صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۸

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد


بدینوسیله به تأسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه در نظر دارد تا قرارداد  (البسه باب بهاری و زمستانی اجیران و کارمندان امنیتی) دارای کود MJ/NCB/98/006 مورد ضرورت خویش را با (شرکت لوژستیکی وصیل احسان لمتد) به قیمت مجموعی مبلغ ( 1749400 افغانی) اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست عمومی دارالانشاء مشرانوجرگه واقع سرک عمومی دارالامان ریاست پنج الحاقیه شورای ملی آمریت تدارکات مدیریت قرارداد ها وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

شماره تماس : 0787676890


اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه در نظر دارد تا قرارداد (نشریه باب و مواد چاپی) دارای کود MJ/NCB/98/003 مورد ضرورت خویش را با (مطبعه وطن) به قیمت مجموعی مبلغ ( 2075000 افغانی) اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست عمومی دارالانشاء مشرانوجرگه واقع سرک عمومی دارالامان ریاست پنج الحاقیه شورای ملی آمریت تدارکات مدیریت قرارداد ها وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

شماره تماس : 0787676890


اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه در نظر دارد تا قرارداد ساختن (سایبانها برای وسایط) این اداره کود MJ/NCB/98/013 را با (شرکت ساختمانی عقاب کابل بلخ لمتد) دارنده جواز نمبر (42017) واقع چهاراهی صدارت ناحیه چهارم کابل را به قیمت مجموعی مبلغ ( 1462932 ، یک میلیون و چهارصدوشصت و دوهزار و نهصد و سی و دو افغانی) اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست عمومی دارالانشاء مشرانوجرگه واقع سرک عمومی دارالامان ریاست پنج الحاقیه شورای ملی آمریت تدارکات مدیریت قرارداد ها وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرار داد منعقد نخواهد شد.