صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۱ حمل ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۷ حوت ۱۳۹۸ هجری شمسی

 درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس، علاوه ازاستماع گزارش‌های سناتوران روی مسایل مبرم کشوردیدگاه‌های ارایه شد.

27-Hot98-JAL1.JPG

 درجلسه سناتوران بلند بردن قیمت مواد خوراکی ولوازم بهداشتی را دراین شرایط حساس ازسوی جلابان و فروشنده گان، احتکاروظلم آشکار دانسته آنرا خلاف روحیه دین مبین اسلام وقوانین نافذه کشورعنوان نموده گفتند کود جزا درمورد اشخاص وافرادیکه احتکارمی‌کنند مجازات مشخصی تعیین نموده باید بالای محتکرین تطبیق وعملی گردد وافزودند تلاش‌های وزارت امورداخله وشاروالی کابل بخاطرمسدود کردن یک‌تعداد دکان‌های گرانفروشان بخاطرجلوگیری ازاین کارقابل تحسین می‌باشد وآنرا قابل تطبیق برای همه محتکرین دردیگر نقاط کشورخواندند.

 سناتوران بازهم درمورد ویروس کرونا وتبعات منفی آن دراجتماع نظریاتی ارایه نموده گفتند حکومت باید تدابیربیش‌تری اتخاذ نموده کلینیک‌های سیار را دربرخی نقاط به شمول ولایت هرات ایجاد نماید تا مهاجرینی‌که ازایران برگشت می‌نمایند معاینه گردند وافزودند فراریک‌تعداد افراد مشکوک به ویروس کرونا ازیکی ازشفاخانه‌های هرات، جای نگرانی است و باید کسانیکه مشکوک اند داوطلبانه به مراکزصحی مراجعه نمایند تا ازاین مرض مهلک نجات یافته صحت یاب گردند. هم‌چنان سناتوران از27 حوت روزملی خبرنگاریاد آوری نموده، ضمن ابرازتبریکی به این مناسبت ازهمه دست اندرکاران رسانه‌ها خواستند که تلاش‌های بیشتری را برای آگاهی دهی ووقایه ازویروس کرونا به نشربرسانند.

درجلسه، باردیگرتاکید گردید که صلح یک اولویت اساسی برای مردم افغانستان می‌باشد ایجاب می‌نماید که سیاسیون بیشترروی این مساله تمرکزنموده ازخود، خودگذری نشان داده ازخواست‌های شخصی بخاطرمنافع علیای کشوربگذرند وبیشترازاین، سبب رنجش شهروندان نگردند.

 درجلسه ازعدم تنظیم حضورمسوولان نیروهای امنیتی ازسوی وزارت دولت درامورپارلمانی انتقاداتی به عمل آمده گفته شد قراربود که تحت ریاست نایب دوم مشرانوجرگه اتفاقات اخیر درکابل وسایرنقاط با مسوولان امنیتی مطرح بحث قرارگیرد اما به نسبت عدم حضور به موقع آنان، موضوع به تعویق افتاد وتاکید به عمل آمد که ایشان دریکی ازنشست‌های عمومی مورد استجواب قرارگیرند.

27-Hot98-JAL2.JPG

 درپایان مباحث، رییس مشرانوجرگه احتکارمواد غذایی را ازسوی شماری ازفروشندگان محکوم نموده ازحکومت به ویژه مسوولین امنیتی خواست تا با محتکرین برخورد قاطع وقانونی نمایند.

رییس مجلس با اشاره به شیوع بیماری کرونا گفت درکناراینکه برای مبارزه با این مرض ازلحاظ طبی توجه صورت گیرد ازمکلفیت‌های شرعی مسلمانان می‌باشد که درمورد تدابیروقایوی آن طبق دساتیر دین مبین اسلام اقدام نمایند، همین‌گونه تأکید کرد که همه‌گان تدابیر پیش‌گیرانه را جهت مقابله با مرض کرونا از خود وخانواده‌های خویش شروع کنند ورهنمودهای صحی را رعایت نمایند .

