صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۲ اسد ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۸ سرطان ۱۳۹۹ هجری شمسی

جلسات برخی کمیسیون های مشرانوجرگه شورای ملی امروزروی موارد مختلف دایرگردید.

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست گلالی اکبری، سیدانورسادات وزیرکار واموراجتماعی، سپوژمی وردک معین وزارت امورزنان و محمدهاشم اورتاق معین وزارت امورداخله، پیرامون افزایش خشونت علیه زنان، فقر وبیکاری، چگونگی قتل خانواده که گفته می‌شود، ریئس خانواده به مواد مخدرمبتلا بوده است که دخترانش را به فروش می رساند وباقی اعضای فامیلش را به قتل می‌رساند.

سپس وزیر کار امور اجتماعی درموردکارکردهای آن وزارت توضیحات داده گفت وظیفه آنان پالیسی سازی بوده وخدمات آنان دربخش پرورشگاه وکودکستان‌ها می‌باشد و دربخش صحی، فرهنگی و تامنیات اجتماعی کمتر بودجه دارند. سادات افزود که دربرنامه‌های کاری آنان حدود 60 فیصد جوانان برای کار درنظرگرفته شده و برای اقشارآسیب پذیرجامعه به ویژه برای زنان روستایی نیز درراستای عرضه خدمات امورمنزل به شکل حرفوی، احداث باغچه‌های خانگی، پروسس سبزیجات برنامه‌های روی دست دارند.

متعاقبا معین وزارت امور زنان گفت که در ربع اول سال، وزارت امورزنان قضایایی حاد خشونت علیه زنان را که مجموعا  به تعداد 30 قضیه می‌شود که به تعدادهفده قضیه قتل، چهارقضیه خودکشی، یک قضیه لت وکوب، هفت قضیه مجروحیت ویک قضیه فرار ازمنزل به ثبت رسیده است. که 23 قضیه خشونت علیه زنان در تحت تسلط حاکمیت دولتی صورت گرفته و یازده قضیه دیگر درساحه طالبان به ثبت رسیده است.

سپس معین وزارت امورداخله گفت به تعداد هفت هزار وهفت صد وشصت تن معتاد جمع آوری گردیده که سه هزار ویک صد ویازده تن آن تحت تداوی قرار دارند. اورتاق افزود که درحال حاضرمراکزصحی ظرفیت تداوی وتهیه مسکن معتادین را ندارد و به آن هم سالانه 37 الی چهل فیصد معتادین تداوی می‌شوند وباقی مانده ازمراکز صحی فرار می‌نمایند. معین وزارت امورداخله اضافه نمود که قاچاق بران مواد مخدر اززنان واطفال درانتقال مواد استفاده می‌کنند که سرانجام آنان نیز به مواد مخدر روی می‌آورند وبه اساس معلومات آنان به تعداد پنجاه تن از زنان و کودکان با قاچاقبران مواد مخدر همدست می‌باشند که دربین شان اتباع خارجی نیز حضور دارد.

دراخیرکمیسیون فیصله نمود تا ادارات یادشده درهماهنگی طرح را تنظیم نمایند وبرای کاهش خشونت‌های علیه زنان و جذب آنان دربازارکار برنامه‌های موثر وعملی را روی دست گیرند.

 28-Saratan99-Zanan.JPG

درجلسه کمیسیون  مواصلات و مخابرات به ریاست لطف الله بابا رئیس کمیسیون،  سرپرست وزارت ترانسپورت، رئیس عمومی اداره تنظیم آب و رئیس عمومی شرکت برشنا در مورد چگونگی پیشرفت کارسرک دوم کابل جلال آباد و انتقال برق به ولایات مشرقی در حضور نماینده گان مردم و بزرگان قومی  ولایت ننگرهار توضیحات ارایه نموده گفتند: پروژه لین دوم شاهراه کابل _جلال آباد به طول 150 کیلومتروعرض 10 متر با سطح پوشش کانکریتی میباشد  که ولایت کابل را با جلال آباد وصل میکند   واین پروژه شامل دو بخش که یک قسمت

