صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دفتر مطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۸ عقرب ۱۳۹۹ هجری شمسی

محمد اکبرستانکزی نایب دوم مشرانوجرگه دیروز در دفتر کارش شکایت 21 تن از منسوبین وزارت امورداخله را با معین  آنوزارت ورئیس عمومی نظارت برتعینات افسران عالی رتبه قوای مسلح مطرح نمود.

27-Aqrab99-MUL4.JPG

شکایت کننده گان مدعی اند که بخاطراشغال وظیفه دربنادرامتحان را سپری وکامیاب شده اند ولی ایشان به سمت های جدید ازچند ماه بدینسومعرفی نشده اند.

سپس  محمد انور بریپال معین تعلیمات وپرسونل وزارت امور داخله وسترجنرال عبدالخالق سروری رئیس عمومی نظارت بر تعینات افسران عالی رتبه قوای مسلح افغانستان  توضیحات ارایه نموده گفتند موضوع متذکره غرض منظوری به مقام عالی ریاست جمهوری ارجاع گردید ولی آن مقام هدایت داده است که درزمینه تجدید نظرصورت گرفته وبخاطراین موضوع یک کمیته چهارعضوی تشکیل شده است تا امتحان دوباره ازواجدین شرایط اخذ گردد.

 نایب دوم مشرانوجرگه با استماع توضیحات مسوولان گفت انتظارداریم که تمامی جزئیات کتباً دراختیارمشرانوجرگه قرارداده شود تا برمبنای آن تصامیم مقتضی اتخاذ گردد.

27-Aqrab99-MUL5.JPG

طبق یک خبر دیگر محمد اکبر ستانکزی نایب دوم مشرانوجرگه شکایات یکتعداد معلولان و ورثه شهدای ولایت لوگر را با معین  وزارت امورد داخله مطرح نمود که ازسوی موصوف درزمینه وعده همکاری سپرده شد.