صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۳ سرطان ۱۴۰۰

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۵ سنبله ۱۳۹۹ هجری شمسی

فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه، امروز با استماع گزارش کاری رئیس عمومی اجرائیوی دافغانستان برشناشرکت، کارکردهای موصوف رامورد تقدیرقرارداد.

25-Sunbola99-MUL1.JPG

دراین نشست احمد داوود نورزی رئیس عمومی اجرائیوی‌ د افغانستان برشنا شرکت ازتلاش های شبانه روزی این شرکت در راستای خدمات برق رسانی به مردم  کشور ، معلومات داده گفت دافغانستان برشنا شرکت به عنوان یک شرکت ملی، خدمات برق رسانی برای مردم را ، از مهمترین ترین وظایف خود می‌داند و در این زمینه تلاش های جدی بخرچ داده ومی‌دهد.

سپس رئیس مشرانوجرگه ، اززحمات وتلاش های منسوبین وکارمندان شرکت متذکره درراستای تامین انرژی برق به کشور به ویژه کارمندان تیم تخنیکی شرکت برشنا که دربدترین شرایط نگذاشتند، خانه های مردم تاریک بمانند و تعدادی هم دراین راستا جان‌های شرین شانرا ازدست دادند، ابرازتمجید وقدردانی نمود.

25-Sunbola99-MUL2.JPG

رئیس مشرانوجرگه درحالیکه تقدیرنامه ولوگوی مشرانوجرگه رابه اساس پیشنهاد کمیسیون مواصلات ومخابرات وحضورداشت لطف الله بابا رئیس آن کمیسیون وبرخی سناتوران دیگر، به آقای نورزی تفویض نمود گفت که این مجلس همواره از برنامه‌های ملی شرکت مذکور ، حمایت می نماید.