صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

  دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۰ جدی ۱۳۹۶ هجری شمسی

جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه شورای ملی امروزروی موضوعات مختلف تدویریافت

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست شفیقه نوروزخیل، پیرامون اهداف انکشاف پایدارافغانستان وچگونگی اثرات مثبت آن به نقش زنان بحث صورت گرفته،خاطرنشان گردید اهداف انکشاف پایدارافغانستان وارتباط این اهداف با جزئیات آن  مورد دقت قرارگیرد؛فیصله بعمل آمدتادرآینده نزدیک ادارات ذیربط برنامه های شان دراین راستا به کمیسیون ارایه نمایند. دربخش دیگرجلسه روی برنامه ملی کاری زنان افغانستان وارتباط آن بااهداف انکشافی پایدارافغانستان صحبت گردیده، قرارشد تاادارات مسوول به ویژه وزارت امورزنان هرچه زودترگزارش مفصل شانراباذکرارقام واطلاعات ازتطبیق برنامه مذکوربه جلسه کمیسیون ارایه نمایند.دراخیراعضای کمیسیون ازاجرانشدن این برنامه درهشت سال گذشته ابرازنگرانی نموده، تصمیم اتخاذنمود که به ارتباط تطبیق برنامه های کاری زنان،فهرست مشخص پالیسی های برابری جنسیتی در ادارات حکومتی ودرموردچگونگی تطبیق این پالیسیها مسوولین ارگانهای مربوط مورد استجواب قرار گیرد .

20-Jadi96-Zanan.JPG 

درجلسه کمیسیون امورمعلولین ورفـاه عامه به ریاست نثاراحمدحارس،  پیرامون تغییرات حرارتی فصلی، آلودگی های طبیعی درشهرها، سردی هوا، نگرانی ها از آلوده گی هوا در این فصل، که باعث بروز مشکلات برای همشهریان ما درشهرهای پرنفوذ کشور خاصتاً کابل گردیده بحث صورت گرفته، فیصله ها وتصامیم اخیرکمیسیون عالی دولتی جلوگیری از آلوده گی هوا که به این کمیسیون مواصلت ازجمله نشر پیام های آگاهی دهی عامه ازطریق رسانه های همگانی به همکاری وزارتهای اطلاعات وفرهنگ، ارشاد،حج واوقاف وامورزنان؛ توقف کامل وسایط دود زا ومحدود سازی عبور ومرور وسایط دراوقات ( صبح وعصر) توسط ریاست ترافیک درمرکز وولایات؛ مداخله حکومت درمارکیت مواد سوخت خصوصا گاز وپائین آوردن قیمت گازطبیعی بخصوص در فصل زمستان؛ نظارت از پروسه تعویض مواد سوخت ادارات دولتی درشهرها؛ مورد تأئید اعضای کمیسیون قرارگرفت، همچنان اعضای کمیسیون خاطرنشان نمودند که ادارات مسوول درقسمت تطبیق فیصله  های اداره مذکور توجه جدی نمایند.

به همینگونه اعضای کمیسیون نگرانی هایشان را ازکاهش ارزش پول افغانی درمقابل دالرامریکای بخصوص دردوهه گذشته ابراز داشته افزودند به اساس اظهارات رئیس بانک مرکزی بزرگترین علت کاهش پول افغانی درمقابل دالرامریکای تشنجات اخیر درکشورمی باشد. اعضای کمیسیون از بانک مرکزی خواستند تا دراین زمینه پلان های لازم را روی دست گیرند.

دربخش دوم جلسه اعضای کمیسیون علاوه ازبحث پیرامون ضمیمه شماره یک قانون منع شکنجه وطرح ایزاد درمواد 13 و38 قانون محابس وتوقیف خانه ها، چهاردهمین سال روز تصویب قانون اساسی را برای مردم افغانستان ن مبارک باد گفته از رهبران حکومت وحدت ملی تقاضا نمودند تا زمینه های بهتر تطبیق این وثیقه ملی را فراهم سازند و نگذارند که هیچ عمل خلاف قانون اساسی انجام شود.

در آخیر جلسه اعضای کمیسیون ازاظهارات اخیررئیس جمهور مبنی بر مداخله نکردن اعضای شورای ملی درخصوص مقرری ها، تبدیلی ها و ترفیعات نیروهای امنیتی مخصوصا پولیس ملی استقبال نموده واز مسوولین وزارت امورداخله خواستند تادر زمینه توجه جدی نمایند.

