صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز دو شنبه ۶ دلو ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۰ جدی ۱۳۹۹ هجری شمسی

جلسات کمیسیون های امروزمشرانوجرگه روی موارد مختلف دایرگردید

جلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست محمد نادر بلوچ رئیس کمیسیون باحضورداشت محمد اکبرستانکزی نایب دوم مجلس واشتراک معین وبرخی مسوولین اداره ملی حفاظت ازمحیط زیست ، رئیس عمومی منابع طبیعی وزارت زراعت، معاون ورئیس اجرائیوی موسسه الغرافه مربوط به کشورقطر تدویریافت.

نخست معاون موسسه الغرافه درمورد فعالیت های آن نهاد گفت موسسه مذکوردرولایات کابل وفراه دارد  وفعالیت های راکه درقسمت ساخت وسازوتحهیزمیدان هوایی ولایت فراه وساخت وسازمکاتب، مساجد، فارم های پرورش ونسل گیری پرندگان اعمارشهرک مهاجرین وشفاخانه درولایت فراه انجام داده است به درخواست مردم وتاییدی مقام ولایت وشورای ولایتی فراه طی تفاهمنامه ای باادارات ذیربط بوده است.

وی افزود قراراست این نهاد درکابل نیزشهرک بزرگ که دارای یک هزارباب واحد مسکونی که همه نیازمندی ها درآن درنظرگرفته شده است اعمار نماید واین شهرک برای افراد بی بضاعت رایگان توزیع می گردد.وی علاوه کرد درصورت پذیرفتن درخواست نهاد مذکورازسوی رهبری حکومت این موسسه فعالیت هایش رادرولایت نیمروز نیزآغازخواهدکرد.

دربخش دیگرجلسه مسوولین وزارت زراعت واداره ملی حفاظت ازمحیط زیست ضمن تایید فعالیت های نهاد الغرافه، شایعاتی مبنی برشکارپرندگان را ازسوی آن موسسه رد نموده افزودند مطابق به قوانین نافذه هیچ شخص حق شکارپرندگان را ندارد ودرصورت تخلف مجازات خواهندشد.

دراخیررئیس واعضای کمیسیون باقدردانی ازفعالیت های نهادمتذکره برای مردم افغانستان برتداوم وگسترش کمک ها تاکیدکرد.

 20-Jadi99-Rifai.JPG

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا رئیس کمیسیون، معین وزارت فواید عامه ومسوولین بخش تخنیکی آن اداره پیرامون چگونگی جمع آوری عواید ازحق العبوروترازوها، پیشرفت کارسرک حلقوی کابل وسرک حلقوی افغانستان، سرک لین دوم کابل- جلال آباد، سرک لته بند، جاده 60متره جوزجان، سرک کوتل قیاغک داله واعمار دوپایه پلچک درساحه غوغه وقفزازکیکک داله والسوالی مالستان ولایت غزنی، حفظ ومراقبت سرک ماهیپر معلومات ارایه نموده افزودند پول حق العبورکه درواقع جهت حفظ ومراقبت سرک ها می باشد، ازسوی گمرک وزارت مالیه جمع آوری می گردد وترازوهای این وزارت درولایت هرات وبندر آقینه نسبت به سایرولایات فعال می باشد.

مسوولین علاوه داشتند که این وزارت بالای جاده ها کشوربیشترازهشت ملیارد دالرهزینه وسرمایه گذاری نموده است، متاسفانه سالانه یک ملیارد افغانی برای حفظ ومراقبت سرک ها درنظرگرفته می شود که جهت مراقبت جاده ها ناچیزمی باشد.وافزودند سرک دوم کابل- جلال آباد که حدود150کیلومتر می باشد کار50کیلومترآن تکمیل گردیده است وبقیه آن بنابرمشکلات استملاکی، امنیتی واجتماعی باقی مانده است، درصورتیکه به این معضل ازسوی ادارات ذیربط  رسیدگی صورت گیرد کارآن درمدت 4ماه تکمیل خواهدشد.

