صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۰ جوزا ۱۳۹۸ هجری شمسی

جلسات برخی کمیسیونهای مشرانوجرگه امروزروی موارد مختلف دایرگردید.

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست گلالی اکبری، مسئولین جندر شماری از وزارت‌ها پیرامون فعالیت ومشکلات شان معلومات ارایه نمودند.

مسئولین جندر وزارت‌های مالیه،تحصیلات عالی وترانسپورت که درجلسه اشتراک نموده بودندهرکدام به نوبه خویش ازجذب کارمندان اناث دربست های مختلف،تدویربرنامه های آموزشی برای آنان، اعزام 14تن جهت اشتراک دربرنامه های ارتقای ظرفیت کوتاه مدت، راه اندازی برنامه های کارآموزی برای 240 تن فارغان برنامه پروموت، تدوین پالیسی منع آزار واذیت درنهادهای تحصیلی دولتی،اعمارلیلیه های دخترانه دربرخی ولایات ورسیدگی به قضایای آزار واذیت درادارات مربوطه شان خبردادند.

به همین ترتیب درمورد بودجه مشخص برای واحدهای جندر ادارات وگنجانیدن آن در سندبودجه ملی نیزیادآوری کرده گفتند متأسفانه وزارت امورزنان به اساس کم کاری ها ونارسایی های موجود نتوانست تا پیشنهاد خویش را مبنی بر ارتقای بست های آمریت های جندر به ریاست را تطبیق وعملی سازند.

آنان ازکمیسیون خواستند تا نام واحدهای جندر تغییرنیابد واین واحد از تحت اثربودن ریاست های منابع بشری مستقل گردند ونیزخانم های که مصروف وظایف دربست های پنجم وششم می باشند ارتقا یافته ازسوی دیگر پروژه پروموت در نصاب درسی وسایربرنامه های خویش تغییرات لازم بمیان آورد.

رییس واعضای کمیسیون بعد از شنیدن نظریات،پیشنهادات ومشکلات آنان تعهدسپردند که مطابق به صلاحیت های وظیفوی خویش برای حل آن اقدام می نمایند.

20-Jawza98-Zanan.JPG 

درجلسه کمیسیون امورتقنینی عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، باحضورداشت رئیس تقنینی وزارت عدلیه روی طرح اعضای ولسی جرگه درماده پنجم وهفتم قانون اشاعه وثبت دارای های مقامات دولتی بحث صورت گرفته وتصامیم لازم اتخاذشد ونیزدرجلسه به عرایض واصله رسیدگی صورت گرفت.

20-Jawza98-Adli.JPG 

    درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکترزلمی زابلی، ارایه خدمات نامناسب صحی درشفاخانه های خصوصی، نبود طرزالعمل شفاف نظارتی، فعالیت داکتران غیرمسلکی، نبود ساختمان های معیاری، فیس گزاف، توصیه معاینات غیرضروری، ورود ادویه بی کیفیت وبرخی مسایل دیگربا معین وزارت صحت عامه، سایرمسوولان ذیربط آن وزارت وروئسای شفاخانه های خصوصی شهرکابل مطرح بحث گردید.

  روئسای شفاخانه های خصوصی ضمن تائید مشکلات مطروحه عدم توزیع زمین برای اعمارشفاخانه، بلند بودن قیمت صرفیه برق، عدم نظارت ازورود ادویه بی کیفیت، تعلل درتوزیع جوازاسلحه را ازمشکلات عمده دانسته پیشنهاد نمودند تا زمینه معرفی کاندیدای تخصص درشفاخانه های واجد شرایط خصوصی فراهم گردد.

  اعضای کمیسیون با استماع مشکلات مطروحه توزیع زمین  برای اعمارشفاخانه های خصوصی درمرکزکشور را قابل توجیه دانسته، ضمن جلب مسوولان در نظارت ازادویه، فیصله نمودند که  کمیسیون سمع شکایات برنامه  نظارتی شفاخانه های خصوصی را  با هماهنگی وزارت صحت عامه درهفته آینده آغازخواهند کرد ومسوولان شفاخانه های خصوصی میتوانند قبل ازروند نظارت مشکلات وپیشنهادات شانرا عنوانی کمیسیون ارسال بدارند.

    همچنان درجلسه شکایات شهریان کابل ازافزایش جرایم جنایی وامنیتی، عدم توجه بعضی مسئولین حوزه های امنیتی درمورد احضارجانب مقابل و اطاله دعوی حقوقی آنها درریاست حقوق کابل با معاون وسرپرست قومندانی امنیه و رئیس تحقیقات جنایی کابل ،آمرین حوزه های امنیتی ووکلای گذرشهرکابل مطرح بحث قرارگرفت.

  چند تن ازوکلای گذر ضمن مطرح نمودن مشکلات محیطی شان ازنیروهای دفاعی وامنیتی کشورپشیبانی نموده ازمداخله زورمندان درامورکاری پولیس شکایت نمودند که درپاسخ آن ها مسوولان امنیتی دستاوردهای اخیرپولیس کابل به ویژه ایام عید فطر را برشمرده گفتند  دراین مدت  از35 مورد حمله انتحاری ودو مورد موتربمب درداخل شهرکابل جلوگیری گردیده ونیزبخاطرتامین امنیت هرچه بهترشهریان کابل پوسته های غیرضروری جمع آوری وکمربند امنیتی ایجاد شده است.

