صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۳ سرطان ۱۴۰۰

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه 

مورخ ۱۲ جوزا ۱۴۰۰ هجری شمسی

جلسات شماری از کمیسیون‌های مشرانوجرگه روی موارد مختلف تدویرگردید

جلسه کمیسیون اقوام، قبایل، سرحدات، کوچی‌ها، مهاجرین، معلولین و بازماندگان شهدا به ریاست داکتر محمداجان منگل رییس کمیسیون، محب الله صمیم وزیر اقوام و قبایل درمورد اجراآت کاری وبرنامه‌های آینده این وزارت معلومات داد.آقای صمیم گفت درولایات مختلف جلسات و جرگه‌های بزرگان قومی دایرمی‌گردد و این جرگه‌ها روی مسایل مختلف بحث وتبادل نظرمی‌نماید و دربرخی حالات دعواهای موجود میان مردم ره حل می‌نماید وازسوی دیگر درزمینه تطبیق برنامه‌های انکشافی حکومت همکاری می‌داشته باشند و افزود درمجموع 524شورا نزد این وزارت ثبت بوده ومسئولین وزارت به آنان دیدگاه‌ می‌دهد که ازآن برای حل دعوا و مشکلات مردمی کارگیرند و تلاش جریان دارد تا شوراهای قومی به ولسوالی‌ها و قریه‌ها نیزبرسد و بامردم همکاری داشته باشند درکنار آن ایجاب می‌نماید که شوراهای خانم‌ها نیز ساخته شود. 

وزیراقوام وقبایل گفت استقامت‌های کاری این وزارت دربخش‌های سیاسی، اجتماعی وفرهنگی بوده و 582میلیون افغانی بودجه عادی وانکشافی دارد که بودجه انکشافی آن دربخش‌های مختلف به مصرف می‌رسد و درآن مشکلی وجود ندارد. هم‌چنان درلیسه‌های رحمن بابا، خوشحال خان و پیرمحمدکاکر وانستیتیوت بایزید روشان که مربوط این وزارت می‌باشد حدود ۴۵۰۰تن شاگرد مصروف تعلیم اند و برای آنان در۲۴ساعت دوصد افغانی اعاشه درنظرگرفته شده است که درنتیجه توضیحات موصوف قناعت اعضای کمیسیون را فراهم نمود.

 

12-3-1400-Aqwam.JPG


درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار رئیس کمیسیون، پیرامون نگرانی اعضای مجلس مبنی برتعطیلی نهادهای تعلیمی ازسوی وزارت معارف بدون در نظرداشت برنامه ازقبل تعیین شده، صحبت و قرارشد تا این نگرانی‌ها بامسئولین وزارت معارف شریک ساخته شود. 

دربخش دیگرروی چگونگی پالیسی نشراتی برنامه‌های تصویری دررسانه‌ها که خلاف منافع علیای کشورازآدرس‌های خاص به نشرمی‌رسد وچگونگی برنامه‌های جدیدتلویزیون ملی وعدم نشربرنامه‌های رایج درکشوراز سال‌های قبل صحبت و تصامیم اتخاذگردید.

12-3-1400-Farhangi.JPG

 

در جلسه کمیسیون امورتقنینی عدلی و قضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون، برعلاوه بحث روی مکاتب واصله به کمیسیون، فرمان تقنینی پیرامون تعدیل وایزاد دربرخی ازمواد قانون اجراآت عسکری مطالعه وقرار شد رئیس حقوق، رئیس جنایی و رئیس حارنوالی وزارت دفاع ملی درجلسه مورخ17جوزاجهت غنامندی بیشترطرح متذکره دعوت گردند.

12-3-1400-Adli.JPG 

در جلسه کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی به ریاست محمد هاشم الکوزی رئیس کمیسیون، برعلاوه بحث دررابطه به وضعیت امنیتی درکشور، فرمان تقنینی پیرامون تعدیل و ایزاد دربرخی ازمواد قانون اجراآت عسکری مورد بحث اعضای کمیسیون قرارگرفته وجهت مطالعه وتدقیق بیشتربه جلسه بعدی واگذارشد.

 

در جلسه کمیسیون رفاه عامه و محیط زیست به ریاست محمد نادربلوچ رئیس کمیسیون، قراربود سرپرست وزارت صحت عامه پيرامون چگونگي مبارزه با موج سوم ويروس كرونا، مستقل شدن شفاخانه‌های دولتی،چگونگی فعاليت مؤسسات قراردادی دربخش صحت وبرخی موضوعات ديگرتوضيحات ارايه نمايند، اما نسبت مصروفیت‌های کاری وی تفاهم صورت گرفت تا درجلسه روز شنبه ١٥ جوزا اشتراک نماید. 

