صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۶ میزان ۱۳۹۷ هجری شمسی

جلسات برخی کمیسیونهای مشرانوجرگه امروزروی مواردمختلف تدویریافت:

درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، روی کنوانسیون حمل ونقل بین المللی خط آهن (ریلی کتیف) بحث ومورد تأیید اعضای کمیسیون قرارگرفت.

همچنان دربخش دیگرجلسه طرح پیشنهادی اصلاحی ازجانب نایب منشی مشرانوجرگه که جهت رهایی از بحران های انتخاباتی، امنیتی وسیاسی کشور ترتیب شده است به مطالعه گرفته شد وسپس تأیید گردید.

درپایین جلسه شکایات کاندیدان از مداخله نهاد دیموکراسی درامورانتخابات وحمایت این نهاد از کاندیدان مورد نظر به بررسی گرفته شد وفیصله بعمل آمد تا نماینده باصلاحیت وزارت اقتصاد ورییس این نهاد  دریکی ازجلسات کمیسیون وضاحت دهند.

16-Mizan97-Adli.JPG 

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست الحاج محمد حنیف حنفی، شکایات واصله متعدد مبنی برشلیک های شب هنگام درمربوطات ولسوالی پغمان که سبب نگرانی ومزاحمت اهالی آن ولسوالی گردیده موضوع با معاون قومندانی امنیه ولسوالی پغمان مطرح بحث اعضای کمیسیون قرارگرفته که موصوف ضمن پذیرفتن بعضی ازخودسری ها وشلیک های خودسرانه درمراسم های خوشی افزودند که اخیرا با شکایات متعدد واصله، این موضوع را با شورای سراسری اجتماعی ولسوالی مذکور که متشکل ازنماینده گان ومتنفذین قریه جات این ولسوالی می باشد درجریان گذاشته که درنتیجه باحمایت این شورا قاطعانه درمورد این خودسری من بعد اقدام خواهد شد . وی به شکل نمونه ازبازداشت یکی ازملکان قریه یی نام برد که امشب به گونه خودسرانه به شلیک اسلحه پرداخته بود . نظربه اظهارات موصوف قومندانی امنیه کابل نیزباتوجه به آسیب پذیربودن این ولسوالی ازلحاظ امنیتی درسدد طرح پلان عملیاتی بوده که عنقریب به معرض اجرا گذشته خواهد شد .

کمیسیون ضمن استماع اظهارات موصوف ضمن تاکید به حمایت قاطعانه ازعملکرد جدی وقانونی مسئولین امنیتی افزودند که تامین امنیت ساحه وجلوگیری با موارد جرایم جنایی وسایرتخطی های قانون جزازطریق جلب همکاری وحمایت مردمی امکان پذیرنمی باشد وکمیسیون سیاست جدید امنیتی تیم امنیتی کابل را که بیشترتکیه برمردم محوری دارد ستایش نمودند معاون قومندانی امنیه ولسوالی پغمان ولایت کابل ازعملکرد خودسرانه بعضی شرکت های ریگریشن مبنی برآلوده کردن محیط زیست وعدم نظارت جدی ازسوی مسئولین وزارت معادن به کمیسیون شاکی شده که قرارشد تا درجلسه آینده کمیسیون موضوع درحضورداشت معین وزارت معادن ورئیس مربوطه آن وزارت مطرح بحث اعضای کمیسیون قرارگیرد .

همچنان دربخش دیگرجلسه موضوع شکایات واصله تعداد ازمالکین وسایط نقلیه فاقد اسناد ویک کیلی درحضورداشت آمربخش مربوطه آن ازمدیریت ترافیک کابل مطرح بحث اعضای کمیسیون قرارگرفته که موصوف ضمن ارائه پروسیجرقانونی ثبت وراجستروسایط مذکورافزودند که نظربه فیصله شورای وزیران ، مالکین وسایط نقلیه دست افغانستان فقط 6 ماه فرصت داشتند تا وسایط شان ثبت وراجسترنمایند که بعدازسپری شدن میعاد مذکور  دیگرمهلتی برای ثبت وسایط مذکورنیست .

