صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

28عقرب1399هجری شمسی

جلسات برخی کمیسیون‌های مشرانوجرگه امروز روی موارد مختلف تدویریافت:

درجلسه کمیسیون رفاه عامه، منابع طبیعی ومحیط زیست به ریاست محمد نادربلوچ رئیس کمیسیون، پیرامون شیوع موج دوم ویروس کرونا وتاثیرمنفی آن دراجتماع صحبت و خاطرنشان گردید که نهادهای مسوول باید بخاطرجلوگیری ازشیوع بیش‌تراین مرض تدابیرلازم را درمکان‌های مزدحم به شمول سالون‌های عروسی، تقسیم کارمندان دولتی به بخش‌های مختلف، تنظیم مراجعین درادارات به اساس مراعات فاصله‌های اجتماعی، افزایش برنامه‌های آگاهی دهی،عدم استفاده ازحاضری الکترونیکی را مد نظرگرفته وشهروندان درخارج ازمنزل به ویژه درمکان‌های مزدحم ازماسک استفاده نمایند.

دربخش دیگرجلسه، ضمن بحث درمورد مسوده بودجه ملی سال مالی آینده، روی مشکلات در قرارداد سامان آلات وتجهیزات طبی قلبی شفاخانه‌های کادری وزارت تحصیلات عالی صحبت وقرارشد که سرپرست آن وزارت دریکی ازنشست‌های کمیسیون حضوریابد.

 28-Aqrab99-Rifai.JPG

درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی مالی وبودجه به ریاست مولوی عبدالوهاب عرفان رئیس کمیسیون، معین مالی واداری، رئیس برنامه های ساختمانهای دولتی وبرخی مسوولین وزارت شهرسازی واراضی پیرامون پروژه‌های انکشافی سال1399 وبرنامه‌های انکشافی آن وزارت درسال مالی 1400معلومات داده گفتند حدود383پروژه انکشافی به شمول اعمارساختمانهای دولتی، اعمارمساجد، اعمارتعمیرمکاتب، شفاخانه‌ها، استدیوم ورزشی، کلینیک‌ها شامل پروژه‌های سال مالی 1399می باشند. مسوولین افزودند درسال مالی 1400تمرکزروی پروسه تصفیه واستملاک زمین خواهد بود واقدامات لازم جهت ایجاد شهرک‌ها درولایات کابل، هرات وننگرهارکه سبب بلندرفتن عواید دولتی وایجاد کاربرای مردم می شود صورت خواهد گرفت.

همینگونه اعضای کمیسیون شکایت شماری ازشرکت‌های که پول کارکردگی شان ازسوی وزارت شهرسازی پرداخت نشده را با معین آن وزارت مطرح نمود. موصوف گفت درزمینه بودجه برای این اداره دربررسی وسط سال درنظرگرفته شده، درصورت تصویب پول 88شرکت ساختمانی پرداخته می‌شود.

دربخش دیگرجلسه باحضورداشت مسوول عملیاتی بودجه ملی وزارت مالیه درمورد برخی مشکلات تخنیکی درمسوده بودجه 1400بحث گردیده به مسوول وزارت مالیه هدایت داده شد که لست‌های پروژه‌های انکشافی که ضمیمه بودجه توسط وزارت‌های سکتوری به ریاست عمومی بودجه آن وزارت ارسال گردیده تجدید نظرواصلاح گردد.

 28-Aqrab99-Mali.JPG

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست دکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون، شکایت تعدادی از ستاژران قضایی ستره محکمه  با رئیس اداره ملی امتحانات مطرح شد. ایشان مدعی اند با سپری نمودن آزمون تحریری ازطریق اداره ملی امتحانات به ستره محکمه معرفی شدند، ولی درآن جا ازایشان ازطریق ریاست تعلیمات قضایی آن نهاد امتحان تقریری که درآن شفافیت وجود نداشته گرفته شده است.

 رئیس اداره ملی امتحانات ضمن ابراز ناخرسندی ازروند دو مرحله ای آزمون افزود با مقامات ستره محکمه به توافق رسیده اند که امتحانات بعدی یک مرحله ای اخذ خواهدشد.

