صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۱۴ اسد ۱۴۰۰

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۴ سنبله ۱۳۹۹ هجری شمسی

کمیسیون‌های مشرانوجرگه امروزروی موضوعات مختلف تشکیل جلسه دادند:

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست دکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون، معاون تحقیق اداره عالی لوی سارنوالی دررابطه به چگونگی اجراآت آن اداره پیرامون بیست مورد دوسیه ارسالی کمیسیون به سارنوالی، گزارش ارایه نموده، گفت دوسیه اتهام فساد اداری علیه والی فاریاب بعد ازختم پروسه مستند سازی ودارایی‌های غیرقانونی اراکین دولتی به سارنوالی جرایم سنگین محول گردیده است وافزود دررابطه به واگذاری غیرقانونی ملکیت تلویزیون ملی به بعضی سفارت‌خانه وموسسات خارجی از مسئولین تلویزیون ملی وواگذاری 120 جریب ملکیت تحصیلات عالی به پوهنتون امریکایی از ادارات مذکور توضیحات خواسته شده است.

موصوف گفت قراراسترداد مسئول شرکت ویژن ازخارج که به اثرفریب کاری آن صدها تن باشنده کندهارمتضررگردیده، صادرگردیده است ودرضمن به پیژندوال وزارت دفاع ملی درموردعدم رسید گی به مشکلات متقاعدین آن وزارت جلب صادرگردیده است ودرصورت تمرد ایشان اقدامات بعدی رویدست گرفته خواهد شد وهم‌چنان دوسیه‌های واصله علیه مسئولین ولایت بادغیس با تفکیک موارد آن به سارنوالی استیناف آن ولا ومرکزعدلی وقضایی مبارزه با فساداداری گسیل گردیده است. وی ضمن تعهد به همکاری مداوم سارنوالی با کمیسیون ازکمیسیون سمع شکایات بخاطرتعقیب موضوعات مهم وملی اظهارامتنان نمود.درمقابل رئیس‌وسایراعضای کمیسیون باقدردانی ازهمکاری لوی سارنوالی سپاسگزاری نموده، فیصله نمودند که ازکارکردهای معاون تحقیق لوی سارنوالی تقدیرصورت گرفته وهییت کمیسیون درآینده نزدیک بخاطرهماهنگی بیشتربا لوی سارنوال کشور ملاقات خواهند کرد.

هکذا معین وسایرمسوولان وزارت تحصیلات عالی دررابطه به اجراآت آن وزارت پیرامون لغو جواز شش نهاد تحصیلی خصوصی طبی وشکایت یازده تن ازمحصلین افغان مقیم مالیزیا مبنی برعدم پرداخت امتیازات ایشان توضیحات ارایه نموده، گفتندبه اساس فیصله کابینه درسال 1395 وزارت‌های تحصیلات وصحت عامه موظف شدند تا نهادهای تحصیلی طبی خصوصی  را ازنگاه کیفیت تثبیت وبررسی نمایند که ازاثربررسی‌ها نهادهای تحصیلی عاطفی درهرات، اراکوزیا درهلمند، ترکستان دربلخ  اساس، ادراک وشفا درکابل فعالیت‌های شان ضعیف تلقی گردیدند که با ارایه گزارش به کابینه، مقام ریاست جمهوری به لغو جوازنهادهای مذکورحکم نمودند وباردیگراین موضوع عنوانی ریاست جمهوری بخاطرغورمجدد، ارسال گردید که باردوم نیزمقام ریاست جمهوری به تطبیق حکم قبلی اصدارحکم نموده وبا قاطعیت وزارت تحصیلات عالی تطبیق حکم را آغازنموده است. مسوولان وزارت تحصیلات عالی درمورد پرداخت امتیاز محصلین در مالیزیا افزودند موضوع به وزارت مالیه گسیل شده است.

24-Sunbola99-Shikayat.JPG 

کمیسیون با استماع اظهارات اراکین حمایت شان را ازاجرات قانونی وزارت تحصیلات عالی درپیوند به لغو جواز نهاد های طبی غیرمعیاری  ابراز نموده تاکید داشتند هرگاه ازهر آدرسی به مسئولین آن اداره مزاحمت ایجاد گردد کمیسیون سمع شکایات را درجریان قراردهند ووزارت تحصیلات عالی ومالیه نیزدرتفاهم به مشکلات محصلان متذکره رسیدگی لازم نماید.

