صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۱۷ ثور ۱۴۰۰

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۶ ثور ۱۴۰۰ هجری شمسی

درجلسات کمیسیون‌های امروزمشرانوجرگه موضوعات مختلف به بحث گرفته شد

جلسه کمیسیون مواصلات و مخابرات به ریاست لطف الله بابا رییس کمیسیون و اشتراک انجنیرنجیب الله یمین وزیر فواید عامه دایرشد .

نخست اعضای کمیسیون درمورد دست‌آوردهای سال گذشته و پلان سال 1400، چگونگی پیشرفت در اعمار،حفظ و مراقبت زیربناهای ترانسپورتی، کارسرک دوم کابل-جلال آباد، شاهراه سالنگ، سروی مقدماتی وامکان سنجی پروژه تونل دوم سالنگ، پیشرفت گار دوشی-بامیان، سرک تورخم-جلال آباد، سرک ماهیپر، رسیدگی به شکایت اهالی قریه جات دره شرقی خارج ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا، و پروژه‌های ولایت های پکتیا، پکتیکا، کنر وجلال آباد ، سوالات شان را مطرح ساختند . 

وزیرفوایدعامه درپاسخ گفت درسال 1399 درنقاط مختلف کشور 241کیلومترسرک قیرریزی، 99کیلومترجغل اندازی و 1453مترسرک ترمیم شده است. وی افزود درولایت هلمند 31کیلومترسرک، درولایت پکتیکا50کیلومترسرک، 54کیلومتر درولایت جوزجان، 32کیلومتردرولایت سرپل، 56کیلومتردرسمنگان، 19کیلومتردرولایت بلخ، 10کیلومتردرولایت نیمروز، 12کیلومتردرولایت فراه ، 23کیلومتر درکندهار، 33کیلومتر درولسوالی سرخرود ننگرهار به اتمام رسیده ودربرخی ولایت‌های دیگر نیزکارسرک‌های آن جریان دارد .

وزیرفوایدعامه درمورد سرک دوم کابل-جلال آباد گفت دوبخش کار آن به اتمام رسیده و کاراستمالک متباقی آن جریان دارد و گفت اگر کاربخش سوم آن تکمیل نشود بانک جهانی ازپرداخت پول آن خودداری خواهد کرد .  موصوف درمورد سرک دوم تورخم جلال آباد گفت که کار یک قسمت آن تمام و متباقی آن که ازسوی حکومت پاکستان تطبیق می‌شود، تکمیل نشده است که از طریق مجاری دیپلماتیک موضوع پیگیری شده، اما نتیجه نداده است ونیز اطمینان داد که درنظر است تا جهت رسیدگی به مشکل باشندگان ولسوالی نجراب دوسرک موازی احداث شود و تعهد سپرد که درمورد برخی پروژه‌های دیگر به صورت کتبی معلومات را در اختیار کمیسیون قرارخواهد داد . 

 

درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی به ریاست محمدرحیم حسنیار، معین تخنیکی وزارت زراعت و مالداری، رئیس میکانیزه زراعتی، رئیس عمومی ترویج زراعت، رئیس حفظ نباتات، مسوول پروژه‌های وزارت زراعت، رئیس مرکزعملیات اضطراری و مشاور ارشد وزارت دولت در امورمبارزه با حوادث، برنامه‌ها وتدابیر ادارات فوق الذکررا درمورد ارایه کمک به متضررین ازناحیه خشک سالی درولایات غزنی، بادغیس، فاریاب، فراه وسایر ولایات کشور به کمیسیون ارایه نموده‌اند. درجلسه معین تخنیکی وزارت زراعت و مالداری درمورد30 پروژه انکشافی آن وزارت درسال مالی1400 معلومات داده گفت 41 ولسوالی درولایات مختلف کشوربا خطرشدید،91 ولسوالی درقدم دوم خشک سالی مواجه‌اند که آن وزارت نقاط آسیب پذیر را برسی نموده و قرار است تخم های اصلاح شده، کودکیمیاوی و دوهزار تن گندم به ساحات متضررشده ازناحیه خشک سالی و 13 اعشاریه پنج تن علوفه برای مواشی درنقاط آسیب پذیرتوزیع گردد و نیز افزود که آن وزارت 69 هزارتن گند ذخیره دارد و 450 هزارتن ازجمله یک میلیون تن گندم کمک کمک‌های کشورهندوتسان نیزبه افغانستان انتقال یافته است. او افزود که1180 قطعات نمایشی ترویج وکشت زعفران، پخته، نباتات تیلی، سویابین وشالی در34 ولایات افغانستان وهمچنان ایجاد فارم‌های مرغداری وماهی درمناطقی که آب زیاد دارد اجازه ماشین آلات زراعتی و تراکتورها به دهاقین گزارش ارایه نمود و رئیس حفظ نباتات آن وزارت اطمینان داد که دربخش آفات وامراض نباتات خصوصا در راستای  مبارزه با هجوم ملخ‌های صحرایی امکانات کافی دراختیار دارند و دهقانان کشور از این ناحیه متضرر نخواهند شد.

