صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۲ اسد ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۹ سرطان ۱۳۹۹ هجری شمسی

درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس، فرمان رئیس جمهور درمورد ایجاد وزارت دولت درامورشهدا ومعلولین وچند کنوانسیون بین المللی تصویب وتصدیق گردید.

29-Saratan99-JAL1.JPG

 فرامین شماره 75و132رییس جمهوردرمورد ایجاد وزارت دولت درامورشهدا ومعلولین که درکمیسیون‌های مشرانوجرگه مورد مطالعه قرارگرفته بود توسط رئیس واعضای کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی ارایه وبه اکثریت آرا تصویب شد. علاوه براین کنوانسیون منطقه یی آسیاپسفیک پیرامون شناسایی مدارک تحصیلات عالی، (کنوانسیون 2011توکیو) درچهارچوب موافقتنامه تأسیس اتحادیه بین المللی انرژی خورشیدی (ISA)، معاهده سازمان جهانی حقوق مالکیت‌های فکری ( (WIPO درمورد اجراها وفونوگرام‌ها (مصوب 20دیسمبر1396) که نیزدرکمیسیون‌های مشرانوجرگه مورد مطالعه قرارگرفته بود؛ توسط رئیس واعضای کمیسیون اموربین المللی ارایه واز سوی مجلس تصدیق گردیدند.

29-Saratan99-JAL5.JPG

29-Saratan99-JAL2.JPG

 درمباحث آزاد جلسه رئیس مجلس وشماری از سناتوران، تکرارحملات اخیرنظامیان پاکستانی را درامتداد خط دیورند با تندترین الفاظ نکوهش نموده گفتند به تازگی نظامیان پاکستانی علاوه ازراکت پراگنی به مرکزولایت کنرکه باعث تلفات انسانی گردیده است درولسوالی دُربابای ننگرهار، دروازه ساخته ودرساحات ولسوالی بهرامچه هلمند نیز پیش‌روی‌های نموده است که باید جلو این تخطی‌های آشکارگرفته شود وافزودند مجلس سنا ازموقف حکومت دربرابرتخطی‌های پاکستان ابرازحمایت نموده و ازشورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهد که جلوتخطی‌های آشکار وپنهان حکومت متجاوزوظالم پاکستان را درامورداخلی افغانستان بگیرد که درپیوند به این موضوع، براجماع داخلی نیزتاکید گردیده خاطرنشان شد که پارلمان کشوردراین اجماع، نقش بارزی ایفا نموده واین مسأله را ازنزدیک تعقیب نماید.

 هکذا درجلسه وضعیت امنیتی ولایات شمال وشمالشرق کشور، خیلی نگران کننده تلقی گردید؛ سناتوران ولایات تخار وسرپل گزارش دادند که طالبان هرچه سریع ترخود را به مقصد سقوط مراکزولایات تخار وسرپل آماده می‌نمایند واکثریت راه‌های عمومی درشمال کشوررا در اختیارگرفته وانواع جنایات را انجام می‌دهند که باید حکومت بخاطررفع این تهدیدات جدی، عملیات پاکسازی را تشدید نمایند.

درجلسه انجنیرحسیب الله کلیم‌زی رئیس کمیسیون اموربین المللی، ازخیانت وحیف میل شدن پول گزاف دراعماردیوارسفارت افغانستان درواشنگتن پرده برداشته گفت این موضوع درنشست دیروزاین کمیسیون با مسوولان ذیربط حکومت وآژانس خبری پژواک بررسی گردید که دراین پروژه پول هنگفتی حیف ومیل شده است وباید رییس جمهور آنرا بررسی وعاملین آن غرض تحقیقات به سارنوالی معرفی شوند.

 هم‌چنان درجلسه لطف الله بابا سناتورولایت ننگرهارگفت: قراراست حکومت میدان هوایی جدیدی را دردشت گمبیری این ولایت اعمار نماید ولی این مکان برای ساخت میدان هوایی مناسب نمی باشد و جلو کشت وزراعت مردم را خواهند گرفت که باید ساحه مناسب دیگر برای ساخت این پروژه دراین ولایت، تثبیت شود.

29-Saratan99-JAL6.JPG

انتقاد ازنحوه ادغام قوت‌های نظم عامه وسرحدی دروزارت دفاع ملی، انتقاد ازعدم شرکت مسوولان درجه اول وزارت دفاع ملی درنشست کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی، به آتش کشیده شدن یک باب مکتب درحومه شهرتالقان ازسوی طالبان، جابجایی صدها خانواده تروریست خارجی درولسوالی کوهستانات ولایت سرپل وتهدیدات ناشی ازآن، عدم پرداخت معاشات شماری ازمعلولان ازبابت سال گذشته، افزایش جرایم جنایی درشهرکابل، دقت نشدن درذکر نام اقوام درتذکره الکترونیکی وتاکید برحل آن، عدم مراقبت جدی ازگل بته‌ها ودرختان درمسیرجاده دارالامان شهرکابل وبرخی مسایل دیگرمطرح گردید.

