صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز یک شنبه ۴ حوت ۱۳۹۸

  دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۶ میزان ۱۳۹۸ هجری شمسی

    درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رییس مجلس، علاوه ازاستماع گزارش هیئت مشرانوجرگه ازکشورقزاقستان، روی مسایل جاری کشورنظریاتی ارایه شد.

16-Mizan98-JAL1.JPG

      دراین جلسه رییس وسایراعضای مجلس سنا، حمله شب گذشته انتحاری به موترحامل افراد تازه استخدام شده دراردوی ملی درشهرجلال آباد که درآن شماری ازافرد نظامی وملکی شهید شدند وانفجارپیش ازچاشت امروز درپوهنتون ولایت غزنی را شدیداً نکوهش نموده، ضمن ابرازتسلیت به بازماندگان شهدا وشفای عاجل برای مجروحان، تاکید نمودند که ارگان های کشفی وامنیتی تلاش‌های شانرا بخاطرمهارهمچو رویدادهای غیراسلامی وغیرانسانی بیشترسازند.

    درجلسه باردیگرازدستاوردهای نیروهای دفاعی وامنیتی کشوردرپاکسازی مناطق ازوجود هراس افگنان در تخاروبدخشان وتأمین امنیت انتخابات یاد آوری شد، اما ازوضعیت ناگوار امنیتی درولسوالی درزاب ولایت جوزجان وبرخی مناطق ولایت ارزگان که درآن شماری از منسوبین نظامی درمحاصره دشمن قراردارند ابرازنگرانی گردید وتاکید شد که ارگان‌های مسوول درموارد یاد شده وپاکسازی مناطق خوستک وشیوه درولایت بدخشان توجه جدی نمایند.

عده ازاعضای مجلس، باردیگر درمورد روند انتخابات ریاست جمهوری نظریاتی ارایه نموده  پافشاری کردند که نامزدان ریاست جمهوری ازپیش داوری پرهیزنموده، منتظراعلان نتایج ازمجاری قانونی آن باشند ودرضمن گفته شد که کمیسون شکایات انتخاباتی وکمیسیون مستقل انتخابات فیصله مشترک  دیروزی شان درمورد چگونگی بررسی آرا  را تطبیق نمایند، همچنان درپیوند به مسایل انتخاباتی اعلامیه دیروز شورای نامزدان ریاست جمهوری از طرف سناتوران مورد نکوهش قرارگرفت واظهارشد که این اعلامیه به نفع کشور نیست.

     همینگونه درجلسه گفته شد ارگ  وسپیدار در رابطه به موضع گیری سخنگوی وزارت امور خارجه که درمورد مذاکرات صلح دراسلام آباد ارایه نموده بود تصامیم متضاد گرفته وهیاهو برپا کردند اما درمورد نتایج این مذاکرات که نتیجه آن  رهایی یازده طالب خطرناک از زندان بگرام است واکنش نشان نداده وسکوت اختیار کرده اند که این رهایی بدون فیصله وهماهنگی با دولت، اقتدار، حاکمیت ملی و استقلال کشور را در معرض تهدید جدی قرار می‌دهد و باید هردو نهاد  به مردم پاسخ دهند.

    همین ترتیب داکترزلمی زابلی سناتورولایت زابل مختصراً گزارش سفرخویش را ازآنولایت ارایه نموده گفت انفجار بزرگی که به تاریخ 28 سنبله درزابل رخ داد علاوه ازتلفات سنگین انسانی، شفاخانه ولایتی را کاملاً ازبین برده است ودراین مدت برخی نهادهای داخلی وخارجی کمک‌های را انجام داده اند ولی زیان‌های مالی بیشتر می باشد که باید رییس جمهورکشور و وزارت صحت عامه توجه ویژه نموده، ضرویات شفاخانه را که نیاز اساسی مردم می باشد مرفوع سازد که درزمینه فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه، اطمینان داد تا این تقاضای باشندگان زابل را با رییس جمهوری شریک خواهند ساخت تا اقدامات عاجل صورت گیرد.

