صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۰ جوزا ۱۳۹۷ هجری شمسی

     درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، ازاقدام بی پیشینه حکومت وطالبان مبنی براعلام آتش بس در روزهای عید سعید فطراستقبال وحمایت به عمل آمد.

 20-Jawza97-JAL1.JPG

    سناتوران ازتصمیم رئیس جمهور وگروه طالبان مبنی براعلام آتش بس درایام عید سعید فطر؛ استقبال نموده آنرا فرصتی مناسب تربرای گفتگوهای صلح خوانده ابراز امیدواری نمودند که این آتش بس بتواند به طوردایم برقرارشود چون شهروندان تشنه صلح بوده وچهل سال جنگ کشور را ازهرجهتی به پرتگاه نیستی کشانیده است وایجاب می نماید که در چنین یک روزنه ی، روند مذاکرات بین الافغانی ادامه پیدا کند ونیز برخی گفتند درافغانستان حدود بیست گروه تروریستی علیه نیروهای امنیتی ودفاعی کشور درحالت نبرد اند که برخی این گروه ها هم می‌توانند پروسه این آتش بس را پیچیده بسازد ونیرو های امنیتی در زمینه تجاویز لازمه اتخاذ نمایند.

      هکذا سناتوران ازشرکت محمد اشرف غنی رئیس جمهورکشور درهژدهمین نشست سازمان همکاری های شانگهای که قراراست امروز درچین برگزار شود یاد آوری و ابراز امیدواری نمودند که رئیس جمهورکشور بتواند سران ممالک عضو سازمان مذکور را قناعت دهد تا افغانستان عضویت دایمی آنرا کسب کند.

      درجلسه، اعضای مجلس سنا ازتصمیم سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) مبنی برپشتیبانی مالی‌ ناتو از نیروهای امنیتی افغانستان تا سال 2024 میلادی یاد آوری نموده گفتند کمک های مالی وتخنیکی به نیروهای دفاعی وامنیتی کشورهنوز یک نیاز است ولی اعزام نیروهای بیشتر کارسازنمی باشد وباید به عوض فرستادن نیرو، نیروهای دفاعی وامنیتی کشور به طیارات پیشرفته، اسلحه دوربرد، دافع هوا، رادار وسایرضروریات مجهزساخته شوند ونیز از ناتو تقاضا شد که ضمن وارد نمودن فشار برکشورهای حامی تروریزم ، از پروسه صلح افغانستان حمایت کند.

      شماری ازسناتوران ازاختلافات میان رئیس جمهور ورئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی شدیداً ابرازنگرانی نموده گفتند ایجاب می نماید که ایشان بخاطرمنافع علیای کشورازاختلافات بپزهیزند و با تفاهم ودید مشترک کارهای شانرا در پرتو قوانین نافذه کشور پیش ببرند زیراکه اختلافات، تاثیرات منفی را به روحیه مردم و نیروه های دفاعی وامنیتی کشور که علیه تروریستان درجنگ اند؛ بجا می گذارد.

     درجلسه باردیگرشماری ازاعضای مجلس سنا با فضل هادی مسلم یار بخاطریازده تن ازاقاربش که درولسوالی چپرهارولایت ننگرهارجام شهادت را نوشیده ابراز همدردی نموده تاکید داشتند که یا مسوولان آنولا غرض پاسخگویی به مجلس فراخوانده شود ویا اینکه هیئت ازمجلس سنا به ولایت ننگرهاررفته موضوع را ازنزدیک بررسی وگزارش خویش را ارایه بدارد چون احتمالات سیاسی بودن این قضیه وجود دارد که برمبنای آن تصامیم مقتضی اتخاذ گردد.