دراخیراعضای کمیسیون فعالیت ها وکارکرد اسامی  عبدالباری باقیزوی قومندان امنیه ولسوالی چهارآسیاب ولایت کابل مورد درراستای بهبود وتامین امنیت اهالی شریف آن ولسوالی مورد تحسین قرارگرفته ،قرارشد تا موصوف دریکی ازجلسات آینده کمیسیون رسما مورد تقدیرقرارگیرد .

16-Mizan97-Shikayat.JPG 

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه به ریاست صدیقه بلخی پیرامون تأمین صلح وتدویرانتخابات درکشور بحث وگفته شد که مردم افغانستان ازتصمیم که برای تأمین صلح ازسوی نهاد ها، کشورهای منطقه وبه سطح جهانی بوده باشد قدردانی می نمایند زیرا تداوم جنگ ها مردم را خسته ساخته وتأمین صلح بیشتر ازامر دیگر نیازاساسی شان می باشد.

اعضای کمیسیون افزودند ایجاب می نماید که درمذاکرات صلح نقش زنان برجسته گردد واز تجارب آنان درعرصه های مختلف این روند استفاده گردد، ونیز از تلاش های شماری ازکشور ها جهت تأمین صلح درافغانستان وتحت فشارقراردادن تروریستان که درحاشیه هفتادوسومین نشست عمومی سازمان ملل متحد انجام گرفت به نیکویی یاد آوری گردید.

دربخش دیگردرموردتأمین امنیت هرچه بهترپروسه ملی انتخابات وشفافیت دراین روند بحث وگفته شد که این موارد سبب خواهدشد تا مردم اعتماد ازدست رفته شانرا دوباره کسب ودرانتخابات شرکت وسیع نمایند به همین ترتیب نقش وحضور زنان نیز درانتخابات حایزاهمیت دانسته شد که زنان باحضورشان می توانند میزان مشروعیت وکارایی حکومت رابلند ببرند ونیزباعث تقویت وحدت ملی واستحکام پایه های نظام سیاسی شوند.

16-Mizan97-Zanan.JPG 

درجلسه کمیسیون امورمعلولین وبازماندگان شهدا به ریاست نفیسه سلطانی نخست روی پلان کاری کمیسیون وبرنامه های نظارتی ولایتی بحث وتصامیم اتخاذشد.

دربخش دیگرمشکلات معلولین درعرصه های عدم تأدیه حقوق وامتیازات معلولین وورثه شهدا بین سالهای 1393الی 1396، اشتغال زایی،تعلیم، تحصیلات عالی وصحت بحث وفیصله شد که اعضای کمیسیون درزمینه ها سفرهای نظارتی را درزمان معین انجام خواهند داد.

دراخیر مشکلات موجود دربخش چگونگی ثبت وراجسترشدن نهادهای معلولین وورثه شهدا دروزارت عدلیه به بحث گرفته شد وتصمیم اتخاذ گردیدکه رییس انسجام سازمان های اجتماعی آن وزارت درجلسه روزدوشنبه مورخ 23ماه میزان ، این کمیسیون دراین زمینه وضاحت ارایه نماید.

 16-Mizan97-Malolin.JPG

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست انجنیراحمدجاوید رووف مشکلات وشکایات اسامیان داکترنسیمه، داکترزینب وانجنیرعبدالعزیز که به تازگی به کشور عودت نموده اند وازبیکاری ونبود مسکن شاکی بودند استماع وجهت اجراات بعدی به وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان و اکادمی علوم افغانستان محول گردید واز این ادارات خواسته شد تا ازچگونگی اجراات شان درمورد رسیدگی به مشکلات نامبردگان کمیسیون اموربین المللی مشرانوجرگه را درجریان قرار دهند.