گفتنی است درنشست امروز مبتنی برمواد 16 و21 قانون طرزسلوک مقامات قوای ثلاثه کشور ازمسوولان ستره محکمه دعوت گردیده بود ولی ایشان درنشست حضورنیافتند وموضوع با رئیس اداره امتحانات پیگیری وکمیسیون فیصله نمود که موضوع به مقام عالی ریاست جمهوری غرض مسبوقیت ارجاع گردد.

هکذا شکایت تعدادی ازافسران متقاعد وزارت امورداخله مبنی عدم تادیه حقوق تقاعد ویژه شان، همسان نبودن حقوق وامتیازات افسران متقاعد وزارت امورداخله با وزارت دفاع وعدم حضور آمرین حوزه ها به کمیسیون به هدایت شفاهی معاون اول ریاست جمهوری با معین تعلیمات وپرسونل ورؤسای مالی وپیژنتون وزارت امورداخله مطرح شد.

 مسوولان گفتند روند  تادیه امتیاز ویژه برای 750 تن ازافسران متقاعد با تمویل اداره سیستیکا برای شش ماه اختصاص داده شده بود ولی این وزارت این روند را الی یکنیم سال به تعویق انداخت وتاحال 400 تن افسران به این وزارت مراجعه نموده، متباقی به خاطر باقیداری حین وظیفه مراجعه ننموده اند.

ایشان ناهمگون بودن امتیازات افسران را ناشی ازتمویل کنندگان دانسته اطمینان دادند که موضوع را با هماهنگی شورای امنیت ملی حل خواهند کرد ونیزمعین وزارت اداخله تعهد سپرد که رئیس عمومی امنیت داخلی آن وزارت را توظیف خواهد کرد تا پیرامون موضوعات ذیربط با کمیسیون همکاری جدی نماید.

هکذا درجلسه شکایت اعضای موسسه ملی قوریه داران ازعدم تادیه پول ناشی ازفروش نهال های مثمرشان به وزارت زراعت وشکایت اهالی آقا علی شمس ناحیه هفتم شهرکابل مبنی براعماریک باب بلند منزل خودسر با معین وزارت زراعت ومالداری ورئیس نظارت ازساختمان های اساسی شاروالی کابل وسایرمسوولان مطرح وایشان اطمینان دادند که موضوعات را به زودترین فرصت حل می نمایند.

همینگونه درجلسه، با داکترعلی کاظمی معین وزارت دولت درامورپارلمانی، اعتراض کمیسیون مبنی برعدم حضوریک‌تعداد اراکین حکومتی درنشست های کمیسیون، مطرح گردید.

موصوف با تایید اعتراض سناتوران، اطمینان داد که  همراه با وزیردولت درامورپارلمانی این مسایل را حل خواهند کرد وافزود  هرگاه هریک ازمقامات بدون دلایل مؤجه درجلسات اشتراک ننمایند موضوع را درکابینه مطرح خواهند کرد.

درجلسه، کمیسیون سمع شکایات به پاس همکاری به موقع داکترعباس بصیرسرپرست وزارت تحصیلات عالی درراستای رسیده گی به مشکلات پوهنتون بامیان، نظارت ازنهادهای خصوصی تحصیلی وحمایت ازلغو جواز فعالیت شش نهاد خصوصی طبی، کارکردهای موصوف را با اهدای تقدیرنامه تحسین نموده وحمایت شانرا را ازاجراات قانونی آنوزارت ابرازداشتند.

28-Aqrab99-Shikayat.JPG 

درجلسه کمیسیون امورتقنینی عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون، عدم حضور سرپرست وزارت معارف درجلسه جهت وضاحت پیرامون شکایت حقوقی رئیس جدیدالتقررریاست معارف ولایت جوزجان موردانتقاد اعضای کمیسیون قرارگرفت، اما رئیس نظارت بورد تعینات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی درزمینه گفت شخص عارض درامتحان رقابتی اشتراک وباکسب نمرات درهردومرحله موفق گردیده است وموضوع رسماً جهت منظوری به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد گردیده است؛ اماوزارت معارف به دلیل مشکلات منطقوی قادربه معرفی عارض نگردیده است. فیصله کمیسیون بران شد که وزارت معارف، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری واداره مستقل ارگانهای محلی درقسمت حل مشکل عارض درروشنایی قانون اقدام نمایند.

