صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۷ عقرب ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۹ سنبله ۱۳۹۹ هجری شمسی

جلسات شماری ازکمیسیون‌های مشرانوجرگه امروز روی موضوعات مختلف تدویر گردید

درجلسه کمیسیون امورزنان و جامعه مدنی به ریاست گلالی اکبری رئیس کمیسیون، عدم حضور رئیس بخش اناث کمیته ملی المپیک جهت ارایه توضیحات درمورد کارکرد، دست‌آورد وفعالیت‌های دختران ورزشکارمورد انتقاد شدید قرارگرفت واعضای کمیسیون ازموصوف به عنوان یک شخص بی کفایت درانجام وظایف محوله نام بردند.

در بخش دیگرجلسه علاوه ازمطالعه فرمان تقنینی  رئیس جمهور درمورد قانون شاروالی ، روی پلان کاری آینده کمیسیون  درموردچگونگی  اعمار(سرپناه) برای واجدین شرایط  و وضیعت عمومی کودکستان‌ها صحبت و قراربرآن شد تا مسوولین فوق الذکر در جلسات آینده دعوت گردند.

در اخیرجلسه تاکید گردید که وزارت امورداحله درمورد اجراآت آن ارگان درمورد عریضه خانم رئیسه که ازخشونت خانوادگی رنج می‌برد رسما گزارش دهد، چون به اساس گزارش یکی ازاقارب موصوف قضیه مذکور ازسوی بزرگان قومی حل وفصل گردیده است.

29-Sunbola99-Zanan.JPG 

درجلسه کمیسیون رفاه عامه، منابع طبیعی ومحیط زیست به ریاست محمد نادربلوچ رئیس کمیسیون، عدم حضورمعین مالی و اداری و رؤسای منابع بشری واکمال تخصص وزارت صحت عامه درنشست کمیسیون مورد انتقاد شدید قرارگرفت وتاکید به عمل آمد که رهبری وزارت صحت عامه به همکاران خویش تفهیم نمایند که منبعد مطابق قانون دروقت معین به جلسات کمیسیون حاضر وپاسخ دهند ونیز در نشست امروزی فیصله شد که سرپرست وزارت صحت عامه درجلسه مورخ پنجم میزان درمورد مشکلات دربخش اکمال تخصص و مقرری‌های بدون رقابت آزاد و برخی شکایات واصله توضیحات ارایه نماید.

29-Sunbola99-Rifai.JPG 

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار رئیس کمیسیون، فرامین تقنینی  شماره 322 و355 رئیس جمهور درمورد قانون شاروالی‌ها وطرح تعدیل و ایزاد و دربرخی ازمواد قانون شاروالی‌ها مطالعه ومورد تایید قرارگرفت.

دربخش دیگرجلسه تاکید گردید که سرپرست وزارت معارف درنشست بعدی کمیسیون حضوریافته درمورد ورقه عرض مسوولان تصدی مطبعه معارف، نحوه آغاز دروس صنوف یازدهم ودوازدهم مکاتب دولتی پس ازدوره قرنطین، چاپ کتب درسی، تدابیرآن‌ وزارت بخاطرآغازدروس صنوف اول الی دهم مکاتب دولتی وبرخی مسایل دیگربه پرسش‌های سناتوران پاسخ دهد.

دراخیرجلسه، ورقه عرض اهالی ولسوالی رودات ولایت ننگرهارمبنی برتغییرنام لیسه کمپ حصارشاهی به نام لیسه شهید روح الله بابا مطالعه وموضوع ازحیث ارتباط به مراجع ذیربط ارجاع گردید.

29-Sunbola99-Farhangi.JPG 

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون، با معین ومسوولان ذیربط وزارت صحت عامه درمورد نحوه مصارف ووجوه مالی پول مبارزه با ویروس کرونا مباحثی صورت گرفت.

مسوولان مذکورضمن ارایه توضیحاتی ازمصارف پول مبارزه با ویروس کرونا درتدویرورکشاپ‌های آموزش برای مبارزه با این ویروس، پرداخت معاش وامتیازات پرسونل صحی، تداوی مریضان کوید 19 در مرکزو ولایات وسؤاستفاده برخی‌ها ازمنابع پولی معلومات ارایه نمودند. اما کمیسیون با درنظرداشت مساعدت‌های گزاف داخلی وخارجی نتایج آن را موثرتلقی ننموده با ذکر موارد مستند ازفساد اداری دربعضی ازولایات، اجراآت آن وزارات را ناکافی تلقی نموده تاکید نمودند که وزارت صحت عامه درموارد متذکره اجراآت متقضی وشفاف انجام دهد.

دربخش دیگرجلسه به اساس فیصله نشست قبلی کمیسیون، فرید احمد غوری معاون امورتحقیق اداره عالی لوی سارنوالی مورد تحسین قرارگرفت ونامبرده یکبار دیگر از روابط کاری نزدیک میان کمیسیون ولوی سارنوالی اطمینان داد.

دراخیرجلسه شکایت یکتن ازباشنده ولایت غور با رئیس آبرسانی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات مورد بحث قرارگرفت.

موصوف مدعی است که قبل ازقبل تطبیق پروژه آبرسانی ازسوی دولت ازبودجه شخصی اش خدمات آبرسانی را برای سه هزارفامیل انجام داده، ولی تا هنوزپول آن ازسوی مسوولان پرداخت نگردیده است که درمقابل رئیس متذکره اطمینان داد که به مشکل عارض رسیدگی خواهند کرد.

