صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۱۱ قوس ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۴ میزان ۱۳۹۸ هجری شمسی

         مشرانوجرگه با حمایت ازموقف دولت درقبال مذاکرات صلح، اذعان داشت هرنشستی صلح که نمایندۀ حکومت افغانستان درآن حضورنداشته باشد؛ مردود وغیرقابل قبول می باشد.

      این جلسه که به ریاست فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه برگزارشد؛ سناتوران با ذکرموضوع فوق برطالبان کنایه رفتند که برای رسیدن به قدرت تحت نام مذاکرات صلح به هردری وبا امریکا وبه کشورتروریست پرورپاکستان مراجعه می‌کنند که شهروندان، هیچ تصمیم وفیصله ی پنهانی به نام مذاکرات صلح طالب باخارجیان را نمی پذیرند که نمایندۀ دولت افغانستان درآن حضورو نقش فعال نداشته ودستاوردهای سالهای اخیرومنافع علیای کشوردرآن نهفته نباشد.

14-Mizan98-JAL1.JPG  

 درآغازجلسه، رییس مشرانوجرگه درمورد سخنانش که درنشست قبلی این مجلس، به آدرس کمیسیون مستقل انتخابات ارایه نموده بود وضاحت داده گفت متأسفانه بعضی رسانه ها، رهبری ویکتعداد اعضای ولسی جرگه این مساله را وارونه جلوه دادند وموقفی که ما گرفتیم سلیقه وی نبود، بلکه بخاطرمنافع علیای کشوربود وافزود این مجلس به فیصله های قانونی کمیسیون انتخابات احترام می گذارد وتأکید می دارد تقلبات انتخاباتی مورد بررسی وتفتیش قرارگیرد اما حق شهروندان که بنا به فیصله وخواست کمیسیون مذکوردرروزانتخابات، رای های شانرا استعمال نمود ونام‌های شان درلست رایدهندگان ویا درسیستم دیجیتلی موجود نبود باید ضایع نگردد چون این مسوولیت کمیسیون است نه از رایدهندگان وعلاوه نمود ازاینکه دربرابر حوا علم نورستانی لفظ نا مناسب بکاربردم جرأت اخلاقی  بخرچ داده ازایشان معذرت خواهی نمودم ولی موقف ما درمورد آرای پاک شهروندان پا برجا است.

      رییس مجلس سنا درمورد اظهارات رهبری وعده ی ازوکلای ولسی جرگه گفت درحالیکه با این مجلس خواهان روابط بهترکاری می‌باشد وحرف های بی‌مورد که به مشرانوجرگه حواله نمودند خوب است که رهبری این مجلس، به اصلاح خود بپردازند که درگذشته برای تعیین رهبری، دست به فساد وتنش زدند وباعث بد نامی خانه ملت شد وحتی ازاثرتقلب برخی ازوکلا امروزکمیشنران پیشین کمیسیون های انتخاباتی در زندان به سرمیبرند.

      فضل هادی مسلم یار همچنان ازبرخی رسانه ها که حرف های وی را تحریف نموده اند به شدت انتقاد نموده گفت پیام ما به رسانه های اجیراینست که برای بهبود امورکارنمایند نه اینکه باعث تفرقه شوند.

    همچنان سناتورلطف الله بابا ضمن انتقاد ازچالش های درونی ولسی جرگه وذکرجنجال های گذشته آن، گفت کمیسیون انتخابات درروزانتخابات اعلام نمود کسانیکه نام‌های شان درلست رایدهی نباشد ودرسیستم باشد رای بدهد ویاهم اگردرسیستم نباشد درفهرست باشد نیز رای خود را استفاده نماید پس کمیسیون به فیصله خود پابند بوده با حذف پدیده های تقلب، به آرای واقعی مردم صحه بگذارد.