 رئیس مرکزعملیات اضطراری وزارت دولت درامورمبارزه با حوادث گفت که اقدامات جهت مبارزه با خشک سالی و ارایه کمک به متضررین اتخاذ گردیده است که ولایات غور، غزنی، بادغیس، فراه و نمیروز نسبت به دیگر ولایات ازناحیه خشکسالی زیاد متاثیرخواهد شد و درتوزیع کمک‌ها در اولویت قرار دارند و فعلا75 هزار تن گندم به برخی از ولایات کشور انتقال گردیده و 500 متریک تن گندم و هفت میلیون افغانی به ولسوالی قره باغ  وسایر ولسوالی‌های ولایت غزنی اختصاص داده شد و همچنان به 1100 فامیل درغزنی مواد غذایی توزیع می‌گردد.

 رئیس مرکزعملیات اضطراری وزارت دولت در امورمبارزه با حوادث اضافه نمود که به مشکلات مردم بادغیس رسیدگی فوری صورت می گیرد و ولسوالی جوند آن ولایت ازطریق هوایی کمک‌های عاجل انتقال داده شده است.

اعضای کمیسیون اقتصاد ملی مشرانوجرگه  به مسوولین وزارت زراعت و مبارزه با حوادث هدایت داند که هیئت متشکل از آن دو وزارت به ترکیب نماینده کیمسیون اقتصاد ملی ترتیب گردد تا به ولایات و ولسوالی های که ازناحیه خشک سالی  متضرر شده جهت بررسی ووضعیت و ارایه کمک های اضطراری به آن مناطق سفرنمایند که مسوولین وزارت‌های زارعت و مالداری و وزارت دولت در امور مبارزه با حووادث نیز اعلام آمادگی نموده و وعده دادند که به زودترین فرصت در این زمینه اقدام می‌نمایند. دراخیرگزارش مسوولین قناعت اعضای کمیسیون را فراهم نمود.

 

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست هاشم الکوزی رئیس کمیسیون، بامعاون تامیناتی ریاست عمومی امنیت ملی، معاون اپراسیون وبرخی مسوولین وزارت امورداخله، قوماندان میدان هوایی بین المللی حامدکرزی ورئیس تطبیق فرامین عفو وتخفیف اداره تنظیم امورزندان پیرامون وضعیت امنیتی به ویژه شهرکابل، تدابیرمسوولین حین خروج نیروهای خارجی ازکشوروبرخی موارد دیگرمباحثی صورت گرفت. نخست معاون تامیناتی ریاست عمومی امنیت ملی ازهمآهنگی کامل آن اداره با وزارت‌های دفاع ملی وامورداخله و آمادگی‌های آن اداره پس ازخروج نیروهای خارجی توضیحات مفصل ارایه کرد. همینگونه قوماندان فرودگاه بین المللی حامدکرزی ازیک سلسله اصلاحات و رسیدگی به مشکلات مسافرین یادآوری کرده، برخوردناسالم بامردم ومنفکی‌های یکتعداد کارمندان را درآن اداره ردنمود سپس رئیس تطبیق فرامین،عفو وتخفیف اداره تنظیم امورزندان‌ها درمورد عریضه شورای سراسری زندانیان قوای مسلح ازاجراآت آن اداره درمورد نحوه رهایی زندانیان نظامی ازبند وموانع قانونی درزمینه معلومات داد. درختم جلسه معاون اپراسیون وزارت امورداخله پیرامون اجراآت کاری و راه اندازی عملیات‌های نظامی برای سرکوب دشمنان وسایرموضوعات ذیربط توضیحات ارایه نموددرجمع بندی موارد مطروحه رئیس کمیسیون یک سلسله هدایات لازم را بخاطربهبود امور واجراآت به موقع ارایه نمود.