20-Jadi96-Rifai.JPG 

     درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست حاجی صالح محمد لالا گل، روی فرمان تقنینی رئیس جمهوردرمورد قانون تنظیم امورمالداری به ویژه مواد هفتم ونهم قانون مذکورمباحثی صورت گرفت و ادامه بحث به نشست های بعدی موکول شد.

    دراخیرجلسه اعضای کمیسیون نگرانی شدید شانرا ازکاهش ارزش پول افغانی دربرابراسعارخارجی به ویژه دالر وافزایش قیم مواد خوراکی وسوختی درکشورابرازداشته فیصله نمودند که معاون اول بانک مرکزی دریکی ازجلسات هفته بعدی کمیسیون درمورد تدابیرشان به پرسشهای سناتوران پاسخ ارایه نمایند.

20-Jadi96-Mali.JPG 

درجلسه کمیسیون مصونیت،امتیازات وامورشورای های ولایتی به ریاست الحاج قاری میرحاتم تره خیل روی مکتوب ارسالی شورای ولایتی ننگرهار دررابطه به شکایت لیسه تجربوی شهرجلال آباد مبنی بر احاطه نمودن ملکیت آن ازسوی پوهنتون ننگرهار که شورای وزیران نیز درمورد آن فیصله نموده است که از زمین مربوطه پوهنتون ولیسه تجربوی مشترکاً استفاده نمایند بحث گردیده جهت اجراات به کمیسیون اختصاصی آن ارجاع گردید.

دربخش دوم جلسه درمورد مسایل امنیتی شورای ملی، وموضوعات مرتبط مالی ریاست عمومی دارالانشاء بحث گردیده تصامیم اتخاذ شد به همینگونه مکاتیب وعرایض واصله به کمیسیون جهت اجراات به نهادهای مربوطه آن ارسال گردید.

 20-Jadi96-Emtiazat.JPG

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، با رئیس عمومی طب معالجوی وزارت صحت عامه ، رئیس کنسولی وزارت امورخارجه ومعاون معینیت  ارشد امورامنیتی وزارت امورداخله، شکایت متعدد مبنی برعدم هماهنگی ادارات صحت عامه، ارگانهای امنیتی وکابل امبولانس درهنگام وقوع حادثات دلخراش امنیتی، هجوم افراد واشخاص ملکی درمحل حادثه وانتقال غیرمسلکی مجروحین واجساد به مراکزصحی، شکایت وزارت صحت عامه ازعدم همکاری بعضی ازسفارت خانه ها خصوصاً سفارت هندوستان مبنی برتوزیع جوازانحصاری به یک شرکت سیاحتی مطرح شد.

     رئیس طب معالجوی وزارت صحت عامه ضمن تایید مشکلات گفت وزارت صحت عامه استیشن های کابل امبولانس را درنقاط مختلف شهرکابل مؤظف نموده حین اطلاع ازکدام واقعات دلخراش باهماهنگی لازم وتجویزارگانهای امنیتی وانسداد جاده به محل حادثه حضوریافته مجروحان را نظربه شدت جراحات به شفاخانه ها انتقال می دهند  وافزود انتقال مجروحین وآسیب دیده گان به مراکزصحی مهم ترازتداوی داخل بسترمی باشد که متاسفانه هجوم شهروندان وپایوازان درمحل حادثه ومراکز صحی سبب ایجاد مشکل به کارکنان خدمات صحی می گردد امیدواریم که هموطنان این اصل را مد نظرگرفته درحین واقعات دلخراش با منسوبان صحی همکاری نموده به هدایات آنها گوش دهند.

    متعاقباً معاون معینیت ارشد امورامنیتی وزارت امورداخله گفت مرکزسوق و اداره وزارت امورداخله درحین وقوع همچوواقعات هماهنگی لازم را با شفاخانه ها، ترافیک وکابل امبولانس دارند ولی کافی نمی باشد ایجاب می نماید بخاطرهماهنگی بیشتر نشستی با وزارت صحت عامه تدویرگردد. ونیز رئیس کنسولی وزارت امورخارجه دررابطه به اعتراض وزارت صحت عامه گفت وزارت صحت عامه باید طرحی را بدین منظورآماده نماید تا ه ازمجاری دیپلوماتیک با مسئولین سفارت هندوستان شریک ساخته شود .

کمیسیون با استماع توضیحات مسوولان، یک سلسله هدایات لازم را بخاطرهماهنگی بیشتر وانتقال مجروحان به شفاخانه ها ارایه نمود.

