صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۶ جوزا ۱۳۹۸ هجری شمسی

    سرپرست وزارت  معارف درجلسه امروز مشرانوجرگه، به پرسش‌های سناتوران پیرامون چالش‌های متعدد درمعارف کشور، معلومات ارایه کرد.

    26-Jawza98-JAL1.JPG

این جلسه که دردوبخش به ریاست فضل هادی مسلم یار رییس ومحمد علم ایزدیار نایب اول تدویر یافت؛ ازداکترمیرویس بلخی سرپرست وزارت معارف، سناتورآمنه افضلی به نمایندگی ازکمیسیون اموردینی، فرهنگی ومعارف وسایراعضا ضمن یاد آوری ازتغییرات مثبت درمعارف، پرسش‌های را درمورد رسیدگی به خواست معلمان اعتصاب کننده به ویژه ولایت هرات، افزودی معاشات وامتیازات آموزگاران ومشکل توزیع معاشات، توزیع زمین‌های رهایشی و تدارک کوپون وبیمه صحی برای معلمان، کمبود حق الزحمه، ایجاد شفافیت دراستخدام ها ومشخص شدن سرنوشت افرادیکه آزمون رقابتی را سپری نموده اند، کمبود مکاتب، معلمان مسلکی وکتب درسی،  چاپ کتب به زبان های محلی، توجه به مدارس دینی، تعلل درتوزیع شهادت نامه ها، بی نظمی های جدی درمکاتب واضافه ستانی وخود سری‌های مکاتب خصوصی را مطرح نمودند.

       سپس داکترمیرویس بلخی سرپرست وزارت معارف درپاسخ هایش، چالشهای معارف را وابسته به چالش‌های عمومی کشوردانسته گفت رهایی ازاین حالت به تنهایی ممکن نمی باشد نیازاست که بودجه هنگفت دراختیارآن وزارت قرارگیرد تا یک معارف کارا به وجود آید که نقش پارلمان درزمینه اثرگذارمی باشد .

      سرپرست وزارت معارف گفت: افزایش معاش معلمین ازخواست های این وزارت بوده وهمواره آنرا بارهبری حکومت ووزارت مالیه مطرح ساخته است . وی ازپایان  اعتصاب معلمین درولایت هرات یاد آوری نموده گفت به زودی  هیئتی به ولایت غور می رود تا اعتصاب معلمین درغور نیزخاتمه یابد.

26-Jawza98-JAL2.JPG

     داکتربلخی عدم تکافوی معاش ودوربودن فاصله شهرک های رهایشی معلمین را عوامل متوقف شدن توزیع نمرات رهایشی وانمود کرده گفت صحبت های با وزارت امورشهرسازی واراضی جریان دارد که در بدل زمین، خانه های قابل استطاعت، اعمار وبه معلمین توزیع گردد.

      موصوف ازکمبود حدود هفتاد هزارمعلم یادکرد که ازآنجمله هشت هزارآموزگار استخدام واستخدام 11هزارتن دیگردرجریان می باشد اما نظربه کمبود ساعات درسی استادان وتعداد شاگردان درصنوف بالابرده شده و به هزاران معلم ازاین بابت حق الزحمه پرداخت می شود.

    سرپرست وزارت معارف ازضرورت نود ملیون جلد کتاب درسی سخن گفت که ازجمله بیشتراز12میلیون آن چاپ شده است وافزود  1400 باب مکتب درهفده ولایت کمترانکشاف یافته درآینده نزدیک به بهره برداری سپرده خواهند شد وخاطرنشان کردکه توجه به مدارس دینی دراولویت کاری اش قراردارد و برای ساخت وسازمدارس ازسوی برخی کشورهای اسلامی تعهداتی دریافت نموده است .

   داکتربلخی درپایان صحبت هایش درمورد بازگشایی 330 مکتب مسدودشده، انتقال سیستم تقاعد وتوزیع شهادتنامه ها به ولایات وعدم متمرکزسازی این روندها، معرفی معلمان به برنامه های داخل خدمت، چاپ کتب به زبان های محلی ونهایی سازی مقرره جدید تعلیمات خصوصی نیز معلومات داد.

