صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۳۰ جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی

   درجلسه یکشنبه مشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست فضل‌هادی مسلم یار رئیس مجلس وداکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم تدویرگردیده بود؛ گزارش کارکردهای یک ساله این مجلس، خوانده شد.

30-Jadi97-JAL1.JPG

  این گزارش به شرح ذیل توسط استادمحمدطیب عطا وداکترمحمد فیصل سمیع منشیان مجلس، ارایه شد که طی یک‌سال گذشته 78 جلسه عمومی، 1072جلسه کمیسیون‌ها و24 جلسه کمیتۀ رؤسا تدویرگردیده و16عنوان قانون و13عنوان معاهدات، میثاق‌های بین المللی، پروتوکول‌ها وموافقتنامه‌ها تصویب وتاییدگردیده است همچنان دراین مدت 1260بارمسئولان حکومتی به شمول وزرا درجلسات عمومی وکمیسیون‌ها، استجواب شده‌اند وبه صدها مورد عرایض وشکایات واصله، رسیدگی شده است وهمچنان 56مورد پیام ، اعلامیه وقطعنامه‌ها درموارد مختلف صادرو پنج‌بارهیئت‌های مجلس ازولایات وادارات شهرکابل نظارت نموده اند.

   هکذا درجلسه قرارشد که سناتوران طبق احکام قانون اساسی کشور، سرازاول ماه دلوسال جاری از تعطیلات یکنیم ماهه زمستانی شان استفاده نمایند و دراین مدت در ولایات ومحلات زیست شان با مؤکلین دید وبازدید نموده، خواست‌ها، مشکلات وپیشنهادات شانرا جمع آوری ودراجلاس بعدی ارایه دهند.

   فضل‌هادی مسلم یار ازمسئولان امنیتی خواست که درمرکزو ولایات درتأمین امنیت عام وتام سناتوران تدابیرهمه جانبه اتخاذ نمایند.

     اما درمباحث آزاد جلسه، گفته شد که گروه طالبان جز ضیاع وقت، علاقۀ برای صلح وثبات کشورندارند که باید علیه این گروه تروریستی، عملیات‌های تصفیوی وتهاجمی جاری شدت بیش‌تر پیدا کند، اما برخی اعضا، حل مشکلات افغانستان را از راه نظامی ناممکن دانسته گفتند که بایدپروسه صلح تحت رهبری ومالکیت حکومت افغانستان ادامه پیدا نماید و جامعه جهانی وسایرهمکاران ستراتیژیک افغانستان، دراین روند همکاری صادقانه نمایند.

30-Jadi97-JAL2.JPG

    همچنان درجلسه ازوفات نا به هنگام مرحوم قیوم داد مومند حکیمزی آمراخباروگزارشات ریاست اطلاعات وارتباط عامه دارالانشای مشرانوجرگه ویکی ازشخصیت‌های فرهنگی، با تاثر یاد آوری گردیده ضمن اتحاف دعا به روح مرحومی، برای فامیل وهمکارانش استدعای صبروشکیبایی گردید.

    درجلسه امروزحمیرا نعمتی سناتورانتصابی که دورکاری سیزده سال وی به پایان رسیده است، ضمن خدا حافظی با اعضای مجلس، همکاران دارالانشا واعضای مطبوعات پارلمانی، از روحیه موجوده کاری و زمان کاری‌اش با نیکویی یاد آوری نمود.

     افرازپوسته‌های امنیتی درنقاط ضروری شهرکابل وتوجه به تامین امنیت شاهراه‌های عمومی کشور، یاد آوری ازموثریت عملیات‌های جاری تصفیوی نیروهای نظامی درمیادین جنگ، تاکید برتامین امنیت وشفافیت انتخابات ریاست جمهوری وبرخی مسایل دیگر نیز مطرح بحث قرار گرفت . درختم مباحث مطروحه، رییس مجلس، ضمن تمجید از دورۀ کاری سناتور حمیرا نعمتی وتقدیر از کارکردهایشان، اظهار داشت که مردم افغانستان تشنه صلح اند و همه جوانب باید در این راستا با صداقت تمام سعی ورزند تا صلح تامین گردد و اظهارداشت که کمیسیون مستقل انتخابات باید زمینه تدویرانتخابات  ریاست جمهوری فراگیر وهمه شمول را مهیا وکاستی‌های گذشته را جبران نماید 