 درپایان جلسه نزاع اهالی قریه دولت علیا ولسوالی بگرامی ولایت کابل درمورد تعین وکیل قریه، شکایت مسئولین شرکت رمضان خیرزاد علیه مسئولین ریاست صحت عامه بلخ وشکایت یک شرکت آبرسانی درغورمبنی بر متضرر شدن ایشان از ادارات حکومتی بررسی وروی هرکدام تصامیم اتخاذ شد.

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست سهیلا شریفی معاون کمیسیون با خانم گلرخ بدخشی رئیس حقوق وزارت امورزنان درمورد چگونگی میکانیزم تطبیقی کاهش خشونت علیه زنان، رشد وضعیت اقتصادی بانوان درروستاها، نحوه بررسی قضایای منع آزار واذیت زنان درادارات دولتی وبرخی مسایل دیگرمباحثی صورت گرفت.

رئیس حقوق وزارت امورزنان با ارایه توضیحاتی گفت این نهاد با وجود کمبود تشکیل توانسته است درمطابقت به پلان ملی فعالیت مثمرداشته باشد مانند بررسی 35 قضیه خشونت حاد و ارجاع آن به ارگان‌های عدلی وقضایی بخاطررسیدگی به قضایا ودرضمن تحقیقاتی تحت عنوان دریافت وعلل عوال خشونت کارها جریان دارد.

موصوف گفت برمبنای  جزء(2) ماده نهم قانون منع آزارواذیت علیه زنان این وزارت مکلفیت نظارت ازکمیته‌های منع آزارواذیت زنان واطفال را درادارت دارد که مطابق آن در 49 اداره کمیته‌ها ایجاد شده است.

کمیسیون درحالی‌که گزارش ارایه شده را قناعت بخش ندانسته؛ اما پیشنهاد نمود که وزارت امورزنان درهمکاری با سایرادارات در دفاتر اداری کمره‌های امنیتی نصب نماید.

 24-Sunbola99-Zanan.JPG

درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون، فرمان تقنینی رئیس جمهوردرمورد توشیح قانون شاروالی‌ها  و لایحه صندوق انکشافی سازمان سارک طورجداگانه مورد بحث اعضای کمیسیون قرارگرفته  تصامیم لازم اتخاذشد.

24-Sunbola99-Adli.JPG 

درجلسه کمیسیون امورشوراهای ولایتی مصونیت وامتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل، روی فرمان تقنینی شماره 357 درمورد ایزاد فقره سوم درماده 28 قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی و فرمان تقنینی شماره 49درموردایجاد اداره ملی امتحانات بحث وتصامیم اتخاذگردید.

دربخش دیگرجلسه درمورد نامه شورای ولایتی خوست مبنی برناامنی‌ها دربرخی ولسوالی‌های آن ولایت که به این کمیسیون مواصلت ورزیده است مطالعه وغرض رسیدگی لازم به مراجع مربوطه راجع گردید.

همینگونه دربخش دیگرجلسه روی مسایل مالی واداری ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه صحبت گردیده قرارکمیسیون برآن شد تا رؤسای منابع بشری ومالی درجلسه چهارشنبه آینده کمیسیون حضوریابند.

24-Sunbola99-Emtiazat.JPG 

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا رئیس کمیسیون، باحضورداشت نماینده وزارت شهرسازی، رئیس عمومی تاسیسات وزارت دفاع ملی، نماینده ولایت ومسوولین معارف وشهرسازی ولایت ننگرهاردرمورد مشکلات بوجودآمده درشهرک معلمین ولسوالی رودات ولایت ننگرهارازسوی قول اردوی 201مسقردرآن ولایت صحبت گردیده وتصمیم اتخاذشد موانع که ازسوی قول اردوی مذکوردرساحه شهرک معلمین ولسوالی رودات ایجادگردیده الی 10میزان سال روان مرفوع وکاردرساحه به شکل عملی آغازگردد ونیزنمرات شهرک معلمین آن ولسوالی که به مساحت 250مترمربع می باشد به 400 مترمربع تبدیل تامعضل اجتماعی ومحیطی رفع گردد.

همین ترتیب درجلسه رئیس ساختمانی شرکت برشنا درمورد مشکلات وتاخیردرنصب سب استیشن تقویتی ساحه ملاجان قندهاری وضعیف بودن برق درساحه مذکورتوضیحات ارایه نموده ودرقسمت رسیدگی به آن وعده هرگونه همکاری رانمود.

