرانوجرگه به مناسبت روز خجستۀ معلم یکبار دیگر از حکومت می خواهد که معلمان ، شاگردان ، محصلان و ادارات و مؤ سسات علمی ، تعلیمی و تحصیلی را مورد حمایت و مواظبت جدی قرار دهند زیرا رشد معارف ومؤسسات تحصیلی ،عامل اساسی دررشد و ترقی کشور ،ثبات و امنیت سراسری افغانستان پنداشته میشود .

والسلام

 پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی

رئیس مشرانو جرگه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان

و رئیس کمیسیون مستقل تحکیم صلح افغانستان

ریاست اطلاعات وارتباط عامه مشرانوجرگه

2جوزا1386

جلسات کمیسیون های مشرانوجرگه امروزتدویریافت.

اولین کمیته دوستی میان مشرانوجرگه شورای ملی افغانستان وسنای کشورفرانسه امروزدرکمیسیون اموربین المللی مشرانو جرگه گشایش یافت.

جلسه ای که بدین مناسبت ،با حضورداشت پروفیسورحضرت صبغت الله مجددی رئیس مشرانوجرگه  تدویر یافت ،  احمدشاه رمضان رئیس این کمیسیون دررابطه به ایجاد کمیته دوستی میان سنای دوکشورگفت که ازاین طریق بهتر صدای مردم کشور خویش را با سایر پارلمانهای جهان همنوا ساخته و ازتجارب ارزندۀآنهااستفاده صورت میگیرد و نیز  از ایجاد  کمیته های دوستی  و مجالس سنا ی کشورهای  امریکا ،مصر وبلجیم خبرداد.

پروفیسورمجددی ایجاد این کمیته را درتامین روابط حسنه پارلمانی میان دوکشور یک گام مهم دانسته وآرزونمود که هرچه بیشتر این روابط گسترده تر گردیده تا همکاریهای متقابل صورت گیرد.

همچنان محمد اسماعیل وزیر انرژی وآب درکمیسیون مالی وبودجه به ریاست محمد اکبروحدت درخصوص پلانهای کاری وبودجه سال روان معلومات ارایه نمود.

موصوف گفت که تسریع روند احیا وبازسازی تاسیسات آب وانرژی ،تطبیق طرحهای زیربنایی دراز مدت  وتدوین پالیسی دقیق،یکی از اولویت های کاری این وزارت می باشد  ودرراستای تطبیق این موارد حرکت ها بطی است؛اما بطور استوار آغاز شده است .

وی افزود :به تعداد 33پروژه به ارزش مجموعی 368ملیون دالر به وزارت مالیه کشورپیشنهاد شده بود که ازجمله 18 پروژه به ارزش 152 ملیون دالرمنظورگردیده است .

وی افزود که دربخش سکتورآب درسال1386 به تعداد 30 پروژه به مبلغ 137ملیون دالر به وزارت مالیه بیشنهادشده بود که از آن جمله99 پروژه به مبلغ 70 ملیون دالر منظورشد.

وزیرانرژی وآب در مورد قیمت صرفیه برق گفت که ازمجموع منابع تولیدی برق به ارزش 7 عشاریه 5 افغانی فی کلیوات برق به این وزارت تمام میشود ،اما فی کلیوات برق برای هموطنان 4 افغانی عرضه میگردد.

       در کمیسیون امور داخلی به ریاست انجنیر محمد عارف سروری ، دگر جنرال محمد داود داود معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امورداخله گفت که وزارت امور داخله در سه ماه گذشته 26 هزار هکتار زمین را از کشت کوکنار پاک نموده است .

      وی گفت که در حوزۀ جنوبشرق ، حوزۀ مرکزی و شمالی  کشت کوکنار بطور قابل ملاحظه کاهش یافته ووزرات مذکور مصمم است  درسال جاری 60 فیصد کشت مواد مخدر را در سراسرکشور ازبین ببرد.

      موصوف افزود که طبق احصائیه های که از سوی جامعه بین المللی ارایه شده  80 فیصد مواد مخدر در ولایت هلمند تولید میگردد .

    درنتیجه قرار کمیسیون بر آن شد که نمایند گان ولایت هلمند درشورای ملی طی نشستهای خود با وزارت امورداخله  برای کاهش وازبین بردن کشت و ترافیک مواد مخدر همکاری نمایند .

    هکذا خانم نادره حیاتی معین وزارت صحت عامه دراین کمیسیون گفت که درحال حاضر حدود 920هزار معتاد در سراسر کشور وجود دارد که وزارت صحت جهت تداوی آنها در مناطق مختلف کشورمراکز صحی را ایجاد نموده است این معتادین را درچهار مرحله تحت تداوی قرار میدهد .

      خانم حیاتی در مورد از سر گیری کار شفاخانه ایمرجنسی در کشور گفت که از سه ماه به اینطرف وزارت صحت مذاکراتی را که با تمویل کننده گان خارجی این شفاخانه داشته ولی انها اصرار می ورزند تا زمانیکه  داکترمحمد عمرحنیف رئیس شفاخانه ایمر جنسی را در هلمند ملاقا ت ننمایند حاضر نخواهند بود مراکز صحی را مجدداًبازگشایی کنند .

      موصوف گفت اگر با آنها به موافقه نرسیند ، وزارت صحت عامه با امکانات مالی خود این مراکز را فعال خواهند ساخت .

      این درحالیست که سه ماه قبل بعدازدستگیری داکترمحمدعمرحنیفی رئیس شفاخانه ایمر جنسی در ولایت هلمند ازسوی دولت گرفتارومحبوس خواهدشد ،مسوولین شفاخانه مذکور مراکز خودرا در افغانستان مسدود نمودند .

      درکمیسیون امورمذهبی ، معارف وتحصیلات عالی به ریاست مولوی ارسلان رحمانی روی عرایض واصله ،پیشنهاد ریاست معارف ولایت کنر جهت رسمی نمودن مکاتب ولسوالی غازی آباد آن ولایت بحث شد وموضوع غرض اجراات لازمه به مراجع مربوطه محول گردید.

اعضای کمیسیون امورتقنینی ونظارت حقوقی به ریاست نجیبه حسینی  امروز ازمرکزاصلاح وتربیت اطفال کابل بازدید نمودند .

در بازدید آن عده  محجوزین که زیرسنین 18 سال دراین مرکزنگهداری میشوند دوسیه های نسبتی شان باحضورداشت مسولان آن اداره  به بررسی گرفته شد.

این درحالیست که عدم رسیده گی به موقع  به دوسیه های محجوزین در محاکم وسارنوالی ها ،اخذ ضمانت از محجوزین که دوره حبس آنها تمام شده ازضعفهای میباشد که ملاحظه رسید .

دراین مرکز140طفل ذکورواناث تحت اصلاح وتربیت قراردارد.

درکمیسیون مصئونیت وامتیازات به ریاست انجینرمحمدافضل احمدزی روی امورات اداری دارلانشای مشرانوجرگه بحث شده سیستم تعیین معاشات سو پر سکیل برای برخی کارمندان دارالانشاو یک سلسله مسایل اداری مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم بر آن شد که موضوعات فوق تحت بررسی قرار داده شود و نیز مشاور پروژۀ (سیل )به سوالات اعضای کمیسیون به ارتباط امتیازات اعضای شورای ملی پاسخ ارایه نموده است .

کمیسیون معلولین ،ورثه شهدا ،کارواموراجتماعی به ریاست طیبه زاهدی روی عرایض واصله معلولین ولایت لوگردرخصوص به دسترس قرارگرفتن دوجریب زمین هدیه شده ازسوی بابای ملت به آنها ،بحث نموده ودرزمینه تصمیم اتخاذ گردید.

درکمیسیون شوراهای ولایتی به ریاست محمد عمر شیرزاد ، درمورد موضوع اختطاف حاجی گل محمد یکتن از تاجران ملی که چندی قبل صورت گرفته بود ،بحث به عمل آمد ه وقرار کمیسیون بر آن شد تا موضوع راغرض بررسی به وزارت داخله محول نماید .

در کمیسیون امور دفاعی وتمامیت ارضی به ریاست شیرمحمد آخند زاده روی مشکلات مرکز تعلیمی اردوملی بحث صورت گرفت ونیز کمیسیون جهت رسیده گی به حقوق افسران متقاعد وتنقیص شده وسایر مشکلات آنان تصمیم اتخاذ گردید تا موضوع را با مقامات مربوطه مطرح گردد .

ریاست اطلاعات وارتباط عامه مشرانو جرگه

3 جوزا1386

 جبیب الله قادری وزیرمبارزه با مواد مخدر،دیروزدر کمیسیون امورداخلی مشرانو جرگه به ریاست محمد رنگین مشکوانی درمورد کارکردهای آن وزارت معلومات ارایه نمود .