به همین ترتیب درجلسه سناتوران ضمن ابرازنگرانی از افزايش واقعات مثبت ويروس كرونا از كميته عالی دولتی مبارزه با ويروس كرونا خواستند كه امكانات لازم و ضروری را به شفاخانه‌های مربوطه درهمكاری با وزارت صحت عامه تهيه نمايند.

12-3-1400-Rifai.JPG

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست محمد حنیف حنیفی رئیس کمیسیون موضوعات ذیل مطرح بحث قرارگرفت.

نخست موضوعات چگونگی اجراات اداره ملی تنظیم آب مبنی بر حل مشکلات اهالی ولسوالی خلم ولایت بلخ مبنی ادعای تغیرمسیر حوزه دریایی ایبک – خلم درساحه قریه غزنی گگ ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان واحتمال سرازیرشدن سیلاب های فصلی ازحوزه دریایی به ولسوالی خلم،  شکایت آمرین وکارمندان بست های سوم اداره ملی تنظیم امورآب مبنی برادعای اعلان غیرموجه بست های ایشان ازسوی آن اداره و تقرر افراد دیگر ازطریق پروسه تغیر و شکایت واصله مبنی جمع آوری پول ازسوی یک تعداد افراد استفاده جو به بهانه توزیع زمین دراطراف بند کمال خان درحضورداشت معین اداره ملی تنظیم آب، رئیس منابع بشری، رئیس استخدام ونماینده کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی مطرح شد.

که اراکین مذکور پیرامون هریک موارد مطروحه گفتند که مطابق به درخواست اهالی ولسوالی خلم ولایت بلخ درساحه دشت سوناق ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان به منظور کاهش فشار سیلاب یک کانال حفر گردیده و ازحل مشکل مطروحه به کمیسیون اطمنان سپردند، آنان تطبیق پروسه تغیر را یک امر ضروری به منظور تامین امکانات مالی کارمندان مسلکی دانستند و ادعای توزیع زمین را دراطراف بند کمال خان رد نموده وآن را دسیسه افراد سواستفاده جوعنوان کردند. 

اعضای کمیسیون با استماع اظهارات اراکین مذکور از عملکرد به موقع اداره ملی تنظیم آب درمورد حل مشکل اهالی ولسوالی خلم ولایت بلخ اظهارامتنان نموده، ضمن تاکید برقایل بودن حق الویت به کارمندان عارض به مقامات اداره تنظیم آب هدایت سپردند تا به منظور جلوگیری از فریبکاری افراد استفاده جو ومافیا دراطراف بند کمال خان موقف رسمی خویش را با هماهنگی اداره اراضی رسما ازطریق مطبوعات همگانی سازند.

دربخش دوم شکایت مجدد اسامی محمد طارق کاندیدای بست آمریت اقوام وقبایل ولایت بادغیس مبنی برادعای عدم شفافیت درپروسه امتحان بست مذکور وجعلی بودن اسناد تحصیلی جانب مقابل عارض درحضورداشت نماینده گان ذیصلاح بورد رسیده گی به شکایات اصلاحات اداری، وزارت معارف ووزارت تحصیلات عالی مطرح شد  که اظهارات اراکین قناعت اعضای کمیسیون را فراهم ننموده فیصله گردید تا کمیسیون اصلاحات اداری به اسرع وقت ممکنه درراستای بررسی ادعای عارض اقدام نموده وازنتیجه اجراات خویش این کمیسیون را درجریان قراردهند درغیراینصورت با شکایت مجدد عارض موضوع ازمجاری قانونی آن پیگیری خواهندشد.

12-3-1400-Shikayat.JPG

به همین ترتیب دربخش دیگر جلسه کمیسیون موضوع شکایت سردارمحمد نادرنعیم مبنی برادعای تصرف ملکیت ایشان ازسوی سردارمحمود درمربوطات ولسوالی شکردره ولایت کابل درحضورداشت ولسوال شکردره ولایت کابل مطرح بحث اعضای کمیسیون قرارگرفته و اعضای کمیسیون با استماع اظهارات ولسوال مذکور تاکید برحل موضوع ازمجاری قانونی وفراهم آوری قناعت عارض گردید.