صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۱۷ ثور ۱۴۰۰

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۷ ثور ۱۴۰۰ هجری شمسی

درنشست روزسه شنبه مشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس ومحمد علم ایزدیار نایب اول، تدویرگردید؛ (طرح قانون محصول خدمات قنسلی ) به تصویب رسید.

طرح قانون محصول خدمات قنسلی که درکمیسیون‌های مشرانوجرگه، مورد مطالعه قرارگرفته بود توسط معاون وسایراعضای کمیسیون اموربین المللی به مجلس ارایه و به تصویب رسید.

 درآغازجلسه رئیس مجلس وسایراعضا، کودتای هفتم ثور1357 رژیم کمونستی وسپس تجاوز قشون سرخ اتحاد شوروی را به افغانستان، نکوهش نموده آنرا سرآغازمصیبت‌های دوامدار کشوراعم از شهادت؛ معلولیت ومهاجرت کتله های وسیع مردم ویک دوره سیاه درتاریخ معاصرکشوردانستند و پیروزی مجاهدین و انقلاب اسلامی درهشتم ثور1371 را که به این دورۀ سیاه پایان داد؛ خجسته باد گفتند.

 درجلسه رئیس وسایراعضا، حمله راکتی دیروزی بریک مراسم مسابقۀ قاریان قرآن در مقرولایت کنر را که گفته می شود درآن پانزده تن ازقاریان قرآن زخم برداشته اند؛ شدیداً تقبیح نموده و آنرا یک جنایت ضد بشری وخلاف ارزش های اسلامی دانسته، خواهان بررسی هرچه عاجل این حادثۀ المناک گردیدند. شماری ازسناتوران با ابراز همدردی با دولت ومردم هندوستان به نسبت تلفات گستردۀ انسانی ناشی ازبیماری واگیرکرونا، ازجان باختن سی شهروند افغانستان درآنکشور از اثر این بیماری، ابراز نگرانی نموده افزودند که حکومت وبه ویژه وزارت صحت عامه، بخاطرمبارزه با موج سوم ویروس کرونا، محدودیت هایرا در کشور وضع نماید ودرصورت نیاز درمورد قرنطینیه سازی نیزفکرکند .

 درجلسه سناتورولایت فاریاب درمورد اعتراض های باشندگان ولایت فاریاب در پیوند به تعیین والی جدید گفت که مردم تغییرات را می پذیرند ولی باید با مشوره بابزرگان ولایت، کسانی دررأس ولایت گماشته شوند که از اراضی ومردم شناخت کامل داشته باشد تا بتواند وضعیت نا امن فعلی را مهاربسازد؛ اما یک‌تعداد دیگراعضا تاکید داشتند که باید ازداغ سازی مسایل قومی ومنطقوی خود داری شود ودر گمارش کادرها به اصل شایسته سالاری، احترام شود.

 درجلسه شماری ازسناتوران با شک وتردید ازنیت هیئت پاکستانی که به ریاست محمد صادق‌خان نماینده ویژه این کشور درامورافغانستان به کابل آمده است نیزصحبت کرده گفتند اگرپاکستان به امرصلح نیت خوب داشته باشد، پایگاه های تروریستان را درآنکشورمسدود کند و ازحمایت گروه طالبان خود داری ورزیده واین گروه را وادارسازد که به گفتگوهای صلح تن دهند.

پیشنهاد واگذاری اسلحه ووسایط نظامی خارجیان به اردوی ملی درهنگام خروج ایشان، نبود شفافیت درجمع آوری ده فیصد محصول خدمات مخابراتی و پرداخت پول گزاف به متقاعدین اداره اترا، یاد آوری ازتظاهرات مسالمت آمیزشماری ازباشندگان شهرلشکرگاه علیه قوماندان امنیه هلمند وتاکید به رسیدگی به خواست های ایشان، انتقاد شدید ازسکونت اقارب معاون امورولایتی ریاست عمومی امنیت ملی درمناطق تحت اداره گروه طالبان ووارد ساختن برخی اتهامات دیگرعلیه وی، درمحاصره بودن چهار ولسوالی ولایت غزنی، بلند رفتن قیم مواد خوراکی دربازارها، موجودیت فساد درروند توزیع مواد غذایی در برنامه دسترخوان ملی، افزایش رویدادهای ترافیکی ناشی ازبی احتیاطی ومعتاد بودن یک‌تعداد رانندگان، نادرست خواندن تبلیغات علیه شفاخانه پیوند گرده که درولایت هرات فعالیت دارد وبرخی مسایل دیگرنیز درمباحث آزاد مطرح شد.

درپایان مباحث آزاد، محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، هدف قراردادن حافظان قرآن کریم درولایت کنررا به شدت نکوهش نموده، باخانواده‌های قربانیان ابرازغم‌شریکی کرد به همین ترتیب مراتب تسلیت و همدردی اش رابه نسبت شهادت ولسوال پیشین و مدیرامنیت ملی ولسوالی گلران ولایت هرات ابرازنمود.

و ی افزایش ترورها، جرایم جنایی، اختطافها و ناامنی‌ها را نگران کننده خواند و از حکومت خواست که درتناسب با اوضاع برای مهار آنها تدابیرهمه جانبه بگیرد . محمدعلم ایزدیار هفتم ثور را یک واقعیت تلخ و آغازگرمصیبت‌ها درکشوردانسته گفت متأسفانه این کودتا زمینه اشغال را برای قشون سرخ و جنگ‌های ویران‌گر درافغانستان مساعد ساخت. موصوف از هشتم ثور بمثابه روزتاریخی و مقدس یاد کرد که جهاد افغانستان به پیروزی رسید وتاکید کرد که حکومت باید از این روز به گونه‌ی شایسته ی تجلیل نماید . نایب اول مجلس در ادامه گفت تغییرو تبدیل در ادارات یک اصل بوده اما شرایط کنونی ایجاب می‌نماید که با بزرگان محلی مشوره صورت بگیرد و طبق موافقت‌نامه سیاسی که به اساس آن حکومت بمیان آمده است رفتارشود، هم‌چنان تأکید داشت که وزارت صحت عامه و درمجموع حکومت و مردم دربرابرموج جدید کرونا که خطرناک تر از پیش خواهد بود تدابیرلازم داشته باشند و قرنطینیه را نیز مدنظربگیرند

دراخیردرموردشکایت‌های موجود از نبود شفافیت درجمع آوری عواید شبکه‌های مخابراتی، مقرری‌های غیرقانونی ومعاشات گزاف برای برخی کارمندان دراداره اترا گفت این موارد دریکی ازنشست‌های کمیته رؤسای مشرانوجرگه به بحث وبررسی گرفته خواهد شد.

همچنان درجلسه امروز، عبدالرقیب ساحل گزارشگرخبرگزاری پژواک که ازسوی خانه آزادی بیان عنوان چهارمین چهره‌ آزادی بیان را گرفته است با اهدای تقدیرنامه ازسوی نایب اول مجلس وسایرسناتوران مورد تحسین قرار گرفت .