صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۴ سرطان ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۴ سرطان ۱۳۹۹ هجری شمسی

جلسات شماری از کمیسیون‌های مشرانوجرگه امروز روی موضوعات گوناگون دایرشد.

درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست مولوی عبدالوهاب عرفان رییس کمیسیون، با سرپرست وزارت صحت عامه، معین مالی و اداری، رئیس مالی و مسوول روابط پارلمانی آن وزارت  درمورد قراردادهای داخلی وخارجی، خریداری تجهیزات و وسایل طبی بخاطر مبارزه با ویروس کرونا وفعالیت‌های کمیته‌های ولایتی مبارزه با این ویروس صبحت شد.

 اعضای کمیسیون دررابطه به وجود فساد درقراردادها، تاخیر در واردات تجهیزات ضروری طبی به کشوروشکایات مردم درمورد موجودیت فساد، کم کاری، بی توجهی، عدم ظرفیت ونبود تجهیزات درشفاخانه‌های کابل و ولایات جهت تشخیص بیماران مصاب به ویروس کرونا پرسش‌های شان را مطرح نمودند.

سپس سرپرست وزارت صحت عامه درمورد خریداری ماشین‌های تنفس مصنوعی اکسیجن وسایرتجهیزات ازکشورآلمان، چین وکشورهای دیگر و قراردادها باشرکت‌های داخلی، مصارف درمرکزو ولایات، کمک‌های کشورهای همسایه وسازمان‌های بین المللی وهمچنان گزارش‌های آژانس پژواک، درجلسه معلومات ارایه نمود.

اعضای کمیسیون ضمن استماع گزارش‌های سرپرست ومسوولین وزارت صحت عامه، تأکید نمودند که آنان باید نظارت جدی و دقیق ازمصرف بودجه، عقد قرار دادها، خریداری اجناس و وسایل طبی، نظارت و کنترول ازفعالیت‌های کمیته‌های ولایتی ؛به عمل آورند.

همچنان فیصله به عمل آمد که وزارت صحت عامه تمام اسناد وکاپی‌های قراردادها، لست خریداری‌ها و گزارش مفصل از صورت مصارف متفرقه جهت مبارزه با ویروس کرونا را کتباً به کمیسیون اقتصاد ملی ارسال نماید.

 4-Saratan99-Mali.JPG

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا، ضمن انتقاد ازعدم اشتراک معین شاروالی‌های اداره مستقل ارگان‌های محلی، رئیس کمیسیون درحضورداشت رئیس تخنیکی و رییس تفتیش آن اداره گفت اکثریت بزرگان ونمایندگان ولسوالی رودات ازایجاد غیرقانونی و غیرمعیاری ناحیه نهم شهر جلال آباد ناراض بوده زیرا نفوس، مساحت و رضایت مردم درآن مدنظرگرفته نشده، ازهمین رو شکایات شان را به این کمیسیون درمیان گذاشته اند و خواهان ایجاد ناحیه دهم شده در غیر آن پافشاری دارندکه کمافی السابق مربوط ولسوالی رودات ولایت ننگرهارباقی بماند.

مسوولین اداره مستقل ارگان‌های محلی گفتند که اقدام شاروالی جلال آباد در این زمینه غیرقانونی بوده و معیارهای ایجاد ناحیه مدنظرگرفته نشده است و درمغایرت با طرز العمل موجود قرار دارد چون در ایجاد ناحیه رضایت و تعهد مردم شرط اساسی می‌باشد و باید موارد چون حد اقل ده هزار نفرنفوس، پنج کیلومترمساحت، تعهدباشندگان بخاطرپرداخت صفایی شهر لازم است که درایجاد این ناحیه چنین اقدام صورت نگرفته است.

