صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۶ عقرب ۱۳۹۹ هجری شمسی

کمیسیون‌های مشرانوجرگه امروز روی موارد مختلف تشکیل جلسه دادند.

جلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف  نهضت یار رئیس کمیسیون وبا اشتراک سرپرست وزارت تحصیلات عالی وسایرمسولان ذیربط آن نهاد تدویرگردید.

دراین جلسه شکایت محصلین مؤسسه تحصیلی پژواک، حادثه تروریستی پوهنتون کابل و گزارش اداره عالی تفتیش، مبنی برعملکرد از چگونگی اجراآت ریاست پوهنتون ها ومؤوسسات تحصیلات عالی خصوصی در سال ۱۳۹۸ به منظور تشخیص وشناسایی خلاءها، نواقص وبرخی مسایل دیگرمطرح بحث قرار گرفت.

داکترعباس بصیرسرپرست وزارت تحصیلات عالی ضمن ارایه توضیحاتی گفت درسطح کشور 450 هزار محصل درنهادهای تحصیلی دولتی وغیردولتی مصروف آموزش می باشند وتلاش ها برای بلند بردن کیفیت وافزایش دررشته ها  مطابق ضرورت ونیازها جریان دارد وافزود وزارت تحصیلات عالی تلاش می نماید که

سکتور خصوصی مطابق زمان دولتی عیارگردیده وقانون مقررات بالای شان بطورکامل ویکسان تطبیق گردد که تلاش ها درزمینه جریان دارد.

سپس روسای بخش های مربوطه و معاون پوهنتون کابل نیز معلومات داده گفتند پوهنتون کابل از لحاظ کمی وکیفی در صدرجدول پوهنتونهای افغانستان قرارداشته ودراین نهاد اکادمیک 26 هزار دانشجو توسط یک هزار استاد مورد آموزش قراردارند وافزودند بخاطر تامین امنیت پوهنتون کابل یک تولی مؤظف ولی ضعف امنیتی باعث حادثه درپوهنتون کابل گردیده است که بررسی ها درزمینه جریان دارد.

متعاقباً رئیس امورمحصلان موسسات وپوهنتونهای خصوصی وزارت تحصیلات عالی  در رابطه به تفتیش وعملکرد  آن نهاد معلومات داده، گفت در سال 1398 گزارش ادارۀ عالی تفتش تکمیل شده، براساس همین گزارش به نود درصد نواقص رسیده گی شده است وافزود با دریافت گزارش ازاداره عالی تفتیش پلان تطبیقی تهیه ومطابق آن کارها به پیش رفته است وافزود  هنوزهم یکتعداد موسسات تحصیلات عالی خصوصی وجود دارد که دربخش ماستری ولیسانس بدون مجوز رسمی فعالیت دارند.

مسوولان درمورد شکایت محصلان موسسه خصوصی پژواک ولایت ننگرهارمعلوماتی را دراختیارکمیسیون قرارداده گفتند هنوزهم بررسی ها درزمینه ادامه دارد.

 درجلسه مسوولان گفتند درسراسرکشور128 نهاد تحصیلی عالی خصوصی و39 نهاد دولتی وجود دارد که برای پنچ پوهنتون دولتی وظیفه سپرده شده است که طرح را برای برنامه های شبانه ارایه نمایند که شامل فیس زمان و دوره تحصیل می گردند وافزودند پوهنتون کابل دارای  96 رشتۀ تحصیلی بوده که تاحال  52 رشته آن بازنگری شده است وکاربالای سایررشته ها جریان دارد.

پس ازاستماع توضیحات مسوولان کمیسیون معلومات ارایه شده را قناعت بخش ندانسته، فیصله نمود که  جلسۀ مشترک پیرامون موضوعات مطروحه تدویر وبه یک نتایج مطلوب نایل خواهند آمد.

26-Aqrab99-Farhangi.JPG 

درجلسه کمیسیون اموراقوام وقبایل، شهدا ومعلولین به ریاست داکترمحمداجان منگل رئیس کمیسیون، روی مسوده بودجه ملی سال مالی 1400بحث وپیشنهادات اعضای کمیسیون درمورد مشخص گردید.