26-Jawza98-JAL3.JPG

 گفته می‌شود وزارت معارف در مجموع بیشتر از دوصد وبیست هزار معلم دارد که یک برچارم آن، افراد غیرمسلکی استخدام شده اند که بدون شک این وزارت برای تخصصی ساختن معارف ، هنوز راه های دور ودرازی درپیش دارد .

   درمباحث آزاد جلسه، ازافزایش گراف جرایم جنائی وگشت وگذارافراد مسلح غیرمسوول درکابل وولایات ابرازنگرانی گردید اما ازتشدید گشت زنی نیروهای امنیتی بخاطررفع تهدیدات امنیتی وجلوگیری ازجرایم جنایی یک گام مثبت عنوان گردید وتاکید شد که این برنامه ها درسایرولایات گسترش یابد.

    همچنان درجلسه گفته شد تداوم تنش درمورد کرسی ریاست ولسی جرگه باعث گردیده که کارحدودیک صد سند تقنینی ملتوی بماند و این مجلس به یک نقط بحران زا مبدل شود که باید مطابق قانون واصول وظایف داخلی این مساله حل گردد.

    درجلسه درمورد وضع ناگوارامنیتی درمناطق شمال شرقی کشوربه ویژه ولایات تخار وبدخشان وبی تفاوتی مسوولان امنیتی در دفاع مطمین از این ولایات، صحبت های جدی مطرح شد وبر زوایای تاریک وپنهان گفتگوهای صلح امریکا با گروه طالبان، گزارش نهاد اقتصاد وصلح درامریکا که افغانستان را ناامن ترین کشورهای جهان خوانده است، افزایش قیمت مصارف حجاج کشورنسبت به سال گذشته، تلفات اخیرافراد ملکی و به خصوص علمای دینی درولایت ننگرهار دراثرحملات تروریستی مخالفین، عدم تدارک بودجه انتخابات ریاست جمهوری وبرخی مسایل دیگرنیزصحبت های به عمل آمد.

       درجمع بندی موارد مطروحه، فضل هادی مسلم یاراطمینان داد که مسایل مربوط به امنیت به شمول ولایات استراتیژیکی تخاروبدخشان را با سرقوماندان اعلی کشورشریک خواهند ساخت وافزود گشت زنی نیروهای امنیتی یک فرصت مناسب برای تامین امنیت می باشد انتظارداریم که ارگان‌های امنیتی به ویژه وزارت امورداخله تدابیربیشتری را بخاطرتامین امنیت شهروندان به خصوص باشندگان شهرکابل اتخاذ نماید تا جرایم جنایی کاهش یابد.

26-Jawza98-JAL4.JPG  

    رئیس مشرانوجرگه با اشاره به چالش های پیش آمده درولسی جرگه گفت بهترین راه حل وجلوگیری ازتنش تطبیق اصول وظایف داخلی آن جرگه می باشد که باید طرفین به آن تمکین نموده به این غایله خاتمه بخشند زیرا تداوم این حالت، تاثیرمنفی را بالای اجندای کاری مجلس سنا ازرهگذرتصویب قوانین بجا گذاشته است .

       ایشان برمذاکرات چند دوره ی امریکا وطالبان اشاراتی نموده گفت آقای خلیل زاد وطالبان در گفتگوها، همواره بر منافع خود شان تمرکز دارند ویا حرف های اگر درباره افغانستان مطرح می‌شود آنرا با مردم و پارلمان شریک نمی سازند، درحالیکه شورای ملی پیمان امنیتی با امریکا را تایید کرد و حق دارد از جریان گفتگوهای انجام شده آگاهی یابد و نیزاساس مذاکرات باید در قدم اول، منافع ومصالح افغانستان را تشکیل دهد.

   مسلم یار با تاکید بربرگزاری انتخابات شفاف وسراسری ازحکومت ودونرها خواست که بودجه کافی را دراختیارکمیسیون مستقل انتخابات قراردهند تا انتخابات ریاست جمهوری در زمان موعود برگزار شود.

26-Jawza98-JAL5.JPG