صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۸ ثور ۱۳۹۸ هجری شمسی

نخستین جلسات کمیسیونهای دورهفده هم تقنینی مشرانوجرگه شورای ملی، امروز روی موضوعات مختلف تدویریافت.

   جلسه  کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکترزلمی زابلی تدویریافت، نخست فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه به جلسه کمیسیون حضوریافته داکترزلمی زابلی را که جدیداً به حیث رئیس کمیسیون سمع شکایات ازسوی اعضا انتخاب شده است به اعضای کمیسیون معرفی نموده برای موصوف وسایراعضای هیئت اداری توفیقات مزید را تمنا  نمودد، که ازسوی اعضای کمیسیون اطمینان داده شد که بیشترازپیش درخدمت مردم قرارخواهند داشد.

     دربخش دیگرجلسه ضمن بحث وتبادل نظرپیرامون اهداف وبرنامه های کاری کمیسیون روی موضوعات چون  چارچ گزاف بل مصرفی برق وآب، فعالیت غیرقانونی تعداد ازاشخاص تحت عنوان احزاب سیاسی بدون درنظرداشت قوانین نافذه، افزایش قیم مواد ارتزاقی درماه مبارک رمضان، ترافیک سنگین درجاده های شهرکابل کابل، عدم اجراات وزارت مالیه مبنی بردرنظرگرفتن حداقل یک پروژه درولایات، فعالیت غیرمعیاری بعضی پوهنتون های خصوصی وموسسات تحصیلات عالی با اسناد جعلی وتطبیق نشدن معیارات وزارت تحصیلات عالی، اقدمات خودسرانه وخلاف قانون روئسای اسبق معارف وصحت عامه ولایت بلخ وعدم اطاعت ایشان ازاوامرمقامات وزارت های ذیربطه درامرمعرفی روئسای جدید آن ادارات، شکایت تعدادی ازروئسا وکارمندان ادارات محلی واعضای جامعه مدنی ولایت فراه ازانتصاب اشخاص جدید منحیث روئسای ادارات دولتی وبرکناری غیرقانونی روئسای برحال ادارات ، شکایت واصله محبوسین محبس پلچرخی مبنی برعدم انتقال ایشان به ولایات مربوطه وعدم اجرای به موقع فرامین عفووتخفیف مقام عالی ریاست جمهوری، شکایت واصله مبنی برافزایش تلفات روزافزون ترافیکی درمسیرشاهراه های عمومی، خرابی سرک ها، معتاد بودن دریوران به مواد مخدروعدم کنترول شرکت های ترانسپورت ازسوی مسئولین دولتی وهمچنان تعویق ویاهم لغو پروازهای شرکت های هوایی دربعضی ولایات ازسوی شرکت های هوایی وبرخی مسایل دیگر مورد بحث قرارگرفته فیصله به عمل آمد که باالترتیب مسئولین ومقامات ادارات دافغانستان برشنا شرکت، ریاست عمومی آب رسانی ، معین وزارت عدلیه ورئیس انسجام وثبت احزاب سیاسی معینان وزارت های زراعت ، تجارت ، اداره شاروالی کابل ورئیس اتاق های تجارت، معینان وزارت های فواید عامه ، ترانسپورت، رئیس عمومی ترافیک ، وزیرمالیه ، وزیرتحصیلات عالی ورئیس واعضای شورای عالی طبی ، رئیس پوهنتون های خصوصی وروئسای موسسات وپوهنتون های خصوصی ، رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری ، معین وزارت امورداخله ورئیس عمومی محابس وهمچنان رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی وروئسای شرکت های هوایی درجلسات آینده کمیسیون دعوت گردید تا هریک ازموارد مطروحه با ایشان مطرح وراه های حل مشکلات جستجو گردد.

18-Sawr98-Shikayat.JPG 

هکذا اعضای کمیسیون به منظور دسترسی به نتایج مطلوب کاری فیصله نمودند غرض تبادل نظر، مشوره وتحکیم فضای همکاری فی مابین کمیسیون واداره لوی سارنوالی وهمچنان تنظیم دعوت به موقع اراکین ومقامات دولتی یکتن ازمعاونین اداره مذکور ، معین وزارت دولت درامورپارلمانی ومسئولین دفترپارلمانی کلیه ادارات وزارت خانه های دولتی دریکی ازجلسات آینده کمیسیون اشتراک نمایند.

دراخیرجلسه شکایت واصله مبنی ورود مواد نفتی بی کیفیت ازطریق بنادراافغانستان ونبود هیچگونه میکانیزم تثبیت کیفیت مطرح بحث قرارگرفته وفیصله شد تا رئیس عمومی مواد نفتی ورئیس اداره نورم وستندرد درجلسه آینده کمیسیون اشتراک نماید.

