صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۲ اسد ۱۳۹۸ هجری شمسی

دربرخی کمیسیون های مشرانوجرگه امروز موضوعات مختلفی را به بحث گرفته شد

درجلسه کمیسیون سمع شکایات ریاست داکترزلمی زابلی، شکایات محصلین برنامه ماستری پوهنتون خصوصی جامعه المصطفی مبنی برگنجانیدن مضامین خلاف کریکولم درنصاب تحصیلی وهمچنان تداوم غیرقانونی تحصیل الی سمسترپنجم با رئیس عمومی مؤسسات تحصیلات عالی وپوهنتون های خصوصی وزارت تحصیلات عالی مطرح شد. کمیسیون گنجانیدن مضامین خلاف کریکولم درسی وتداوم تحصیل دربخش ماستری را غیرموجه ودرمغایرت با لوایح ومقررات وزارت تحصیلات عالی تلقی نموده درتفاهم با موصوف فیصله شد که وزارت تحصیلات عالی این موارد غیرقانونی را درظرف سه روزبررسی وحل نموده به کمیسیون اطمینان دهد درغیرآن موضوع به اداره لوی سارنوالی ارجاع خواهند شد.

هکذا شکایات واصله صدها تن ازمشتریان یک نهاد فروش محصولات انلاین تحت عنوان ویژن مبنی مورد بررسی قرارگرفت. ایشان مدعی اند که نهاد مذکور صدها تن را فریب داده وپول آنرا اخذ نموده ویکتعداد مسوولین آن فرار و یکتن ازآنها درهوتل سرینا سکونت دارد ودوسیه نسبتی آن دراداره لوی سارنوالی تحت دوران می باشد که باید به آن رسیدگی عاجل صورت گیرد. کمیسیون با استماع شکایات واصله فیصله نمود که سرپرست دافغانستان بانک ورئیس تحقیق اداره لوی سارنوالی درجلسه آینده اشتراک نماید.

دراخیرجلسه، شکایت واصله ازاقدامات خودسرانه وانحصارگرایانه رئیس عمومی رادیو- تلویزیون ملی افغانستان مبنی براستخدام مشاورین داخلی وخارجی با معاشات گزاف، تهیه وسایل وتجهیزات مورد نظربدون داوطلبی، عدم نشروسانسورعمدی اخباروگزارشات راجع به فعالیت های مشرانوجرگه وبرخی مسایل دیگرمورد بحث قرارگرفت وتاکید شدکه درجلسه آینده رئیس عمومی آن نهاد همراه با کاپی قراردادهای کارمندان وتجهیزات آن اداره اشتراک وبه پرسشهای سناتوران پاسخ دهد.

12-Asad98-Shikayat.JPG

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست انجنیرفرهادسخی، برعلاوه رسیدگی به عرایض واصله، درموردفرمان رئیس جمهوروفیصله کمیته روسای مجلس سنا مبنی برتداوم کارکمیسیون های مجلس سناوجلسات عمومی جهت تصویب بودجه نیمه سال بحث گردیده، درزمینه ابرازآمادگی صورت گرفت ودرضمن اعضای کمیسیون ازسکتورامنیتی کشورخواستند تا درتامین امنیت بهترشهروندان کشوربه ویژه روزبرگزاری انتخابات ریاست جمهوری مساعی بیشتربخرچ دهند تا هموطنان مابتوانند دریک فضای آرامش به کاندید موردنظرشان رای دهند.

12-Asad98-Bio.JPG

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست داکترگل محمد رسولی، اعضای کمیسیون مشکلات موجود در ولایات مربوطه شان را مبنی بر بیکاری جوانان و ناامنی و عدم پذیرش تعدادی از جوانانیکه از طریق امتحان رقابتی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی دربست های پنجم وششم موفق شده اند ولی از جانب ادارات مربوطه پذیرفته نمی شوند وماه ها است سرگردان می باشندوبرخی مسایل مربوطه دیگر را مطرح نمودند که در زمینه تصامیم لازم اتخاذشد.

همچنان درجلسه گزارش کاری سال 1397 و پلان سال 1398 جمعیت هلال احمر افغانی سره میاشت و اداره ملی حفاظت محیط زیست مطالعه گردیده، غرض تصمیم نهایی و بحث بیشتر به جلسه بعدی کمیسیون موکول شد.

12-Asad98-Rifai.JPG

دربخش دیگری جلسه برعلاوه رسیدگی به عرایض واصله، پیرامون برخی مشکلات موجود در وزارت کارو اموراجتماعی و وزارت صحت عامه بحث صورت گرفته، فیصله شد تا روئسای تفتیش وزارت های متذکره در یکی از جلسات بعدی کمیسیون حاضر و در زمینه توضیحات ارایه نمایند.