          موصوف گفت که این وزارت بخاطر جلوگیری از زرع کوکنار ومحو آن برای وزراتخانه های امورداخله ، زراعت ،انکشاف دهات وصحت عامه پالسی میسازدوفعالیتهای آنهارا دراین خصوص از صندوق وجهی مبارزه با مواد مخدر تمویل میکند وهمچنان از فعالیت های آن مبنی برمحو کوکنار وجلوگیری ازآن نظارت می نماید .

          وی درپاسخ به سوالی گفت که نیروهای ناتو در عرصه محوح کشت کوکنار وبدیل معیشیت باما همکاری ندارد وکار مبارزه با مواد مخدررا وزارت امورداخله پیش میبرد.

          وزیرمبارزه بامواد مخدر،  به فساد واخذ رشوه  دستگاه قضایی کشوراشاره نموده گفت که چند قبل یکتن به اتهام قاچاق مواد مخدر در محکمه ابتدایه به 16سال حبس محکوم گردید و در محکمه دوم برای آن شخص برائت داده شد و رئیس آن محکمه با اجرای این عمل ،مورد پی گرد قانونی قرار نگرفت وافزود که این کار خود سبب نارسایی در امرمبارزه بامواد مخدروقاچاق آن میگردد.

 ریاست اطلاعات و ارتباط عامه مشرانو جرگه

3جوزا1386

     کمیسیون موقت  تعدیل در اصول و ظایف داخلی مشرانو جرگه به ریاست عبدالخالق حسینی نایب منشی مشرانو جرگه تدویر جلسه نمود .

    جلسه تا فصل ششم ، پیرامون اصول وظایف داخلی  تحت بررسی قرار گرفت  و برخی تعدیلات واضافات  درآن وارد گردید ،بحث روی مواد باقیمانده به جلسات بعدی کمیسیون موکول گردید  .

 ریاست اطلاعات وارتباط عامه مشرانو جرگه

3 جوزا 1386

اعضای کمیسیون اقتصاد ملی مشرانو جرگه به ریاست فضل کریم محمودی امروز از فابریکات پارکهای صنعتی پلچرخی دیدن نمودند .

          اعضای این کمیسیون ضمن بازدید ازشرکتهای  پارسیان ،بلین کین ،آینده درخشان)و سادات که دربخشهای یونیفرم سازی برای اردوی ملی وعرضه خدمات تربوی،تولیدی نمک)آیودینداروشیشه سازی ضد گلوله  فعالیت داشتند، جویای مشکلات شان گردیدند و مسولان شرکت های مذکور مشکلات وچالشهای فراه روی شانرا ازناحیه  عدم رسیده گی به تعرفه های گمرکی ، مالیات بلند عایداتی ،بلند بودن قیمت مواد خام  نبود انرژی برق کافی وعدم رسیده گی مسوولان امور درزمینه سازی رشد سکتورهای خصوصی کشور را عنوان نمودنده وخواهان همکاری اعضای کمیسیون از طریق مجاری اجرایوی شدند .

در مقابل اعضای کمیسیون مذکورجهت رسیده مشکلات مطروحه شان به اسرع وقت ابرازهمکاری نمودند.

ریاست اطلاعات وارتباط عامه مشرانو جرگه

5 جوزا 1386

کمیسیون های مشرانو جرگه امروز تدویر جلسه نمودند

 سترجنرال عبدالرحیم وردک وزیردفاع ملی امروز به سوالات اعضای کمیسیون امور دفاعی وتمامیت ارضی به ریاست ملاشیر محمد اخند زاده  پاسخ ارایه نمود.

دراین جلسه پیرامون برخورد اخیرمسلحانه بین نیروهای  پاکستانی وافغانی در نوار خط مرزی دیورند ، ضرورت هماهنگی درعملیات محاربوی میان نیروهای داخلی و ناتو ،جلوگیری ازتلفات افراد غیر نظامی،بلند بردن ظرفیت وقابلیت اردوی ملی وبرخی سوالات دیگر مطرح شد.

 وزیر دفاع ضمن توضیح وضع نظامی در کشور گفت که به اثر رشادت قوت های مسلح کشور و فشار های بین المللی اخیراًپاکستان حاضر گردیده است که نیروهای خودرا ازساحه نزدیک به سرحد افغانستان دور سازد که کارعملی آن  شروع شده است وافزود که در خصوص هماهنگی و تشریک مساعی قوتهای نظامی اقدامات صورت گرفته که به اساس آن در هر ولایت مراکز مساعی مشترک نیروهای نظامی ایجاد خواهد شد .

      موصوف درقمست بلند بردن ظرفیت وقابلیت رزمی اردوی ملی گفت که دراین خصوص کار به سرعت جریان دارد وتاسال آینده تعداد اردوی ملی به 70 هزار نفر خواهد رسید وما تلاش داریم که بیشترازاین ، اردوی مستحکم ملی داشته باشیم .

درکمیسیون معلولین ،معیوبین وورثه شهدا به ریاست طیبه زاهدی،واصل نور مهمند معین وزارت شهدا،معلولین ، کار وامور اجتماعی در مورد استراتیژی ، پالیسی ، ثبت و راجستر معلولین در آن وزارت معلو مات ارایه نمود .

موصوف گفت که وزارت امور شهدا معلولین ، کارو امور اجتماعی، استراتیژی کاری خویش را در بخش های تحصیل و آموزش فنی ،فراهم نمودن شرایط بهتر کاری برای معولین و معیوبین به پیش میبرد.

وی افزود که معلولین و معیوبینی که از حقوق شان  بر خوردار میباشند حدود سه صد هزار نفر میرسند که تقریباً سالانه بیست و دونیم میلیون دالربه دست می آورند .

وی از طرح پالیسی درخصوص آموزش ،صحت ،وحمایت حقوقی معلولین یاد کرد که به مراجع مربوط ارسال نموده است .

در کمیسیون امور داخلی به ریاست محمد رنگین مشکوانی بامعین مسلکی واداری وزارت عدلیه ورئیس عمومی توقیف خانه ومحابس روی مشکلات موجوده  در محابس و توقیف خانه ها  بحث مشورتی  صورت گرفت .

معین وزارت عدلیه ازتخصیص مبلغ یک  صد میلیون افغانی ازبودجه انکشافی این وزارت در خصوص  اعمار ده محبس در ولایات مختلف کشور معلومات داده گفت که درنظراست تااخیر سال روان زندان های  ولایات هرات،کندهار،هلمندو کابل نیز بازسازی گردد.   

در کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکتر زلمی، شکایت خانم صدیقه مبنی بر تصرف پنج بسوه زمین ملیکت وی واقع خوشحال خان مینه ازسوی انجنیر عبیدالله کارمند شاروالی کابل تحت بررسی قرار گرفت .

موصوفه  مدعی است که درغیابت وی ملکیت شخصی اش که دارای قبالۀ شرعی میباشد ازسوی انجنیرعبیدالله کارمند شاروالی با ساختن اسناد جعلی و غیرقا نونی تصرف گردیده است .

پاسخ های  انجنیر عبیدالله مورد قناعت اعضای کمیسیون واقع نگردیده ،قرار کمیسیون بر آن شد که موضوع غرض تحقیقات مزید  به حارنوالی راجع گردد . 

 اعضای کمیسیون رفاه عامه به ریاست داکتر باختر امین زی ازشفاخانه وانستیتیوت ملی توبرکلوز دیدار به عمل آوردند .

دراثنای مشاهده به نظر رسید که فعالیتها ی مسلکی انستیتیوت ملی توبر کلوز چشم گیر نبوده ودرزمینه مشوره های لازم از طرف سناتوران ارایه گردید ولی پروگرام ملی توبرکلوز درتطبیق پلان های مطروحه اش ازسو ی هیت ،موفق ارزیابی گردید .

همچنان اعضای کمیسیون مشکلات وموانع کاری آنها را یاداشت نموده که درزمینه رفع وحل آن ،ارگانهای ذیربط را درجریان خواهند گذاشت .  

 کمیسیون امور مذهبی به ریاست مولوی ارسلان رحمانی روی مشکلات شاگردان مکتب محجوبۀ هروی که قبلاً اعضای کمیسیون از آن دیدن نموده بودند تحت  بحث قرار گرفت و ازوزارت معارف خواستار حل جدی مشکلات شاگردان مکتب متذکره گردیدند.

در کمیسیون مصونیت و امتیازات اعضای مشرانو جرگه به ریاست انجینیر محمد افضل احمدزی پیرامون تامین امنیت سناتور بلقیس کوچی سناتور ولایت فاریاب ، امنیت و حفاظت اعضای شورای ملی بحث صورت گرفت و تصامیم اتخاذ شد.

 در کمیسیون شوراهای و لایتی به ریاست محمد عمر شیرزاد روی نشرات گویامنافی معیار های اخلاقی و اسلامی رسانه های خصوصی، بحث صورت گرفته، تصمیم اتخاذ گردید .

 

  ریاست اطلاعات وارتباط عامه مشرانوجرگه

6 جوزا 1385

 پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی رئیس مشرانو جرگه شورای ملی افغانستان امروز با ستر جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع ملی ملاقات نمود .

