صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۲ اسد ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۳۰ جدی ۱۳۹۸ هجری شمسی

برخی کمیسیونهای مشرانوجرگه امروزروی موضوعات مختلف تشکیل جلسه دادند

درجلسه کمیسیون اموراقوام وقبایل، معلولین وشهدا به ریاست شا بی بی کاموی معاون کمیسیون، روی فرمان تقنینی پیرامون طرح تعدیل وایزاد دربرخی ازمواد قانون اداره عالی تفتیش بحث وتصامیم اتخاذشد.

دربخش دیگرجلسه ضمن صحبت روی برنامه کاری اعضای کمیسیون درایام تعطیلات زمستانی، مشکلات یکتن ازاشخاص دارای معلولیت بنام عایشه باشنده اصلی ولای خوست استماع گردیده درمورد تصامیم اتخاذشد ونیزدرجلسه به عرایض واصله رسیدگی صورت گرفت.

 30-Jadi98-Aqwam.JPG

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا رئیس کمیسیون، در مورد بهبود وضیعت اداره هوا نوردی ملکی وشرکت هوایی آریانا افغان صحبت وقرارشد موضوع با رئیس اداره هوا نوردی ملکی ورئیس شرکت هوایی آریانا همراه با مسوولین بخش تخنیکی آن مطرح بحث قرارگیرد ونیز در مورد پروسه صلح وآتش‌بس دایمی درکشور مباحثی صورت گرفته، تاکید نمودند پروسه مصالحه باید همه شمول و بین الافغانی باشد وآنچه درمذاکرات میان طالبان وامریکا درمورد کاهش خشونت به توافق رسیده اند مورد قبول مردم افغانتسان نمی‌باشد اعضای کمیسیون از طرفهای درگیرتقاضا نمودند به خواستهای مردم کشور که همانا آتش بس می‌باشد لبیک گویند، زیرا آتش بس راه مناسب برای رسیدن به صلح دایمی می‌باشد.

 30-Jadi98-Mukhabirat.JPG

جلسه کمیسیون امور دینی، فرهنگی،معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار تدویریافت. درجلسه درمورد ارزیابی های اعضای کمیسیون و نیز بازدیدهای نظارتی شان که از برخی موسسات تحصیلات عالی خصوصی بخش های طبی آن از سوی وزارت تحصیلات عالی لغو شده است بحث صورت گرفت و از وزارت تحصیلات عالی خواسته شد برای دریافت راه حل به این مشکل درهمآهنگی با موسسات تحصیلات عالی خصوصی اقدام نمایند. دربخش دیگر درمورد اجراات کاری اعضای کمیسیون در جریان اجلاس دوم سال روان تقنینی بحث و این اجراات مثبت ارزیابی گردید.

30-Jadi98-Farhangi.JPG 

به همین ترتیب درجلسه عمومی دیروزسناتورلطف الله باباگزارش اجلاس دوم تقنینی کمیسیون مواصلات ومخابرات را ارایه کرده گفت این کمیسیون طی اجلاس روان 36 جلسه دایر نموده و درمورد 32 عنوان سندهای تقنینی وبین المللی نظریات وپیشنهادات مشخص خویش را با کمیسیون‌های مربوطه شریک ساخته است وازآن جمله که طرح قانون تنظیم آب و فرمان تقنقنی رییس جمهوری درمورد قانون خط آهن که موارد اختصاصی کمیسیون بوده است را نیز به جلسه عمومی جهت تصویب پیشکش نموده است. لطف الله بابا افزود ازجمله 5 عریضه رسمی به چهارمورد آن رسیدگی گردیده و درمورد مشکلات شبکه‌های مخابراتی، شهرسازی واراضی، شهرداری کابل، اداره هوانوردی به شمول سرپرست وزارت مخابرات وتکنالوژی معلومات مسئولین مربوطه استجواب گردیده ویک سلسله پیشنهادها نیزجهت اجراآت لازم با آنان مطرح گردیده است. لطف الله بابا ازعدم حضور برخی اراکین حکومتی به جلسات کمیسیون انتقاد نموده ازهیئت اداری خواستارآن شد تا درجلسات بعدی به این امرتوجه جدی داشته با آنانیکه که ازحکم قانون اساسی کشور سرپیچی می‌نمایند برخورد قانونی نمایند.

