صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۱۴ اسد ۱۴۰۰

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۶ سرطان ۱۴۰۰ هجری شمسی

درجلسات برخی کمیسیونهای مشرانوجرگه موضوعات مختلف به بحث گرفته شد

درجلسه کمیسیون اقتصادملی، مالی وبودجه به بریاست محمد رحیم "حسنیار" رئیس  کمیسیون واشتراک محمد اکبر"ستانکزی" نایب دوم مشرانوجرگه پیرامون فرمان تقنینی شماره 66 رییس جمهور؛ درمورد( قانون گمرکات) مباحثی صورت گرفت

ازآنجاییکه دربرخی ازمواد قانون متذکره ابهامات ومشکلات تخنیکی وجود داشت، موضوع بامعین و رئیس پالیسی وترانزیت وزارت صنعت وتجارت، رئیس عمومی عواید وگمرکات وزارت مالیه، رئیس قوانین مالی وزارت عدلیه، رئیس اتاق صنایع ومعادن وکارشناس حقوقی تصدی محافظت عامه به بحث گرفته شد.

سپس ملاحظات وپیشنهادات مسوولین دررابطه به قانون مذکوراستماع گردید وفیصله بعمل آمد که درجریان هفته آینده مسوولین متذکر نظریات وپیشنهادات شان درمورد قانون مذکوبا این کمیسیون شریک سازند.ونیز قراربران شد که درهفته بعدی روی تمام مواد قانون مذکور غور وبررسی صورت گیرد تا جهت ارایه به مجلس عمومی آماده گردد.


16-4-1400-Dfai.jpg

 

درجلسه کمیسیون رفاه عامه محیط زیست ومنابع طبیعی به ریاست محمد نادربلوچ رئیس کمیسیون، با اشتراک معین پالیسی ومسوول پروژه‌های وزارت صحت عامه، رئیس صحت عامه ومعاون موسسه قراردادی وتمویل کننده بخش صحت عامه ولایت نورستان پیرامون شکایت واصله ازسوی کارمندان صحی آن ولایت درموردعرضه خدمات صحی،عدم پرداخت معاشات پرسونل، ازدیاد ده فیصد معاش تشویقی سالانه و ابرازنگرانی اعضای کمیسیون ازعرضه خدمات صحی توسط ریاست صحت وموسسه قراردادی بخش صحت نورستان مباحثی صورت گرفت

نخست معین پالیسی وزارت صحت عامه و رئیس صحت عامه ولایت نورستان مشکلات موجوده را تایید نموده ابراز داشتند که قبلا موسسه اهیدا قرار دادعرضه خدمات صحی را درولایت نورستان به عهده داشت و این موسسه ملکف است تمام مشکلات موجود را به شمول پرداخت معاشات الی ختم دوره کاری شان در نورستان تصفیه نمایند درغیر آن با مسئولین موسسه متذکره برخورد قانونی صورت می‌گیرد

سپس معاون موسسه قراردادی اهیدا گفت ما معاش کارمندان خویش را با درنظرداشت دست‌آوردهای‌شان می‌پردازیم که با تاسف نسبت مشکلات موجود دست‌آورد ما ناچیزبوده وافزود ناامنی‌های اخیر در ولایت متذکره مانع فعالیت بیشترما در این ولایت گردیده است. اعضای کمیسیون با استماع توضیحات مسئولین، اظهارات آن‌ها را قناعت بخش ندانسته فیصله نمودند تا موسسه اهیدا در تفاهم با وزارت صحت عامه طی چهاریوم به مشکلات متذکره رسیدگی و گزارش از اجراآت شان را در جلسه کمیسیون مورخ 21 سرطان ارایه نمایند.


