صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۸

اعلان کاریابی

عنوان وظیفه              : آمریت دفترنائب اول

وزارت و یا اداره        : مشرانوجرگه

موقعیت پُست              : کابل

بخش                       : ریاست دفتر

بست                       : (3)

گزارشدهی به            : رئیس دفتر

گزارشگیری از         : دستیار، مدیراجرائیه وخانه سامان

کود                        : 014-01-90-11

تاریخ بازنگیری        :

...............................................................................................................................................................................

هدف وظیفه:  تنظیم هدایات، اوامروسایرتصاویب ومتحد المال های مقامات صالحه وتکثیرآن به ادارات تحت اثر .

...............................................................................................................................................................................

 

مسؤلیت های وظیفوی:

 

1.     تهیه وترتیب پلان کاری بخش مربوطه درمطابقت با پلان عمومی ریاست جهت نیل به اهداف تعین شده اداره .

2.     تأمین ارتباط نائب اول با وزارت خانه ها وادارات دولتی .

3.     تأمین ارتباط نائب اول با ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه.

4.     ترتیب آجندا وتقسیم اوقات جلسات وملاقات های مقام نیابت اول واشتراک درآن به حیث منشی .

5.     تهیه وترتیب اسناد، قوانین وهدایات مقامات صالحه قبل ازبرگزاری جلسات .

6.     حصول هدایات واوامر نیابت اول تکثیرآن به سایرمراجع دولتی .

7.     ترتیب وتنظیم هدایات، اوامروسایرتصاویب ومتحد المال های مقامات صالحه وتکثیرآن به ادارات تحت اثر .

8.     نظارت ازتصنیف ونگهداشت اسناد درمطابقت با مقرره آرشیف .

9.     تلاش درجهت ارتقای سطح دانش عمومی ومسلکی خود وهمکاران .

10.   ارائه مشوره به مقام درباره کاروفعالیت دفاترگزارش دهنده به آنها .

11.   قضاوت درست دراولویت بخشیدن موضوعات که ایجاب دقت ازجانب نائب اول را مینماید.

12.   همکاری با آمریت انکشاف تشکیلاتی ریاست منابع بشری درتسوید لایحۀ وظایف همکاران مربوطه طبق قانون .

13.   ارائه گزارش ربعواربه مراجع مربوطه.

14.    اجرای سایروظایف که ازطرف آمرمربوطه مطابق قوانین ، مقررات اهداف مرتبط به وظیفه بوی سپرده میشود .

...............................................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب ومهارت های لازم :

مقتضیات حد اقل برای این بست درمادۀ (7) و(8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 

1.درجه تحصیل :

·      داشتن سند فراغت حد اقل لیسانس وبه (بالاترازآن) ارجحیت داده میشود .

 

2.تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه)  

·   داشتن حد اقل دوسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه .

3.مهارت های دیگر( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره)

 

·       آشنایی با تکنالوژی معلوماتی وتوانائی استفاده ازبرنامه های آفیس (ورد وایکسل) ولسان انگلیسی .

·   توانائی رهنمائی. کنترول اداره وقابلیت تطبیق خط مشی( پالیسی ) اداره مربوط .

.............................................................................................................................................................

نوت : داوطلبان میتوانند ازتاریخ16/10/1397 الی تاریخ 26/10/1397 فورم اخذ وبعد ازخانه پری الی تاریخ 27/10/1397به آمریت استخدام دوباره تسلیم نمایند .

آدرس : سرک دارالامان جوار وزارت انرژی و آب .

شماره های تماس : 0770002617 – 0799405200