  همچنان فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه شورای ملی به کمیسیون امورزنان رفته، هیئت اداری کمیسیون مذکور را معرفی نموده ابرازامیدواری نمود که این کمیسیون بیشتر ازپیش درخدمت مردم قرارداشته باشد، که ازسوی گلالی اکبری رئیس کمیسیون به موصوف اطمینان داده شد.

سپس درجلسه کمیسیون به ریاست گلالی اکبری پیرامون امورکاری کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی صحبت وتصمیم اتخاذ شد که وزیرامورزنان دریکی ازنشست های کمیسیون اشتراک نماید.

18-Sawr98-Zanan.JPG 

در جلسه کمیسیون اقتصاد ملی مالی و بودجه به ریاست محمدعظیم قویاش، ضمن تبریکی آغاز دورهفدهم تقنیی، در مورد برنامه های کاری کمیسیون طی اجلاس جاری صحبت و تصامیم اتخاذ گردید.

هکذا درجلسه  ضمایم بودجه سال مالی 1398 مطالعه و قرار شد در جلسه بعدی روی آن بحث صورت گیرد.

 18-Sawr98-Mali.JPG

درجلسه کمیسیون امور تقنینی عدلی و قضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف ،برعلاوه بحث روی عرایض واصله ، پیرامون آجندای کاری وترتیب پلان ماهوار کمیسیون صحبت به عمل آمده تصامیم لازم اتخاذ گردید.

 18-Sawr98-Adli.JPG

در جلسه کمیسیون امور شورای ولایتی مصونیت و امتیازات  به ریاست قاری میرحاتم تره خیل ، برعلاوه بررسی عرایض واصله ،پیرامون پلان کاری  کمیسیون صحبت و تصامیم اتخاد گردید.

در بخش دیگر، قانون دسترسی به اطلاعات مطالعه  وتعدیلات پیشنهادی در آن مشخص شد.

18-Sawr98-Emtiazat.JPG 

      درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا، ازفیض محمد مختار رئیس حج وزارت ارشاد، حج واوقاف وکمال ناصرمعاون مالی شرکت هوائی آریانا درمورد چگونگی انتقال حجاج به عربستان سعودی سوالاتی مطرح شد.

    نخست رئیس کمیسیون ضمن ارایه معلوماتی گفت سال گذشته شرکت هوائی آریانا برنده داوطلبی درانتقال حجاج به عربستان سعودی گردیده بود ولی تدارکات ملی طورغیرمنصفانه این روند را به شرکت هوائی کام ایر که مقروضیت هم داشت واگذار نموده است وطبق گزارشات واصله امسال هم مسوولیت پنجاه فیصد انتقال حجاج به شرکت کام ایر ومتباقی آن به شرکت هوائی آریانا واگذارشده است.

   متعاقباً رئیس حج واوقاف وزارت ارشاد گفت نظربه حکم رئیس جمهورروند انتقال حجاج ازطریق اداره تدارکات ملی صورت می گیرد واین وزارت تمامی اسناد را به آن اداره انتقال داده است و نظربه آفرگشایی ماه جدی 1397 خورشیدی شرکت هوائی آریانا انتقال یک تن حاجی را به ارزش 1060 دالر وشرکت کام ایر935 دالرنرخ داده است که به اساس ارزیابی هیئت متشکل از وزارت های مالیه، اقتصاد وارشاد وحج واوقاف فیصله نهایی صورت گرفت که شرکتهای مذکور طورمشترک انتقال حجاج افغان را به عربستان انجام دهند.

  سپس مسوول شرکت هوایی آریانا درمورد آمادگی های آن شرکت معلومات ارایه نموده گفت شرکت هوائی آریانا بخاطرانتقال حجاج با سه کمپنی خارجی قرارداد چارتر را امضا نموده است.

کمیسیون توضیحات اراکین مذکور را قناعت بخش ندانسته تاکید نمود که حج یک پروسه ملی واسلامی می باشد باید به دقت وتحت نظروزارت ارشاد صورت گیرد وحالا ایجاب می نماید که مسوولان کمیته ملی تدارکات دریکی ازنشست های کمیسیون شرکت وپاسخ ارایه نمایند.

    دربخش دیگرجلسه ازسرپرست وزارت ترانسپورت، شاروالی کابل وسایرمسوولان ذیربط بخاطرجلوگیری از ازدحام بیش ازحد ترافیکی درشهرکابل، چگونگی پیشرفت کارپروژه پدوله، پخته کاری سرک فرعی لیسه حبیبیه الی سفارت روسیه خواسته شد که درنشست 23 ثور کمیسیون اشتراک ورزند ونیزرئیس اداره ثبت احوال نفوس همراه با مسئولین مربوطه درمورد چگونگی توزیع وتایید تذکره ها وبرخی بی نظمی های موجود درآن اداره به همین روز درنشست کمیسیون حضوریابند.