 16-Mizan97-Bio.JPG

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی معارف وتحصیلات عالی به ریاست لیلمااحمدی معاون کمیسیون، پیرامون وضعیت عمومی معارف درکشوربحث گردیده، قراربران شد موضوع باسرپرست وزارت معارف دریکی ازجلسات کمیسیون مطرح بحث قرارگیرند.

همینگونه درجلسه عمومی دیروزگزارش بازدیدهیئت کمیسیون به ریاست عبدالطیف نهضت یار ومعیتی محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا ازولایت پنجشیرازسوی لیلمای احمدمعاون کمیسیون ارایه گردید درآن تذکررفته است که هیئت مذکوردراین دیدارباانجنیرکمال الدین نظامی والی، روسای معارف، ارشاد واوقاف، اطلاعات وفرهنگ وبرخی مسوولان ملاقات نمود.

دردیدار والی ولایت پنجشیر ضمن استقبال ازهیئت کمیسیون پیرامون وضعیت عمومی ولایت پنجشیر معلومات داده افزود که  درپهلوی همکاری وحمایت باشندگان ولایت پنجشیرازنیروی های امنیتی، همآهنگی خوب وتحکیم روابط میان ادارات محلی ومردم وجوددارد.

همینگونه هیئت مذکورباحضورداشت نایب اول مجلس درنشست که ازسوی اعضای شورای ولایتی تدویرگردیده بودشرکت نمود.

اعضای شورای ولایتی ضمن ارایه برخی مشکلات از نبود برق، نبود استادان مسلکی ، کمبود معاش وامتیازات معلمین، نبود لیلیه برای محصلین موسسۀ تحصیلات عالی، ایجاد بخش شبانه در موسسۀ تحصیلی، اجازۀ اخذ جواز به موسسات وپوهنتون ها در ولایت پنجشیر، داشتن برنامه وهمکاری برای ارتقای ظرفیت برای معلمین، رفع نیازمندیها وزمینه برای اشتغال ومحو بیکاری وبا توجه به اهمیت امن ونظم در ولایت پنجشیریادآوری نموده، خواستارهمکاری هیئت درزمینه های یادشده گردیدند، که ازسوی هیئت کمیسیون وعدۀ همکاری صورت گرفت .

همچنان درگزارش آمده است که هیئت کمیسیون ازبخش های مختلف موسسه تحصیلات عالی ولایت پنجشیردیدن نموده وخواستهای محصلین، اساتید علمی ومسوولین مربوطه رااستماع نمود.

سیف الله ضیائی رئیس مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیرطی صحبتی گفت که این نهادتحصیلی در سال 1390- تاسیس و با ایجاد سه پوهنځی تعلیم وتربیه، جیولوجی ومعدن و شرعیات به فعالیت آغازکرد که هم اکنون بیشتراز یکهزاروهفت صد تن محصل اعم از ذکورواناث دراین نهادمصروف تحصیل می باشند موصوف ازمشکلات مبنی برنبود برق، مشکلات درمقرره ها ولوایح تحصیلی، عدم محاسبۀ به موقع رتب کادرعلمی استادان ، کمبود تعمیر، ثابت نبودن نظام تحصیلی، ارتقای ظرفیت وسویه استادان وعدم توزیع بورسیه های تحصیلی برای اساتید علمی ومحصلین وبرخی موارد دیگریاآوری نموده ، پیشنهاداتی را مبنی بر اعمارتعمیر تدریسی برای پوهنځی تعلیم وتربیه ، اعمار تعمیرتدریسی برای پوهنځی جیولوجی ومعدن، اعمار تعمیر تالار کنفرانس ها، اعمار لیلیه برای طبقۀ اناث و ذکور،  اعمار تعمیر برای مرکز تحقیقاتی وبرخی موارد ارایه نمودکه ازسوی هیئت موردتاییدقرارگرفت.

 16-Mizan97-Farhangi.JPG

همین ترتیب هیئت کمیسیون اموردینی ازبخش های مختلف لیسۀ تخنیکی شهیداحمدشاه مسعود قهرمان ملی بازدید نمود.