28-Saratan99-Mukhbirat1.JPG

 آن پروژه بگرامی میباشد که  نظر به نبود امنیت و فیصله کمیسیون تدارکات 50 کیلو مترآن فسخ گردیده که 32کیلومترآن تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است وبخش دوم شاهراه کابل جلال آباد به طول 100کیلومتر تحت کار قرار داشت که تامین امنیت این پروژه به دوش قوماندانی امنیه  ولایت ننگرهار بود که از سوی آنها در حدود33 کیلومترامنیت تامین گردیده بود وکارساختمان سرک متذکره 100 فیصد تکمیل گردیده است؛ اما  متباقی بخشهای سرک بنابرنبود امنیت هیچگونه اقدامات صورت نگرفته است وفیصله کمیسیون تدارکات ملی از 100کیلومتر به 33کیلومتر کاهش صورت گرفت آنها گفتند این پروژه با دو مشکل اساسی استملاک و عدم منظوری بودجه مواجه میباشد در صورت حل نشدن این مشکلات پروژه ناکام و کار آن متوقف میگردد همچنان در جلسه نماینده گان مردم آنولایت  در زمینه تامین امنیت و حل مشکل استملاکی وعده همکاری نموده گفتند پروژه انتقال برق که ازشرق افغانستان به پاکستان میگذرد باید از مسیردوم کابل _جلال آباد عبور نماید چون اکنون مسیر انتقال برق درتناقض با مسیرسرک دو کابل _جلال آباد میباشد ونیزتقاضانمودند که در تامین برق ولایت ننگرهار از برق تولیدی نغلو استفاده بعمل آید .

کمیسیون بعد از ارایه توضیحات نماینده گان و مسوولین فیصله نمود یک کمیته تثبیت ملکیت های استملاکی و نظارت از کار و رفع مشکلات مردم به اشتراک مسوولین وزارت های ترانسپورت، شهرسازی ، اداره تنظیم امور آب ، شرکت برشنا و نماینده گان مردم وبزرگان قومی که در تفاهم با همدیگر در موارد یاد شده کار نمایند ایجاد گردد.

 28-Saratan99-Mukhbairat2.JPG

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست دکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون، شکایت تعدادی ازباشندگان ساحه قلعه قاضی غرب کابل مبنی برادعای اقدام به غضب ملکیت ایشان ازسوی افراد زورمند با تبانی مسئولین حوزه هجدهم پولیس شهرکابل وهمچنان شکایت تعدادی ازتجاران ملی مبنی بر مشکلات امنیتی روزافزون ایشان درحضورداشت معاون قومندانی امنیه ولایت کابل وآمرین بعضی ازحوزه های امنیتی شهرکابل مطرح بحث قرارگرفت.

 معاون قومندانی امنیه ولایت کابل ضمن ارائه معلومات پیرامون فعالیت تعدادی ازگروه های سازمان یافته جنایی و غاضبین زمین به اعضای کمیسیون معلومات ارائه نموده وبرپیگرد جدی موضوعات فوق الذکر به اعضای کمیسیون اطمینان داد اعضای کمیسیون  اقدامات پولیس را من حیث قوه قهریه دولت به هدف مهار گروه های غیرقانونی مذکور ناکافی تلقی نموده وتاکید برقاطعیت بیشترمسئولین نمودند درغیراینصورت با بروز شکایت مجدد تساهل ایشان را دراین امرمصداق غفلت وظیفوی تلقی نموده وبرپیگرد آن اقدام خواهند کرد. 

به همین ترتیب موضوع شکایت مشاور حقوقی وزارت انکشاف دهات دراعتراض به اعلان بست وشارت لیست نشدن ایشان دربست مذکور درحضورداشت رئیس تشکیلات کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی ورئیس منابع بشری وزارت احیا وانکشاف دهات مطرح بحث قرارگرفته که اراکین مذکور اقدامات شان با توجیه ماده 34 قانون خدمات ملکی به اعضای کمیسیون معلومات داده افزودند که موصوف بیش ازده سال منحیث مشاور حقوقی آن وزارت ایفای وظیفه مینماید هم اکنون با تغییر لایحه وظایف که باید مشاورین حقوقی  دارای تحصیلات عالی دررشته های حقوق یا فقه وقانون باشند که موصوف این شرایط را دارا نبوده و واجد الشرایط پروسه شارت لیست قرارنگرفتند که اعضای کمیسیون با استماع اظهارات طرفین شکایت عارض را غیرقابل سمع تلقی نموده وبه حفظ آن فیصله نمودند .

همچنان دربخش اخیرجلسه موضوع چگونگی امداد رسانی مسئولین وزارت دولت درامورمبارزه باحوادث به ویژه درولایات نا امن درحضورداشت معین پالیسی وزارت مذکور ورئیس حالات اضطرارآن وزارت مطرح گردید که اراکین مذکور پیرامون نحوه فعالیت آن اداره ودررابطه به هر ولایت آسیب پذیر به گونه جداگانه معلومات ارائه نمودند.