دربخش دیگرجلسه برعلاوه رسیدگی به عرایض واصله گزارش شش ماه اول سال روان کمیسیون مستقل حقوق بشر درخصوص رعایت حقوق بشردرزندان های مطالعه گردید که درآن وضع معیشتی محبوسین  درزندانهای ولایات بلخ وسنمگان وضع معیشتی محبوسین به ویژه کیفیت پایین مواد غذایی خلاف مینوی تعیین شده ودرمحابس ولایات بامیان، دایکندی، کندزوبدخشان شکایات مشابه تذکر رفته است .همینگونه نبود ساختمان معیاری محابس ولایات بدخشان وجوزجان، عدم دسترسی محبوسین به خدمات صحی وموارد دیگرنیزدرگزارش انعکاس یافته است. قرارکمیسیون بران شد که گزارش مذکوربنابراهمیت موضوع به جلسات بعدی کمیسیون تحت غوربیشترقرارگیرد.

 28-Aqrab99-Adli.JPG

درجلسه کمیسیون اموردینی ،فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار رئیس کمیسیون، با اشتراک موسس پوهنتون خصوصی تنویر، رئیس ومسوولین پوهنتون مشعل ومسوول موسسه افغان پامیر درمورد فعالیت پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی موسسه تحصیلی افغان پامیر وعدم به رسمیت شناختن آن پوهنحی ازسوی وزارت تحصیلات عالی ،عدم رسیمت برنامه‌های ماستری دررشته‌های روابط بین المللی، حقوق عامه واداره وتجارت نهادتحصیلی مذکوروبرخی موارد دیگر مباحثی صورت گرفت وقرارکمیسیون برآن شد تا اسناد موسسات خصوصی متذکره با درج تاریخ و دلایل عدم اجراآت وزارت تحصیلات عالی رابه کمیسیون ارسال تا درجلسات بعدی روی آن تصامیم اتخاذگردد.

هکذا درجلسه برعلاوه بررسی عرایض واصله، پیرامون بودجه ملی سال مالی 1400 بحث گردیده اعضای کمیسیون فیصله نمودند تا وزارت‌های اطلاعات وفرهنگ، ارشاد وحج واوقاف ضروریات و پیشنهادات شان را غرض رفع نیازمندی‌های واحدهای بودجوی با کمیسیون شریک سازند.

 28-Aqrab99-Farhangi.JPG

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست گلالی اکبری رئیس کمیسیون، با مریم آروین وهما مسوولان رشد استعدادهای زنان درموسسه فیفا روی بعضی ازمسایل ذیربط صحبت به عمل آمد.

درجلسه کمیسیون کارکردها ودستاوردهای مریم آروین را دردفاع ازحقوق عامه زنان ودادخواهی مورد تحسین قرارداده تقدیرنامه کمیسیون را به موصوف اهدا نمود. دربخش دیگرجلسه، ضمن تایید مسوده بودجه ملی سال مالی 1400 خورشیدی، دیدگاه‌های کمیسیون درپیوند به آن یاد داشت گردید.

28-Aqrab99-Zanan.JPG 

درنشست کمیسیون اموراقوام، قبایل وسرحدات به ریاست داکترمحمد آجان منگل رئیس کمیسیون، پیرامون مسوده بودجه ملی سال آینده صحبت وپیشنهاد گردید که نظربه ضرورت ایجاب می نماید که 16 کیلومترجاده ازولسوالی جانی خیل الی پوسته بلخیل درولایت پکتیا قیریزی گردیده ویک باب فابریکه جوس اناربه سطح زون درولایت کندهاربرای معلولان اعمارگردد.

28-Aqrab99-Aqwam.JPG

دربخش دیگرجلسه، پیرامون مشکلات معلولان وورثه شهدا درفصل سرما صحبت وتاکید گردید که نهادهای مسوول برای این قشرجامعه زمینه کاریابی را مساعد ودرضمن حقوق وامتیازات شان بدون داشتن تذکره برقی پرداخت گردد.