همینگونه داکترمحمودخاکریزوال گزارش اجلاس دوم تقنینی کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی را ارایه کرده گفت دراین اجلاس اعضای کمیسیون علاوه ازبحث وارایه نظریات درمورد 24 عنوان طرح قوانین، فرامین تقنینی، اسناد بین المللی روی چهارعنوان قانون اختصاصی کمیسیون که شامل قانون امور ذاتی سربازان، قانون اسلحه ناریه، مهمات ومواد منفجره، قانون صلاحیت و تشکیل محاکم عسکری وقانون تابیعیت کارنموده است. به همین ترتیب درمورد چگونگی گزینش کادرهای نظامی، افزایش جرایم جنایی، ترورها، عدم اجرای حقوق وامتیازشهدا ومشکلات محبوسین به شمول سرپرست وزارت امورداخله ورییس اداره ارگان‌های محلی مسئولین مربوطه مورد استجواب قرارگرفته اند. داکترخاکریزوال علاوه کرد کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی از ولایت‌های فراه وهرات سفرهای نظارتی انجام ودرآن مشکلات مردم را به بررسی گرفته است و درضمن روی عرایض وشکایت شهروندان کار صورت گرفته و 188 قطعه مکتوب جهت اجراآت به مراجع مختلف ارسال شده است.

هکذا گزارش اجلاس دوم سال اول دورهفدهم تقنینی کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی درجلسه عمومی دیروزازسوی سهیلاشریفی ارایه گردیده افزود که طی این اجلاس حدود57 جلسه تدویروحدود32عنوان اسنادتقنینی، کنوانسیونها وموافقتنامه‌ها مطرح بحث اعضای کمیسیون قرارگرفته است.

همین‌گونه جهت‌مشارکت وافزایش 30 فیصد زنان درادارات خدمات ملکی روسای منابع بشری(52)اداره خدمات ملکی به کمیسیون استجواب گردیدند وکمیسیون تاکیدنمود که ادارات تاسال 2020 فیصدی مشارکت زنان را تا30 برسانند. به همین ترتیب دربخش خشونت علیه زنان باحضورداشت مسوولین باصلاحیت وزارت‌های امورزنان، اطلاعات وفرهنگ وارشادحج واوقاف مباحثی صورت گرفته، برنامه ودست‌آوردهای آنان درزمینه استماع گردید ونیزپیرامون قضایای خشونت ازجمله قضیه لعل بی بی خانم هفده ساله که ازسوی شوهروخسرش مورد شکنجه قرارگرفته است بحث‌های صورت گرفته وتصامیم لازم اتخاذشد.

 همچنان ازحدود67تن اززنان نخبه که کارکردها ودست‌آوردهای موثرداشته اند درکمیسیون تقدیربه عمل آمده است.

هکذا گزارش کاری اجلاس دوم سال اول تقنینی کمیسیون سمع شکایات را  گل احمد اعظمی معاون کمیسیون چنین ارایه نمود.

دراین مدت کمیسیون سمع شکایات53 بارجلسه عادی ودوبارجلسه فوق العاده را تدویر نموده درآن 561 مورد عرایض وشکایات واصله شهروندان ونهادهای حکومتی را طورحضوری وغیرحضوری بررسی نموده وبخاطررسیدگی به آن حدود هفتصد بار مسوولان حکومتی به شمول وزرا، معینان، والیان وقوماندان امنیه ولایات مختلف را مورد استجواب قرارداده است وافزود این کمیسیون علاوه ازبررسی شکایات، موارد مهم دیگرچون همسان سازی وماهوار سازی بل مصرفی برق، موضوع واگذاری ملکیت‌های تصدی سیلوی مرکزی ورادیو - تلویزیون ملی را به سکتورخصوصی وبرخی سفارت‌خانه‌های خارجی، بررسی فساد اداری ومالی درگمرکات وگماشته شدن رؤسای برخی گمرکات دربدل پول، قطع آنتن‌های مخابراتی درنقاط مختلف کشور به ویژه ولایت فراه، شکایت متضررین از شرکت تجارتی آنلاین، قانونمند سازی تردد وسایط نقلیه اعضای شورای ملی، علل وعوامل تداوم وظایف غیرقانونی دپیلومات‌ها واتشه‌ها، شکایت دگروالان متقاعد قوایی هوایی مبنی برعدم اجرای امتیازات شان، عدم ارسال قطعیه بودجه به مشرانوجرگه ازسوی وزارت مالیه درسال‌های متمادی، علل وعوامل مقروضیت ادارات دولتی ازریاست آبرسانی، بی سرنوشتی یک‌تعداد کارمندان قوماندانی نظم عامه وزارت امورداخله که به اساس حکم رئیس جمهور این نهاد به وزارت دفاع ملی مدغم گردیده است وبرخی مسایل دیگر را درحضورداشت مسوولان بررسی نموده است وافزود کمیسیون سمع شکایات هم‌چنان چندین بار سفرهای نظارتی را درشهرکابل وشماری ازولایت انجام داده مشکلات وچالش‌های که موجود بودبه آن رسیدگی نموده است.