دراین  ملاقات وزیر دفاع ملی پیرامون وضع نظامی کشور به رئیس مشرانوجرگه معلومات داده گفت که اردوی ملی در حال گسترش و کسب قابلیت وظیفوی است که در تفاهم وهم آهنگی کامل با نیروهای بین المللی دراجرای وظایف خویش مصروف میباشد.

پروفیسور مجددی گفت که قوای مسلح کشور باید درعملیات نظامی خود متوجه اهداف مشخص باشند و هم چنان قوتهای خارجی درتفاهم وهم آهنگی کامل با نیرو های مسلح کشور داخل فعالیت محاربوی گردد .

   ریاست اطلاعات وارتباط عامه مشرانو جرگه

5 جوزا 1386

کمیسیون های مشرانو جرگه امروز تدویر جلسه نمودند

 

سترجنرال عبدالرحیم وردک وزیردفاع ملی امروز به سوالات اعضای کمیسیون امور دفاعی وتمامیت ارضی به ریاست ملاشیر محمد اخند زاده  پاسخ ارایه نمود.

دراین جلسه پیرامون برخورد اخیرمسلحانه بین نیروهای  پاکستانی وافغانی در نوار خط مرزی دیورند ، ضرورت هماهنگی درعملیات محاربوی میان نیروهای داخلی و ناتو ،جلوگیری ازتلفات افراد غیر نظامی،بلند بردن ظرفیت وقابلیت اردوی ملی وبرخی سوالات دیگر مطرح شد.

 وزیر دفاع ضمن توضیح وضع نظامی در کشور گفت که به اثر رشادت قوت های مسلح کشور و فشار های بین المللی اخیراًپاکستان حاضر گردیده است که نیروهای خودرا ازساحه نزدیک به سرحد افغانستان دور سازد که کارعملی آن  شروع شده است وافزود که در خصوص هماهنگی و تشریک مساعی قوتهای نظامی اقدامات صورت گرفته که به اساس آن در هر ولایت مراکز مساعی مشترک نیروهای نظامی ایجاد خواهد شد .

      موصوف درقمست بلند بردن ظرفیت وقابلیت رزمی اردوی ملی گفت که دراین خصوص کار به سرعت جریان دارد وتاسال آینده تعداد اردوی ملی به 70 هزار نفر خواهد رسید وما تلاش داریم که بیشترازاین ، اردوی مستحکم ملی داشته باشیم .

درکمیسیون معلولین ،معیوبین وورثه شهدا به ریاست طیبه زاهدی،واصل نور مهمند معین وزارت شهدا،معلولین ، کار وامور اجتماعی در مورد استراتیژی ، پالیسی ، ثبت و راجستر معلولین در آن وزارت معلو مات ارایه نمود .

موصوف گفت که وزارت امور شهدا معلولین ، کارو امور اجتماعی، استراتیژی کاری خویش را در بخش های تحصیل و آموزش فنی ،فراهم نمودن شرایط بهتر کاری برای معولین و معیوبین به پیش میبرد.

وی افزود که معلولین و معیوبینی که از حقوق شان  بر خوردار میباشند حدود سه صد هزار نفر میرسند که تقریباً سالانه بیست و دونیم میلیون دالربه دست می آورند .

وی از طرح پالیسی درخصوص آموزش ،صحت ،وحمایت حقوقی معلولین یاد کرد که به مراجع مربوط ارسال نموده است .

در کمیسیون امور داخلی به ریاست محمد رنگین مشکوانی بامعین مسلکی واداری وزارت عدلیه ورئیس عمومی توقیف خانه ومحابس روی مشکلات موجوده  در محابس و توقیف خانه ها  بحث مشورتی  صورت گرفت .

معین وزارت عدلیه ازتخصیص مبلغ یک  صد میلیون افغانی ازبودجه انکشافی این وزارت در خصوص  اعمار ده محبس در ولایات مختلف کشور معلومات داده گفت که درنظراست تااخیر سال روان زندان های  ولایات هرات،کندهار،هلمندو کابل نیز بازسازی گردد.  

در کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکتر زلمی، شکایت خانم صدیقه مبنی بر تصرف پنج بسوه زمین ملیکت وی واقع خوشحال خان مینه ازسوی انجنیر عبیدالله کارمند شاروالی کابل تحت بررسی قرار گرفت .

موصوفه  مدعی است که درغیابت وی ملکیت شخصی اش که دارای قبالۀ شرعی میباشد ازسوی انجنیرعبیدالله کارمند شاروالی با ساختن اسناد جعلی و غیرقا نونی تصرف گردیده است .

پاسخ های  انجنیر عبیدالله مورد قناعت اعضای کمیسیون واقع نگردیده ،قرار کمیسیون بر آن شد که موضوع غرض تحقیقات مزید  به حارنوالی راجع گردد . 

 اعضای کمیسیون رفاه عامه به ریاست داکتر باختر امین زی ازشفاخانه وانستیتیوت ملی توبرکلوز دیدار به عمل آوردند .

دراثنای مشاهده به نظر رسید که فعالیتها ی مسلکی انستیتیوت ملی توبر کلوز چشم گیر نبوده ودرزمینه مشوره های لازم از طرف سناتوران ارایه گردید ولی پروگرام ملی توبرکلوز درتطبیق پلان های مطروحه اش ازسو ی هیت ،موفق ارزیابی گردید .

همچنان اعضای کمیسیون مشکلات وموانع کاری آنها را یاداشت نموده که درزمینه رفع وحل آن ،ارگانهای ذیربط را درجریان خواهند گذاشت .  

 کمیسیون امور مذهبی به ریاست مولوی ارسلان رحمانی روی مشکلات شاگردان مکتب محجوبۀ هروی که قبلاً اعضای کمیسیون از آن دیدن نموده بودند تحت  بحث قرار گرفت و ازوزارت معارف خواستار حل جدی مشکلات شاگردان مکتب متذکره گردیدند.

در کمیسیون مصونیت و امتیازات اعضای مشرانو جرگه به ریاست انجینیر محمد افضل احمدزی پیرامون تامین امنیت سناتور بلقیس کوچی سناتور ولایت فاریاب ، امنیت و حفاظت اعضای شورای ملی بحث صورت گرفت و تصامیم اتخاذ شد.

 در کمیسیون شوراهای و لایتی به ریاست محمد عمر شیرزاد روی نشرات گویامنافی معیار های اخلاقی و اسلامی رسانه های خصوصی، بحث صورت گرفته، تصمیم اتخاذ گردید .

 ریاست اطلاعات وارتباط عامه مشرانوجرگه

6 جوزا 1385

پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی رئیس مشرانو جرگه شورای ملی افغانستان امروز با ستر جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع ملی ملاقات نمود .

دراین  ملاقات وزیر دفاع ملی پیرامون وضع نظامی کشور به رئیس مشرانوجرگه معلومات داده گفت که اردوی ملی در حال گسترش و کسب قابلیت وظیفوی است که در تفاهم وهم آهنگی کامل با نیروهای بین المللی دراجرای وظایف خویش مصروف میباشد.

پروفیسور مجددی گفت که قوای مسلح کشور باید درعملیات نظامی خود متوجه اهداف مشخص باشند و هم چنان قوتهای خارجی درتفاهم وهم آهنگی کامل با نیرو های مسلح کشور داخل فعالیت محاربوی گردد .

دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه

7 جوزا 1386

کمیسیونهای مشرانو جرگه امروز تدویر جلسه نمودند

       در کمیسیون سمع شکایت به ریاست داکتر زلمی ، رئیس منابع بشری وزارت صحت عامه درموردتوظیف داکتران و کارمندان صحی، ولایات معلومات داد و به اساس ضرورت موجوده  تصمیم بر آن شد تاجهت اکمال شفاخانه ها  وکلینیک ها ی ولایات پرسونل صحی باید  از مرکز کابل مقرر گردند.

    درجلسه این کمیسیون همچنان مسوولین تلویزیون ملی درمورد پخش و نشربرنامه های خبری بحث های مشورتی نمودند.

       مسوولین مذکور ازدیاد  خبر هادرسرویس های دری وپشتورادیوتلویزیون ملی خصوصاً زیاد بودن اخبار شورای ملی  یادآورشده تصریح نمودند  که همواره اصل بیطرفی را در نشراخبار واطلاعات در نظر گرفته اند.

     آنهاافزودند که رادیو تلویزیون ملی سالانه مبلغ 75 میلیون افغانی را به واردات دولت تحویل مینماید.

       درجلسۀ مشترک کمیسیونهای اموربین المللی،اقتصاد ملی ومالی وبودجه باشرکت مسوولین مؤسسۀ تحقیقاتی هنریشن بُل تحت عنوان چگونگی ارایه کمک های مؤثرمالی برای افغانستان طی پنج سال گذشته موردغور قرار گرفت .