ونیز درمورد توقف روند توزیع سند ملکیت های ساحات غیرپلانی وشماری موارد دیگر فیصله شد که سرپرست وزارت امورشهرسازی واراضی درجلسه روزشنبه پاسخ ارایه نماید همچنان در اخیر تذکر رفت که وزیرفواید عامه درمورد ارایه معلومات پیرامون برخی پروژه های آن وزارت در جلسه روزچهارشنبه هفته آیند به کمیسیون حضور یابد.

 18-Sawr98-Mokhabirat.JPG

     درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست انجنیرفرهاد سخی رئیس کمیسیون، روی اعلامیه مشترک درعرصه ایجاد روابط دیپلوماتیک میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری سیشیل به داخل یک مقدمه وهژده ماده صحبت وادامه بحث به نشست های بعدی موکول شد.

همچنان درآغازجلسه پیرامون حوادث اخیردرنقاط مختلف کشورصحبت وبرای شهدا جنت برین وبه مجروحان شفای عاجل استدعا شد.

18-Sawr98-Bio.JPG 

     درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست کامل بیک حسینی معاون کمیسیون، حمله بالای منزل شخصی سناتورمحمد افضل شامل که درنتیجه خانم وی شهید وخودش مجروح گردیده است صحبت به عمل آمد فیصله شد که قوماندان امنیه ولایت کابل همراه با آمرحوزه چهارم امنیتی شهر دریکی ازجلسات کمیسیون گزاراش اجراات شانرا توضیح دهند.

دربخش دیگرجلسه اعضای کمیسیون ازگروه طالبان خواستند که به خواست نمایندگان مردم درلویه جرگه مشورتی احترام گذاشته به آتش بس تن دهد.

 18-Sawr98-Dfai.JPG

      درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست طیبه زاهدی معاون این کمیسیون نخست برگزاری موفقانه لویه جرگه مشورتی صلح را برای مردم صلح دوست افغانستان تبریک عرض نموده واز تلاشهای مدبرانه و عالمانه استاد عبدالرب رسول سیاف رئیس آن جرگه ، رئیس واعضای دارالانشاء آن جرگه ونیروهای امنیتی درقسمت تامین امنیت لویه جرگه اظهار قدردانی نموده، تاکید نمودندکه مخالفین مسلح حکومت افغانستان به ندای قاطبه مردم افغانستان لبیک گفته و به برکت ماه مبارک رمضان آتش بس اعلان وبا دولت افغانستان صلح نمایند.

 سپس اعضای کمیسیون پیرامون نارسایی های ادارات مربوطه به بیجاشده گان ولسوالی کران ومنجان ولایت بدخشان و افزایش گداها درشهر کابل بحث نموده وفیصله شد تا در جلسه کمیسیون مورخ دوشنبه 23 ثور  وزیر دولت در اموررسیده گی به حوادث طبیعی و رئیس عمومی جمعیت هلال احمر افغانی ومسوولین مربوطه آن ادارات در زمینه توضیحات دهند.

در بخش دیگر جلسه پیرامون تفاهم نامه اداره خط آهن جمهوری اسلامی افغانستان وشرکت واحد دولتی خط آهن جمهوری تاجیکستان در راستای توسعه همکاریها دربخش خط آهن بحث صورت گرفته ومورد تأئید اعضای کمیسیون قرار گرفت ونیزدرجلسه به عرایض واصله رسیدگی صورت گرفته  تصامیم اتخاذ شد.

18-Sawr98-Rifai.JPG 

  درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی ،معارف  وتحصیلات عالی به ریاست لیلمااحمدی معاون کمیسیون از تدویرموفقانه لویه جرگه مشورتی صلح وتلاش های جاری برای تأمین صلح درکشور ستایش وتمجید بعمل آمد ونیز حلول ماه مبارک رمضان به سایرمسلمانان مبارکباد گفته شد.

اعضای کمیسیون از مخالفین مسلح خواستند تا به حرمت این ماه مبارک وخواست مردم دست از خشونت برداشته و به پروسه صلح بپیوندند ونیز از رسانه های کشور خواسته شد تا برنامه های بیشتر اسلامی را نشروپخش نمایند.

18-Sawr98-Farhangi.JPG

دربخش دیگر ضمن ابراز تسلیت نسبت شهادت شماری از علمای دین درولایت ننگرهار، اطلاعیه های وزارت تحصیلات عالی مبنی برتوزیع بورسیه های تحصیلی خارجی به بحث گرفته شد وتأکید صورت گرفت که این پروسه هرچه بیشتر شفاف گردد.