بعد ازمباحث، فیصله به عمل آمد و گفته شد که ایجاد ناحیه نهم شاروالی جلال آباد یک عمل خودسرانه وخلاف طرزالعمل می‌باشد ومعیارهای ایجاد ناحیه در آن فراموش شده است وبدین اساس این ناحیه غیرقانونی می‌باشد. اداره ارگان‌های محلی مکلف می‌باشد جلو فعالیت‌های خود سرانه وغیرقانونی مسئولین را بگیرد وهمچنان مساحت ناحیه نهم محدود ساخته شود و ازساحه حق العبورثمرخیل- به طرف شهر مربوط ولسوالی بهسود وازحق العبور ثمرخیل به طرف رودات مربوط ولسوالی رودات گردد.

دراخیر روی طرح قانون تنظیم خدمات پُستی با اشتراک مسوولین خدمات افغان پست بحث و قرار برآن شد تا طرح قانون متذکره به روز شنبه هفته آینده درجلسه کمیسیون نهایی گردد.

4-Saratan99-Mukhabirat.JPG 

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست انجنیرحسیب الله کلیمزی رییس کمیسیون، ازآغازپروازهای خارجی وداخلی به کشور استقبال صورت گرفت واین روند در رشد اقتصاد وافزایش عواید مهم ارزیابی شد همچنان گفته شد که تلاش صورت گیرد تاخسارات به میان آمده درزمان قرنتین تا حد ممکن جبران شود.

دربخش دیگر جلسه ضمن بحث روی تعداد کمیته‌های دوستی بین الپارلمانی، فرمان تقنینی شماره 314 رئیس جمهوری درمورد قانون مشارکت عامه و خصوصی  مورد مطالعه قرار گرفت و نظریات اعضاء به کمیسیون مربوطه ارسال گردید.

4-Saratan99-Bio.JPG 

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکترزلمی زابلی رییس کمیسیون موضوعات ذیل به بحث گرفته شد:

در ابتدا موضوع نشر گزارش آژانس خبری پژواک که در آن ادعای قاچاق ۳۲ پایه وینتیلیتور وزارت صحت عامه به پاکستان،چگونگی فعالیت سکتور خصوصی صحت دربخش مبارزه با ویروس کرونا درحضورداشت معین مالی واداری ورئیس سکتورخصوصی آن وزارت مطرح شد.

 معین مذکور در مورد گزارش آژانس خبری پژواک گفت وزارت صحت عامه به تمامی رییسان ولایتی صحت عامه هدایت داده است که امروز دستگاه‌های وینتیلیتور های خویش را موجودی نموده لیست آنرا رسماً به وزارت گزارش دهند.

 معین وزارت صحت عامه دررابطه به چگونگی تجویز فعالیت سکتورخصوصی دربخش مبارزه با ویروس کرونا اظهارنمود به سکتورخصوصی اجازه مشروط مبنی برتکمیل معیارات سازمان صحی جهان داده شده ولی تاکنون به جز یک شفاخانه خصوصی که آنهم با همکاری وزارت صحت عامه و سازمان صحی جهان آماده گردیده وفعالیت رایگان دارد دیگر هیچ شفاخانه خصوصی معیارات لازم را تکمیل کرده نتوانستند.

بعد از شنیدن اظهارات وی، اعضای کمیسیون ادعای مستند آژانس خبری پژواک را قابل تأمل دانسته تاکید برارایه گزارش وزارت صحت عامه ازهردستگاه وینتیلیتور با ذکرسریال نمبرآن نمودند و فیصله کردند که جهت ارایه معلومات سرپرست وزارت صحت عامه با معین مذکور درحضورداشت مسوولین آژانس پژواک در جلسه روزشنبه کمیسیون اشتراک نمایند.