        در جلسه اعضای مجلس روی نقش و جایگاه دولت درارایۀ مؤ ثر بودجه، صعودعواید دولت ، اعمار نمودن پروژه های زیر بنائی و ظرفیت سازی تأ کید نمودند و طرح های تحقیقاتی را در مودر غنامندی آن ابراز کردند.

       در کمیسیون رفاه عامه به ریاست داکتر باختر امین زی، از رئیس خانه سازی وزارت انکشاف شهری در مورد توزیع غیر عادلانۀ اپارتمان های قصبۀ خانه سازی و حق تلفی درمورد محمد رحیم یک تن از کارمندان سابقه دار آن اداره سوالاتی مطرح گردید .

         وی که دراین اواخربه حیث رئیس قصبه خانه سازی مقررشده شده است از توزیع اپارتمان های مذکور ابراز نا رضایتی نموده ووعده نمود که در تفاهم با وزارت انکشاف شهری برای شخص عارض دربلاکی که فعلاً تحت اعمار میباشد یک باب اپارتمان توزیع خواهند نمود .

       در کمیسیون امور دفاعی به ریاست الحاج شیر محمد آخند زاده پیرامون تعدیل ماده پنجاونهم وتعلیق ماده سی وپنج امور ذاتی افسران بحث صورت گرفته ومورد تأ یید اعضای کمیسیون واقع گردید .

       اعضای کمیسیون تاکید نمودند تا در تقرر افسران باید دانش مسلکی،ظرفیت کاری و ترکیب  ملی جداً در نظر گرفته شود.

          کمیسیون معلولین، معیوبین ،شهدا ،کارو امور اجتماعی به ریاست طیبه زاهدی با اشتراک مسوولین    مؤ سسات ماین پاکی درکشور تدویر جلسه نمود .

     در جلسه روی اهداف مؤ سسات ماین پاکی بحث صورت گرفته و در مورد ازبین بردن وپاک کاری ماین ها در کشور ازسوی مسوولین معلومات ارائه گردیدکه قناعت اعضای کمیسیون را فراهم نمود .

     در کمیسیون شوراهای ولایتی به ریاست محمد عمر شیر زاد روی نشرات منافی معیار های اخلاقی و اسلامی رسانه های خصوصی ،بحث صورت گرفته ،تصمیم اتخاذ گردید . 

    

     کمیسیون امور مذهبی ،معارف وتحصیلات عالی به ریاست مولوی ارسلان رحمانی ،کمیسیون مصؤ نیت و امتیازات به ریاست الحاج وکیل محمد لایق، کمیسیسون امورتقنینی به ریاست نجیبه حسینی، کمیسیون امور داخلی به ریاست محمد رنگین مشکوانی روی موضوعات مربوط تدویرجلسه نمودند.

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

8 جوزا 1386

فرمان تقنینی مبنی بر ایزاد  درماده (59)وتعلیق موقتی ماده (35) قانون امور ذاتی افسران قوای مسلح درجلسه امروزی مشرانوجرگه به تصویب رسید.

این جلسه که به ریاست پروفیسورحضرت صبغت الله مجددی دایرشده بود ، فرمان تقنینی درمورد تعلیق ماده (35) این قانون درخصوص عدم تعین افسردر بست خورد ضابط وایزاد دوفقره درماده (59) قانون مذکور مبنی برعدم تقاعد افسران الی تکمیل سن 60 سالگی وبرحالی مجدد متقاعدین قبل ازتکمیل سن معینه ،بدون تعدیل ، به تصویب رسید.

این فرمان تقنینی حکومت ،بعد از تصویب ولسی جرگه به مشرانو جرگه محول شده است.

دربرخی دیگرجلسه گزارش کمیسیون اموردفاعی وتمامیت ارضی توسط  سناتور خادم حسین ارایه شد.

موصوف ازپاسخگویی وزیر دفاع دریکی ازجلسات این کمیسیون پیرامون وضع نظامی کشور،برخورد مسلحانه بین نیروهای پاکستانی وافغانی درنوار خط مرزی دیورند ،ضرورت هماهنگی در عملیات محاربوی میان نیروهای داخلی وناتو،جلوگیری ازتلفات افراد غیر نظامی وبلند بردن ظرفیت وقابلیت رزمی اردوی ملی ، معلومات داد.

همچنان گزارش کمیسیون رفاه عامه توسط سناتورداکتر باختر امین زی مبنی بربازدید اعضای این کمیسیون ازشفاخانه های ملالی زیژنتون وتوبرکلوز کابل به جلسه ارایه گردید .

موصوف گفت که کمبودات وسایل طبی ، پرداخت معاش  نا متوازن داکتران وبرخی مشکلات دیگراین شفاخانه به وزارت صحت عامه غرض اجراات محول گردیده است .

وی وضع شفاخانه های مذکوررا خلاف موازین ومعیارهای طبابت خوانده گفت که تقریباً تمام شفاخانه های دولتی به همین منوال است .

گزارش کمیسیون معلولین ،ورثه شهدا ، کار وامور اجتماعی توسط عبدالباقی بریال پیرامون تدویر جلسه استماعیه بخاطرتفاهم وبررسی مشکلات موجوده معلولین وورثه شهدا  با اشتراک معین وزارت امورشهدا ،معلولین ، کار وامور اجتماعی ، نماینده گان اتحادیه معلولین ونماینده کمیته افراد دادخواهی دراین کمیسیون  ، به جلسه ارایه گردید که به گفته موصوف  بخاطر رفع مشکلات مطروحه ، طرح ونظریات لازمه ارایه  گردیده است.

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

9جوزا 1386

پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی رئیس مشرانو جرگه امروز ، با بزرگان و متنفذین ولسوالی هسکه مینه ولایت ننگرهار ملاقات نمود .

در این ملاقات حاجی ملک" نیاز" مشکلات محلی آن ولسوالی را بیان نموده گفت که بخاطر حل مشکلات ترانسپورتی مردم سرک جلال آباد هسکه مینه به صورت اساسی قیرریزی گردد.

پروفیسور مجددی ضمن صحبت درمورد اعمار مجدد افغانستان وامکانات مالی دولت گفت که پیرامون اعمار سرک مذکور درخواست  آنهارا به مقامات عالی دولتی رجعت میدهد.  

دفتر مطبوعاتی مشرانوجرگه

9 جوزا 1386

            جلسات کمیسیون های مشرانو جرگه امروزدایرشد.

پاسوال عبدالرحمان رئیس عمومی پولیس سرحدی به سوالات اعضای  کمیسیون امور داخلی به ریاست محمد رنگین مشکوانی پاسخ ارایه نمود.

موصوف گفت که  پولیس سرحدی کشوربا وصف کمبود امکانات وتجهیزات باداشتن روحیه وطن پرستانه شان ، آماده دفاع ازسرحدات کشور میباشند .

         وی به پاسخ  سوالی مبنی بر وضع بهتر امنیتی درولسوالی جاجی ولایت پکیتا را توضح نموده گفت که نیرو های پاکستانی با استفاده از سلاح ثقیله چهار کیلومتر داخل خاک کشور شده بودند که درنتیجه مقاومت ورشادت قوای  مسلح کشور وحمایت وسیع مردم ازاین خاک بیرون رانده شدند .

           در کمیسیون شوراهای ولایتی به ریاست محمد عمرشیر زاد روی مشکلات شورا های ولایتی منجمله شکایت واصله روی نشر و پخش بعضی پروگرام ها از طریق تلویزیون های طلوع و آریانا که گفته میشود خلاف فرهنگ و عنعنات کشور میباشد ، بحث نمود و قرار کمیسیون بر آن شد تا موضوع جهت رسید گی به کمیسیون بررسی و تخطی از رسانه های گروهی وزارت اطلاعات و فرهنگ محول گردد.

            درکمیسیون اموربین المللی به ریاست احمدشاه رمضان ،روی ترکیب اعضای کمیته های دوستی مشرانو جرگه با مجالس سنای کشورهای فرانسه ،امریکا ،مصروکوریای جنوبی بحث صورت گرفت وتصامیم اتخاذ گردید.

درکمیسیون مصئونیت وامتیازات به ریاست حاجی مکرم خان ناصری پیرامون موضوع شهادت استاد عبدالصبورفرید با حضور داشت   یک تن ازاعضای فاملیش صحبت به عمل آمد وقرار برآن شد که این موضوع باید با جدیت کامل پیگیری شده وعاملین آن محاکمه  شوند.

            درکمیسیون امور مذهبی ،فرهنگی ،معارف وتحصیلات عالی به ریاست نورالله "معمار"  درمورد طرح استراتیژی انکشافی مشرانو جرگه صحبت گردیده و بعضی تعدیلات واضافات درآن وارد گردید.

در استراتیژی مشرانوجرگه اهداف دورنمایی انکشافی بهترامور کاری   معین شده  است .