     مصلحت نبودن عزل وزیرانرژی وآب درشرایط کنونی، یاد آوری ازنخستین سالگرد شهادت محمد سالم ایزدیار وسایرشهدای این حادثه، نگرانی افزایش جرایم جنایی ودزدی درشهرکابل به ویژه در ساحۀخیرخانه، افزایش افراد مسلح غیرمسوول درسمنگان، افزایش تلفات نیروهای امنیتی درروزهای اخیر درچند ولایت، تاکید برحل مشکلات انتخاباتی درولایت غزنی وباز شدن دروازه کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت، بررسی اظهارات فرمانده امنیه غزنی مبنی برموجودیت یازده صد سرباز خیالی درچوکات پولیس آنولا، تاکید برحل چالشهای انتخاباتی وبرگرداندن اعتبار ازدست رفته انتخابات، افزایش بی رویه پرچاوی های برق دربرخی نقاط شهرکابل، ارجگذاری ازفتوای تاریخی علمای کشور، عدم پرداخت معاش چندین ماهه پولیس درولایت ارزگان، تاکید برتامین امنیت مسیرشاهراه های عمومی، محکوم نمودن ترور شيخ القران والحديث مولوی محمد يونس شمه خيل رئیس شورای علمای ولایت لغمان وتاکید برتامین امنیت جان سایرعلما، موثرنبودن عملیات شبانه دربرخی مواقع، احتمال جورشدن اسناد جعلی صنف 12 ازسوی برخی نامزدان شوراهای ولسوالی ها وبرخی مسایل دیگر مطرح شد.

 20-Jawza97-JAL2.JPG

      درختم مباحث آزاد، رییس مشرانوجرگه از حضور وغمشریکی مقامات عالیرتبه دولتی درمراسم دعا وفاتحه خوانی چند تن ازاقاربش واتخاذ تدابیر به موقع ازسوی ریاست عمومی دارالانشای مجلس ومنسوبین نیروهای امنیتی جهت تأمین امنیت بهتر این مراسم ابراز قدردانی وامتنان نمود.

     فضل هادی مسلم یار از اعلام آتش بس ازسوی رییس جمهوری کشور که بعد از فیصله نشست علمای کرام ونشست های رؤسای قوای سه گانه دولت ورهبران سیاسی کشورصورت گرفت اظهار امتنان و حمایت همه جانبه نموده ازرییس جمهوری کشور خواست تا برتلاش هایش درراه صلح ادامه دهد؛ واظهار داشت که نظریات علمای کشور درپایان دادن تنش ها سودمند می باشد؛ رییس مجلس علاوه نمود اعلان آتش بس صرف دربرابرگروه طالبان ازسوی رییس جمهوری وسرقوماندان اعلی قوای مسلح صادرشده است نه سایرگروهای تروریستی بیرونی که ایجاب می نماید تا نیروهای قهرمان امنیتی ودفاعی کشور بادرنظرداشت این آتش بس تدابیر به موقع وهمه جانبه را نیز رویدست گیرند ونیز از پاسخ مثبت گروه طالبان به آتش بس اعلان شده، ستایش کرد وازآنان خواست تا دست ازخشونت ها وکشتار افغانان برداشته بعد ازپذیرفتن صلح ،خواستهای شانرا ازطریق اصول دیموکراتیک دنبال نمایند زیرا تدوام جنگ جزکسب منافع به کشورهای مغرض، سود دیگری ندارد وبا ابراز تسلیت باخانواده های شهدای علمای که اخیراً درکابل وبعضی ولایات دیگر به شهادت رسیدند ازحکومت خواهان توجه لازم به تأمین امنیت سایرعلما گردید.

      مسلم یار به تدویرکنفرانس وزرای دفاع ناتو نیز پرداخت و تعهد جدید شرکت کننده گان آن درقبال افغانستان را پیام خوبی تلقی کرد که درشرایط کنونی کمک های تخنیکی ومالی آنان باقوت های دفاعی وامنیتی افغانستان مثمر وضروری می باشد اما تأکید داشت که سازمان ناتو وسایر همکاران بین المللی افغانستان را درپروسه صلح، یاری صادقانه نمایند.