    رییس مشرانوجرگه، به نسبت وفات قیوم داد مومند حکیمزی ابرازتاسف، باخانواده مرحومی وهمکاران ایشان ابرازغمشریکی نموده ازمرحومی به عنوان یک ژورنالیست مجرب و مدیرتوانا یاد نموده، مرگ وی را یک ضایعه خواند.

     فضل‌هادی مسلم یارعلاوه کرد اعضای جرگه همواره با درنظرداشت منافع کشوری وظایف شان را به وجه بهترآن انجام داده اند وبیش‌ترین تمرکزکاری خویش را برای وحدمت ملی، تأمین عدالت، تصویب قوانین و حمایت از نیروهای جسورامنیتی ودفاعی کشور معطوف داشته اند.

    سپس طبق اجندا گزارش اجلاس دوم، سال هشتم تقنینی کمیسیون اموربین المللی توسط سناتورمحمدعثمان رحمانی معاون کمیسیون ارایه گردید که این کمیسیون در42جلسه، روی چهارمعاهده بین المللی وپنج مورد قوانین کارنموده است.

      همچنان دراین اجلاس موضوع حملات راکتی پاکستان به ولایات مرزی، احداث سیم خارداردرمرزوسایرتخطی‌های آن کشور، موضوع الحاق افغانستان به سازمان شانگ‌های، تحکیم روابط افغانستان باکشورهای همسایه ومنطقه، ترتیب فهرست کمیته‌های دوستی باکشورهای چین، پولند، اوکراین وایتالیا وارسال آن به مراجع مربوطه ومشکلات تداوی اطفال بامسئولین ذیربط درجلسات کمیسیون مطرح بحث قرارگرفته است.

    داکترمحمدآجان منگل رییس کمیسیون اموراقوام، قبایل وسرحدات گزارش کاری این کمیسیون را ارایه نموده گفت طی اجلاس روان 37 جلسه دایر وعلاوه ازاستجواب وزیرامورمهاجرین وعودت کننده گان برخی ازمسئولین دیگرنیز به جلسات فراخوانده شده وجهت حل مشکلات بیجاشده گان داخلی وعودت کننده گان با آنان مباحثاتی صورت گرفته است. سناتورمنگل افزود کمیسیون طی بازدیدهای نظارتی خویش دوبار به ولایت پکتیا سفرنموده و روی 9عنوان سند تقنینی واسناد بین المللی نظریاتی اعضا را ارایه و برخی موارد را جهت اجراآت به نهادهای مربوطه ارسال داشته است.

30-Jadi97-JAL3.JPG

     هکذا خانم سهیلا شریفی معاون کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی گزارش آن کمیسیون را ارایه وگفت طی این اجلاس علاوه ازتدویرجلسه استماعیه درمورد نظارت ازتطبیق پلان کاری ملی زنان افغانستان و چگونگی حل مشکلات واحدهای جندر، 57جلسه را مشمول جلسات مختلط تدویر وبه 53 مکتوب وارده رسیدگی صورت گرفته است. موصوف گفت این کمیسیون جهت بررسی از فعالیت وکارکردهای وزارتخانه‌ها وعرایض هموطنان، وزیر امورزنان ونماینده با صلاحیت کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، مسئولین وزارت مالیه و وزیرمبارزه با مواد مخدروسایرمسئولین ادارات مختلف حکومتی را مورد استجواب قرارداده است و افزود که کمیسیون به منظور نظارت ازمشکلات بیجا شدگان داخلی در ولایت هرات از آن ولایت بازدید نموده ونظریات خود را غرض رسیدگی به مراجع مسئول ارسال داشته است.