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

9جوزا 1386

جلسه کمیته روسای مشرانو جرگه به ریاست سید حامد گیلانی نایب اول مشرانو جرگه امروزتدویر یافت .در جلسه  علاوه بر تشخیص اجندای جلسه بعدی مشرانو جرگه ، در مورد ارتباطات کاری با ولسی جرگه و برخی مشکلات کمیسیون ها بحث صورت گرفت و تصامیم اتخاذ شد .

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

9/3/1385

 مدال افتخاری اول می روز بین المللی کارگر امروز از سوی شورای مرکزی اتحادیۀ ملی کارکنان افغانستان به پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی رئیس مشرانو جرگه اهدا گردید .

درعین حال  چار مدال افتخاری دیگر که ازسوی شورا ی مذکور منظورشده است ،توسط پروفیسور مجددی  به عبدالخالق حسینی نائب منشی مشرانو جرگه ،داکتر زلمی رئیس کمیسیون سمع شکایات مشرانو جرگه ودرغیاب به پوهنوال محبوبه حقوقمل ونجیبه حسینی رئیس ومعاون کمیسیون امور تقنینی مشرانو جرگه تفویض گردید .

داکتر محمد قاسم احساس رئیس شورای مرکزی اتحادیه ملی کارکنان افغانستان گفت که این مدال ها به خاطرسهم گیری فعال رئیس وچارعضو مشرانو جرگه به منظور رسیده گی به شکایات راهپیمایی اعتراضیه اعضای این شوراکه  به خاطر نادیده گرفتن اتحادیه کارگری درقانو ن کارمصوب شورای وزیران صورت گرفته بود ورسیده گی فوری مشرانو جرگه به این قضیه با مساعد ساختن زمینۀ گفتگو شورای مرکزی یا وزرای سکتوری حکومت جهت رفع مشکلات کاروکارگر منظور واهدا گردیده است .

دفتر مطبوعاتی مشرانوجرگه  

10 جوزا 1386

درجلسه دیروزی کمیسیون سمع شکایات مشرانو جرگه به ریاست داکتر زلمی ازرئیس تحقیق ریاست عمومی  امنیت ملی مبنی بردست داشتن رئیس شفاخانه ایمرجنسی ولایت هلمند  در قتل اجمل نقشبندی ژورنالست افغان معلومات خواسته شد.

رئیس تحقیق امنیت ملی  ضمن تائید این موضوع گفت که  داکتررحمت الله حنفی رئیس شفاخانه مذکورکه درزمان طالبان رئیس اداری وزارت تحصیلات عالی بوده و فعلاً به اتهام  ارتباطات با تروریستان ،تحت توقیف حکومت قراردارد و درجریان تحقیق ثابت گردیده است که وی با ملا داد الله وسخنگوی طالبان رابطه داشت .

وی افزود که در اثرتماس رئیس شفاخانه ایمرجنسی ولایت هلمند با طالبان واخذ دوملیون دالر امریکایی که نخواست منبع آنرا نام بگیرد، ژورنالست ایتالوی توسط وی رها گردید ؛ اما اجمل نقشبندی مظلومانه به شهادت رسید .

همچنان درجلسه امروزی این کمیسیون مسوولین پوهنتون خصوصی مریم واقع وزیر اکبرخان  کابل مشکلات شانرا درخصوص رسمی ساختن این پوهنتون درچوکات وزارت تحصیلات عالی ومسلکی مطرح نمودند.

که با صحبت اعضای کمیسیون با وزیر تحصیلات عالی در حضور داشت مسولین پوهنتون ،این پیشنهاد پذ یرفته شد که پوهنتون مذکور در چوکات وزارت تحصیلات عالی شامل  میگردد.

 

 دفتر مطبوعاتی مشرانوجرگه

10 جوزا 1386

باتصحیح وپوزش که درخبردیروز کمیسیون امورداخلی مشرانو جرگه ازقول مل پاسوال عبدالرحمن رئیس عمومی پولیس سرحدی گفته شده بود که قوای پاکستانی 4 کلیومتر داخل افغانستان گردیده بود ند یک اشتباه قلمی رخ داده است ؛ اما امروز رئیس عمومی پولیس سرحدی با تصحح این خبر  تاکید نمود که نیروهای امنیتی هرگزاجازه دخول آنان را به خاک افغانستان نداده است واز سرحدات کشوردفاع مطمئنانه صورت گرفته است.

دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه

11 جوزا 1386

پروفیسورحضرت صبغت الله مجددی رئیس مشرانوجر گۀ شورای ملی افغانستان در رأس یک هیئت پارلمانی بنا به دعوت رسمی مقامات پارلمان عربستان سعودی امروز عازم آن کشور گردید .

          هدف این مسافرت تحکیم روابط بین الپارلمانی میان دوکشورمیباشد و درترکیب این هیئت عدۀ از اعضای مشرانو جرگه وولسی جرگه وچند تن از کارمندان دارالانشای شورای ملی شامل میباشند.

          طبق برنامه مطروحه ،هیئت مذکور در طی اقامت خود در عربستان سعودی ،ضمن بازدید ازپارلمان آن کشوربا مقامات پارلمانی وحکومت آن عربستان سعودی دیدار وملاقات خواهند نمود .

          پروفیسورمجددی وهیئت معیتی اش را در میدان هوایی بین المللی کابل انجینر اسدالله فلاح رئیس عمومی دارالانشای مشرانو جرگه وعدۀ ار روسای دارالانشا مشایعت نمودند.

دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه

12 جوزا 1386

          جلسات کمیسیون های مشرانو جرگه امروزدایرگردید.

           درکمیسیون امور تقنین و نظارت حقوقی به ریاست نجیبه حسینی، سید یوسف حلیم رئیس انستتیوت قانونگذاری وزارت عدلیه درمورد فعالیت انجمن وکلای مدافع ، معلو مات داد .

 وی گفت که تا اکنون در وزارت عدلیه، دو صدو هشتاد و شش وکیل مدافع ثبت و راجستر گردیده  ومطابق حکم مادۀ سیزده قا نون وکلای مدافع مکلف اند ،اسرار مؤکل خودرا حفظ و امور وکالت را با صداقت و احترام به حیثیت اشخاص، به پیش برند .

وی همچنان گفت که با انفاذ این قانون برای اولین باردرافغانستان انجمن مستقل وکلای مدافع ،بدون مداخلۀ حکو مت ایجاد میگردد واز حقوق متهم دربدل پرداخت فیس معینه دفاع خواهندشد .

درکمیسیون اقتصاد ملی به ریاست فضل کریم محمودی، مشکلات شرکتهای تصفیه نمک  به نا مهای« زنده گی» و« درخشان» واقع بگرامی کابل درمورد استخراج معادن نمک  اندخوی درفاریاب وتاقچه خانه درتخار با انجینر سمیع رئیس استخراج وزارت معادن مطرح گردید  

نماینده گان شرکت های مذکور ، قراردادی ها را به تخلف متهم نموده افزودند که یک تن نمک تصفیه نا شده را به مبلغ 120 افغانی قرارداد کردند؛اما اکنون یک تن نمک را به 1540 افغانی به فروش میرسانند .

آنان علاوه نمودند که 4 مادۀ قرارداد ازسوی قراردادی های استخراج معادن نمک در دو سال گشته تطبیق نشده و وزارت معادن هم دراین خصوص تلاشی نکرده است.

پاسخهای رئیس استخراج وزارت معادن که قناعت اعضای کمیسیون را فراهم کرده نتوانست ، قرار برآن شد که وزیر معادن غرض ارایه معلومات مزید به یکی ازجلسات آینده این کمیسیون دعوت گردد.

  در کمیسیون مالی و بودجۀ مشرانو جرگه به ریاست داکتر محمد زمان بهلول ، داکتر خروتی رئیس تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه، پاسخ ارایه نمود.

وی گفت که عرضه خدمات صحی در13 ولایت توسط بانک جهانی،11 ولایت توسط ایالات متحدۀ امریکا و 10 ولایت دیگر به کمک جامعۀ اروپا تمویل میگردد . همچنان موصوف از اعماریک فابریکه سیروم سازی در کشور نیز خبر داد .

 در کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکتر زلمی روی شکایت واصله مبنی بر اختلاس درتصدی ارزاق  وتورید مواد مضر وبی کیفیت ازخارج کشوربحث صورت گرفت  .

قرار کمیسیون بر آن شد تا در جلسه بعدی، معین تجارتی وزارت تجارت ،رئیس تصدی ارزاق ونمایندۀ کمیسیون ارتشأ و فساد اداری جهت ارایۀ معلومات مزید دعوت گردند .

هکذا دربخش دیگرجلسۀ این کمیسیون ،قرار بود به شرکت شاروال کابل درمورد عرایض واصلۀ عدۀ از هموطنان مبنی بر غصب اراضی شان توسط زورمندان و همچنان تخریب منازل آنها از سوی شاروالی کابل بدون اطلاع قبلی  معلومات دهند، اما بنابر دلایل نامعلوم شاروال کابل به جلسه امروزی  کمیسیون حاضر نگردید  .