16-4-1400-Rifai.jpg

 

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست محمد حنیف حنیفی رئیس کمیسیون شکایت جگړن محمد اشرف آمرعقیدتی وفرهنگی کندک ششم لوای اول قومندانی قل اردوی ۲۱۵ میوند مبنی برادعای اجراآت غیرمسئولانه وخلاف قانون مسئولین کندک مذکور، اعتراض عارض به مثابه مسئول عقیدتی و درنتیجه انفکاک ایشان درحضورداشت معاون اول ریاست عقیدتی وفرهنگی وزارت دفاع ملی مطرح بحث اعضای کمیسیون قرارگرفته که اظهارات موصوف با درنظرداشت سرگردانی بیش ازیک سال عارض غیرقابل قناعت تلقی گردیده وفیصله گردید تا ریاست عقیدتی وفرهنگی وزارت دفاع ملی با هماهنگی سایرنهادهای آن وزارت درراستای بررسی ادعای عارض اجراآت قانونی نموده ونتیجه آن را با کمسیون درمیان بگذارد.

 همینگونه درجلسه، موضوع شکایت تورن مشتاق احمداستاد اکادمی ملی ونظامی وزارت دفاع ملی مبنی برادعای سلوک غیرمطلوب پرسونل شفاخانه نمبر 2 سردارشهید سردارمحمد داودخان درحین مراجعه یکتن ازاقارب موصوف با رئیس شفاخانه مذکورمطرح بحث اعضای کمیسیون قرارگرفت. اعضای کمیسیون ضمن استماع اظهارات طرفین ادعای عارض را غیرقابل توجیه تلقی نموده وبه حفظ عریضه حکم نمودند.

درادامه جلسه کمیسیون موضوع شکایت واصله محمد طارق کاندیدای آمریت سرحدات ولایت بادغیس مبنی برادعای عدم شفافیت روند امتحان رقابتی وهمچنان جعل اسناد تحصیلی جانب مقابل عارض که قراربود درحضورداشت مسئولین وزارت‌های تحصیلات عالی، معارف وکمیسیون اصلاحات اداری مطرح بحث قرارگیرد، ولی نسبت عدم آماده گی مسئولین جهت ارائه پاسخ درزمینه، موضوع به جلسه بعدی واگذارگردید.

16-4-1400-Shikayat.jpg

 

جلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابارئیس کمیسیون، بااشتراک معین وبرخی مسئولین وزارت شهرسازی، رئیس ساختمانی واملاک سازی ومسئولین مربوطه وزارت معارف، معاون ولایت ننگرهار، کارشناس ریاست عمومی اداره امورریاست جمهوری، مسئولین مربوطه معارف ولایت ننگرهارونمایندگان معلمین ولسوالی کامه ولایت ننگرهار دایرگردید.

درآغازپرسش‌های دررابطه به چگونگی رسیدگی به مشکلات معلمین ولسوالی کامه درمورد عدم توزیع شهرک معلمین ازمسئولین مربوطه مطرح گردید.

سپس عارضین ازعدم همکاری ادارات ذیربط شکایت نموده گفتند براساس حکم رئیس جمهور درسال 1386قراربود شهرک‌های معلمین درولایت ننگرهار برای معلمین توزیع گردد که دربرخی ولسوالی‌ها توزیع گردیده است،امامشکلات شهرک معلمین ولسوالی کامه تاکنون حل نگردیده است وافزودند که درسال 1396به اساس هدایت مقام ولایت ومشوره بزرگان آن ولایت ساحه دشت ماماخیل مشخص وازسوی تیم انجنیری ریاست شهرسازی نیزسروی ودیزاین گردید، اما پس ازاینکه طی مراحل اسناد اداری زمین‌های متذکره ازطرف مقام ولایت تمام وبه وزارت شهرسازی جهت طی مراحل بعدی ارسال شد با تاسف درسال 1398براساس اسنادهای مذکورمسترد گردید که دوسال ازآن می‌گذرد.

درمقابل مسئولین مربوطه نیزتوضیحات ارایه نمودند، اماقناعت اعضای کمیسیون فراهم نگردیدوفیصله به عمل آمد که وزارت‌های شهرسازی ومعارف همراه باادارات ذیربط الی مدت دوهفته گزارش چگونگی اجراآت شان درزمینه کتباً به کمیسیون مواصلات ومخابرات ارسال نمایند.