صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۷ عقرب ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۳ میزان ۱۳۹۹ هجری شمسی

جلسات شماری ازکمیسیونهای مشرانوجرگه امروز روی موضوعات مختلف تدویر گردید

درجلسه کمیسیون امور زنان وجامعه مدنی به ریاست سهیلا شریفی معاون کمیسیون، پیرامون بیرون رفت ازمشکلاتبیجاشده گان داخلی صحبت به عمل آمد وتاکید گردید که نهاد های مسوول به این خانوداه ها قبل از رسیدن فصل سرما رسیدگی لازم نماید.

دربخش دیگرجلسه پیرامون علل وعوامل افزایش روز افزون خشونت علیه زنان به ویژه دخترزیرسن مباحثی صورت گرفته، ضمن ابرازنگرانی ازافزایش همچو قضایای دلخراش، تاکید گردید که نهاد های مسوول دراین موارد ونیزوکلای مدافع که قضایای خشونت علیه زنان را به پیش می برند در طی مراحل دوسیه ها تلاش بیشتر به خرچ دهند.

23-Mizan99-Zanan.JPG 

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست گل احمد اعظمی معاون کمیسیون، شکایت ده‌ها تن ازولسوالان ولسوالی‌های مختلف با رئیس عمومی استخدام ومسئول بررسی شکایات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی مطرح شد.

 ایشان مدعی اند که ازطریق رقابت آزاد کامیاب و به وظایف گماشته شده بودند ولی دراین اواخر یک‌تعداد دیگربدون  طی مراحل قانونی به عوض ایشان معرفی گردیده واکنون درحال بی سرنوشتی قراردارند.

 اراکین مذکور درپاسخ های شان گفتند درلایحه وظایف وطرزالعمل استخدام ولسوالان تغییرات وارد گردیده است و اسناد عارضین بررسی خواهند شد وهرگاه درمطابقت به طرزالعمل باشد دوباره به بست های شان یا بست های مشابه معرفی خواهند شد.

کمیسیون با استماع اظهارات اراکین مذکورگفتند مطابق قوانین ولسوالان  کارمندان خدمات ملکی اند وتصامیم مغایرقانون غیرقابل قبول می باشد واطمینان داده شد که این موضوع درنشست های بعدی درحضورداشت هیئت رهبری اداره ارگان‌های محل وکمیسیون اصلاحات  اداری پیگیری خواهند شد.

هکذا شکایت واصله چند تن از مالکین نمرات رهایشی درپروژه های شاروالی کابل، مبنی برعدم توزیع ملکیت شان با رئیس استملاک شاروالی کابل مطرح بحث قرارگرفت که رئیس مذکور اطمینان داد در تفاهم با هیئت رهبری آن نهاد به قناعت  عارضین پرداخته خواهند شد.

دراخیرجلسه، شکایت اهالی مناطق سنگلاخ واشترگرام ولسوالی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا دراعتراض به درنظرنگرفتن مشکلات مردم مبنی برعدم تعیین مسیر سیل یا آب ریزه درپروژه اعمارسرک دانش آنولسوالی وعدم اجراات مسئولین وزارت فواید عامه با وجود مراجعه مکرر باشندگان محل مطرح بحث قرارگرفت و فیصله گردید که سرپرست وزارت فواید عامه ورئیس تطبیق پروژه های آن وزارت دریکی ازجلسات کمیسیون پاسخ دهد.

23-Mizan99-Shikayat.JPG 

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست انجنیرحسیب الله کلیم‌زی رئیس کمیسیون، پیرامون گفتگوهای صلح درقطرنظریاتی ارایه گردیده، خاطرنشان گردید که  جامعه بین المللی به ویژه ایالات متحده امریکا واتحادیه اروپا درتسریع گفتگوهای صلح همکاری همه جانبه نموده ازحقوق بانوان، دستاوردهای دودهه اخیر وحفظ نظام جمهوریت پشتیبانی لازم نمایند.

دربخش دیگرجلسه درمورد گزارش ارسالی سفیرافغانستان مقیم آذربایجان صحبت وتصامیم لازم اتخاذ گردید.

23-Mizan99-Bio.JPG 

جلسه کمیسیون اقتصادملی، مالی وبودجه به ریاست مولوی عبدالوهاب عرفان رییس کمیسیون دایرگردید.

درجلسه قراربود تا سرپرست وزارت مالیه همراه با رییس بودجه آن وزارت پیرامون مسوده بودجه وسط سال مالی 1399 به پرسش‌های کمیسیون پاسخ دهند، اما مسئولین حضور نیافته وقرارشد تا درنشست روزشنبه 26میزان اشتراک نمایند.

23-Mizan99-Mali.JPG 

جلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست محمدنادربلوچ رییس کمیسیون و اشتراک مسئولین ذیربط برگزارشد.

درجلسه موضوع بلند بودن قیمت برق مراکزصحی خصوصی، بلندبودن مالیات بر محموله‌های صحی، افزایش 12.5افغانی فی کیلوات برق مراکزصحی وبرخی مسایل دیگر با معین مالی و زارت صحت عامه و رییس تجارتی د افغانستان برشنا شرکت مطرح شد.