29-Sunbola99-Shikayat.JPG 

درجلسه کمیسیون اقوام، قبایل، سرحدات، امورکوچی‌ها، مهاجرین،معلولین و بازماندگان شهدا به ریاست داکترمحمداجان منگل رییس کمیسیون، روی فرامین رییس جمهوری درمورد ایجاد اداره ملی امتحانات و ایجاد اداره تنظیم نفت وگاز افغانستان بحث و قرارشد اعضای کمیسیون درزمینه پیشنهادات شان را دریکی از جلسات عمومی ارایه بدارند.

دربخش دیگرآمرلیسه پیرمحمدکاکرمشکلات شاگردان این لیسه را مبنی برناکافی بودن اعاشه شان، کمبود پرسونل اداری و استادان و کمبودتعمیر را با کمیسیون شریک و خواهان همکاری کمیسیون گردید که ازسوی کمیسیون تعهد همکاری داده شد.

 29-Sunbola99-Aqwam.JPG

جلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمدهاشم الکوزی رییس کمیسیون دایرشد.

درجلسه روی فرمان شماره 52رییس جمهور در مورد ایجاد اداره تنظیم نفت وگاز افغانستان بحث و اظهارشد که جدا سازی این اداره به نفع کشور نبوده ایجاب می نماید تا جهت بهبود اصلاحات و تغییرات لازم بمیان آید و اعضای کمیسیون به اتفاق آرا فرمان یاد شده را رد نمودند.

 29-Sunbola99-Dfai.JPG

جلسه کمیسیون مواصلات و مخابرات به ریاست لطف الله بابا رییس کمیسیون و اشتراک رییس شرکت هوایی آریانا افغان و مسوول بخش باختر ایرلاین این شرکت دایرشد.

اعضای کمیسیون سوالاتی را درمورد پروازهای داخلی وخارجی، پروازهای باخترایرلاین، خریداری طیاره‌های جدید، توظیف کارمندان شرکت آریانا افغان به شرکت باختر، انتقال پول وزارت دفاع ملی به حساب شرکت آریانا و برخی مسایل دیگر را مطرح کردند.

سپس مسوولین یادشده درپاسخ گفتند به منظور رقابت باسایرشرکت‌های هوایی لازم است که این شرکت اختیاروصلاحیت بیش‌تر داشته باشد، اما برای مبارزه با فساد باید کنترول وتفتیش گردد، آنان گفتند قراربود دو بال طیاره ازشرکت ملی ازبیکستان خریداری گردد و مراحل آن تاحدی زیادی انجام شده بود، اما به اساس مکتوب مقام ریاست جمهوری خریداری نشد.همچنان 20میلیون دالرکه قراربود به منظورخریداری طیاره‌های کوچک ازحساب وزارت دفاع ملی به حساب شرکت آریانا افغان انتقال یابد نیزانتقال نیافته ومسوولین وزارت دفاع ملی گفته که پیشنهادی را به این منظور به ریاست جمهوری فرستاده اند و پیشنهاد مذکور درکمیته حقوقی ریاست جمهوری می باشد، اما کارهایش پیشرفت نداشته است.

مسوولین افزوند توظیف کارکنان شرکت هوایی آریانا در شرکت هوایی باختربه علت نبود بودجه وحفظ پرسونل باتجربه می‌باشد، ازسوی دیگر نیاز است تا وزارت مالیه جهت خریداری طیاره، بودجه لازم را دراختیار شرکت باختر قراردهد، درغیرآن این شرکت قادر به فعالیت مستقلانه نخواهد بود.

بعد از ارایه توضیحات آنان، رییس کمیسیون اظهارنمود که به اساس اطلاعات موجود عیسی خیل مشاور رییس جمهور در رابطه به خرید طیاره‌های شرکت اریانا مداخله نموده و به رییس جمهورطوری ذهنیت داده است که در خریداری این طیاره‌های فساد مالی موجودبوده بنا موضوع خریداری فسخ شده است.

سپس فیصله شد تا شرکت هوایی آریانا افغان و باخترمشکلات خویش را کتباً عنوانی این کمیسیون بفرستند.

همینگونه درجلسه فیصله صورت گرفت تا دریکی ازجلسات بعدی این کمیسیون رییس عمومی اداره احصائیه و ثبت احوال نفوس و رییس ثبت احوال نفوس ولایت ننگرهار درمورد مشکلات مراجعین و رویه نامناسب سرپرست آمریت ثبت احوال نفوس ولسوالی رودات اشتراک نمایند و نیزقرارشد تا معین اراضی وزارت شهرسازی و اراضی همراه با رییس توزیع این وزارت و رؤسای املاک وشهرک معلمین وزارت معارف جهت رسیدگی به مشکل انتقال زمین شهرک معلمین مرکز ولایت ننگرهار در جلسه روزشنبه هفته بعدی حضوریابند.

در پایین جلسه روی فرمان تقنینی درمورد قانون شاروالی و فرمان تقنینی درمورد تعدیل، ایزاد ولغو برخی از مواد قانون شاروالی‌ها بحث و تصمیم گرفته شد.

29-Sunbola99-Mukhabirat.JPG 

درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون، با معین پالیسی وزارت معادن وپترولیم، رئیس اداره ملی کمیته امتحانات ومسوولان اداره تنظیم نفت وگاز در ارتباط به استقلالیت اداره تنظیم نفت وگاز واداره ملی کمیته امتحانان مباحثی صورت گرفت.

درجلسه پس ازاستماع توضیحات مسوولان در رابطه موضوعات متذکره، نظرحکومت مورد تایید قرارگرفت.

دراخیرجلسه روی فرمان شماره (323 ) رئیس جمهور درمورد تعدیل وایزاد ولغو برخی ازمواد قانون شاروالی ها صحبت وادامه بحث به نشست‌های بعدی موکول شد.

 29-Sunbola99-Adli.JPG