 اعضای کمیسیون سمع شکایات نظارت وزارت صحت را بر سکتور خصوصی نقد نموده وبا ارائه موارد مستند افزودند که هم‌ اکنون تعدادی از شفاخانه‌ها ولابرتوارهای خصوصی ازجمله سیتی لابرتوار بدون تجویز وزارت صحت عامه بگونه غیرقانونی دربخش تشخیص بیماران کوید ۱۹ فعالیت دارند که باید بانظارت جدی جلو این عملکرد غیرقانونی گرفته شود وهرگاه افراد زورمند ممانعت نمود کمیسیون درجریان گذاشته شود.

دربخش دوم شکایت واصله باشندگان جوار کلینک ۲۰ بستر ولسوالی چهارآسیاب ولایت کابل که مدعی اند تعفن ناشی ازحریق زباله‌ها وتشناب های کلینیک مذکور برای شان مزاحمت ایجاد کرده است ؛ با رئیس صحت عامه ولایت کابل و آمر صحت عامه چهارآسیاب مطرح شد.

 آنان گفتند برای راه حل دایمی این موضوع یک باب شفاخانه ۹۳ بستر درمحل دیگر زیر کاراست که ۵۰ درصد کارآن پیش‌رفته و باتکمیل کارآن پرسونل شفاخانه به تعمیرجدید انتقال می‌یابد، اما برای حل کوتاه مدت این معضل هیئتی ازطرف ریاست صحت عامه کابل توظیف می گردد تا بامشوره عارضین، قناعت ایشان فراهم شود.

 دربخش دیگر شکایت الحاج سناتور محمدحنیف حنفی مبنی دعوی حقوقی ایشان با شاه دخت اندیا وادعای موصوف درمورد اقدام به ثبت غیرقانونی ملکیت تحت منازعه درمربوطات باغ قاضی ناحیه اول بنام شاه دخت اندیا بدون درنظرداشت حکم محکمه ازسوی شاروال کنونی کابل با تبانی خانم شاروال وشاه دخت اندیا، تصدیق کارمندان شاروالی کابل ازین عملکرد فرا قانونی شاروال کابل، اقدام به انفکاک و تبدیلی کارمندان شاروالی به دلیل عدم تمکین نسبت به این امرغیرقانونی شاروال، توزیع نمرات رهایشی درساحات سبز، مداخله خانم شاروال درامورات شاروالی، تطبیق اوامر شاروالی ازسوی مسولین جرایم سنگین وزارت امور داخله بدون درنظرداشت توجیه قانونی آن درحضورداشت رئیس ناحیه اول، آمرحوزه اول پولیس کابل وکارمندان متضرر شاروالی کابل مطرح بحث قرارگرفت.

4-Saratan99-Shikayat.JPG 

و درزمینه فیصله شد که شخص شاروال کابل، معین آن، رئیس ملکیت ها، مشاورحقوقی و رئیس دفتر آن اداره ،رئیس مبارزه باجرایم سنگین وزارت امورداخله،ومدیرمبارزه با جرایم اقتصادی این ریاست درجلسه آینده کمیسیون غرض وضاحت موضوع اشتراک نمایند.

درقسمت اخیرجلسه عدم حضور مکرر سرپرست وزارت صنعت وتجارت درجلسات کمیسیون به بهانه‌های مختلف که جهت توضیحات دررابطه به پاسخ گویی موارد متعددی شکایات واصله ازجمله انفکاک کارمندان، تعقیب، تفتیش بدنی، ممنوع الخول شدن ایشان خواست می شود وهمچنان ادغام غیرموجه سه معینیت به یک معینیت ازسوی سرپرست وزیرقبلی، ضعف مدیریت مسئولین وزارت دولت درامورپارلمانی درتنظیم دعوت اراکین دولتی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته تأکید شد که هرگاه سرپرست وزارت صنعت وتجارت درجلسه آینده کمیسیون اشتراک ننماید؛ عملکردهای غیرقانونی موصوف ازطریق اداره عالی لوی سارنوالی پیگیری خواهد وهریک ازموارد به شکل مستند ازطریق کنفرانس مطبوعاتی به نشر خواهد رسید.