معین مالی و اداری و رئیس ارتباط هماهنگی با سکتورخصوصی وزارت صحت عامه پیرامون برخی مشکلات درعرضه خدمات صحی صحبت نموده افزودند که سکتورخصوصی به ویژه دربخش صحت سرمایه گذاری‌های زیاده نموده اند وامروز بیش‌ترعرضه خدمات صحی درشهرها ازجانب سکتورخصوصی صورت می گیرد که نیاز است درچوکات قانون و با درنظرداشت حمایت از این بخش توجه لازم صورت گیرد.

سپس رئیس تجارتی ضمن توضیحات پیرامون چگونگی برق رسانی وتوزیع برق به مشترکین گفت حدود هشتاد فیصد برق ازبیرون وارد می‌شود  وهرکیلوات برق وارداتی بیش ازهفت افغانی تمام می‌شود و شرکت برشنا با درنظرداشت این که بتواند پول برق را ر زمان معین تحویل نماید، درصنف های مختلف شرکت‌ها و مراکز بزرگ را تقسیم نموده که به اساس فیصله کابینه قیمت فی کیلووات برق درپارک‌های صنعتی 6.75 افغانی می‌باشد و صنف‌های که بیرون از پارک‌های صنعتی است، قیمت فی کیلووات برق 12.5 افغانی می‌باشد و تصمیم گیرنده نهایی درقسمت کاهش قیمت، کابینه وبورد عالی د افغانستان برشنا شرکت می‌باشد. موصوف اضافه نمود که وزارت صحت عامه برای آن عده مراکز صحی که می‌خواهند برق24 ساعته داشته باشند، فهرست آنرا به این اداره ارسال نماید و افزود چگونگی حصول قروض صرفیه برق ازمشترکین مخصوصا زورمندان آغازشده است.

همچنان درجلسه از عدم حضور رئیس انجمن شفاخانه‌های خصوصی به کمیسیون مورد انتقاد قرارگرفته است.

23-Mizan99-Rifai.JPG 

درجلسه کمیسیون امورتقنینی عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون، مسوده بودجه وسط سال مورد بررسی قرارگرفته که مجموعا بودجه سال مالی1399 بالغ بر 453 میلیارد افغانی تخمین شده است که حدود 33 فیصد تولید ناخالص داخلی را ارایه می‌نماید که بعد از تغییرات بررسی وسط سال( بدون ضمایم جریان وسط سال)298 میلیارد افغانی بودجه انکشافی می‌باشد؛ اما با شیوع ویروس جهانی کوید19 درسال روان تاثیرات منفی در رشد اقتصادی کشوردرنیم اول سال وارد نمود که رشد اقتصادی از 3.4 فیصد به منفی 5 فیصد پیش بینی گردیده است، عوامل اصلی آن محدودیت‌ها وبسته شدن را ه ای مواصلاتی بلند رفتن قیمت اقلام مصرفی به سطح بالا می‌باشد.

کمیسیون با توجه به دلایل فوق سند بودجه وسط سال را مورد تایید قرار داده وفیصله نمود تا نظر کمیسیون رسما به مرجع مربوط فرستاده شود.

دربخش دیگرجلسه، رئیس دفترحمایت ازقانون یونما اشتراک نموده و نظر کمیسیون را دررابطه و چگونگی تدابیر پیشگیرانه مبارزه با فساد اداری و رد قانون مبارزه با فساد اداری ازجانب ولسی جرگه جویا شده گفت که قرار استکنفرانس جینوا درآینده نزدیک برگزارگردد.

رئیس کمیسیون در روشنایی قانون به سوالات شان پاسخ ارایه نموده افزود که قانون مبارزه با فساد اداری به دلیل این که فرمان تقنینی بوده ازجانب ولسی جرگه رد گردیده است و نیز پیرامون صدور فرمان تقنینی ازجانب رئیس جمهور در موارد مختلف قانونگذاری و ایجاد واحدهای اداری که درمخالفت صریح قانون اساسی و قانون صدور فرامین تقنینی توضیحات مفصل ارایه نمود.

رئیس دفتر یونما وعده نمود درجلسه که قرار است درهفته آینده با مسئولین ادارات مربوطه برگزار گردد روی این موضوعات بحث خواهد شد و ابراز امیدواری نمود که  این مشکلات نیزمرفوع گردد.

23-Mizan99-Adli.JPG 

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا رئیس کمیسیون،  روی پروازهای داخلی، فعالیت باخترایرلاین، استندردنبودن طیارات ، بلند بودن نرخ تکتهای پرواز، مشکلات درپرواز شرکت هوایی کام ایردرپروازبدخشان – کابل، عدم کنترول ونظارت جدی اداره هوانوردی، نبود خدمات مناسب درپروازها وبرخی موارددیگر صحبت گردیده، قرارشد رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی همراه بامسوولین درجه اول شرکت های هوایی آریانا وکام ایر دررابطه به موارد یادشده دریکی ازجلسات کمیسیون وضاحت دهند.

23-Mizan99-Mukhabirat.JPG 

هکذا درجلسه ازارگان های عدلی وقضایی خواسته شد که فیصله کمیسیون را درمورد شاروال وامرناحیه نهم جلال آباد، و ورئیس تخنیکی شاروالی های ارگانهای محلی هرچه زود تر تطبیق نمایند.