       هکذا شکایت تعداد ازاهالی ولسوالی بگرامی کابل ونقاط همجوارآن که مدعی اند درساحه محل زیست شان علاوه ازموجودیت مشکلات عدیده امنیتی، نبود مراکزصحی، مکاتب وسرک تا اکنون معلوم نیست که محل متذکره مربوطه ناحیه شهری بوده یا ولسوالی، درحضورداشت معین وزارت معارف ، معاون اداره مستقل ارگانهای محلی ، رئیس مربوطه وزارت صحت عامه ، رئیس ملکیت های شاروالی وسرپرست قوماندانی امنیه کابل مطرح شد.

    سرپرست قوماندانی امنیه، ضمن توضیحاتی گفت این اداره درپلان دارد تا یک ماه آینده حدود  100 نفرپرسونل را درتشکیل پولیس آن ساحه افزایش دهند، همچنان معین وزارت معارف ورییس مربوطه وزارت صحت عامه افزودند که باتوجه به مشکل اهالی مذکورارائه خدمات این ادارات ربطی به ناحیه یا ولسوالی نداشته به مشکلات شان رسیدگی خواهند شد.

کمیسیون با استماع توضیحات مسووله معاون اداره مستقل ارگانهای محل موظف نمود  تا بحث ولسوالی یا ناحیه بودن ساحه مذکوررا روی دست گرفته وبه قناعت عارضین بپردازند.

20-Jadi96-Shikayat.JPG 

    دربخش دیگرجلسه، شکایت معلمین ولسوالی کامه ولایت ننگرهارمبنی بربرخورد نامناسب والی اسبق آنو،معضل توزیع نمرات رهایشی وعدم همکاری مسئولین محلی با عارضین مطرح شد که  درنتیجه فیصله به عمل آمد تا درجلسه آینده والی ننگرهار،‌ سرپرست وزارت معارف ورئیس معارف آن ولایت شرکت نمایند.

   دراخیرجلسه شکایت تعداد ازکارمندان وکارکنان خدماتی معارف شهرکابل مبنی برعدم تادیه کرایه موتر با معین ورؤسای منابع بشری و مالی وزارت معارف، رئیس تقنین وزارت عدلیه ورئیس حقوق کاروزارت کارو اموراجتماعی مطرح بحث قرارگرفت که مسوولان وزارت های عدلیه وکارواموراجتماعی با استنادبه موارد قانونی ولایحه تنظیم کرایه موتر، کارمندان وکارکنان خدماتی را  مستحق دانستند اما مسوولان وزارت معارف ازعدم همکاری وزارت مالیه درزمینه یاد آوری نموده خواهان همکاری آنوزارت درزمینه شدند، که درنتیجه فیصله شد که  موضوع رسماً به وزارت م مالیه غرض اجراات گسیل گردد تا به شکایات واصله رسیدگی لازم صورت گیرد.

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمدهاشم الکوزی،رییس مبازره علیه جرایم جنایی وزارت امورداخله جنرال جمیل کوهستانی درمورد فروش مواد مخدرومشروبات الکولی،اختطاف ها و اعمال خلاف اسلامی که دربرخی هوتل های شهرکابل انجام می یابد معلومات ارایه نمود.

وی گفت دراین اواخر به اساس  برنامه ها وپلان های کاری منسوبین پولیس درشهرکابل برخی محلات که درآن مواد مخدر ومشروبات الکولی به فروش می رسید ونیز اعمال ضد اسلامی وجرایم اخلاقی انجام می شد شناسایی وعاملین آن گرفتار گردیده است،موصوف فقر،بیکاری،نشروپخش برخی برنامه های مبتذل تلویزیونی،رقابت های ناسالم جامعه،بی توجهی والدین دربرخی حالات،بلند بودن مصارف عروسی ها وبرخی موارد دیگر را عوامل ازدیاد جرایم جنایی واخلاقی قلمداد نمود.

همچنان گفت درساحه بنایی شهرکابل زمین های دولتی غصب گردیده و این منطقه به یک مرکز عمده  فروش مشروبات الکولی مبدل گردیده بود که در برابر آن 9 بار وزارت داخله اقدامات را انجام داده است اما ازسوی برخی ها مورد حمایت قرار می گرفتند،وچندی قبل که اقدام دربرابر این محل صورت گرفت به زیر نظرسارنوالی مربوطه برای مهرولاک دکان ها انجام شد ودرآن حسین نام که درجرایم گوناگونه متهم بود دستگیرگردید اما بدبختانه به اثر وقوع حادثه انتحاری 13تن ازمنسوبین پولیس به شهادت رسید وشماری هم جراحت برداشت.