همچنان جاده تورخم- جلال آباد که درحدود 70فیصد کارآن تکمیل گردیده بود بنابردلایل نامعلوم کارپروژه مذکورکه ازسوی کشورپاکستان پیش برده می شد، متوقف می باشد وموضوع با سفیرقبلی آن کشورمطرح گردید وموصوف وعده سپردکه کارمتباقی آنراتکمیل می نماید؛اماتاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

همینگونه معین ومسوولین تخنیکی فوایدعامه گفتندکه کارسرک 60متره ولایت جوزجان نیزپیشرفت نداشته وقراردادی پروژه متذکره بامشکلات روبرو می باشد، درحالیکه چهارسال ازقرارداد آن میگذرد درحدود 5کیلومترکارصورت گرفته است. همچنان ترمیم سرک ولسوالی مالستان غزنی شامل بودجه 1400سال مالی گردیده است؛ اما اولویت وزارت، کار سرک های اسفالتی می باشد باآنهم این وزارت تلاش می نماید که باگرم شدن هواسروی راآغازنماید.وعلاوه کردند که دیزاین سرک لته بند تکمیل باآنکه مشکلات تخنیکی درپروژه وجود دارد ، قراراست به تدارکات واگذارگردد.

دراخیرباانتقاد ازعدم وزیرفواید عامه درجلسه توضیحات ارایه شده مسوولین مورد قناعت اعضای کمیسیون قرارنگرفت وقرارشد تاجزئیات جمع آوری حق العبور وترازو هاومقدار بودجه حفظ ومراقبت ولایت غزنی وپروژه های تحت کار تکمیل شده وآینده این وزارت باتفکیک ولایات کتباً باکمیسیون شریک گردد.

همین ترتیب  شکایت میرویس هوتک مدیرنمایندگی پشتنی بانک درمکروریان ها مبنی برانفکاک اش با رئیس وهیات نظارت پشتنی بانک درمیان گذاشته شد وقرارشد تا درقسمت رسیدگی به شکایت عارض رئیس بانک همکاری همه جانبه نماید که ازسوی مسوولین وعده همکاری داده شد.

 20-Jadi99-Mukhabirat.JPG

جلسه کمیسیون اقوام، قبایل، سرحدات،امورکوچی‌ها،معلولین وبازماندگان شهدا به ریاست داکترمحمداجان منگل، رییس کمیسیون دایرشد.

درجلسه اعضای کمیسیون از شهادت هفت تن کاگران افغان در ایالات بلوچستان پاکستان ابراز تأثر نموده مراتب تسلیت وهمدردی شان‌را با خانواده‌های شهدا شریک ساختند.

دربخش دیگر ضمن ابراز خوشبینی از آغاز مجدد پروازهای ترکش ایرلاین به افغانستان، تأکید گردید که  نهادهای مرتبط جلوآلودگی هوای پایتخت که باعث امراض مختلف می‌شود را تاحد ممکن بگیرد.

در اخیرکارکرد و زحمات شماری از داکتران لابراتوارهای مرکزی وزارت صحت عامه با اهدای تقدیرنامه‌ها مورد ستایش قرارگرفت.

20-Jadi99-Aqwam.JPG 

در جلسه کمیسیون امور شورای های ولایتی، مصونیت و امتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل رییس کمیسیون، در مورد شکایت شماری از باشندگان  ولایت ننگرهار در مورد عدم عملی شدن وعده های مسولین حکومتی در راستای تطبیق پروژه‌های انکشافی بحث و شکایت شان غرض  رسیدگی به نهادهای مربوطه فرستاده شد.

در بخش دیگرجلسه اعضای کمیسیون از تیم‌های مذاکره کننده صلح خواستند تا در مذاکرات خویش منافع  مردم و کشور را درنظر گرفته  و به توافق برسند تا جنگ پایان یابد  وصلح در کشور تأمین گردد.

20-Jadi99-Emtiazat.JPG 

درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف رییس کمیسیون درمورد طرزالعمل دسترسی به اطلاعات و طبقه بندی آن درقوه قضائیه و لوی سارنوالی و سند ماهیت کاری رسالت های اصلی و اساسی بحث و جهت مطالعه بیشتر به جلسه بعدی واگذارشد.

دربخش دیگر درحضور داشت معین وزارت دولت درامورپارلمانی، درمورد بهبود نقش نظارتی شورای ملی، صلاحیت‌‍های نمایندگان مردم در دعوت مسئولین، نقش وزارت دولت درامورد پارلمانی در تأمین ارتباط بهترمیان حکومت و شورای ملی.

 20-Jadi99-Adli.JPG

طبق یک خبرد یگرکمیته مختلط مجلسین شورای ملی به ریاست صالح محمد (معلم لالاگل) منشی مجلس سنا وبه معاونیت داکترعبدالقیوم سجادی دررابطه به موافقت نامه معافیت مالیاتی به ارتباط کمک های مالی میان حکومت ایالت متحده امریکاوجمهوری اسلامی افغانستان تدویرگردید که پس ازبحث ومداقه سند مذکوربه اتفاق آرا رد گردید.

20-Jadi99-Mukhtalat.JPG