اعضای کمیسیون پس از استماع گزارش اراکین مذکور ادعای مسئولین مذکور را مبنی برحواله مبلغ 5 میلیون افغانی را به ولایت ارزگان وانکار مسئولین ولایتی ارزگان را ازین عمل، عدم هماهنگی درامورات آن اداره تلقی نموده فیصله نمودند تا با تماس به مسئولین ادارات محلی موثریت وعدم موثریت مواد های امدادی را بررسی خواهند کرد.

28-Saratan99-Shikayat.JPG

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست انجنیر حسیب الله کلمیزی رئیس کمیسیون، سناتوران پرسش‌های شان را پیرامون پخش ونشرخبر فساد دراعمار دیوارسفارت افغانستان در واشنگتن  با سید لطف الله سادات رئیس اداری، اجمل حمیدی مسئول املاک حفظ و مراقبت وزارت امورخارجه، سید جعفر راستین رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ و دانش کروخیل رئیس آژآنس خبری پژواک  مطرح نموده که پاسخ مسئولین قناعت اعضای کمیسیون را حاصل ننمود و خواهان مدارک بیش‌تر دررابطه به پروژه اعمار دیوار سفارت افغانستان در ایالات متحده شده اند.

دربخش دیگرجلسه روی کنوانسیون منطقه‌ای درمورد شناسایی مدارک تحصیلات عالی، موافقتنامه اتحادیه بین الپارلمانی، انرژی خورشیدی ومعاهده سازمان جهانی حقوق ملکیت‌های فکری(وایپو) درمورد اجراها وفونوگرام‌ها(مصوب20دسمبر1396) که قبلا نیز درجلسات متعدد به بحث گرفته شده بود مورد تأیید اعضای کمیسیون قرارگرفت.

28-Saratan99-Bio.JPG 

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست محمدنادربلوچ رئیس کمیسیون، شاه زمان میوندی رئیس عمومی وبرخی ازمسئولین دیگر اداره ملی حفاظت از محیط زیست به پرسش‌های سناتوران مبنی برعدم تطبیق پلان‌ حفاظت ازمحیط زیست به منظورکاهش وجلوگیری از آلودگی‌های محیط زیستی، شکارحیوانات ونابودی پرندگان درولایات مختلف، چگونگی مدیریت برنامه ملی نهال شانی وحفاظت و نگهداری آن، چگونگی تطبیق برنامه‌های بزرگ تغییراقلیم، چگونگی حفاظت ساحات که به عنوان پارک ملی درکشور اعلان شده است، استفاده از ذغال سنگ دربلند منزل‌ها، شهرک‌ها، حمام‌ها و سوناها وبرخی مسایل دیگر مطرح گردید.

رئیس عمومی اداره ملی حفاظت از محیط زیست ضمن اظهار قدردانی از توجه کمیسیون‌های مربوطه مجلسین شورای ملی، پیرامون برنامه‌های محیط زیستی صحبت نموده گفت این اداره درحال برنامه ریزی وارایه طرح مناسب است تا بتواند حمایت750 میلیون دالری صندوق سبز اقلیم را بدست بیاورد و ازطریق برنامه ملی نهال شانی، درسال روان بیش ازهفده میلیون نهال غرس گردیده وآنان درهماهنگی با بخش‌های مربوط مدیریت بهتر بخاطرحفاظت محیط زیست به وجود آورده اند وبرنامه غرس یک صد میلیون نهال را نیز روی کاردارند. میوندی پیرامون جلوگیری ازآلودگی‌های محیط زیستی گفت کمیسیون عالی جلوگیری آلودگی هوا تحت ریاست رئیس جمهور واشتراک مسئولین درجه اول ادارات در وقت معین آن دایر وپلان‌های موثری را غرض بهتر شدن آلودگی هوا تصویب خواهند نمود وبا تطبیق پلان پنج ساله این اداره تغییرات لازم دربهبود وضعیت محیط زیستی به وجود خواهد آمد.

همچنان مسئولین در این جلسه ازکمبود بودجه، عدم همکاری برخی ادارات ومردم، چگونگی فعالیت موسسه الغرافه درفراه وبرخی مسایل دیگر نیز یاد آوری نموده، خواهان همکاری کمیسیون در موارد یادشده گردیدند.

در اخیر رئیس کمیسیون اقدامات انجام شده را قناعت بخش ندانسته، گفت لازم است که اداره ملی حفاظت ازمحیط زیست خودنقش نظارتی را بیشتر وبهتر نماید و با آنعده از نهادها وافراد که درتطبیق برنامه‌های محیط زیستی کوتاهی می‌نمایند برخورد قانونی و جدی نمایند درغیر آن نیتجه مطلوب بدست نخواهند آورد.

