صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۱۴ اسد ۱۴۰۰

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۲ سنبله ۱۳۹۹ هجری شمسی

جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه امروزروی موضوعات مختلف تدویرگردید

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکتر زلمی زابلی رییس کمیسیون موضوعات ذیل مطرح بحث قرارگرفت:

نخست موضوع شکایات واصله مبنی بر موجودیت فساد در مصرف وجوه مالی مبارزه با کرونا درولایات کشور درحضورداشت سرپرست وزارت صحت عامه ومعین مالی واداری آن وزارت مطرح بحث اعضای کمیسیون قرارگرفت.

 معین مالی و اداری وزارت صحت عامه ازموجودیت فساد دراین روند انکارننموده گفت این وزارت با مسبوقیت ازاجراات غیرقانونی ادارات مربوطه خویش اقدام به پیگیری آن نموده است؛ که اعضای کمیسیون پاسخ های ارائه شده را قناعت بخش تلقی ننموده افزودند که دراکثر ولایات کشور از وجوه مالی مذکور به اهداف غیرمطلوب استفاده گردیده است و اسناد مستدل آن نزد کمیسیون موجود بوده وبارها با مسئولین وزارت صحت عامه درمیان گذاشته شده ولی تا اکنون درزمینه اجراات نگردیده است وفیصله شد تا به مسئولین مذکور یک هفته مهلت داده شود تا درجلسه شنبه آینده با گزارش اجراات کاری خویش به کمیسیون اشتراک نمایند.

دربخش دوم جلسه موضوع چگونگی اجراات اداره عالی بررسی واداره مستقل ارگانهای محلی پیرامون گزارش‌های اعضای کمیسیون ازولایات بادغیس وفاریاب و17 مورد دوسیه فساد اداری دیگر که قبلا عنوانی ادارات مذکور گسیل گردیده بود درحضورداشت نماینده ذیصلاح اداره مستقل ارگانهای محلی و رئیس مربوطه اداره عالی برررسی مطرح بحث قرارگرفت؛ اما نتیجه بخش نبودن اجراات ادارات مذکور ازسوی اعضای کمسیون مورد انتقاد قرارگرفت و فیصله شد تا ادارات یاد شده با توحید گزارش کلیه موارد فوق درجلسه آینده کمیسیون غرض ارائه توضیحات اشتراک نمایند.

دربخش دیگر شکایت تعداد ازباشنده گان ساحه بنایی مربوطات ناحیه نهم شهرکابل مبنی برادعای دعوی ملکیت اسامی حاجی محمد بالای جایدادهای ایشان درحضورداشت طرفین، آمرحوزه ورئیس ناحیه مربوطه مطرح بحث قرارگرفت و فیصله شد تا طرفین با گزینش محاسن سفیدان وافراد خیرخواه خویش این موضوع را ازمجاری نشست‌های قومی حل نمایند.

در اخیر جلسه به پاس قدردانی ازخدمات صادقانه رئیس اجرائیه بورد تعینات کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی ورئیس نظارت آن اداره، اعضای کمیسیون با اهدای لوح تقدیرایشان را تحسین نموده وحمایت همه جانبه کمیسیون را دراجراای امورات قانونی آنان اعلان نمودند.

22-Sunbola99-Shikayat.JPG 

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست محمد نادربلوچ رئیس کمیسیون، پیرامون چگونگی رسیدگی به متضررین ناشی ازسیلاب های اخیردرکشوربخصوص ولایت پروان صحبت گردیده، قرارشد وزیردولت دراموررسیدگی به حوادث دریکی ازجلسات بعدی کمیسیون درمورد توضیحات دهد.

دربخش دیگرجلسه روی مشکلات متقاعدین درقسمت پروسه بایومتریک مبنی برکمبود مراکزبایومتریک وتایید تذکره متقاعدین صحبت وتصمیم بران شد دریکی ازجلسات بعدی کمیسیون باحضورداشت مسوولین ذیربط راه حل مناسب برای این معضل جستجوگردد.

22-Sunbola99-Rifai.JPG 

درجلسه کمیسیون امورتقنینی عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون، فرمان تقنینی شماره 357 درمورد ایزاد فقره سوم درماده 28 قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی، فرمان شماره 52 رییس جمهور درمورد ایجاد اداره تنظیم نفت وگاز افغانستان وفرمان تقنینی شماره 49درموردایجاد اداره ملی امتحانات مورد مطالعه وبحث اعضای کمیسیون قرارگرفته تصامیم اتخاذشد.

 22-Sunbola99-Adli.JPG

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست گلالی اکبری رئیس کمیسیون، روی پلان کاری کمیسیون طی یکماه مبنی برچگونگی میکانیزم تطبیقی خشونت علیه زنان و منع آزارواذیت درادارات دولتی، چگونگی میکانیزم تطبیقی زمینه اشتغال زایی برای زنان روستایی وزنان بیوه وبرخی موارد دیگرصحبت، تصمیم بران شد که درجلسات بعدی کمیسیون باحضورداشت مسوولین ذیربط درزمینه مباحثی صورت گیرد.