کمیسیون شوراهای ولایتی به ریاست محمد عمرشیرزاد ، کمیسیون معلولین ،ورثه شهدا ،کارواموراجتماعی به ریاست طیبه زاهدی وکمیسیون اموردفاعی وتمامیت ارضی به ریاست حاجی صالح محمد صالح روی موضوعات مربوطه بحث نمودند.

 دفترمطبوعاتی مشرانو جرگه

13جوزا 1386

پارلمان آموزشی جوانان افغانستان برای اولین باربه تاریخ بیستم جوزا در تالار جلسات عمومی مشرانوجرگه با شرکت یکصد ویک نمایندۀ انتخابی پسر ودختر ازلیسه های شهرکابل افتتاح وبرای پنج روز ادامه می یابد .

        پوهیالی امین الدین مظفری منشی مشرانو جرگه امروزدریک کنفراس مطبوعاتی ضمن اظهار این مطلب گفت که این برنامه ،صرفاً آموزشی بوده ،جنبه سیاسی ،مصوباتی وتقنینی نداشته وبه مساعی دارالانشاهای مجلسین شورای ملی، معینت امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ وبه کمک مالی وتخنیکی پروژۀ حمایت ازقوۀ مقننۀ افغانستان(ملل متحد) تنظیم گردیده ودرموفقیت این پروسه ،وزارت معارف به خصوص معارف شهرکابل وهیات رهبری لیسه های شهرکابل وکمیسیون مستقل انتخابات سهم به سزایی گرفته اند .

         مظفری افزود که هدف از تدویر پارلمان آموزشی جوانان ،تشوق آنان برای مشارکت ملی در جهت دموکراسی ،کاروفعالیت شورای ملی ، دادن آموزش در امور پارلمانی به نسل جوان یعنی به رهبران آینده کشوردرعرصه قانون گذاری ،زنده گی آینده سیاسی ، اقتصادی ،اجتماعی وآماده ساختن نسل جوان جهت ابراز نظر پیرامون مسایل مبرم ملی وکشوری می میباشد .

        درکنفرانس مطبوعاتی این موضوع نیز توضح گردید که در مرحله اول به نسبت مشکلات تخنیکی ولوژستیکی تنها جوانان شهرکابل به پارلمان آموزشی راه یافتند، این برنامه در آینده برای جوانان ولایات کشورنیز اجرا خواهد گردید.

دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه

13جوزا 1386

درجلسه امروزی مشرانو جرگه به ریاست سیدحامدگیلانی نایب اول مشرانو جرگه، طرح کمیسیون موقت مصالحه ملی در مورد تأمین صلح ، امنیت وآشتی ملی بصورت نهایی به تصویب رسید .

          این طرح در جلسات  گذشته نیز مورد بحث قرار گرفته ودرجلسه امروزی بعدازجمع آوری نظریات وپیشنهادات سناتوران به تصویب رسید.

          طرح مذکورعلاوه بر تشخیص علل وعوامل جنگ وتشنج، مشتمل بر14 ماده میباشد که در ماده اول آن به اعضای کمیسیون مصالحه ملی وظیفه سپرده شده است تا درمشوره با ولسی جرگه ودولت جمهوری اسلامی افغانستان بخاطر تامین صلح ،وآشتی ملی با جوانب ذیدخل در  مذاکره ومفاهمه را باز نماید.

           همچنان درجلسه امروزی به کمیسیون شش عضوی وظیفه سپرده شد تا راه حل  های مصئونیت نماینده گان مردم ومسایل ومشکلات کاری مجلسین شورای ملی  را جستجونمایند.

           اعضای کمیسیون مذکور بلا فاصله درنشست امروزی با محترم محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرکه به توافق رسید ند که ولسی جرگه نیز شش عضوء آن جرگه را به این کمیسیون معرفی نمایند تا به حیث کمیسیون دوازده عضوی شورای ملی موقف ها ومصوبات مجلسین شورای ملی را جهت اجراات با دوقوۀ دیگردولت پیگیری نمایند.

           درجلسه عبدالشکور فرزند عبدالروف شخصیت ملی وفرهنگی ولایت کاپیسا  به اساس حکم فقره (3) ماده (84) قانون اساسی  جمهوری  اسلامی افغانستان به حیث سناتور به عوض شهید استاد عبدالصبور فرید ازطرف رئیس جمهور کشورانتصاب گردیده است  به اعضای مجلس معرفی گردید.

          هکذا درجلسه  مصوبه ولسی جرگه درمورد طرح تعدیل ماده (69) قانون امورتنظیم زمینداری معرفی و به بحث گرفته شد. اعضای مجلس بنابر مبرمیت این موضوع نتوانستند  که طرح مذکورا در جلسه امروزی تصویب نمایند و غرض تحقیق وتدقیق مزید به کمیسیونهای امورتقنینی ،امور مذهبی واقتصاد ملی مشرانوجرگه محول نمودند تا بعد ازغور وتحقیق به جلسه بعدی مشرانو جرگه تقدیم گردد.

          دربخش دیگرجلسه گزارش کمیسیون مختلط مجلسین شورای ملی در مورد حل اختلاف تعدیلات قانون تصدیهای دولتی توسط سناتور فضل کریم محمودی ارایه شد.

          موصوف گفت که در فقره ششم ماده دوم مبنی برتفویض صلاحیت به کمیسیون ارزیابی تصدیهای دولتی بعد ازتصویب ولسی جرگه که مشرانو جرگه آنرا به «بعد ازتصویب شورای ملی » تعدیل نموده بود ، مورد قبول اعضای ولسی جرگه در این کمیسیون نگردید وآنها نقش مشرانوجرگه را خلاف قانون اساسی، مشورتی وسمبولیک دانستند.

          مجلس فیصله نمود که درزمینه با هیئت اداری ولسی جرگه صحبت صورت گیرد تا منبعد درطی مراحل قانون گذاری اعضای آن جرگه مواد صریح قانون اساسی را درنظربگیرند .

          همچنان در جلسه امروزی ایجاد گروپ سیاسی پارلمانی به نام «انسجام ملی »به ریاست سید حامد گیلانی با ترکیب 62 تن ازساتوران توسط فضل کریم محمودی سخنگوی آن گروپ به اعضای جلسه اعلان گردید که با اعلان این گروپ سیاسی پارلمانی اعضای مشرانوجرگه گروپهای سیاسی دیگری رانیز ایجاد خواهندکرد.

دفترمطبوعاتی مشرانو جرگه

13 جوزا 1386

پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی رئیس مشرانو جرگه و هیات همراه شان دیروزدر ریاض پایتخت عربستان سعودی ؛با دکتور صالح بن عبداله بن حمید رئیس پارلمان دولت شاهی عربستان در مقر پارلمان آن کشور دیدار وملاقات نمودند . به گزارش دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه از ریاض ؛

    در این ملاقات که روسای کمیسیونهای شورای عربستان سعودی نیز اشتراک داشتند، روسای هیاتهای جانبین بیانات خویشرا در رابطه به مناسبات نیک میان شورای ملی هردو کشور ایراد نموده و به رشد و تحکیم روابط بین الپارلمانی دو کشور تاکید نمودندوآنرا گام مفید در راۀ انکشاف مناسبات برادرانه و دوستانه مردم و دولت های دو کشور مسلمان خواندند.

     حل مشکلات پاسپورت و ویزه اقامت اتباع افغانی در عربستان سعودی  بخش دیگر این مذاکرات بود در صحبت در مورد حل این معضله  در آیندۀ قریب ، ابراز خوشبینی گردید.     

    هیات پارلمانی افغانستان متشکل از عدۀ از اعضای مجلسین  شورای ملی افغانستان ،  بنا به دعوت رسمی پارلمانی عربستان سعودی به تاریخ 11جوزا به آن کشور مسافرت نمودنددر هنگام مواصلت به میدان هوائی بین المللی ملک خالد،سفیر کبیر و نمایندۀ فوق العادۀافغانستان در عربستان سعودی  عزیز الله کرزی ، محمود بن عبدالله الطیبه معاون پارلمان عربستان سعودی و عده ای از اعضای  پارلمان و کارمندان وزارت امور خارجه آن کشور از هیات افغانی استقبال بعمل آوردند.

در خبر آمد ه است که هیئت پارلمانی افغانی در ضیافت چاشتی که به افتخار ایشان ار جانب رئیس و اعضای پارلمانی عربستان سعودی ترتیب یافته بود، نیز اشتراک نمودند.

 

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

14 جوزا1386

            جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه امروز تدویریافت.

درکمیسیون رفاه عامه به ریاست داکترباختر امینزی ،ازکریمه سا لک معین وزارت امورزنان درمورد مقروضیت ریاست زنان ولایت زابل ازدکانداران شهرقلات، معلومات خواسته شد.

موصوفه گفت که ریاست امورزنان زابل بخاطرتجلیل روزجهانی زن اجناسی را به قیمت (77000) افغانی بطورقرضه اخذ نموده اند که وزارت امورزنان بودجه یی برای پرداخت آن ندارد.

