صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۴ اسد ۱۳۹۸ هجری شمسی

برخی کمیسیونهای مشرانوجرگه امروزروی موارد مختلف تشکیل جلسه نمودند

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست داکترگل محمد رسولی،  روسای تفتیش وزارت های صحت و کارواموراجتماعی ضمن ارایه توضیحات پیرامون اجراات کاری شان، درمورد برخی مشکلات دروزارتهای متذکره، چگونگی عرضه خدمات صحی شفاخانه های دولتی وخصوصی، ورود ادویه جات بی کیفیت ازسوی برخی شرکت ها وبرخی موارد دیگر، وعده سپردند که درزمینه بررسی های شانراتکمیل ونتایج آنرا دردسترس کمیسیون قرارخواهند دا د.ونیزدرجلسه به عرایض واصله رسیدگی صورت گرفت.

14-Asad98-Rifai.JPG 

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکترزلمی زابلی، شکایات واصله علیه معین مالی واداری وزارت صحت عامه، مبنی برسؤاستفاده ازموقف وظیفوی حین اعمارمجدد تعمیرریاست اداری وزارت مذکور، معرفی تعدادی محصلین بدون هویت به خارج غرض سپری نمودن دوره ستاژ، موجودیت فساد دراعمارشعبات حوادث عاجل وزارت، عقد قراردادهای غیرشفاف با اتباع پاکستانی، صدور اوامرغیرقانونی درمورد ایجاد دواخانه ها، استخدام اقارب، اختلاس درخریداری سیستم اکسیجن شفاخانه صحت طفل وده ها موارد اجراات غیرقانونی دیگراستماع و فیصله گردید تا شکایات متذکره عنوانی لوی سارنوالی گسیل گردد.

همچنان شکایت 28 تن ازنرس‌های شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان دراعتراض به تبدیلی اجباری به شفاخانه صحت طفل مطرح بحث قرارگرفت و فیصله گردید تا معین ورئیس منابع بشری وزارت صحت عامه همراه با رئیس شفاخانه وزیراکبرخان درجلسه آینده پاسخ دهند. متعاقباً کمیسیون به پاس قدردانی ازخدمات صادقانه پروفیسوران ومتخصصین بخش های مختلف شفاخانه های وزیراکبرخان وجمهوریت مبنی بررویه مناسب با مراجعین ومریضان، تداوی مریضان با استفاده ازستندردهای معیاری طبی ومبارزه علیه فساد اداری مورد تحسین قرارگرفت.

14-Asad98-Shikayat.JPG 

همچنان شکایت واصله اسامی قربان باختر باشنده ولسوالی بلخاب ولایت سرپل مبنی بر ده ها مورد قتل اقارب شان، اختطاف بیشترازده تن ازاعضای فامیل اش، غصب ملکیت، اقدام به قتل وتهدید متواترعارض ازسوی تعدادی اززورمندان محلی با حمایت سران بعضی احزاب سیاسی درمربوطات آن ولسوالی مطرح بحث قرارگرفت وفیصله گردید که این قضیه به ارگان های عدلی وقضایی ارجاع شد. دراخیرشکایت یکتن ازباشنده ولسوالی اندرولایت غزنی مبنی برگرفتاری 9 تن ازاعضای فامیل وی ازسوی نیروهای دولتی ومشخص نبودن سرنوشت آنها استماع وموضوع رسماً به ارگان های ذیربط ارجاع شد.

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست سیدصفی الله هاشمی معاون کمیسیون،  حمله تروریستی دیروز دشمنان مردم افغانستان بالای موترحامل کارمندان تلویزیون خصوصی خورشید که باعث شهید وزخمی شدن چندتن کارمندان آن تلویزیون و هموطنان ما شد با شدید ترین الفاظ تقبیح گردیده به روح شهدا جنت فردوس برای زخمی ها شفاء عاجل، و برای بازماندگان صبرجمیل ازبارگاه ایزد منان استدعا گردیده، ازمسؤلین امنیتی خواسته شد تا درقسمت تامین هرچه بیشتر شهروندان تدابیرجدی اتخاذنمایند ونیزدرجلسه روی عرایض واصله رسیدگی صورت گرفت.

 14-Asad98-Bio.JPG