دربخش دیگرجلسه معین حفظ ومراقبت وزارت فواید عامه ورئیس سرک های دررابطه به چگونگی مصرف بودجه وپیشرفت کار پروژه ازجمله پروژه ترمیم وجغل اندازی سرک دشت مزاری ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک توضیحات لازم ارایه نمود که ازسوی کمیسیون برتطبیق پروژه ها ونظارت همیشگی ازآن تاکید به عمل آمد ونیزتصریح شدکه ازپیشرفت کارواجراات شان به کمیسیون گزارش دهد.

دراخیرروی فرمان تقنینی درمورد قانون شاروالی ها وفرمان رئیس جمهوردرموردتعدیل ، ایزاد ولغوبرخی ازمواد قانون شاروالی ها بحث وجهت تدقیق بیشتربه جلسه بعدی کمیسیون موکول شد.

24-Sunbola99-Mukhbirat.JPG 

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار رئیس کمیسیون، برعلاوه بحث روی نشست گفتگوی های صلح میان هیئت جمهوری اسلامی افغانستان وگروه طالبان درقطر وابرازامیدواری برختم جنگ وبحران درکشور، روی فرمان تقنینی شماره 52 رییس جمهور درمورد ایجاد اداره تنظیم نفت وگاز افغانستان وفرمان تقنینی شماره 49درموردایجاد اداره ملی امتحانات بحث ومورد تاییداعضای کمیسیون قرارگرفت.

همینگونه درجلسه درمورد نامه واصله مقام ولایت کنرمبنی برتخفیف درفیس محصلین شبانه پوهنتون سیدجمال الدین افغانی صحبت به عمل آمده تاکیدشد که وزارت تحصیلات عالی درمورد رسیدگی همه جانبه نماید.

24-Sunbola99-Farhangi.JPG 

درجلسه کمیسیون اموراقوام وقبایل، شهداومعلولین به ریاست داکترمحمد آجان منگل رئیس کمیسیون، برعلاوه بحث روی روند گفتگوهای صلح میان هیئت جمهوری اسلامی افغانستان وگروه طالبان دردوحه، روی فرمان تقنینی شماره 357 درمورد ایزاد فقره سوم درماده 28 قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی، فرمان تقنینی شماره 49درموردایجاد اداره ملی امتحانات ولایحه صندوق انکشافی سازمان سارک بحث گردیده تصامیم اتخاذشد.

24-Sunbola99-Aqwam.JPG

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست محمدنادربلوچ رییس کمیسیون ؛ معین اموراجتماعی وبرخی مسئولین دیگر وزارت کار واموراجتماعی در مورد اجراات شان گزارش ارایه نمودند.

درجلسه معین امور اجتماعی و رؤسای پرورشگاه‌ها و کودکستان‌های وزارت کار و اموراجتماعی طی صحبتی گفتند در کشور حدود 6میلیون طفل آسیب پذیر موجود اند که حدود 2 میلیون تن آن مصروف کارهای شاقه می باشد، ودرضمن در سرتاسرکشور72پرورشگاه و 500کودکستان ارایه خدمات می نماید که 9743تن  شامل پرورشگاه‌ و 25هزارتن دیگر شامل درکودکستان می باشد و دو باب پرورشگاه دیگر در ولایات قندهار و پروان درحال اعمار می باشد که ظرفیت نگهداری حدود 3هزارتن را دارد.

آنان ضمن یاد آوری از مقرره پرورشگاه‌ها و کودرکستان‌ها و نیزلایحه جذب اطفال درپرورشگاه‌ها ، از مشکلات چون کمبود تشکیل، عدم تقرری افراد در بست های خالی از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ناچیزبودن پول غذای سه وقت اطفال، عدم پرداخت بودجه جهت اعمار 13باب پرورشگاه ازسوی وزارت مالیه نیز یاد آوری کردند.

مسئولین وزارت کار واموراجتماعی از عدم توجه حکومت و نهادهای کمک رسان خصوصی به این قشر آسیب پذیرگفتند که وزارت تحصیلات عالی در قسمت تخصیص بورسیه‌های تحصیلی و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در قسمت معرفی معلمان کودکستان‌ها تا اکنون هیچ نوع همکاری نداشته و هیچ معلم در برنامه های آنان معرفی نشده است.

24-Sunbola99-Rifai.JPG

اعضای کمیسیون مشکلات موجود دربرابراطفال افغانستان و عدم توجه مسئولین دراین زمینه را تأسف‌بار خوانده فیصله نمودند که جلسه را جهت رفع مشکلات موجود در حضور مسئولین وزارت کار و اموراجتماعی با سایرمسئولان ذیربط تدویر می نمایند.