16-Mizan98-JAL2.JPG

    ازدحام پیش ازحد ترافیکی درشهرکابل به ویژه مربوطات جاده شهید مزاری به نسبت ضعف مدیریت مسوولان، اعماربلند منزل های خود سر وغیرقانونی درمحلات رهایشی وبرخی مسایل دیگر نیزازمواردی بودند که ازسوی سناتوران ارایه شد.

     درجمع بندی موارد مطروحه، فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه از اعمار بلندمنزل‌های خودسر درشهرکابل انتقادنموده ازشاروالی کابل خواست تابه مکلفیت‌های خود رسیدگی  نموده جلو اشخاص که دست به چنین اقدامات می زنند را بگیرد ونیز به کمیسیونهای مربوطه وسناتور ولایت کابل وظیفه سپرد تاروی طرح کارنمایند که درآن راه های بیرون رفت این معضل مشخص شود.

   رییس مجلس درمورد انتخابات ریاست جمهوری اظهارداشت، امیدوارست که فیصله های کمیسیونهای انتخاباتی حقوقی ومسلکی بوده ومورد حمایت این مجلس قرار خواهد گرفت، اما ازآنان خواست تا مطابق به فیصله های خویش با درنظرداشت مشکلات مردم عمل نموده عدالت راتأمین نمایند ودربرابر تقلب کاران بایستند ، همچنان اظهارداشت به  آنانیکه از انتخابات بهره برداری سیاسی می نمایند و می گویند که مجلس سنا در انتخابات مداخله می نماید اجازه این کار داده نخواهد شد زیرا موقف این مجلس همواره برمنافع ملی کشور استوارمی باشد.

   مسلم یار علاوه کرد قانون اساسی درمورد ترکیب مشرانوجرگه وضاحت لازم دارد ونیز وظایف هردو اتاق پارلمان درآن مشخص است بناءً ایجاب می نماید که اعضای شورای ملی به وظایف اساسی خویش بپردازند ودرضمن تاکید نمود که مشرانوجرگه  و ولسی جرگه لازم وملزوم یکدیگراند وکار مشترک می تواند به کارهای اساسی پارلمان که همانا قانونگذاری است سرعت بخشیده شود.

   رئیس مجلس درمورد رهایی یازده تن از اسیران گروه طالب گفت ما با تبادله  ورهایی زندانیان مخالف نیستیم ولی هرگونه عملکرد باید مطابق قوانین نافذه کشورصورت گیرد وایجاب می نماید که مقامات ذیربط دراین زمینه وزندان‌های امریکایان درنقاط مختلف کشوروضاحت دهند که این کارروی کدام میکانیزم صورت گرفته است، زیراکه فیصله یک جانبه ونا هماهنگ ازجانب امریکا برای ملت قابل قبول نمی باشد.

16-Mizan98-JAL3.JPG

     دراخیرجلسه، گزارش اشتراک هیئت مشرانوجرگه درچهارمین دورنشست رؤسای پارلمان‌های آسیا واروپا تحت عنوان(اعتماد، گفتگو ومشارکت بین کشورهای یورو ایشیا) که درکشورقزاقستان برگزارشده بود ازسوی داکترمحمدسمیع فیصل نایب منشی مجلس ارایه شد.

   درگزارش آمده بود دراین نشست هیئت های پارلمانی 65کشور شرکت نموده ورئیس هیئت مشرانوجرگه بیانیه را نیز درآن  ایراد نمود که درقسمت ازآن آمده است تحکیم مناسبات وهمکاری بین دولت‌ها باعث شناخت ملت‌ها ازهمدیگرمی شود ونیازاست باایجاد فضای تعامل وسرمایه گذاری درحوزه های اقتصادی، تجاری، فرهنگی واجتماعی به ارتقای مستقیم سطح همکاری توجه شود.

 داکترفیصل افزود هیئت مجلس در حاشیه این نشست بامعاون مجلس سنای قزاقستان پیرامون مبارزه باتروریزم، توسعه وگسترش روابط به ویژه روابط پارلمانی میان دوکشور وبرخی مواردذیعلاقه بحث وتبادل نظرنمود.