صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۱۸ قوس ۱۴۰۱

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۳ سرطان ۱۴۰۰ هجری شمسی

درجلسات امروز کمیسیونهای سمع شکایات ومواصلات ومخابرات مشرانوجرگه موضوعات مختلف به بحث گرفته شد

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست محمدحنیف حنیفی رئیس کمیسیون، باردیگرشکایت پرسونل بخش لشمانیا وملاریا وزارت صحت عامه و پرسونل صحی ولایت نورستان مبنی برعدم تادیه معاشات وبی سرنوشتی ایشان با معین وزارت صحت عامه ورؤسای پالیسی وپلان و منابع بشری آنوزارت ورئیس صحت عامه ولایت نورستان مطرح بحث قرارگرفت.

درجلسه، کمیسیون پس ازاستماع توضیحات مسوولان درقسمت پرسونل بخش لشمانیا وملاریای وزارت صحت عامه فیصله نمود تا روند استخدام رسمی این پرسونل ازطریق رقابت آزاد الی یکماه تکمیل گردیده وهمچنان معاشات ایشان پرداخت وکمافی السابق ازظرفیت ایشان استحصال وظیفه صورت گیرد.

هکذا کمیسیون درپیوند به موضوع ولایت نورستان، توضیحات مسوولان وزارت صحت عامه وموسسه اسبق همکار وزارت صحت عامه در ولایت نورستان را استماع نموده، موسسه  AHEAD را مقصر تاخیر پرداخت معاشات پرسونل صحی درآنولایت تلقی نمود ودرضمن عدم حضور رئیس موسسه را مورد انتقاد قرارداده فیصله شد که  موصوف درجلسه روزشنبه حضوریابد درغیرآن موضوع غرض تعقیب عدلی به لوی سارنوالی احاله خواهند شد.

همینگونه، شکایت محمد یعقوب باشنده ساحه بت خاک شهرکابل مبنی برعدم تادیه حق الاجاره ملکیت ایشان دربدل نصب پایه های برق ازسوی اداره کابل برشنا درحضورداشت رؤسای کابل برشنا ورئیس مالی آن اداره مطرح بحث قرارگرفت.

کمیسیون پس ازتوضیحات طرفین فیصله نمود که الی رفع مشکل اسناد مذکور درصورت که اجراات اداره برشنا درقسمت اسناد عرفی نسبت به سایر مشترکین درراستای پرداخت  کرایه عارض به رویت اسنادعرفی اقدام نمایند.

23-4-1400-Shikayat.jpg


هکذا شکایت واصله وحیدلله ساپی رئیس اسبق شهدا ومعلولین ولایت فاریاب و یکتن ازمعلولین نظامی کشور مبنی برادعای بی سرنوشتی وعدم تادیه معاشات معلول نظامی درحضورداشت معین وزارت شهدا ورئیس منابع بشری آن اداره مطرح بحث قرارگرفت .

مسوولان درمورد شکایت رئیس اسبق فاریاب افزودند که موصوف قبلا به صورت حکمی منحیث رئیس مقرربودند ولی با اعلان بست ها ازآدرس کمیسیون اصلاحات ادار ی موصوف نتوانسته رقابت نمره معیاری را اخذ نمایند وهمچنان چندین بارپیشنهاد تقرر حکمی مجدد وامتیازایشان عنوانی مقام عالی ریاست جمهوری پیشنهاد گردیده که متاسفانه مسترد گردیده است وهمچنان موصوف درمورد تاخیر پرداخت معاش یکتن ازپرسونل نظامی تعهد سپرد که معاشات موصوف را اجرا مینمایند.

دراخیرجلسه، شکایت همسریکتن ازافسران پولیس ترافیک ازتصمیم نادرست مسوولان مبنی برمسترد نمودن اکرامیه شوهرش با سرپرست ریاست خزینه تقاعد مطرح وفیصله شد که درنشست بعدی این موضوع با معین وزارت امورداخله ورئیس پیژنتون آن وزارت مطرح بحث قرارگیرد.

 

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا رئیس کمیسیون، پرسش های ازسوی اعضای کمیسیون مبنی درمورد چگونگی پلان سال روان وفعالیت های شرکت هوایی کام ایر، رسیدگی به مشکلات مردم درپروازهای شرکت هوایی آریانا، معطل شدن مسافرین برای چندین ساعت درمیادین هوایی کشور وبرخی موارد دیگر با معین پلان وپالیسی اداره هوانوردی ملکی ومعاون تجارتی شرکت هوایی آریانا مطرح گردید.

سپس معین پلان وپالیسی اداره هوانوردی ملکی ضمن ارایه معلومات دررابطه به چگونگی عرضه خدمات هوایی درکشور، ازکار روی پلان های طویل المدت وترتیب طرزالعمل ها درآن اداره نیزیادآوری کرد.

23-4-1400-Mukhabirat.jpg


همینگونه معاون تجارتی شرکت هوایی آریانا ازرسیدگی به مشکلات درقسمت پروازها ومنتظرماندن مسافرین  شرکت مذکور اطمینان داد.

 

دراخیرجلسه تاکیدشدکه شرکت هوایی آریانا یک شرکت دولتی وملی بود و درقسمت تقویت آن باید تلاش های همه جانبه صورت گیرد.