که نبودامکانات سیستم لابراتواری وماشینری، اکتفانمودن به دروس نظری، نبود آب آشامیدنی از مشکلات  آن لیسه مشخص گردید.

همینگونه هیئت کمیسیون ازمکتب نمبر یک قریۀ آستانه، لیسۀ مارشال محمد قسیم فهیم ، لیسۀ نسوان درۀ شتل، لیسۀ ذکور بازارک پنجشیر که از قدیمی ترین لیسه های درسطح ولایت پنجشیر محسوب می گردد طورجداگانه بازدیدبه عمل آوردند، که نبود کتب درسی، کم بودن معاشات معلمین، نداشتن اضافه کاری وحق الزحمۀ استادان، ملاحظات درسیستم جدید نصاب تعلیمی، نداشتن مواد لابراتواری وکمپیوتر، نبود آب آشامیدنی، مشکلات احاطۀ دیوارها، کمبود بست معلمین مسلکی ، خراب بودن راهای مواصلاتی وصعب العبور از جمله مشکلات لیسه های متذکره عنوان گردید.

همینگونه به گفته رئیس معارف ولایت پنجشیر حدود ( 61 ) باب مکاتب تعلیمات عمومی، (33) باب متوسطه  (35) باب مکاتب ابتدائیه ، دو باب دارالحفاظ،  (18) باب مدرسه، سه باب دارالعلوم و پنج (5) باب مراکز حمائیوی تربیۀ معلم یک باب دارالمعلمین دراین ولایت فعال می باشند، که کمبود معاش وعدم پرداخت حق الزحمۀ معلمین، فاصلۀ راه مواصلاتی از لیسه ها برای شاگردان ومعلمین، نبود سرپنا وشهرک معلمین، استخدام معلمین مسلکی اناث برای لیسه ها وبرخی موارددیگراز مشکلات ریاست معارف عنوان گردید

هکذاهیئت کمیسیون اموردینی ازریاست ارشاد، حج واوقاف ولایت پنجشیر بازدید به عمل آورد.

به گفته مسوولین حدود بیش از هشت صدوپنجاه  باب مساجد در آن ریاست ثبت وراجسترمی باشد آنان کمبود سهمیۀ حجاج، ساختن تالار برای کنفرانسها و تدریس،کمبود تشکیل، ترانسپورت وعدم به موقع رسیدن تخصیص بودجه راازمشکلات آن ریاست تلقی نمودند.

هیئت از ریاست اطلاعات وفرهنگ ونگارستان پنجشیرومقررادیوتلویزیون ملی طورجداگانه دیدن نمود،  مسؤولین اداری واعضای نهادهای جامعۀ مدنی پنجشیر، پیرامون وضع عمومی امور فرهنگی، نشراتی وپالیسی های نشراتی معلومات داده، ازدیاد بودجه ، حمایت ازحق مؤلف وتخصیص بودجه به چاپ کتب علمی وتحقیقاتی، بودجه برای ساختن آبدات تاریخی وبه خصوص اعمار وکارباقی ماندۀ زیارت احمدشاه مسعود به عنوان ارزش واعتبار به شخصیت قهرمان ملی وزمینه سازی به توریزم وسیاحان ، ازدیاد تشکیل برای بخش باستانشناسی وحفظ آثار تاریخی وبه همین گونه تخصیص بودجه در بخش هنر وتیاتر، ومحافل فرهنگی، تخصیص بودجه برای چاپ وخریداری کتب ومجلات، عدم پرداخت معاش حق الزحمه واضافه کاری ها، نبود ترانسپورت، عدم تخصیص به موقع بودجه، نبود بودجۀ انکشافی، نبود استیدیوها ووسایل تخنیکی پیشرفته، ازمشکلات ادارات یادشده تشخیص گردیدکه ازسوی هیئت درموردوعده همکاری داده شد.