صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۳۰ جدی ۱۳۹۸ هجری شمسی

درجلسه فوق العادۀ امروزمشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس و محمدعلم ایزدیارنایب اول تدویرگردید، گزارش کارکردهای یک ساله این مجلس، استماع شد.

30-Jadi98-JAL1.JPG

درگزارش فشرده کاری سال اول دورۀهفدهم تقنینی مشرانوجرگه که توسط مولوی عبدالله قرلق وداکترمحمد فیصل سمیع منشیان مجلس، ارایه گردید، آمده است طی یک‌سال گذشته63 جلسه عمومی، 699جلسه کمیسیون‌ها و27 جلسه کمیتۀ رؤسا دایرگردیده و22عنوان قانون و20عنوان معاهدات، میثاق‌های بین المللی، پروتوکول‌ها وموافقتنامه‌ها تصویب وتایید شده است. هم‌چنان دراین مدت 631بارمسئولان حکومتی به شمول وزرا درجلسات عمومی وکمیسیون‌ها، استجواب وبه صدها مورد عریضه وشکایت واصله، رسیدگی شده است ونیز36 مورد پیام واعلامیه درموارد مختلف صادر ویازده ‌بارهیئت‌های مجلس سنا ازولایات وادارات شهرکابل نظارت نموده اند.

 با ختم جلسه امروزی، سناتوران موقع یافتند که طبق حکم قانون اساسی کشور، سرازاول ماه دلوسال جاری به تعطیلات یکنیم ماهه زمستانی بروند و دراین مدت درولایات ومحلات زیست با مؤکلین دید وبازدید نموده، خواست‌ها، مشکلات وپیش‌نهادهای شانرا جمع آوری ودراجلاس بعدی با مجلس شریک سازند.

فضل‌هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه، ازمسئولان امنیتی خواست که درمرکزوولایات درتأمین امنیت عام وتام سناتوران وسایرشهروندان تدابیرهمه جانبه اتخاذ نمایند.

همین‌گونه درمباحث آزاد امروزی، شماری ازسناتوران با حمایت ازاقدامات امنیتی پولیس درشهرکابل وتاکید برادامه این مبارزه گفتند شب گذشته افراد ناشناش درمنطقه جنگلک ناحیه هفتم شهرکابل با واردشدن به خانۀ یک کارمند وزارت ترانسپورت؛ همسر، دوپسر و یک دخترش را با تیشه به شکل فجیع وبی رحمانه‌ی به قتل رسانیده فرارنموده اند ونیزیکتن دیگردرناحیه پنجم درمنزلش به قتل رسیده است که باید ارگان‌های ذیربط درگرفتاری عاملین این جنایات هولناک ورهایی داکترغلام مصطفی زمری متخصص جراحی اطفال شفاخانه صحت طفل اندیرا گاندی که ازدوماه بدینسو درچنگ اختطاف گران می‌باشد تلاش جدی نماید ونیزسناتوران ازمردم خواستند که درامرمبارزه علیه جنایت کاران با پولیس وسیعاً هم‌کاری نمایند .

30-Jadi98-JAL2.JPG

‌هکذا سناتوران باردیگر توافق احتمالی برسرکاهش خشونت میان ایالات متحده امریکا وگروه طالبان را یک موضوع تعریف ناشده، غیرقابل پیمایش و در روند صلح افغانستان بی اثروبی نتیجه دانسته، تاکید داشتند که رهبران حکومت وحدت ملی وسیاسیون اختلاف شان را کنارگذاشته مشترکاً درروند صلح کارنمایند وهیئت همه شمول برای مذاکرات صلح وآتش بس که درترکیب آن نمایندگان پارلمان نیزحضورداشته باشد گماشته شود.

یاد آوری ازدستآوردهای حکومت دربخش‌های اقتصادی وبهبود سیاست خارجی وتمجید از نیروهای امنیتی درسرکوب بی سابقه دشمن دراین اواخر، ابرازقدردانی ازرئیس جمهورکشوربخاطردستوراجرای بل برق درپایان هرماه، افزایش گداها درشهرکابل وتاکید برتوجه نهادهای ذیربط درزمینه، ابرازقدردانی ازتلاش‌های دارالانشای مشرانوجرگه بخاطرارایه خدمات بهتربه سناتوران، تاکید بر رسیدگی به خواست‌های باشندگان ولایت غوردرقسمت اسفالت جاده‌ها ورسانیدن برق، تاکید برنابودی مراکزدشمنان صلح وثبات دربرخی ازنقاط ولایت تخار، مسدود بودن راه ترینکوت- کندهار و بروزمشکلات ناشی ازآن وبرخی مسایل دیگر مطرح شد.

درپایان مباحث فضل‌هادی مسلم یارتأسف اش را به نسبت قتل فجیع یک فامیل درناحیه هفتم شهرکابل ابرازداشته با خانواده مذکور ابرازهمدردی نمود وازتیم امنیتی کابل به خصوص نهادهای کشفی واستخباراتی خواست تا مسئولیت شانرا برای تأمین امنیت شهریان کابل به طوردرست انجام دهند.

رییس مشرانوجرگه افزود درحالیکه تلاش‌های صلح ادامه دارد، اما درکنارآن درجبهات مختلف جنگ نیزجریان دارد وهر روز نیروهای امنیتی ودفاعی برای حاکمیت وتمامیت ارضی کشورقربانی می‌دهند که مشرانوجرگه فداکاری‌های آنانرا پاس داشته و ازخانواده‌های منسوبین قوای مسلح کشور ابرازامتنان می‌نماید.

30-Jadi98-JAL3.JPG

مسلم‌یارگفت موقف مجلس سنا در روند صلح روشن است و ازصلح حمایت می‌نماید اما اینکه گفته می‌شود برای کاهش خشونت اقداماتی رویدست است این کدام مفهومی را ارایه نمی‌دهد وبهترخواهد بود تا روی آتش بس که خواست مردم وحکومت افغانستان است موافقه شود و نیز ازحکومت وسیاسیون خواست تا دیدگاه‌های شانرا در روند صلح، واحد وهمآهنگ سازند .