دربخش دیگرجلسه روی لایحه صندوق انکشافی سارک بحث ومورد تایید اعضای کمیسیون قرارگرفت.

همینگونه درجلسه پیرامون چگونگی اجراات کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی درمورد ارتقای مدیریت ها وآمریت های جندروثابت ماندن نام جندربه عنوان آمریت ویا ریاست درادارات خدمات ملکی صحبت گردید که ازسوی آمرجندردارلانشای مشرانوجرگه  درزمینه توضیحات لازم ارایه گردید.

22-Sunbola99-Zanan.JPG 

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست سیدصفی الله هاشمی معاون کمیسیون، برعلاوه بحث روی فرمان تقنینی شماره 357 درمورد ایزاد فقره سوم درماده 28 قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی، لایحه صندوق انکشافی سازمان سارک مورد بحث وتایید اعضای کمیسیون قرارگرفت.

امادرآغازجلسه روی آغازگفتگوی صلح افغانستان درقطرصحبت گردیده، ابرازامیدواری شد که این نشست به پایان ختم جنگ درافغانستان که آرزوی دیرینه مردم ماست اختتام یابد ونیزدرجلسه به عرایض واصله رسیدگی لازم صورت گرفت

22-Sunbola99-Bio.JPG 

جلسه کمیسیون امورشورای های ولایتی، مصونیت وامتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل رییس کمیسیون تدویر و درآن روی موارد ذیل بحث صورت گرفت.

نخست روی فرمان تقنینی شماره 357در مورد ایزاد فقره سوم درماده 28 قانون تشکیل و صلاحیت حارنوالی، و فرمان شماره 49 رییس جمهور اسلامی افغانستان درمورد ایجاد اداره ملی امتحانات بحث و قرارشده تا روی فرامین یاد شده درجلسات بعدی تصمیم گرفته شود.

دربخش دیگر درمورد نامه ارسالی شورای ولایتی ولایت ننگرهار به این کمیسیون که درآن تاجران سنگ‌های قیمتی تالک از برخی مشکلات شان شاکی اند صحبت و کتباً به ادارات ذیربط فرستاده شد تا درمورد مرفوع ساختن مشکلات تاجران یاد شده همکاری و توجه نمایند.

22-Sunbola99-Emtiazat.JPG 

کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا رییس کمیسیون تدویرجلسه نمود.

نخست روی وضعیت شرکت هوایی آریانا افغان و چگونگی فعالیت شرکت باخترایرلاین بحث وگفته شدکه با آغاز فعالیت شرکت باختر برخی مشکلات در شرکت هوایی آریانا افغان ایجاد شده که باید مسئولین در رفع آن اقدام نمایند و نیزقرارشد تا رییس شرکت هوایی آریانا افغان و مسئول شرکت باختر درجلسه روز شنبه آینده این کمیسیون جهت ارایه معلومات اشتراک نمایند.

دربخش دیگر درمورد عریضه اسامی محمدحسین مبنی برغصب 32جریب زمین ملکیت وی بحث وفیصله به عمل آمد تا افراد ذیدخل در این قضیه و نیزمسئولین ناحیه مربوطه در نشست روز دوشنبه هفته بعدی این کمیسیون حضور یابند.

در پایین روی فرمان تقنینی شماره 323درمورد قانون شاروالی‌ها و فرمان تقنینی شماره 355 درمورد تعدیل، ایزاد و لغو برخی از مواد قانون شاروالی‌ها بحث و جهت مطالعه بیشتر به جلسه بعدی واگذارشد.

22-Sunbola99-Mukhabirat.JPG 

در جلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار رییس کمیسیون ؛ بمناسبت هفته شهید به روح سایرشهدای حوادث  اخیر درکشور به ویژه شهید محمدحسن هوتک سناتور پیشین اتحاف دعا صورت گرفته ضمن ابراز تسلیت با خانواده های قربانیان برای زخمیان نیز شفای عاجل استدعاشد.

دربخش دوم درمورد وضعیت معارف کشور و عریضه مسئولین تصدی مطبعه معارف صحبت وفیصله شد که سرپرست وزارت معارف در جلسه شنبه آینده این کمیسیون درزمینه های آغاز دروس مکاتب بعد از دوره قرنطین، چاپ کتب درسی وتوزیع آن، برنامه آن وزارت برای آغاز دروس صنوف پایین، توزیع نمرات رهایشی استادان ومعلمین وبرخی موارد موجود دیگر توضیحات ارایه نماید.

 22-Sunbola99-Farhangi.JPG