قرارکمیسیون برآن شد که حل موضوع ازطریق این وزارت با مقامات مربوطه مطرح گردد.

درجلسه مشترک کمیسیون های امور تقنینی ،امورمذهبی واقتصاد ملی به ریاست مولوی ارسلان رحمانی روی مصوبه ولسی جرگه درمورد طرح تعدیل ماده (69)قانون تنظیم امورزمین داری بحث صورت گرفت ویک سلسله تعدیلات ونظریات پیشنهادی ازسوی اعضای کمیسیون ارایه گردید.

درکمیسیون شورای های ولایتی به ریاست محمد عمر شیر زاد ازرئیس مبارزه با تروریزم وزارت امور داخله روی موضوع اختطاف یک تن از تاجران ملی که یازده ماه قبل درولایت هرات ربوده شده بود، سوالاتی مطرح گردید  .

 رئیس مبارزه با تروریزم وزارت امور داخله گفت که عدۀ ازعاملین قضیه گرفتار شده که به جرم خویش اعتراف نموده اند وتلاشها جهت دستگیری شخصی که مستقیماً در قضیه دخیل می باشند، ادامه دارد .

درکمیسیون سمع شکایات به ریاست داکترزلمی ،ازنمایندۀ هوتل سیتی سنترکابل مبنی برعدم پرداخت مالیات هوتل و طی مراحل اسناد آن سوال شد.

موصوف گفت که این هوتل ازسال 2005 به فعالیت آغازنموده که وازیک سال به این طرف 20 فیصد مالیه هوتل به دولت پرداخته می شود .

وی همچنان گفت که اسناد این هوتل طی مراحل شده ، شاروالی کابل ادعا دارد که تعمیرآن بدون مجوز ساخته شده است ؛اما این کار درزمان حکومت های گذشته صورت گرفته بود.

همچنین دراین کمیسیون روی شکایت چند تن ازمشترکین مارکیت خواجه امینی واقع شهرنوکابل با نماینده آن مارکیت صحبت شد .

مشترکین ادعا داشتند که مالک آن دراثنای اعماراین مارکیت 3 سال قبل هزاران دالر را به عنوان سرقفلی اخذ نموده واکنون کرایه را ازتوافق قبلی بلند تعیین نموده است .

اعضای کمیسیون بعد ازاستماع دلایل دوطرف ، بررسی موضوع را به جلسه بعدی موکول نمودند.

کمیسیون امورمذهبی،معارف وتحصیلات عالی به ریاست مولوی ارسلان رحمانی روی عرایض واصله ،کمیسیون اموردفاعی وتمامیت ارضی به ریاست حاجی شیرمحمدآخند زاده روی طرح استراتیژی انکشافی مشرانو جرگه با وارد نمودن برخی تعدیلات پیشنهادی وکمیسیون اقوام ،قبایل وامورسرحدات به ریاست پیر سید ابراهیم گیرلانی روی مصروفیت های کاری درایام تعطیلات تابستانی  ،تدویرجلسه نمودند.

دفترمطبوعاتی مشرانو جرگه

15جوزا1386

درجلسه امروزی مشرانو جرگه به ریاست سید حامد گیلانی نایب اول مشرانوجرگه، باردیگر، مصوبۀ ولسی جرگه پیرامون طرح تعدیل ماده (69) قانون زمینداری، موردبحث قرار گرفت .

درجلسه فضل کریم محمودی رئیس کمیسیون اقتصاد ملی گزارش جلسه مشترک کمیسیونهای امورمذهبی ،امورتقنینی واقتصاد ملی مشرانو جرگه رادراین زمینه ارایه نموده گفت که اعضای کمیسیونهای مذکوردرمورد تعدیل ولسی جرگه مبنی براجاره دهی زمین های صالح الزراعه از50 سال به 30، توافق نمودند،اما اجاره زمین های بکروبایر(موات) که به مدت 90 سال ذکرشده است،لذا کمیسیون مشترک بنابه موانع شرعی به توافق نرسیدند .

درجلسه چند تن از سناتوران مخالفت شانرا به اجاره دهی زمین های صالح الزراعه وبکروبایر به مدتهای فوق الذکر ابرازداشتند .

مولوی ارسلان رحمانی بنابه حواله احکام فقهی وفتاوی گفت که زمین های بکروبایرحکم زمینهای یتیم ووقف را دارد بادرنظرداشت دساتیردین مبین اسلام حکومت نمی تواند آنرا به مدت طولانی به اجاره دهد .

اما برخی ها این مدت طولانی را به ضررمردم فقیروخاصتاً زارعین وکوچیها خوانده ،گفتند که تصویب آن بدون تعدیل، به نفع غاصبین زمین میباشد.

عدۀ ازاعضای مجلس تاکیدنمودند که دولت باید زمینه جلب ورشد سرمایه گذاری را مطابق با ارشادات اسلامی مهیا نماید .

درجلسه ،بعد ازبحثها بنابرمبرمیت موضوع، فیصله برآن شد که فردانیزروی طرح تعدیل ماده(69) این قانون جلسه فوق العاده مشرانوجرگه تدویرگردد.

دفترمطبوعاتی مشرانو جرگه

15 جوزا 1386

پروفیسورحضرت صبغت الله مجددی رئیس مشرانو جرگه که درأس یک هئیت پارلمانی اخیراً به عربستان سعودی مسافرت نموده بود ،امروزبه کابل عودت نمود.

گزارش حاکیست که رئیس مشرانو جرگه وهیئت همراۀ شان ،حین اقامت در عربستان سعودی با دکتور صالح بن عبدالله بن حمید رئیس پارلمان وسایر مقامات عربستان سعودی دیداروملاقات نمود.

در ملاقات ها همچنان روی تأمین روابط بین پارلمان های دوکشورصحبت شد ونیز درمورد مشکلات پاسپورت وویزۀ اقامت اتباع  افغانستان را بامقات آن کشورصحبت های تفاهمی صورت گرفت وانتظارمیرود این مشکل به اسرع وقت حل گردد.

دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه

15 جوزا 1386

 اعضای کمیسیون اموربین المللی مشرانو جرگه به ریاست احمد شاه رمضان امروزبا آقای «ویلیم بروچروود» سفیر ایالات متحدۀ امریکا مقیم کابل ملاقات تعارفی نمودند .

 سفیر موصوف در این ملاقات همچنان در مورد پالیسی ایالات متحدۀ امریکا در قبال بر قراری صلح و ثبات ، تأ مین امنیت ومبارزه علیه مواد مخدردر افغانستان اشاره نموده گفت که ایالات متحدۀ امریکا مصمم است تا در این راستامردم افغانستان را بیش از پیش کمک نماید .

 وی ازاحیای پروژۀ نفت و گاز در شبرغان یاد آوری نموده افزود که با فعال ساختن سکتورهای خصوصی وتشویق سرمایه گذاری درافغانستان ،ایالات متحدۀ امریکا پلان های درازمدتی رادرنظر گرفته است .

 اعضای کمیسیون ازکمکهای جامعۀ جهانی بخصوص  ایا لات متحدۀ امریکا در عرصه های مختلف با مردم افغانستان ابراز قدر دانی نموده  ، خواهان ادامۀ هر چه بیشتر آن شدند  .

دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه

20 جوزا 1386

پارلمان آموزشی جوانان افغانستان روز 21  جوزا در تالار جلسات عمومی مشرانو جرگه با قرائت آیه های کلام الله مجید و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی  افغانستان افتتاح و برای چهار روز دیگر  ادامه یافت .

اعضای پارلمان جوانان متشکل از (101) نماینده انتخابی شاگردان نخبه صنوف دوازدهم معارف شهر کابل میباشند که پنجاه و یک فیصد دختران و چهل و نو فیصد پسران شامل اند .

اعضای پارلمان چوانان به مدت پنج روز ، صورت تدویر جلسات ویژه پارلمانی ، جلسات کمیسیونها و امورات کاری پارلمانی را تمثیل مینمایند با در آینده برای مشارکت ملی و مسایل کشور،  تشویق  شوند .

جلسه پارلمان جوانان به اساس اصول وظایف خاص پارلمانی بر گزار گردید و محمد رضا درمانی به حیث کلان سالترین اعضا به حیث رئیس موقت ودوشیزه ها مژگان ومریم به رعنوان خوردسین ترین اعضاء به حیث نائبین موقت ، دررأس جلسه قرار گرفتند .

درجلسه پیام حامد کرزی رئیس جمهور کشور عنوانی پارلمان آموزشی جوانان توسط تیمور شاه اسحق زی معیین امورجوانان اطلاعات وفرهنگ قرائت شده که دربخش ازپیام آمده است :جای بس مسرت وخوشنودی است که امروز برنامه آموزشی پارلمان جوانان برگزار میگردد وجوانان ما غرض آشنائی با فرهنگ پارلمانی ،نحوۀ کارپارلمان ، معرفت با کمیسیونها ی پارلمان وکمیسیونهای داخلی پارلمان اشتراک میورزند .