 20-Jawza98-Shikayat.JPG

   اعضای کمیسیون ضمن یاد آوری ازخدمات صادقانه وتلاش های شجاعتمندانه منسوبان پولیس به ایجاد فضای همکاری میان کمیسیون وپولیس کابل تاکید نموده، ضمن اطمینان بخاطرجلوگیری زورمندان درامورپولیس فیصله شد که مسوولان حوزه های امنیتی  بخاطررشادت وپایمردی تمامی نیروهای امنیتی مورد تقدیرقرارگرفته وسایرمشکلات درنشست آینده با رئیس عمومی حقوق وزارت عدلیه ورئیس حقوق ولایت کابل مطرح گردد.

  همینگونه شکایات شهروندان شهرکابل از چارج صرفیه برق در هردوماه وکاهش آن به یک ماه با انجنیرامان الله غالب رئیس عمومی برشنا شرکت ورئیس کابل برشنا مطرح بحث قرارگرفت.

    رئیس عمومی شرکت مذکور مشکل شهروندان را محسوس دانسته افزود تصمیم گیری درمورد آن ازصلاحیت بورد برشنا که  متشکل از وزارت های مالیه، اقتصاد، انرژی وآب ، امورشهرسازی واراضی می باشد دانسته گفت این شرکت طرح دوگزینه ی را مبنی اجرای تعرفه یکسان درهمه نقاط کشور ویا طبقه بندی چارچ مصارف مشتری را عنوانی بورد مذکورارائه نموده است ولی تااکنون اجراات نشده است ، اعضای کمیسیون ضمن استماع اظهارات موصوف فیصله نمودتا اعضای بورد برشنا درجلسه آینده دعوت گردد تا روی این مساله حیاتی بحث صورت گیرد.

    هکذا درجلسه بلند بودن قیمت انترنت وبی کیفیت بودن خدمات مخابراتی با رئیس اداره ( اترا ) وروئسای بعضی ازشرکت های مخابراتی مطرح بحث قرارگرفت.

    مسئولین مذکورنا امنی ها، تخریب پایه های مخابراتی ، وصل نبودن  کشور را به فایبرتحت البحری ازمشکلات عمده دانستند اما کمیسیون توضیحات ایشان را قناعت بخش ندانسته خاطرنشان نمود که فضای رقابت سالم درزمینه مساعد نمی باشد که باید روی این مساله تمرکزصورت گیرد.

همین ترتیب موضوع اخذ ده فیصد محصول مخابراتی، فساد درگمرکات وشکایت تعدادی ازکارمندان وزارت مالیه مبنی برتقرر اشخاص بدون درنظرداشت لوایح با معین وزارت مالیه مطرح بحث قرارگرفته وبه منظورکارشناسی بیشترروی اسناد واصله ادامه بحث به نشست های بعدی موکول گردید.

   دراخیرجلسه قراربود که  شکایت کمیشنران اسبق کمیسیون های انتخاباتی مبنی برعزل، ممنون الخروج بودن، واپس گیری امکانات دولتی، تهدیدات کاندیدای ناکام ولسی جرگه علیه ایشان با مرستیال تحقیق اداره لوی سارنوالی مطرح گردد  ولی به نسبت شرکت مرستیال لوی سارنوالی درجلسه شورای وزیران موضوع به نشست بعدی واگذار شد.

درجلسه کمیسیون اقتصادملی مالی وبودجه به ریاست محمد عظیم قویاش، گزارش وزارت مالیه به ارتباط کمک های جدید مالی منحیث ضمیمه بودجه انکشافی وعادی سال مالی 1398که باشماری ازواحد های بودجوی دولت صورت گرفته است مطالعه گردیده وگزارش مذکور یک اقدام نیک ازسوی وزارت مالیه تلقی گردید وقرارشد گزارش تطبیق پروژه های انکشافی سال مالی 1398وزارت انرژی وآب درجلسه بعدی کمیسیون مورد بحث قرارگیرد.

 20-Jawza98-Mali.JPG

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست سید صفی الله هاشمی  معاون کمیسیون، روی معاهده تجارت اسلحه بحث گردیده وموردتایید اعضای کمیسیون قرارگرفت ونیزقرارشد گزارش معاهده مذکورغرض تصدیق به مجلس عمومی ارایه گردد.

همینگونه درجلسه روی موافقتنامه میان جمهوری اسلامی افغانستان وحکومت امارات متحده عربی پیرامون مبادله زمین درشهرهای کابل وابوظبی جهت اعمار ساختمان های نمایندگی های سیاسی بحث صورت گرفته جهت مطالعه وغوربیشتربه جلسه بعدی موکول شد.

دربخش دیگرجلسه تفاهمنامه اداره خط آهن جمهوری اسلامی افغانستان وشرکت واحد دولتی خط آهن جمهوری تاجکستان درراستای توسعه همکاریها دربخش خط آهن مطالعه گردیده، جهت تدقیق بیشتربه جلسه بعدی کمیسیون موکول گردید.

20-Jawza98-Bio.JPG 

کمیسیون اقوام،قبایل،سرحدات،کوچی‌ها،مهاجرین وبازماندگان شهدا به ریاست داکترمحمداجان منگل از آغاز روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان انتخابات ریا ست جمهوری توسط کمیسیون مستقل انتخابات ابراز خشنودی صورت گرفته ازشهروندان واجد شرایط وآنانی که دوره قبل از ثبت نام باقی مانده اند خواسته شد تا نامهای شانرا ثبت نمایند ونیزتأکیدگردید که این امر برای کوچیان نیزدرمحلات شان مدنظرگرفته شود.

20-Jawza98-Aqwam.JPG 

دربخش دیگراز تمدیدتعهد سازمان ناتو مبنی بر تمویل درازمدت نیروهای امنیتی ودفاعی افغانستان استقبال گردید ودرشرایط کنونی ادامه کمک‌ها یک گام مهم تلقی شد.