صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

  دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۵ ثور ۱۳۹۸ هجری شمسی

جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه امروز روی موضوعات مختلف تدویرگردید.

    درجلسه کمیسیون امورتقنینی عدلی و قضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، تفاهمنامه اداره خط آهن جمهوری اسلامی افغانستان و شرکت واحد دولتی خط آهن جمهوری اسلامی تاجکستان در راستای توسعه و همکاری در بخش خط آهن مطالعه گردیده وتفاهمنامه متذکره را در جهت توسعه همکاری های متقابل در راستای انکشاف روابط تجاری بین طرفین سودمند دانسته و مورد تائید قرار دادند .

    هکذا اعلامیه مشترک در عرصه ایجاد روابط دیپلوماتیک میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری سیشل مطالعه گردیده و گفته شد از اینکه جمهوری سیشل از لحاظ اقتصاد درسطع جهان،کشور مطرح نمیباشد و ایجاد نماینده گی افغانستان با آن کشور ممد واقع نمیشود بنآ سند فوق از سوی کمیسیون رد گردید.

25-Sawr98-Adli.JPG 

   درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکترزلمی زابلی، شکایت واصله مبنی چارچ گزاف صرفیه برق، نبود توازن درپرچاوی های برق وبرخی موارد دیگر بارئیس کابل برشنا ومسئول عواید ریاست عمومی برشنا مطرح گردید، که درنتیجه توضیحات مسوولان قناعت کمیسیون را فراهم ننموده فیصله به عمل آمد که  مسئولین مذکورالی شنبه آینده پلان های کاری شانرا  همراه با لست مقروضین، پلان پرچاوی برق  شهرکابل ولست زورمندانی که بطور24 ساعته خلاف قانون ازبرق استفاده می‌نمایند عنوانی کمیسیون ارسال بدارد تا برمبنای آن تصامیم اتخاذ گردد.

    همچنان شکایت 118 تن ازکارمندان ریاست احصائیه مرکزی دراعتراض به فسخ قرارداد شان ازسوی آن اداره وعدم اجرای هفت ماهه معاشات وامتیازات شان استماع وفیصله گردید  تا رئیس عمومی احصائیه مرکزی ورئیس ثبت احوال ونفوس آن اداره درجلسه آینده پاسخ دهد.

    همینگونه شکایت اعضای شورای ملی خاصتاً سناتوران دراعتراض به عدم توجه وزارت مالیه به نظرمشورتی مشرانوجرگه درحین تصویب سند بودجه ملی سال 1398 وبرخورد دوگانه آن وزارت درقسمت درنظرگرفتن پروژه های عام المنفعه دربعضی ازولایات درحضورداشت رئیس بودجه وزارت مالیه مطرح بحث قرارگرفت و فیصله گردید که شخص وزیر مالیه با لست پروژه های ولایتی درجلسه آینده کمیسیون اشتراک نماید.

      دراخیرشکایات واصله ازارایه خدمات نامطلوب تحصیلی وبرخی موارد دیگربا معین امورمحصلان وزارت تحصیلات عالی، رئیس عمومی موسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت مذکوروتعداد ازروئسای موسسات تحصیلات عالی خصوصی  مطرح بحث قرارگرفت.

      اراکین وزارت تحصیلات عالی ضمن ارائه معلومات گفتند پروگرام های نظارتی این وزارت جریان داشته که اخیراً شش موسسه تحصیلات عالی خصوصی را که دربخش طب فعالیت غیرمعیاری داشتند جوازفعالیت آنها لغو گردیده که چهارموسسه آن درکابل  ومتباقی درولایات می باشد ونیزبرای چهل نهادتحصیلی دیگر اخطاریه صادرگردیده که درجریان یکسال اصلاحات لازم آورند درغیرآن محصلین جدید را جذب نخواهند کرد وافزودند  پروسه بررسی نهادهای تحصیلات عالی خصوصی ولایات هرات وننگرهارتکمیل گردیده وبه زودی هیئت  تثبیت کیفیت نهاد های تحصیلی خصوصی به بلخ سفرخواهند کرد.

درادامه توضیحات معین وزارت تحصیلات عالی گفت کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان نسبت به موضوع حساس بوده وممکن درجلسه امروزخویش هدایت خویش را درقالب مصوبه صادرنمایند.

25-Sawr98-Shikayat.JPG 

درمقابل اعضای کمیسیون ضمن استماع اظهارات اراکین مذکور اطمینان دادند که کمیسیون سمع شکایات درپروگرام نظارتی وزارت تحصیلات با آن وزارت همکاربوده ودرصورت نیاز ایشانرا درهربرنامه همراهی خواهند کرد.

