صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۵ عقرب ۱۳۹۸ هجر شمسی

فضل‌هادی مسلم یاررییس مشرانوجرگه امروز در دفترکارش گزارش کاری ندیمه سحررییس عمومی اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکی را استماع نمود.

خانم ندیمه سحر طی صحبتی گفت به اساس فرمان رييس جمهور؛ در اول ثور سال روان، معينيت تعليمات تخنيکى و مسلکى وزارت معارف از تشکيل آن وزارت جدا و به نام اداره تعليمات تخنيکى و مسلکى مسمی  شد که رهبری  جدید این نهاد مطابق به اهداف تعیین شده، در بازنگری اصلاح ساختاری و تشکیلاتی ، ارتقای کیفیت ،اصلاح نصاب و برنامه های تعلیمی تلاش‌های را انجام داده است.

موصوف اضافه کرد که درپهلوی رسیدگی به برخی چالش‌ها فراروی این اداره، از جمله کمبود انستیتیوت‌ های تعلیمات تخنیکی ومسلکی، کمبود زیربنا، کمبود کادر متخصص، به ارتقای ظرفیت علمی وتخصصی اساتید توجه لازم صورت گرفته است، وی  از رییس مجلس سنا خواست تا درقسمت مجزاسازی بودجه آن اداره همکاری نماید.

رییس مشرانوجرگه ازکارکردها وتلاش‌های رهبری این اداره درزمینه ارایه خدمات تعلیمات تخنیکی ومسلکی ابرازقدردانی نموده، اطمینان دادکه درقسمت حل مشکل آن ازهگذرمستقل شدن بودجه، بامسوولین ذیربط صحبت خواهدشد.

5-Aqrab98-MUL1.JPG

همینگونه طی نشستی شماری ازافسران متقاعد نیروهای امنیتی ودفاعی مشکلات شانرا، بافضل‌هادی مسلم یاررییس مجلس سنا مطرح نمودند.

دراین نشست چندتن درصحبت‌شان گفتند شماری قابل ملاحظه ازافسران نیروی‌های امنیتی که دربست های دگروال ایفای وظیفه می‌نمودند و ازتجارب کافی مسلکی وتحصیلات عالی برخورداربودند، بنابرلزوم دیدمقامات ذیصلاح بادرنظرداشت امتیازات ویژه به تقاعدسوق داده شده اند اما باوجود که چندماه ازانفصال آنان ازوظیفه  سپری می گردد، جزاکرامیه دیگرامیتازبه آنان پرداخت نشده است.

سپس رییس مشراوجرگه باتقدیرازفداکاری وجانبازی‌های نیروهای دلیرامنیتی کشور درمیادین نبرد بامتجاوزین وتروریستان گفت مجلس سناهمواره درحمایت ازنیروهای امنیتی کشورقراردارد واطمینان دادکه خواست‌ آنان رابارییس جمهوری کشور نیزدرمیان خواهدگذاشت .