صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۱۳ حوت ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۳ جدی ۱۳۹۹ هجری شمسی

درجلسۀ عمومی روزسه شنبه مشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست فضل‌هادی مسلم یاررئیس ومحمد اکبرستانکزی نایب دوم این مجلس دایرشد، گزارش‌های کاری یک‌تعداد کمیسیون‌ها ارایه گردید.

 درمباحث آزاد جلسه، سناتوران باردیگربا حمایت ازروند صلح ومذاکرات قطر، ازطرفین مذاکره خواستند که درگفتگوهای صلح، انعطاف پذیری‌های بیش‌تری نشان داده و به آتش‌بس تن دهند وافزودند افغانستان، یک دولت اسلامی ومستقل است وتلاش برای به وجود آوردن حکومت مؤقت، نه خواست مردم می‌باشد ونه درقانون اساسی تسجیل یافته است و درصورت به میان آمدن غیرضروری چنین حکومت، ارزش‌ها ودستاوردهای دو دهه اخیربه خطرمواجه گردیده وهرج ومرج‌ درحیات سیاسی واجتماعی کشور رونما خواهد شد.

همچنان درجلسه محمد نادربلوچ سناتورولایت نیمروز دمورد تلفات اهالی ملکی دررویداد دیروزی درولسوالی خاشرود آن ولایت گفت دریکی ازحمله‌های هوایی در روستای منزری ولسوالی خاشرود این ولایت، ۱۳ عضو یک خانواده شهید و دو تن دیگر زخم برداشته اند که این واقعه ناگوارشدیداً خشم مردم را برانگیخته است وخواهان بررسی ومجازات عاملین این رویداد درد ناک می‌باشند.

 هکذا درجلسه، ازافزایش دزدی‌ها، اختطاف‌ها، نا امنی‌ها وفساد اداری درولایت هرات، انتقادهای صورت گرفت وگفته شد که با مدیریت ضعیف فرمانده امنیه ولایت هرات، جرایم جنایی واخاذی‌ها درگمرکات وبنادراین ولایت به شدت افزایش یافته است وحکومت مرکزی باید دراین خصوص تجاویزمقتضی اتخاذ کند ونیزگفته شد که درولایت فاریاب همچنان بی نظمی‌ها وبی عدالتی‌ها به اوج خود رسیده است ووالی فاریاب درهمه اموراین ولایت مداخلات بیجا نموده و حتی جلونظارت شورای ولایتی را می گیرد و اداره ارگان‌های محلی باید درزمینه رسیده گی نماید.

 انتقاد ازشرکت هوایی کام ایربخاطربلند بردن قیمت‌ تکت طیارات شان ازکابل به بدخشان، مسدود بودن راه‌های مواصلاتی ولایت ارزگان به اثرشدت جنگ‌ها ومشکلات روز افزون بیجاشدگان آن ولایت، بی توجهی حکومت مرکزی به نیازمندی‌های ولایت پکتیا به ویژه ولسوالی زرمت وتاکید به رسیدگی جدی به خواست‌های باشندگان این ولسوالی ازسوی حکومت، افزایش آلودگی هوا وخطرات صحی آن در شهر کابل به نسبت عدم رسیدگی وکنترول درست نهادهای مربوط، نیز ازموارد بودند که ازسوی سناتوران به جلسه ارایه گردید.

درجلسه همچنان فرمان تقنینی شماره 265 رییس جمهور درمورد قانون اجراآت اداری، نیزمعرفی و جهت تدقیق به کمیسیون مربوطه ارجاع گردید.

درجمع بندی موارد یاد شده، محمد اکبرستانکزی نایب دوم مشرانوجرگه، ازکسانیکه صدای به میان آمدن حکومت مؤقت را بلند کرده اند، انتقاد نموده گفت این خواست کسانی است که از بدنه نظام کنار رفته اند ومی‌خواهند به این طریق، برایشان جای پایی پیدا نمایند، درحالیکه چنین خواست هرگزعملی نبوده وبه نفع کشورنمی‌باشد اینها باید انصافاً بپذیرند که درجهت تخریب نظام بلکه درجهت تقویت آن، بخاطرمنافع عمومی فکر وتلاش نمایند.

 نایب دوم مجلس خطاب به گروه طالبان گفت که باید به عوض کشتارهای بیرحمانه افراد ملکی ونظامی، ازفرصت پیش آمده استفاده نموده، خواست‌های شانرا درمیزمذاکره مطرح نمایند که به نفع همگان می‌باشد.

نایب دوم مشرانوجرگه با تاکید به بررسی خواست‌های مردم ولایت هرات وارزگان ازسوی وزارت امورداخله، موضوع بلند بودن قیمت تکت طیاره کام ایر، آلودگی هوا، خواست‌های باشندگان ولسوالی زرمت را به کمیسیون‌های ذیربط ارجاع نموده، تاکید کرد که والی فاریاب درمطابقت به قوانین نافذه با شورای ولایتی برخورد نماید.

همچنان درختم جمع بندی فضل‌هادی مسلمیار رئیس مشرانوجرگه با نکوهش رویدادهای اخیردرنقاط مختلف به شمول ترورضیأ ودان وهمراهانش گفت تلفات ملکی ازهرجناح که باشد قابل نکوهش بوده ازرئیس جمهوربه عنوان سرقوماندان اعلی کشورمی‌خواهم که رویداد ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز را بررسی وعاملین آن را مطابق قوانین نافذه مجازات وازمتضررین دلجویی نماید وافزود مجلس سنا همواره ازنیروهای دفاعی وامنیتی پشتیبانی نموده درضمن انتظاردارد که اشتباهات این نیروها مطابق قانون عسکری بررسی شود.

دربخش دیگرجلسه، ازکارکردهای خانم ظریفه غفاری شاروال ولایت میدان وردک وچند تن ازشاگردان ممتازمکاتب افغان - ترک درحضورهیئت رهبری این مکاتب که در پروسه‌های آموزشی، دست‌آوردهای قابل توجه  دارند با اهدای تقدیرنامه‌ها ازسوی فضل‌هادی مسلم‌یاررییس مشرانوجرگه،هئیت اداری وسایرسناتوران، تمجید وتحسین به عمل آمد وبرای آنان آرزوی مؤفقیت گردید.

 همین ترتیب گزارش اجراآت کارکردهای اجلاس دوم سال روان تقنینی کمیسیون اموراقوام وقبایل توسط داکترمحمدآجان منگل، کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی توسط مینا شیرزاد، کمیسیون رفاه عامه و محیط زیست توسط فرحنازپامیری، کمیسیون اقتصادملی توسط مولوی عبدالوهاب عرفان و کمیسیون سمع شکایات توسط گل احمداعظمی به مجلس ارایه گردید که صورت مفصل این گزارش‌ها در ردیف اخبارکمیسیون‌های مشرانوجرگه به نشرخواهدرسید.