       طبق یک خبردیگراعضای کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکترزلمی زابلی امروزدرمقرلوی سارنوالی با فرید حمیدی لوی سارنوال کشورپیرامون تبادل نظریات ومشوره، تحکیم فضای همکاری میان کمیسیون واداره لوی سارنوالی دیدارو تصامیم اتخاذ نمودند.

      کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا واشتراک شماری از مسئولین حکومتی تدویرجلسه نمود.

نخست سرپرست ریاست عمومی ثبت احوال نفوس پیرامون موجودیت برخی بی نظمی ها در آن اداره به کمیسیون معلومات داده گفت روزانه حدود سه هزارتن جهت تأییدی تذکره هایشان مراجعه می نمایند و باید تذکره های آنان با بخش آرشیف مقایسه گردد، ونیز تلاش ها درحال جریان است آرشیف موجود دیجیتل گردد وسپس در اختیار ریاست عمومی پاسپورت وزارت امورداخله قرارگیرد که بعد ازآن شکایات موجود کاهش قابل ملاحظه خواهد یافت، موصوف در اخیر از پرداخت معاشات کارمندان این اداره در روز های نزدیک خبرداد.

دربخش دیگرمسئول ثبت ساحات غیررسمی شهری وزارت شهرسازی دررابطه به متوقف شدن توزیع سندملکیت به ساحات غیرپلانی گفت این پروسه نیازمند زمان بیشتر می باشد زیرا کمیته متشکل از شاروالی، شهرسازی وشورای های مردمی جایداد هارا تشخیص و روی ملکیت آن بحث می نمایند وبعد از طی مراحل اسناد معتبر توزیع می گردد.

وی افزود تااکنون 650هزارملکیت سروی گردیده وبرای بیشتر از 4هزار آن سند ملکیت توزیع شده است همچنان سند 10 هزار ملکیت آماده توزیع می باشد.

درجلسه امروزی قراربود تا وزیرترانسپورت، شاروال کابل، قوماندان امنیه این ولایت ورییس ترافیک پیرامون مشکلات موجود در سطح شهرکابل به پرسش های اعضای کمیسیون پاسخ ارایه نمایند اما بنابردلایل نامعلوم حضور نیافتند که این عمل خلاف قوانین نافذه عنوان شده وتأکیدشد اگر مسئولین یاد شده درجلسه بعدی حضور نیابند به لوی سارنوالی معرفی خواهندشد.

 25-Sawr98-Mukhabirat.JPG

    درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست کامل بیک حسینی معاون کمیسیون، پیرامون حادثه دیروز درزندان پلچرخی صحبت وقرارشد که هیئتی ازمشرانوجرگه این قضیه را بررسی نماید.

     دربخش دیگرجلسه با معاون امورامنیتی قوماندانی امنیه کابل وآمرحوزه چهارم پولیس شهر کابل پیرامون علل وعوامل حمله برمنزل سناتورمحمد افضل شامل وعلت ترورمینه منگل صحبت ودرزمینه توضیحات مسوولان استماع گردید.

 25-Sawr98-Dfai.JPG

    درجلسه کمیسیون اموراقوام، قبایل وسرحدات به ریاست روشن آرا الکوزی، روی طرح تعدیل فقره(1) ماده پنجم وفقره(1) ماده هفتم قانون اشاعه وثبت دارایی های مقامات وکارکنان دولتی بحث صورت گرفت وادامه آن به نشست های بعدی موکول شد.

    دراخیرجلسه ضمن تاکید بر توزیع زمین برای مهاجرین ازسوی وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان خاطرنشان گردید که باید حکومت برای برگشت مهاجرین افغان ازکشورهای همسایه به ویژه ایران تدابیراتخاذ نماید زیرا که ازاثرتنش های اخیرمیان ایران وامریکا یکتعداد مهاجرین ازآنکشور برگشت نماید.

 25-Sawr98-Aqwam.JPG

    درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی ،مالی و بودجه به ریاست محمد عظیم قویاش، قانون دسترسی به اطلاعات مطالعه ومورد تائید قرارگرفت در بخش دیگر متن تفاهمنامه اداره خط آهن جمهوری اسلامی افغانستان و شرکت واحد دولتی خط آهن جمهوری اسلامی تاجکستان در راستای توسعه همکاری ها در بخش خط آهن مطالعه و قرار شد مسوولین ذیربط در مورد توسعه خط آهن با کشور های همسایه در یکی از جلسات کمیسیون توضیحات ارایه نمایند.