 

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست محمدحنیف حنیفی رئیس کمیسیون،شکایت تعدادی ازمستجرین دکاکین واماکن پارک میدان هوایی بین المللی حامد کرزی دراعتراض به ادعای قرارداد غیرشفاف اماکن مذکور وقایل نشدن حق اولویت به ایشان  مطابق به هدایت اداره مستقل هوانوردی با معین اداره مذکور، رئیس خصوصی سازی وزارت شهرسازی، سرپرست ریاست میدان هوایی م و شرکت قراردادی مطرح بحث قرارگرفت؛ اما توضیحات مسوولان مورد قناعت قرارنگرفت و فیصله شد که اسناد موجود راهیئت کمیسیون ازنزدیک بررسی نموده ومطابق قانون تصمیم اتخاذ خواهند کرد.

هکذا شکایت واصله محصلین افغان درفدراتیف روسیه مبنی برمنع پروازهای رفت و ایشان به آنکشور به دلیل شیوع ویروس کرونا، وضع محدودید دردروس حضوری وعدم پرداخت حق الامتیازی تحصیل به وقت معین آن مطالعه وقرارشد که معینان وسایرمسوولان ذیربط وزارت‌های تحصیلات عالی و امورخارجه درجلسه آینده حضوریابند.

دراخیرجلسه، شکایت تعدادی ازکارمندان ریاست‌های تفتیش ولایات هرات، ننگرهار، کندهاروبلخ مبنی برلغوادارات مذکور ازسوی مقامات مرکزی اداره عالی تفتیش، مطالعه وقرارشد که موضوع با هیئت رهبری آن اداره مطرح گردد. 

 

درجلسه کمیسیون امورشورای ولایتی مصونیت و امتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل رئیس کمیسیون، قانون شرکت‌های محدودالمسوولیت مطالعه ومورد تایید قرارگرفت ونیز درجلسه عرایض واصله بررسی و غرض اجراآت به مراجع مربوط گسیل گردید.

 

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست آمنه صفی افضلی معاون کمیسیون، پیرامون مشکلات کارمندان بخش حرفوی ومسلکی وکارمندان قراردادی اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی صحبت وعریضه آن‌ها از حیث ارتباط به مراجع مربوط ارسال گردید.

همچنان درجلسه پیرامون ارایه توضیحات معین تعلیم وتربیه وزارت معارف درجلسه عمومی مشرانوجرگه در مورد وضیعت جاری معارف در کشورکه قناعت سناتوران را فراهم نتوانست، صحبت و فیصله شد که اعضای مجلسین  شورای ملی مشترکآ با مسوولین باصلاحیت وزارت معارف برای دریافت راه حل اقدامات لازم را رویدست گیرند. 

هکذا در جلسه برعلاوه بررسی عرایض واصله، روی بعضی اسناد تقنینی،کنوانسیون‌ها و معاهدات بین الملی بحث وجهت غور بیش‌تر به جلسات بعدی کمیسیون واگذار گردید.

 

درجلسه کمیسیون امور اقوام وقبایل به ریاست داکتر محمد آجان منگل رئیس کمیسیون، قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری مطالعه و مورد تایید قرارگرفت.

در بخش دیگربرعلاوه بررسی عرایض واصله، روی عریضه شورای اجتماعی معلولین کوهدامن که خواستار کمک‌های موادغذایی رمضانی گردیده‌اند، صحبت وجهت توزیع کمک به معلولین مستحق از سوی کمیسیون به اداره سره میاشت هدایات لازم صادرگردید.

 

درجلسه کمیسیون امورتقنینی عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون، قانون حمایت ازاطلاع دهندگان جرایم فساد اداری که 5فصل و 33 ماده به کمیسون مواصلت نموده است مطالعه و ادامه بحث به جلسه بعدی موکول گردید. هکذا درجلسه عرایض واصله بررسی گردیده و غرض اجراآت به مراجع بعدی گسیل گردید.

 

جلسه کمیسیون رفاه عامه و محیط زیست به ریاست محمد نادربلوچ رییس کمیسیون دایرشد. درجلسه پیرامون حکم رییس جمهور درمورد ایجاد بورد موقت جمعیت هلال احمرافغانی با نماینده انستیتیوت امورقانون‌گذاری وزارت عدلیه بحث وتصمیم گرفته شد تا درزمینه درجلسه روزشنبه 11ثور بامعینان مسلکی واموراجتماعی وزارت عدلیه، رییس کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی، رییس احکام و فرامین ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ورییس امورحقوقی جمعیت هلال احمرافغانی مباحث بیش‌ترصورت گیرد.