صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۱۵ جوزا ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۸ جوزا ۱۳۹۸ هجری شمسی

جلسات برخی کمیسیونهای مشرانوجرگه امروزروی موضوعات مختلف تدویرگردید.

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکترزلمی زابلی، شکایات باشنده گان مسجد جامع محمدیه جوارلیسه عالی عبدالرحیم شهید ناحیه سیزدهم شهرکابل مبنی برحفریک حلقه چاه آب آشامیدنی درمحوطه لیسه مذکور وعدم اجراات رئیس معارف شهرکابل وآمرحوزه تعلیمی ازهدایت مقامات وزارت معارف استماع وفیصله شد که معین وزارت معارف همراه با مسوولان متذکره درنشست آینده اشتراک ورزند. هکذا شکایات واصله مبنی برارایه خدمات نامطلوب صحی ازسوی شفاخانه های خصوصی، عدم موجودیت داکتران مسلکی، نداشتن جوازبرخی شفاخانه ها، نشر پیام های بازرگانی دورازواقعیت مبنی برحضورداکتران خارجی، فیس گزاف، نبود مکان معیاری، عدم رعایت قوانین صحی درحضورداشت معین وزارت صحت عامه وروئسای بخش سکتورخصوصی وقوانین صحی آن وزارت مطرح گردید. معین وزارت صحت عامه ضمن تائید مشکلات مطروحه گفت حدود دو میلیارد دالر دربخش سکتورخصوصی صحت سرمایه گذاری گردیده است ولی این سکتور قادرنیست که مشکلات نسبی مریضان را فراهم نماید وموثریت این روند نظارت دقیق وهمه جانبه مسئولین اموررا می‌نماید ، وی درادامه ازهمکاری کمیسیون سمع شکایات درراستای فرآهم آوری زمینه بررسی تخصصی نهاد های خصوصی صحی ابرازقدردانی نمود.

اعضای کمیسیون ضمن استماع اظهارات اراکین مذکورفیصله نمودند تا درجلسه آینده مسئولین وزارت صحت همراه با روئسای شفاخانه های خصوصی شهرکابل اشتراک نمایند. دربخش دیگرجلسه شکایات واصله مبنی بر ورود وقاچاق مواد نفتی بی کیفیت، عدم نظارت ازروند تثبیت کیفیت مواد مذکور، عدم شفافیت درروند داوطلبی شرکت های قراردادی تثبیت کیفیت، موجودیت فساد دربنادر وادارات مواد نفتی درحضورداشت رئیس تصدی مواد نفتی ومعاون اداره ملی نورم وستندرد مطرح گردید. رئیس کمیسیون ضمن اشاره به شکایت واصله وهمچنان جریان جلسه قبلی با حضوررئیس اداره ملی نفت وگازمایع افغانستان افزود پاسخ های ارائه شده ازجانب مسئولین غیرمسلکی ودورازواقعیت بوده که قناعت کمیسیون وعارضین را فراهم نتوانست وافزود این کمیسیون باتوجه به حساسیت ادارات مواد نفتی ونورم ستندرد وموجودیت فساد درادارات مذکور مستقیماً درامور شان مداخله نمی نماید ولی متعهد به نظارت جدی وپیگیری عوامل فساد زا می باشند که ابتدا به مسئولین فرصت داده می‌شود تا ازطریق تفتیش داخلی درراستای بهبود مشکلات اقدام نمایند درغیرآن با بروزشکایت مجدد کمیسیون سمع شکایات درتفاهم با ارگان های عدلی وقضایی درزمینه اقدام خواهند کرد.

همینگونه شکایات واصله مبنی اخاذی غیرقانونی دربنادروگمرکات بعضاً در تفاهم مسئولین ، واکنش ها نسبت به جمع آوری ده فیصد محصول خدمات مخابراتی با وجود مخالفت اعضای ولسی جرگه وشکایت تاجران ملی زون شمال کشور مبنی برعدم اجرات مسئولین آن وزارت درراستای واپس دهی مالیات فاضل شان درحضورداشت معین گمرکات وزارت مالیه مطرح بحث قرارگرفت وفیصله گردید که تفاهم روی موضوعات مطروحه ایجاب حضورسرپرست وزارت مالیه را مینماید بنا موصوف درجلسه آینده اشتراک وبه سوالات پاسخ دهد. دراخیرجلسه عدم حضور رئیس مبارزه با تروریزم وزارت امورداخله درجلسات متعدد کمیسیون مورد انتقاد قرارگرفت و فیصله گردید تا موصوف درجلسه آینده اشتراک ورزد درغیرآن سرپرست وزارت امورداخله مورد استجواب قرارخواهند گرفت.

 18-Jawza98-Shikayat.png

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست گلالی اکبری، روی طرح تعدیلات درمورد قانون دسترسی به اطلاعات بحث وتعدیلات پیشنهادی درآن مشخص گردید. دراخیرجلسه، روی پلان پانزده روزه کمیسیون درمورد چگونگی دعوت مسوولان جندرادارات دولتی وارایه گزارش های سال گذشته وپلان سال جاری ادارات مذکور صحبت وتصامیم اتخاذ گردید.

18-Jawza98-Zanan.jpg 

درجلسه کمیسیون امور تقنینی ،عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف ،روی معاهده تجارتی اسلحه بحث صورت گرفته قرارشد تا سندمذکوربنابرمبرمیت در جلسات بعدی کمیسیون نیز مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

در بخش دیگر جلسه شکایت احمد شکیب باشنده شهرکابل مورد بحث قرار گرفته ، تصمیم بران شدتا  رییس احصایه مرکزی غرض وضاحت در یکی از جلسات کمیسیون حضوریابند.

18-Jawza98-Adli.jpg 

درجلسه کمیسیون اقتصادملی ،مالی وبودجه به ریاست محمدعظیم قویاش، روی جلوگیری ازچلش بانکنوت های کشورهای همسایه درولایات سرحدی و کاهش ارزش پول افغانی دربرابراسعارخارجی صحبت گردیده تصامیم اتخاذشد.

18-Jawza98-Mali.jpg