 28-Saratan99-Rifai.JPG

درجلسه کمیسیون امور تقنینی عدلی و قضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون ، فرامین  تقنینی رئیس جمهوردر مورد ایجاد اداره ملی حمایت از افراد دارای معلولیت وورثه شهدا وتغیرنام اداره ملی حمایت از افراد دارای معلولیت وورثه شهدا به دفتر وزیر دولت در امور شهدا و معلولین و ایجاد معاونیت انسجام امورمعلولین وورثه شهدای نظامی مطالعه و مورد تائید قرار گرفت وفیصله شد تانظر پیشنهادی کمیسیون به مرجع مربوط ارسال گردد.

هکذا در جلسه چارچوب موافقتنامه تاسیس اتحادیه بین المللی انرژی خورشید و کنوانسیون منطقه یی آسیا پسیفیک در مورد شناسایی مدارک تحصیلات عالی (کنوانسیون2011توکیو) و معاهده سازمان جهانی حقوق ملکیتهای فکر در مورد اجرا ها و فونوگرامها  مطالعه و مورد تائید قرار گرفت.

در اخیر جلسه شکایت استادان  انستیتوت اتو میخانیکی در موردعدم انتقال این انستیتوت به ریاست امور تنظیم زندان ها با حضور داشت معین امور اکادمیک انستیتوت مطرح بحث قرار گرفت .

عارضین مدعی اند این انستیتوت قدامت تاریخی داشته وساختمان آن از معیاری ترین انستیتوتها در منطقه میباشد و از اینکه این تعمیر تدریسی مجهز به لابرتوارها و ماشینهای بزرگ صنعتی، خدمات تخنیکی وترمیم وسایط سرکسازی، صنوف بزرگ معیاری تدریسی و کمپوتر لپ که هیچ تعمیر چنین امکانات را نخواهد داشت آنها از کمیسیون تقاضا نمودند که به مشکلات شان  رسیدگی صورت گیرد.

کمیسیون بعد از غور و بررسی موضوع و بنابر اهمیت و نیازمندی جامعه به همچو ادارات اکادمیک فیصله نمودند که این انستیتوت کمافی السابق در مکان قبلی باقی بماند.

 28-Saratan99-Adli.JPG

درجلسه کمیسیون امور شوراهای ولایتی مصونیت و امتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل رئیس کمیسیون، فرمان تقنینی رئیس جمهوردر مورد ایجاد اداره ملی حمایت افراد اداره معلولیت ورثه شهدا و فرمان تقنینی رئیس جمهور پیرامون تغییر نام این اداره به دفتر وزیر دولت در امورشهدا و معلولین و ایجاد معاونیت انسجام امور معلولین وورثه شهدا نظامی در چوکات  آن اداره مطالعه و مورد تائید قرار گرفت .

دربخش دیگر جلسه روی مسایل مالی و اداری ریاست  ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه صحبت و قرار برآن شد رئیس مالی و اداری در یکی از جلسات کمیسیون در زمینه توضیحات ارایه نماید و درجلسه به عرایض واصله رسیدگی صورت گرفت.

 28-Saratan99-Emtizat.JPG

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمدهاشم الکوزی رئیس کمیسیون، پیرامون وضعیت امنیتی کشور به ویژه حملات راکتی نظامیان پاکستان بالای ولسوالی سرکانوی ولایت کنرکه دراثرآن شماری هموطنان ماجان باختند وتعدادی هم زخم برداشتند بحث گردیده ازجامعه جهانی خواسته شد تا بالای پاکستان فشارهای لازم سیاسی ونظامی بالای پاکستان وارد نموده وجلوهمچوحملات راکتی آنکشوربابگیرند.

همینگونه درجلسه رئیس دفتروزارت امورداخله و رئیس دفترمعینیت ارشد دررابطه به عدم هماهنگی وحاضرنشدن مسوولین امنیتی به کمیسیون توضیحات داده حاضرشدن مسوولین امنیتی راازولایات دوردست به مرکزیک معضل عمده عنوان نمودند.

همینگونه قوماندان قطعه خاص ضمن پاسخ به پرسش های مطرح شده گفت پرسونل قطعه خاص ازامکانات خوبی برخوردارمی باشند وآینده نزدیک پرسونل مسلکی فارغ خواهندداد.

28-Saratan99-Dfai.JPG

درادامه جلسه مدیرترافیک کابل درموردمشکلات ترافیکی درشهرومشکلات شهروندان معلومات داده گفت پولیس ترافیک باوجود سرماوشدت گرما جهت تنظیم ترافیک درشهرفعالیت می نمایند، اماحقوق آن پامال می گردد.موصوف ازعدم ترفیع منسوبین آن اداره وبرخی مشکلات دیگرنیزیاآوری نموده خواهان همکاری کمیسیون درزمینه گردید.