دربخش دیگرجلسه روی مشکلات بی‌جاشدگان داخلی وکوچی‌ها بافرارسیدن فصل سرما به ویژه کمبودموادخوراکی، بلند رفتن مواد ارتزاقی ومحروقاتی وبرخی موارد دیگرصحبت گردیده ازنهاد هاخیریه خواسته شد تا درمورد هم‌کاری بیشترنمایند.

همی‌نگونه درجلسه برعلاوه رسیدگی به عرایض واصله، اعضای کمیسیون نگرانی شان را ازافزایش مبتلایان ویروس کرونا درکشور ابرازداشته تاکیدنمودندکه وزارت صحت عامه اقدامات پیشگیرانه را دراین راستاجدی روی دست گیرد.

26-Aqrab99-Aqwam.JPG 

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکتر زلمی زابلی رئیس کمیسیون ، شکایت سی تن از کاندیدای برنامه ماستری پوهنتون پلتخنیک کابل با رئیس عمومی ملی اداره کانکور ورئیس پوهنتون پولی تخنیک کابل مطرح شد، ایشان مدعی اند که از طریق کمیته ملی کانکوربا سپری نمودن موفقانه امتحان غرض ادامه تحصیلات عالی در پروگرام ماستری پوهنتون پولتخنیک معرفی گردیدیم ولی مسوولین به دلیل نبود ظرفیت از پذیرش شان اجنتاب ورزیدند . اراکین ضمن ارایه معلومات گفتند ادارات ذیربط به مساعی مشترک کمیته راتدویر نمودند که در نتیجه به مشکل عارضین کاندیدای ماستری رسیده گی لازم صورت گرفت. هکذا شکایت یکتن از جنرالان متقاعد اداره امور با حضور داشت مسوول مالی و اداری ریاست اداره امور صحبت و تصامیم لازم اتخاذ گردید.

26-Aqrab99-Shikayat.JPG 

درجلسه کمیسیون مواصلات و مخابرات به ریاست محمد رحیم حسن‌یار معاون کمیسیون، رئیس آبرسانی در مورد شکایت اهالی نواحی ششم وسیزدهم شهرکابل مبنی برعدم حفر چهار حلقه چاه در منطقه امام مهدی توضیحات ارایه نمود که مورد قناعت اعضای کمیسیون فراهم نشد و قرار کمیسیون برآن شد که  مشکل متذکره با مسوولین در یکی از جلسات کمیسیون غرض رسیده گی مطرح گردد تا موانع که در تطبیق این پروژه قرار داردرفع گردد در غیر آن موضوع به جلسه عمومی مشرانوجرگه محول خواهد شد.

همچنان در جلسه عدم حضورمسولین پولیس وترافیک حوزه‌های ششم و سیزدهم مورد انتقاد قرار گرفت.

26-Aqrab99-Mukhabirat.JPG 

جلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست سهیلات شریفی معاون کمیسیون وباحضورداشت رئیس حقوق بشروانسجام جندر وزارت دفاع ملی، برخی مسوولین ذیربط وزارت‌های دفاع ملی و امورداخله ورئیس کودکستان‌های شهرکابل تدویریافت.

مسوولین پیرامون چگونگی میکانیزم تطبیقی جهت جلب وجذب زنان درصفوف اردو وپولیس ملی ومشکلات درکودکستان توضیحات ارایه نموده افزودند هفت باب کودکستان درسطح قطعات ساحوی ومرکزی به شمول قرارگاه وزارت دفاع ملی فعال می باشد وطبق طرزالعمل ریاست عمومی کودکستان‌ها برای هشت طفل شیرده یک معلم وبرای 12طفل بالاترازیکسال یک معلم توظیف می باشد.

مسوولین بااشاره به غیرمعیاری بودن ساختمان کودکستان ومینوی غذایی، ازاستخدام معلمین بیشتردرکودکستان اطمینان دادند.

همینگونه اضافه کردند که شرایط جلب وجذب برای طبقه اناث وذکور یک‌سان می باشد وازسوی قوماندانی‌های 34ولایت به منظورجذب بانوان درصفوف اردو ملی تبلیغات صورت می گیرد.

همچنان روسای مالی وبودجه وزارت های دفاع وامورداخله افزودندکه درتفاهم با وزارت مالیه معضل کمبود کارگران درکودکستان هامرفوع می گردد.