فضل‌هادی مسلم یار 27ماه حوت روزملی خبرنگار را نیزتبریک گفته از قربانی‌ها وتلاش‌های اهل رسانه‌ها ستایش نمود ونقش خبرنگاران را در روشن‌گری، آگاهی دهی و نشرحقایق، برجسته خواند. درپایان ازانکشاف درمورد تعیین هیئت مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان ابراز خوشبینی و امیدواری نمود که به طور رسمی فهرست هیئت بامردم شریک گردد وبرای آغاز مذاکرات با طالبان گام‌های جدی برداشته شود.

 همین‌گونه درجلسه گزارش هیئت مشرانوجرگه ازاشتراک درسیمینارپارلمانی تحت عنوان نقش نماینده‌های جوان دررهبری آینده که درشهرواشنگتن امریکا برگزارگردیده بود، ازسوی سناتورمحمدرحیم حسنیارارایه گردید. موصوف علاوه کرد هیئت مجلس سنا نخست درمراسم افتتاحیه وسیمینارکه درکنگره امریکا باحضورداشت رئیس سازمان امنیت وهم‌کاری‌های اروپا برگزارشده بوداشتراک نمود. دراین نشست موضوعات تضمین آینده باثبات ما وهم‌کاری فراگیرامنیتی، قدرت وسیاست ورشد اقتصادی، جوانان وامنیت و پس منظرها مقاله‌های تخصصی بخاطرجایگاه نمایندهای جوان پارلمان درخصوص تأمین امنیت وهم‌کاری های متقابل کشورها وبرخی موضوعات دیگرازسوی نماینده خاص OSCE وتعدادی اشترک کنندگان به بحث گرفته شد وهیئت مشرانوجرگه نیزدیدگاه‌هاونظریات شانرا دررابطه به موضوع به ویژه مبارزه باتروریزم، مواد مخدر، فساد وافراط گرایی ابرازداشتند.

هکذا مطابق اجندا، گزارش ولایتی مولوی غلام محی الدین منصف سناتورکاپیسا ازآن ولایت ارایه شد. درگزارش موصوف پرداخت معاش معلمان ازطریق بانک یک کارخوب دانسته شده است ولی تاکید نمود که نمایندگی‌های بانک‌ها درولسوالی‌ها نیزفعال گردد وافزود لغو دارالمعلمین‌ها ممکن سبب توقف تحصیل دریک‌تعداد ولسوالی‌ها گردد ایجاب می‌نماید که وزارت معارف درزمینه تجدید نظرنموده کما فی السابق دارالمعلمین‌ها فعالیت نمایند یا اینکه الحاقیه دانشکده تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی درولسوالی نجراب برای آن ولسوالی ومناطق هم‌جوار آن فعالیت نماید.

 سناتورمنصف ضمن تاکید برافزایش بدل اعاشه دانشجویان البیرونی تاکید کرد که باید زمینه آموزش به سطح ماستری درآن پوهنتون فراهم گردیده ودرضمن برای دهاقین تخم‌های اصلاح شده به وقت معین آن توزیع وکلینیک‌های حیوانی درنقاطی‌که ضرورت است ایجاد گردد وافزود کمبود تشکیل مساجد وسهمیه حجاج یکی دیگر ازنیازهای باشندگان کاپیسا می‌باشد که باید وزارت ارشاد، حج واوقاف درزمینه نیزتوجه لازم به خرچ دهد.

27-Hot98-JAL3.JPG

درختم جلسه سناتورملیحه جامی گزارش کاری خویش را از ارزیابی وضعیت ومشکلات معلولین در ادارات مرکزی ومحلی ارایه کرده گفت درتعطیلات زمستانی شورای ملی به نمایندگی ازمعلولین از وزارت دولت درامورشهدا ومعلولین، روند توزیع تذکره‌های برقی به افراد دارای معلولیت و ولایات زون شرق نظارت صورت گرفته است. و افزود در این روند دریافت شده که ادارات معلولین ولایات شرقی تعمیرنداشته و حقوق افراد دارای معلولیت درولایت کنرپرداخت نگردیده است. هم‌چنان روند توزیع تذکره‌های برقی بطی بوده و تشکیل کارمندان تخنیکی ناکافی می‌باشد ونیز فساد اداری مشکل دیگری است که معلولین با آن روبرو اند.

 سناتور جامی برای حل این مشکلات برخی پیش‌نهادات مشخص را نیزمطرح نمود و خواهان توجه ورسیدگی مسئولین ارشد حکومتی گردید.