سپس پیام پروفیسورحضرت صبغت الله مجددی رئیس مشرانو جرگه توسط پوهیالی امین الدین مظفری منشی مشرانو جرگه به پارلمان جوانان قرائت شد. درپیام ضمن تشویق جوانان درمسایل رپارلمانی وملی کشور،چنین آمده است : برای شما مایه افتخار خواهد بود که درجریان چندروزکارپارلمان آموزشی جوانان ،با نقش واهمیت پارلمان درجوامع مدنی ، دموکراتیک وصورت تدویر جلسات پالمانی آشنا گردیده کارعملی پنج روزه خویش را تورتمثیل نمائید تا فلم های جلسات شما که بعداً دراجتماعات جوانان وعامه مردم به نمایش گذاشته میشوند ، برای جوانان ومردم کشورآموزنده باشد.

بصورت اخص توصۀ من به شما ایناست که علاوه ازآموزش امورپارلمانی ازهمین حالا درمحیط وماحول کارو زیست خود شهرت وشخصیت خوب کسب نمائید تا مردم به شما به حیث یک فرزند صدیق وخادم وطن عزیزاعتماد نموده ودرموقعش بای تان رای بدهند .

درجلسه ،همچنان امیرا حق معاون نماینده خاط ملل متحد برای افغانستان وپیام وزارت اطلاعات وفرهنگ توسط نجیب الله منلی قرائت گردید وتأسیس پارلمان اموزشی جوانان به حیث یک اقدام ارزنده توصیف گردید.

سپس دربخش کاری پارلمان جوانان انتخابات سری ومستقیم برای انتخاب کرسی ریاست پارلمان آموزشی آغازیافت وهشتن خودرا به این کرسی کاندید نمودکه که درنتیجه هیچ یک ازکاندیدان در دوراول موفق به کسب (پنجاه جمع یک ) نگردیده وانتخابات دومی بین عبدالصبورمچددی شاگرد صنف دوازده لیسه استقلال باکسب 54 رای به حیث رئیس پارلمان آموزشی جوانان انتخاب گردید وپروسه انتخابات دومعاون ودومنشی درجلسه بعدی به ریاست عبدالصبورمجددی ادامه پیدا کرد.

قابل ذکراست که برنامه پارلمان آموزشی جوانان به مساعی مشترک دارالانشاهای مجلسین شورای ملی وپرگرام ملی معینیت  امورجوانان وزارت اطلاعات وفرنگ وبه کمک مالی ولوژستکی پرگرام (سیل)اداره (یو ،ان،دی،پی) وسهم فعال رایست معارف شهر کابل وکمیسیون مستقل انتخاباب راه اندازی شده است .

دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه

22 جوزا 1386

   اعضای پارلمان آموزشی جوانان در جریان دیروز و امروز در تالار جلسات عمومی و کمیسیون های مشرانو جرگه به جلسات خویش ادامه دادند .

      در جلسه عمومی دیروز که به ریاست عبدالصبور مجددی رئیس پارلمان آموزشی جوانان برگزار گردیده بود ، کمیسیونهای معارف ،رسانه ها و فرهنگ ، جنسیت و جوانان ، امنیت و ثبات ، روابط بین الملی و انکشاف  تشکیل شد .

      اعضای پارلمان آموزشی جوانان بعد از ظهر دیروز نیز در کمیسیونهای مذکور به کار خویش ادامه داد ه و رئیس ، معاون و منشی هر یک از کمیسیونهای نامبرده را به صورت دموکراتیک و آزاد انتخاب نمودند .

      در جلسه امروزی پارلمان آموزشی جوانان روسای این کمیسیونها گزارشات کاری مربوطه شانرا به جلسه عمومی امروز  ارایه نمودند ، بحث و تبادل نظر اعضاء پیرامون این گزارشات به جلسه فردا موکول گردید .

       قابل یاد آوری است که کارشنا سان داخلی و خارجی در جریان کار جلسات کمیسیونها به اعضای پارلمان جوانان همکاری نمودند .

دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه

22 جوزا 1386

        سید حامد گیلانی نایب اول مشرانو جرگه امروز  با عدۀ  از باشنده گان و لسوالی های مختلف ولایت  جوزجان ملاقات نمود.

       در این ملاقات سید محمد ظاهر صابری و مولوی نقیب الله به نمایند ه گی از دیگران پیرامون واقعه هفتم جوزای سال روان در شهر شبرغان توضیحات ارایه نموده گفتند که  تظاهرات صلح آمیز حق قانونی مردم افغانستان است و مردم شبرغان با استفاده از این حق میخواست که صدای مظالم و بیعدالتی را به گوش مسوولین ولایت برساند ولی به جای آنکه دست شفقت و معاونت مسوولین ، تظاهر کننده گان را نوازش کنند با فیر گلوله های خونبار جوا ب داده شد که در نتیجه هفت تن شهید و چهل و هفت تن زخمی گردیدند .

     آنها از دولت خواستار گردیدند تا عاملین قضیه را مجازات نموده و در تغیر رهبری ولایت تصمیم جدی اتخاذ نمایند .

      سید حامد گیلانی طی صحبتی تاسف و تالم خویشرا نسبت به وقوع این حادثه ابراز داشته گفت که درد و رنج مردم جوزجان درد و رنج تمام ملت است و در هر نقطه کشور درد و رنج مردم شبرغانی ما محسوس بوده است و این واقعه هم جزءاز توطیه های دشمنان بوده که مردم ما باید با هوشیاری و اتحاد تحت شعایر والای اسلامی عزایم قبیح دشمنان وطن را خنثی نمایند .

     نایب اول مشرانو جرگه آنها را به صبر و حوصله دعوت نموده ، وعده سپرد که خواسته های آنها را با مقامات عالی دولتی در میان خواهد گذاشت .

      در این ملاقات عبدالخالق حسینی نایب منشی مشرانو جرگه ، فیض الله ذکی عضو ولسی جرگه و مولوی عبدالحی حیات رئیس شورای ولایتی ولایت جوزجان  نیز حاضر بودند.

 دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه

23 جوزا 1386

 اعضا پارلمان آموزشی جوانان ، امروز در تالار جلسات مشرانو جرگه طرح های پیشنهادی کمیسیونهای شش گانه را تصویب نمودند .

این جلسه که به ریاست عبدالصبور مجددی رئیس پارلمان آموزشی جوانان دایر شده بود ، اعضای جلسه روی شش طرح کمیسییونهای معارف ، انکشاف ، امنیت و ثبات ، جنسیت و جوانان و رسانه ها و فرهنگ ، انها را تصویب نمودند .

در عین حال سید حامد گیلانی نایب اول مشرانو جرگه وعدۀ از اعضای ولسی جرگه جریان جلسه را مشاهده نموده و برنامه آموزشی پارلمان جوانان را در راستای بلند بردن سطع دانش جوانان در مسایل ملی و پارلمانی مثبت ارزیابی نمودند .

اعلامیۀ مطبوعاتی مشرانو جرگۀ شورای ملی افغانستان :

مورخ 29 جوزای 1386

      پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی رئیس مشرانو جرگه که فعلا در خارج از کشور به سر می برد ؛ با ارسال پیامی تاثر وتاسف عمیق  خود ، اعضای هیات اداری و اعضای مشرانو جرگه را به نسبت وقوع حادثۀ انفجار روز یکشنبه در نزدیکی ولایت کابل که باعث شهادت بیش از 25 تن ومجروحیت بیش از 50 تن منسوبان پولیس ملی ومردم ملکی گردید وسایر حوداث مشابه وغم انگیز دیگر یکه اخیرآ  در سایر نقاط کشور رخ داده است ؛ ابرازنموده وبه فامیل واقارب قربانیان حوادث اظهار همدردی ،برای شهدا جنات برین و به مجروحین صحتمندی وشفای عاجل ازخداوند منان (ج) استدعا نموده است.

    در پیام آمده است که دشمنان افغانستان  با همچو اعمال پلان شدۀ  تروریستی میخواهند مانع تامین صلح و ثبات و مانع پیشرفت وترقی کشور شوند تا به مقاصد وآرزو های خصمانۀ خود نایل گردند.

    بناء مشرانو جرگه یکبار دیگر  از حکومت ونیروهای امنیتی داخلی وخارجی مقیم کشور میخواهد که درخنثی نمودن همچو دسایس دشمنان ، تدابیر همه جانبه اتخاذ نموده ودرکشف ،گرفتاری ومجازات عاملین  این قضایا ، مساعی جدی به خرج دهندونیز به عاملین ترور ودهشتگردی گوشزد می نماید تا ازانجام همچو اعمال مغایر اسلامی وانسانی در برابر بنده گان خدا (ج) دست بردارند ودر روی زمین فساد وفاجعه نیافرینند .