اعضای کمیسیون پس ازاستماع توضیحات مسوولین تاکیدنمودند ادارات ذیربط ازطریق مساجد وتکایا ورسانه‌ها جهت انگیزه برای جلب وجذب بانوان درصفوف اردوملی ومتقاعدساختن فامیل‌های آنان اقدام نمایند.

26-Aqrab99-Zanan.JPG

در جلسه کمیسیون امور بین المللی به ریاست سیدصفی الله هاشمی معاون کمیسیون ، روی اوضاع جاری در کشور بخصوص گزارش کمیسیون حقوق بشر از افزایش‌ ترورهای هدفمند صحبت و نگرانی شان‌را ابراز نموده تاکید نمودند مسوولین امنیتی برای تامین امنیت شهروندان کشور اقدامات لازم‌را رویدست گیرند.

همچنان در جلسه  اعضای کمسیون روی سفرهای رئیس شورای عالی مصالحه کشور بحث و ابراز امیدواری نمودندکه  سفرهای اخیر موصوف به کشورهای منطقه ،در روند پروسه صلح اثرگذار باشد. در بخش اخیر برعلاوه مطالعه مسوده بودجه سال مالی 1400، روی تعدیل قانون مبارزه بافساد اداری بحث وتصامیم لازم اتخاذ گردید.

26-Aqrab99-Bio.JPG 

در جلسه کمیسیون امور تقنینی عدلی و قضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون، مسوده بودجه ملی سال مالی 1400مطالعه گردیده اعضای کمیسیون در مورد اینکه حکومت راه بدیل در رابطه به پرداخت قرضه 364ملیون دالر را درسند بودجه واضع نساخته و برخی سوالات دیگر را یادداشت نمودند که قرار است فردا در جلسه عمومی مشرانوجرگه با وزیرمالیه مطرح نمایند .

26-Aqrab99-Adli.JPG 

در جلسه کمیسیون اقتصادملی مالی وبودجه به ریاست مولوی عبدالوهاب عرفان رئیس کمیسیون ،با اشتراک  رئیس عمومی بودجه وزارت مالیه در مورد مسوده بودجه ملی 1400 مباحثی صورت گرفت وتصامیم لازم اتخاذشد.

دربخش دوم معین مالی و اداری وزارت معارف در مورد بودجه انکشافی سال 1399 گفت از جمله بودجه انکشافی این وزارت یک اعشاریه  نه ملیارد بودجه از سوی دولت ویک اعشاریه دوملیارد بودجه کمک‌های خارجی جهت اعمار ساختمان‌ها وچاپ کتب درسی پرداخت میگردد موصوف دلایل عدم پیشرفت کار در شماری از پروژه های انکشافی را شیوع ویروس کرونا وتعطیلی مکاتب عنوان نموده گفت الی ختم سال مالی مصرف بودجه انکشافی وزارت معارف حدود 58 در صد خواهد رسید .

در اخیر اعضای کمسییون پیرامون چاپ وتوزیع کتب درسی برای متعلمین و اعمار صنوف درسی در سطع ولایات تاکید نمود ونیز قرار شد وزارت معارف لیست پروژه‌های اعمار مکاتب در سال مالی 1399 را کتبا به کمیسیون ارسال نمایند.

 26-Aqrab99-Mali.JPG

درجلسه فوق العاده دیروزکمیسیون اقتصادملی، مالی وبودجه به ریاست مولوی عبدالوهاب عرفان رئیس کمیسیون، معین مالی واداری وروسای بودجه ومالی وزارت ارشاد ، حج واوقاف درمورد مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1399توضیحات داده گفتند ازجمله 188ملیون افغانی بودجه انکشافی درسال مالی 1399 حدود 57فیصد به مصرف رسیده و 12فیصد درطی مراحل قرارداد وحدود 291ملیون افغانی درسال مالی 1400جهت اعمارمساجد وتهیه تجهیزات برقی برای مساجد، بودجه به این وزارت درنظرگرفته شده است که جهت تطبیق آن برنامه‌هاوپلان‌های مشخص وجود دارد.

اعضای کمیسیون ضمن استماع گزارش مسوولین تصریح داشتندکه مدیریت افکارعامه ازمسوولیت‌های اساسی وزارت حج واوقاف می باشد ودرهمآهنگی با شورای علما، وزارت‌های معارف وتحصیلات عالی درمورد اقدامات جدی نمایندکه ازسوی معین وزارت ارشادحج واوقاف وعده همکاری داده شد.