     درجلسه، مولوی عبدالوهاب عرفان، کامل بیگ حسینی وگلالی اکبری سناتوران ولایات تخار وبدخشان؛ دستاوردهای اخیرنیروهای دفاعی وامنیتی ووارد آوردن تلفات سنگین به طالبان داخلی وخارجی را دراین ولایات مورد تحسین قرارداده گفتند طالبان شکست سختی را متحمل شدند وعملیات پاکسازی مناطق ازوجود این گروه های هراس افگن به شدت جریان دارد، اما نیازاست بخاطررفع تهدیدات دایمی ولایات شمال شرقی به شمول ولسوالی دشت ارچی ونقاط دیگرولایت کندز، بغلان، تخار وبدخشان را پاکسازی نمایند و مراجع حکومتی به بیجا شده گان داخلی که دراثرجنگ ها متضرر شده اند توجه ویژه نماید.

 14-Mizan98-JAL3.JPG   

 هکذاباردیگرشماری ازسناتوران پیرامون انتخابات ریاست جمهوری نظریاتی ارایه نموده، ضمن تاکید برمراعت شدن شفافیت دراین پروسه ملی گفتند مجلس سنا ازفیصله های قانونی کمیسیون‌های انتخاباتی درپیوند به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ومبارزه با جعل وتقلب حمایت می‌نماید واین کمیسیونها باید مطابق فیصله هایش عمل نمایند.

     هکذا برخی سناتوران اظهارنظریکتعداد اعضای ولسی جرگه به شمول رهبری آن مجلس را علیه مجلس سنا نامناسب خوانده، ضمن یاد آوری ازبرخی موارد قانونی گفتند تقابل میان مجلسین به نفع کشورنمی باشد باید ازهمچوصحبت ها پرهیزشود.

      ابراز خرسندی ازثبت نام راشد خان کپتان تیم ملی کرکت کشور در"گینس ورلد ریکورد" یا کتاب ریکورد جهانی وانتقاد ازنبود سرپرست وزارت مالیه دردفترکارش در روزهای ملاقات نمایندگان مردم ازمواردی بودند که درنشست امروزی نیزمطرح شد.

        درختم مباحث آزاد فضل هادی مسلم یار، ازدستآوردهای نیروهای دفاعی وامنیتی درولایات تخار وبدخشان به نیکویی یاد آوری نموده، ضمن ابرازحمایت از این منسوبین از ایشان خواست تا عملیات های هدفمند را درسایرنقاط این ولایات که درتهدیددشمن اند راه اندازی وشدت بخشد.

     رییس مشرانوجرگه ازمتعهدبودن دولت افغانستان برای تأمین صلح یاد آوری نموده گفت متأسفانه تروریستان به دستوراستخبارات بیگانه، هیچگونه تعهد درقبال صلح نداشته بلکه در تشدیدجنگ می باشد، رئیس مجلس سنا، ورود هیئت طالبان به پاکستان ومشایعت آنان ازسوی مسئولین ملکی ونظامی آن کشور را شرم آور وننگین دانسته  گفت معاون این گروه سالها درحبس استخبارات پاکستان قرارداشت دوباره به همان کشور رفته و تحایفی را به مقامات آن کشور پیشکش نموده است.

      موصوف تصریح کرد هیچ همسایه یا کشور بیگانه حق ندارد تا گفتگوهای صلح را طبق خواست و شان به پیش ببرند زیرا هرنشست ویا بحثی که درآن دولت افغانستان دخیل نباشد مردود است.

14-Mizan98-JAL4.JPG   

  مسلم یارافزود: مشرانوجرگه بادرنظرداشت مصالح علیای کشورازمذاکرات صلح به رهبری ومالکیت دولت افغانستان حمایت کرده وایجاب می نماید که سیاسیون به خصوص نهادهاحکومتی نیز در این مورد، نظرمشترک داشته باشند، طوریکه دیده شد سخنگوی وزارت امورخارجه کشوردرمورد سفرهئیت طالبان به پاکستان موقفگیری ضد حکومت افغانستان داشته که جای تاسف می باشد .

     هکذا درجلسه امروزی موافقتنامه امتیازات ومصونیت صندوق جهانی جهت مبارزه با ایدز، توبرکلوز وملاریا که درکمیسیون های مجلس مورد مطالعه قرارگرفته بود توسط رئیس وسایراعضای کمیسیون اموربین المللی مشرانوجرگه، ارایه ومورد تصدیق اعضا قرارگرفت.