     همچنان درجلسه عمومی مورخ پانزدهم ثورگل احمداعظمی سناتور ولایت فراه گزارش سفر خویشرا ازآنولایت ارایه نموده گفت این ولایت تقریباً یک میلیون نفوس دارد اما متاسفانه به نسبت تهدیدات بلند امنیتی اضافه ازبیست هزار نفردر پروسه انتخابات اشتراک نمودند، وی از نبود امنیت در شاهراه های عمومی شکایت نموده گفت کمبود تشکیل پولیس و نبود پولیس ملی از مشکلات عمده می باشدایجاب می نماید که یک کندک اردوی ملی بخاطر تامین امنیت شاهراه فراه - فراه رود توظیف گردد.

سناتور اعظمی از عملی شدن اعمار بند بخش آباد ،نبود برق  ودرنظر گرفتن بودجه برای  اعمار کلینکهای صحی وسایرموضوعات یادآوری نموده،خواهان رسیده گی به موضوعات ذیربط از سوی مسوولان مربوط گردید.

       همینگونه گزارش ولایت پنجشیردرجلسه عمومی مورخ 22ثورازسوی محمدعلم ایزدیار سناتورآنولایت ارایه شد، درگزارش تذکررفت که  ازاثرسرازیر شدن سیلاب های اخیر در ولسوالی‌های شتل و عنابه جاده اصلی پنجشیر و سرک های فرعی شماری منازل مسکونی و مقادیر زیادی از زمین های زراعتی و باغات از بین رفته و موارد یاد شده با وزارت رسیدگی به حوادث در میان گذاشته شده است تا اقدامات لازم صورت گیرد وافزود تهدیدات و آسیب پذیری های امنیتی در ولایت پنجشیربا توجه به موقعیت جغرافیایی و سوق الجیشی آن چندین بار ازسوی نماینده گان هشدار داده شده بود اما کمترین توجه درزمینه صورت نگرفت ومتاسفانه ما شاهد تحرکات نگران کننده امنیتی درسرحدات شمالشرقی پنجشیر در  در ولسوالی کران‌ ومنجان ولایت بدخشان هستیم که صدها فامیل به ولسوالی پریان پنجشیر مهاجر شده است وبا گذشت زمان این تهدید ها افزایش میابد و یکبار دیگر از حکومت و نهاد های امنیتی و دفاعی میخواهیم که درایجاد پولیس محلی وتامین امنیت تدابیرلازم اتخاذ نمایند.

 25-Sawr98-Mali.JPG

      ایزدیارعلاوه کرد مردم ازحکومت بخاطرعدم توجه به پروژه های تولید برق و تمدید برق وارداتی، تکمیل کار برق کوچک آبی پارنده ناکام بوده و ما درآینده نزدیک ازطریق کنفرانس مطبوعاتی این مساله را زوایای تاریک وپنهان آنرا شریک خواهیم ساخت.

کمبود تشکیل و کمبود کتب درسی  درمعارف، تاکید بر توسعه باغداری و ماهی پروری ، توسعه جاده اصلی پنجشیر ، قیر ریزی سرک آبشار و‌ برخی از دره های فرعی پنجشیر مطابق سند بودجه ملی سال جاری یکی دیگر از خواست های اساسی مردم پنجشیر است امیدوارم که توجه صورت گیرد‌‌ .

      همچنان درجلسه عمومی 22 ثورمشرانوجرگه مولوی غلام محی الدین منصف گزارش سفرخویش را ازولایت کاپیسا  ارایه نموده که درکاپیسا مشکلات عمده عدم هماهنگی درست میان نیروههای امنیتی و دفاعی، عدم پرداخت معاشات پولیس محلی در وقت معینه آن ،قیرریزی نشدن یکتعداد جاده ها ، ،کمبود تشکیل ادارات شاروالی ولسوالیها ،کمبود تشکیل ریاست معارف وکمبود اعمارمکاتب و مدارس ،کمبود اتاقهای درسی برای محصلان پوهنتون البیرونی ، عدم توزیع تخمهای اصلاح شده زراعتی وبرخی مسایل دیگر می باشد که باید به آن رسیدگی لازم صورت گیرد.

  مولوی منصف ضمن تاکید برتحکیم مسیر دریاها درولایت کاپیسا گفت ازاثرریزش باران ها همواره زمین های زراعتی تخریب می گردد که باید به این مساله توجه جدی واساسی صورت گیرد وی  از عدم توجه وزارت اطلاعات و فرهنگ در اعماروحفظ آبدات تاریخی،  نبود تعمیر برای ادارات سارنوالی وتوقیفخانه ها درولسوالی ها ،کمبود معاش ووسایط ترانسپورتی برای اعضای شورای ولایتی وکمبود بستهای مساجد  در بخش ارشاد حج  واوقاف را ازمشکلات دیگرباشندگان کاپیسا دانسته برحل آن ازسوی مسوولان ذیربط تاکید نمود.