درجمع‌بندی موارد مطروحه، فضل‌هادی مسلم‌یار رییس مشرانوجرگه درمورد اعماردیوارسفارت افغانستان درواشنگتن وبررسی این مسأله ازسوی کمیسیون اموربین المللی مجلس سنا تاکید نمود تا یکجا با ارگان‌های ذیربط این موضوع را بررسی وتعقیب نماید . رئیس مجلس سنا ازمشاورشورای امنیت ملی ورهبری سکتور دفاعی، امنیتی وکشفی خواست که به وضعیت امنیتی به ویژه ولایات درحال سقوط تخاروسرپل اقدامات مقتضی نموده، نگرانی‌های شهروندان را مرفوع سازند.

 رئیس مشرانوجرگه درمورد اینکه نام یک قوم به قوم دیگردرتذکره الکترونیکی نوشته شده است یا می‌شود؛ گفت: اداره ملی احصائیه مکلف است دراین زمینه دقت لازم به خرچ دهد و ذکریک قوم به نام قوم دیگر، مداخله درامورشخصی شهروندان می‌باشد ودر این زمینه به کمیسیون سمع شکایات نیز وظیفه سپرد تا موضوع را بامسئولین اداره ملی احصائیه، مورد پیگرد همه جانبه قرار دهد .

29-Saratan99-JAL4.JPG

دربخش دیگرجلسه، فعالیت‌ها وکارکردهای داکترفاروق وردگ وزیرپیشین دولت درامورپارلمانی مورد تحسین وتمجید قرارگرفت وتقدیرنامه و نشان مشرانوجرگه به موصوف اهدا گردید.

 رییس مشرانوجرگه داکترفاروق وردگ را سیاست‌مداربرجسته وشخصیت موفق سیاسی دانسته گفت نامبرده زمانیکه وزیردولت در امورپارلمانی بود توانسته بود همآهنگی خوب میان شورای ملی وحکومت ایجاد و اجراات اش را مؤفقانه انجام دهد.

سپس داکترفاروق وردگ ضمن اینکه از تقدیرمعنوی مجلس سنا قدردانی می نمودگفت این مجلس هم‌واره برای مصالح بزرگ، ثبات کشور و وقارمردم کوشیده و آنرا خط مشی خویش قرارداده است.

29-Saratan99-JAL3.jpg

 درختم جلسه، داکترزلمی زابلی رییس کمیسیون سمع شکایات گزارش اجراات این کمیسیون را در اجلاس نخست سال تقنینی روان ارایه نموده گفت کمیسیون توانسته است در این مدت مشکلات که در پروژههای آبرسانی دشت برچی و اسفالت دوکیلومترسرک شهرک صفا موجود بود و ازسال‌های متمادی کارعملی آن آغاز نمی گردید را مرفوع نماید و نگرانی‌های مردم محل از این ناحیه پایان یابد.

 هم‌چنان 21تن مامورین وزارت صنعت و تجارت که ازسوی اجمل احمدی سرپرست قبلی این وزارت به گونه غیرقانونی از وظایف سبکدوش گردیده بود درهم‌کاری با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی، دوباره تعیین سرنوشت نماید.

 داکترزابلی عملکرد فراقانونی اجمل احمدی سرپرست د افغانستان بانک مبنی برانفکاک شماری از مقامات بلندپایه این بانک را به شدت انتقاد نموده گفت کمیسیون سمع شکایات نامبرده را به لوی سارنوالی معرفی نموده و باید این نهاد وی‌را مورد بازپرس جدی قراردهد.

 زابلی علاوه کرد کمیسیون سمع شکایات که داکترهمایون قیومی سرپرست پیشین وزارت مالیه را به اتهام فساد اداری به لوی سارنوالی معرفی نمود اما از وی هیچ‌گونه بازپرسی صورت نگرفت ونیز این کمیسیون موضوع شکایات 68 تن از منسوبین وزارت مالیه که بدون درنظرداشت اصول و قوانین ممنوع الخروج گردیده بودند را تعقیب نمود و آنان ازممنوع الخروجی رهایی یافتند، علاوه برآن اعضای کمیسیون توانستند جلوفروش ملکیت‌های سیلوی مرکزی و رادیوتلویزیون ملی را نیز بگیرند.

 رییس کمیسیون سمع شکایات گفت موضوع غصب 74 جریب زمین از سوی پوهنتون امریکایی افغانستان نیز تا حد زیادی تعقیب شده است و امید که لوی سارنوالی به این مورد رسیده گی لازم نماید از سوی هم به وزیرعدلیه یک ماه مهلت داده شده تا جلو احزاب سیاسی که به صورت غیرقانونی فعالیت دارند گرفته شود و مشکلات موجود وزارت صحت عامه مانند مفقودی دستگاه های تنفس مصنوعی، عدم پرداخت حقوق پرسونل صحی، کمبود وسایل وتجهیزات طبی و منفکی غیرقانونی برخی مسئولین ازسوی سرپرست وزیرصحت ، در فهرست کاری این کمیسیون قراردارد و به ان رسیده گی خواهند شد .