صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز دو شنبه ۶ دلو ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۷ جدی ۱۳۹۹ هجری شمسی

 درجلسات کمیسیون‌های امروزمشرانوجرگه موضوعات مختلف به بحث گرفته شد:

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست دکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون، شکایت مسؤلان رادیو- تلویزیون ملی مبنی بر واگذاری ملکیت آن اداره ازسوی وزارت مالیه بدون رضایت قبلی آن نهاد به بانک انکشاف آسیایی درحضورداشت معین مالی وزارت مالیه، درحالی‌که محمد اکبرستانکزی نایب دوم مجلس نیزشرکت داشت، مطرح بحث قرارگرفت؛ اما توضیحات معین وزارت مالیه با توجه به ادعای مسوولان تلویزیون ملی قناعت کمیسیون را فراهم کرده نتوانست وفیصله شد تا موضوع فردا درمقروزارت مالیه با اشتراک مسوولان رادیوتلویزیون ملی مطرح بحث قرارگیرد.

همچنان درجلسه، شکایت مکررمتقاعدین شرکت برشنا مبنی برادعای تفاوت درمقدارامتیازحقوق تقاعد شان با سایرادارات دولتی با رؤسای مربوطه خزینه تقاعد، شرکت برشنا و رئیس حقوق کاروزارت کارواموراجتماعی مطرح وتوضیحات مسوولان قناعت  کمیسیون را فراهم ننموده فیصله شد که شرکت برشنا مشترکاً با خزینه تقاعد پیشنهادی بخاطرحل این موضوع عنوانی وزارت مالیه گسیل نمایند.

هکذا شکایت ده‌ها تن ازمحصلین موسسه تحصیلات عالی طبی شفا با سرپرست ریاست موسسات تحصیلات عالی وزارت تحصیلات و رؤسای موسسات تحصیلات عالی شفا وافغان سویس مطرح بحث قرارگرفت.

محصلان مدعی اند که پس ازمسدود شدن بخش طبی آن موسسه ازجانب وزارت تحصیلات عالی به موسسه تحصیلات افغان سویس تبدیل گردیده اند؛ ولی تا حال در طی مراحل اسناد آنها اجراآت صورت نگرفته است، کمیسیون درزمینه فیصله نمود که بخاطرحل این موضوع درظرف24 ساعت اقدامات قانونی صورت گیرد.

همچنان شکایت واصله افسران منفک شده قومندانی محافظت گمرکات با مسوولان تنفیذ قانون وعواید گمرکات وزارت مالیه مطرح بحث قرارگرفت، اراکین مذکور با ارایه معلوماتی افزودند قومندانی محافظت گمرکات حسب فیصله شورای امنیت ملی ازوزارت مالیه به وزارت امورداخله انتقال نموده است واراکین مذکور با غیرقانونی تلقی نمودن این اقدام عدم رضایت خویش ابرازداشتند، اما کمیسیون با استماع اظهارات اراکین مذکور فیصله نمود که این موضوع درنشست آینده با رئیس عمومی محافظت عامه وزارت امورداخله مطرح خواهد شد.

هکذا شکایت واصله شهروندان از بی کیفیت بودن خدمات مخابراتی، فروش سیمکارت‌های غیرمجوز و تداوم براخذغیرقانونی ده فیصد محصول خدمات مخابراتی با رئیس اداره تنظیم خدمات مخابراتی(اترا)  مطرح شد.

 رئیس مذکورضمن ارایه معلومات درمورد اجراآت آن اداره درروند محدودیت فروش سیمکارت‌ها تعهد سپرد که موضوع محصول ده فیصد را با وزارت مالیه شریک نموده وهمچنان پیرامون تغییردرکیفیت خدمات مخابراتی با شرکت‌های معروض علیه اقدام جدی خواهندکرد.

دراخیر، آمرین بخش نظارت تعلیمی ولسوالی‌های کابل به جلسه حضوریافته ازکمیسیون بخاطر وادار نمودن مقامات وزارت معارف به اجرای حقوق اضافه کاری چندین ماهه شان ابرازقدردانی نموده وتحسین نامه‌های را به رئیس ومعاون کمیسیون اهدا وخواهان مؤفقیت‌های بیشتر کمیسیون درراستای خدمت به مردم شدند.

17-Jadi99-Shikayat.JPG 

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا، معینان اداری و خدمات و ترانسپورت شاروالی کابل، رئیس عواید آن اداره، رئیس ناحیه 15 ومسوول نظم شهری در مورد ازدحام ترافیکی در شهر کابل توضیحات ارایه نموده گفتند: دلایل مبنی برنبود ترانسپورت عامه، گذاشتن موانع روی جاده‌ها، نبود نظم شهری و پارکینگ‌ها وتنظیم نبودن دستفروشان باعث ازدحام در شهرکابل گردیده است وافزودند قراراست تمامی موانع جاده‌ها ازمیان برداشته شود و نیز ترانسپورت عامه در شهر کابل تطبیق گرددکه قبلا درمورد 264ایستگاه شناسایی واعمارگردیده بود ونیزشاروالی کابل درتنظیم ترانسپورت سکتورخصوصی اقدامات را رویدست گرفته است؛ اما درتطبیق آن بنابرعدم همکاری پولیس ترافیک با مشکلات جدی روبرو هستیم.