         همین ترتیب ایشان ازتلاش های حکومت قبلی وحکومت وحدت ملی در راه کسب عضویت دایمی کنفرانس همکاری های شانگهای ابرازقدردانی کرده افزود مطمیناً رییس جمهوری افغانستان طی سفرش واشتراک درنشست سالانه این سازمان به خواست مردم افغانستان پرداخته است ودرمورد بیان نمود که نایب اول مجلس وکمیسیون اموربین المللی، خواست مشرانوجرگه را مبنی برکسب عضویت دایمی به آدرس های مورد نظر ومشخص بفرستند دراخیر کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی رامؤظف نمود تا موضوع عدم اجرای معاشات نیروهای پولیس ارزگان وسایر ولایات را طور جدی بامقامات وزارت امورداخله مطرح وپیگیری نماید.

20-Jawza97-JAL3.JPG 

       هکذا درجلسه طرح تعدیلات برخی از مواد قوانین واصله به جلسه معرفی وغرض مطالعه به کمیسیونهای اختصاصی ارجاع شد.

        همین ترتیب سناتورشهزاده مصطفی ظاهر، گزارش سفرهیئت مشرانوجرگه را ازفدراتیف روسیه از جریان نشست بین المللی توسعه پارلمانی ارایه نموده گفت این نشست که به اشتراک نمایندگان پارلمانهای 50کشورجهان درشهرمسکو دایر گردیده بود، روی مسایل مختلف ازجمله توسعه قانونگذاری ملی، طی مراحل تصویب قوانین به هدف تامین حاکمیت مردمی، تقویت امنیت بین المللی ونقش پارلمانهادرآن، پارلمانتاریزم ونقش آن به مثابه نهادهمکاری های بین المللی وبرخی موارد دیگربحث گردید وی افزود که محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا که ریاست هیئت رابه عهده داشت بیانیه پرمحتوای در این نشست ایراد نمود که پارلمان ها می توانند به عنوان نهاد های منتخب و بر خواسته از آرا و ارادۀ مردم، دولت ها را تحت فشار قراردهند تا بازی های چند گانه و ناهمگون خود را در مورد امنیت و مبارزه با تروریزم کنار بگذارند و یا کاهش دهند تا امنیت به عنوان مهم ترین عنصر حیات اجتماعی جامعۀ بشری تامین گردد؛ امابا تاسف که امروز دولت های مختلف جهان بر رغم مبارزه با تروریزم، تعریف مشترک و سیاست مشترک از تروریزم و گروه های تروریستی ندارند. حتی برخی دولت ها از تروریزم به عنوان ابزار سیاست های خود استفاده می کنند و در ایجاد برخی گروه های تروریستی نقش و دخالت دارند ودر این سیاست ناهمگون و متناقض، تروریزم به تروریزم خوب و بد و در واقع به تروریزم خودی و غیر خودی تقسیم می شود و از گروه های تروریستی تفسیرهای متفاوت ارائه می گردد.

     شهزاده ظاهر ضمن تشکری از آمادگیهای وفراهم آوری تسهیلات لازم از سوی سفارت افغانستان در روسیه به هیئت افغانی، افزود که هیئت مذکوردرحاشیه این نشست با رییس ومعاون مجلس نمایندگان پارلمان فدراتیف روسیه، رئیس گروپ دوستی وبرخی اعضای آن مجلس طورجداگانه ملاقات نمود. درین دیدار طرفین روی تهدیدات تروریستی از ناحیه گروپ های طالب، داعش والقاعده ، کشت تولید و قاچاق مواد مخدر، ایجاد و توسعه روابط پارلمانی و ضرورت توسعه وتحکیم روابط ‌مناسبات میان دو‌کشور به صورت مفصل بحث وتبادل نظر صورت گرفته است . طرفین اشغال افغانستان بوسیله قشون سرخ شوروی وقت را یک اشتباه تاریخی تلقی نموده برگشودن باب جدید مناسبات میان دو کشور و دو ملت در یک شرایط واوضاع متفاوت فعلی تاکید گردیده است .