مسوولین از تنظیم دستفروشان در ناحیه اول خبرداده گفتند که برای کراچی‌ها یک نوع غرفه خاص را دیزاین نمودیم که در یک موقیعت ازقبل تعین شده جابجا گردیده است و برای هرغرفه کارت مجوز داده می‌شود و ازهرغرفه مطابق فیصله کابینه ماهوار پول اخذ خواهد گردید که این طرح از اخاذی‌های غیر قانونی جلوگیری نموده و عواید شاروالی نیزبلند خواهد رفت.

هکذا درجلسه عدم حضور وزیروزارت ترانسپورت، قوماندان امنیه ورئیس ترافیک و رئیس ترانسپورت زمینی بدون دلایل موجه مورد انتقاد شدید قرارگرفت که این عمل شان بی اعتنایی در برابر قانون و شورای ملی تلقی گردید وقراربرآن شد که موضوع عدم اشتراک مسوولین با اداره اموروزارت پارلمانی و اداره لوی سارنوالی ابلاغ گردد.

17-Jadi99-Mukhabirat.JPG 

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست گلالی اکبری رئیس کمیسیون، با رؤسای توسعه وانکشاف وتکنالوژی پوهنتون امریکایی درمورد چگونگی جذب علاقمندان به این نهاد به ویژه قشراناث مباحثی صورت گرفت.

درجلسه مطرح گردید که یک‌تعداد شهروندان به ویژه بانوان که توان مالی کمتری دارند علاقمند آموزش زبان انگلیسی، کمپیوتر، برنامه‌های ماستری ودکترا بوده ایجاب می‌نماید که برای‌شان تخفیف قابل ملاحظه مد نظرگرفته شود ودرضمن زمینه آموزش زبان انگلیسی وکمپیوتر درمحوطه شورای ملی برای کارمندان دارالانشا وسناتوران که علاقمند، اند برگزارگردد.

مسوولان با ارایه توضیحاتی درمورد امکانات آن نهاد وچگونگی جذب دانشجویان به این نهاد تحصیلی اطمینان دادند که به زودی تفاهمنامه را بخاطرآموزش زبان انگلیسی وکمپیوتر با دارالانشای مشرانوجرگه به امضا خواهند رسانید.

کمیسیون با ابرازقدرانی ازکارکردها وتلاش‌های این نهاد تحصیلی درعرضه ظرفیت سازی نسل جوان یک سلسله پیشنهاداتی را مطرح نمودند.

17-Jadi99-Zanan.JPG 

درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون، سند ماهیت کاری ورسالت‌های اصلی واساسی اداره انکشاف زون پایتخت مطالعه شد.

این سند که مکلفیت‌ها ومسولیت‌های اداره مذکوررا مشخص می نماید بخاطرغنامندی بیشتر به کمیسیون ارسال شده است واعضای کمیسیون با مطالعه بخش ازآن فیصله نمودند که درنشست بعدی روی آن نیزتمرکزصورت گیرد.

17-Jadi99-Adli.JPG 

درجلسه کمیسیون اموراقوام، قبایل وسرحدات به ریاست داکترمحمد آجان منگل رئیس کمیسیون، پیرامون مشکلات بیجا شدگان داخلی ولایات هرات، نیمروز، کندهار، ننگرهارولغمان بحث صورت گرفت وازنهادهای مسوول خواسته شد که به مشکلات ایشان دراین فصل سرما رسیدگی لازم نماید. هم‌چنان درجلسه ضمن مبارکی ازهفدهمین سالروزتصویب قانون اساسی کشور، تاکید  گردید که همه شهروندان باید درتطبیق قانون همکاری لازم را نماید.

دراخیرجلسه گفته شد که ازشب گذشته بدینسو به نسبت مشکلات تخنیکی درکشورازبیکستان اکثرنقاط کشور به ویژه شهرکابل بدون برق می‌باشد وباید حکومت برای بیرون رفت ازاین معضل گام‌های اساسی را برداشته بیشتر توجه خویش را به ساخت وسازبندهای برق بزرگ وکوچک معطوف دارد.

17-Jadi99-Aqwam.JPG 

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار رئیس کمیسیون، شکایت شماری ازاستادان وآمرین مرکزساینس وزارت معارف استماع گردید آنان گفتند که مرکزساینس که سابقه52 ساله دراین وزارت دارد درتشکیل جدید جایگاه این مرکزنامعلوم می‌باشد آنان ازمدغم شدن بخش‌های اداری وبرخی شعبات کادری وعلمی درمرکزساینس ابرازنگرانی نموده افزودندکه راستای کاری وفعالیت این مرکز درطرزالعمل روشن می‌باشد ودرسطح کشورحدود 13000مرکزساینس وجود دارد که ازسوی استادان کادری مراقبت می‌گردد. آنان ضمن ارایه برخی پیشنهادات خواستارحفظ جایگاه مرکزساینس درتشکیل جدید وزارت معارف گردیدند.

 17-Jadi99-Farhangi.JPG

دراخیرجلسه برعلاوه رسیدگی به عرایض واصله، قرارشد سرپرست وزارت معارف ومسوولین بخش تشکیلاتی آن وزارت باحضورداشت نمایندگان عارض درجلسه کمیسیون دوشنبه22 جدی درزمینه وضاحت دهند.