درقسمت دوم جلسه قوماندان پولیس نظامی محبس بگرام دررابطه به شکایت زندانیا که گویا مورد شکنجه قرار می گیرند به اعضای کمیسیون معلومات ارایه نموده گفت هیئت های که ازسوی وزارت دفاعی ملی،لوی سارنوالی،کمیسیون حقوق بشر ویو ناما که ازاین زندان بازدید وبانمایندگان زندانیان ملاقات داشته اند هیچگونه شکنجه را دریافت نکرده است باآنهم ازکمیسیون دعوت کرد که جهت بررسی از این زندان بازدید نظارتی به عمل آورند.

همچنان دربخش دیگرجلسه مل پاسوال عبدالرحمن آقتاش قوماندان مرکزی تربیوی پولیس ملی میدان وردک درمورد حمله گروهی دشمنان اجیر وبیگانه پرست که چندی قبل ازسوی منسوبین امنیتی این مرکز دفع و14تن ازانتحاریان به هلاکت رسیدند معلومات لازم ارایه کرده گفت به اساس راپور های کشفی واستخباراتی تدابیر ضد حمله گروهی اتخاذ گردیده بود که به اثر آن پلان شوم دشمنان وحامیان زبون شان خنثی ومقدار زیاد اسلحه ومهمات آنان به چنگ نیروهای امنیتی قوماندانی مرکزتربیوی پولیس میدان وردک افتید.

20-Jadi96-Dfai.JPG 

اعضای کمیسیون بعد ازاظهارات ارایه شده قوماندان مرکزتربیوی ضمن ابراز امتنان وقدردانی ازشجاعت وایستادگی نیروهای بیدار ودلیرآن مرکز به اساس حمایت های همیشگی مشرانوجرگه شورای املی ازنیروهای قهرمان امنیتی ودفاعی کشور تقدیرنامه را به منسوبین قوماندانی مرکزتربیوی پولیس ملی میدان وردگ تقدیم وبرای آنان آرزوی دست آورد ها وخدمات بیشتر نمود.

درجلسه کمیسیون امور تقنینی عدلی و قضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف ، با حضور داشت معاون وزیر دفاع ملی در امور پرسونل و تعلیمات ،رئیس حقوق وزارت دفاع ،مشاور حقوقی ریاست امنیت ملی ،مشاور ارشد حقوقی وزارت امور داخله و رئیس تقنین وزارت عدلیه در مورد قانون امور ذاتی افسران ،برید ملان و ساتمنان صحبت گردید مسولین متذکره این قانون را نسبت به سایرقوانین جامع ،کامل ومفید دانسته، افزودند که مشکلاتی قوانین قبلی توسط قانون فعلی در مورد تشکیل ،تقاعد و ترفیع منسوبین اردوی ملی ونیروههای امنیتی مرفوع ساخته شده است آنها قانون مذکور را به نفع منسوبین اردوی ملی دانسته گفت در این قانون عزت و حرمت تمام منسوبین اردوی ملی حفظ گردیده است و تقاعد منسوبین با امتیازات عالی به کمک جامعه جهانی برایشان در نظر گرفته شده است مشاور وزارت امور داخله ضمن تائید توضیحات مسوولین گفت نیروههای پولیس همواره از امتیازات ناچیز و عدم توازن امتیاز شان با نیروههای اردوی ملی برخوردار بودند که مشکلات موجود در این قانون مرفوع گردیده است اما صرف درسن تقاعد منسوبین پولیس با در نظرداشت وظیفوی خواهان تجدید نظرگردید مسوولین دعوت شده خواهان تائید این قانون ازسوی شورای ملی گردیدند .قرار کمیسیون برآن شد تا د رجلسات آینده با حضور نماینده گان ادارات مربوطه قانون متذکره را مورد تحلیل قرار داده و نظریات پیشنهادی شانرا در مورد ارایه نمایند در اخیر قانون منع شکنجه مطالعه و قرار شد نظریات پیشنهادی کمیسیون جهت تصویب به جلسه عمومی ارایه گردد.

20-Jadi96-Adli.JPG 

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست لطیف خان ژوندی، باحضورداشت مسوول دسک ازبیکستان ومعاون امورمهاجرین وتابعیت وزارت امورخارجه، پیرامون چگونگی وضعیت ومشکلات مهاجرین وپناهجویان افغان درکشورهای تاجکستان وازبیکستان بحث صورت گرفت.

مسوولان متذکره گفتند که تعدادپناهجویان افغان درازبکستان حدود500تن می باشند که اسنادمعتبراقامت قانونی وویزه آنکشوررادارامی باشند. همچنان اعضای کمیسیون ازتعهدوتصمیم آن کشوردرزمینه تمدید خط آهن ازازبیکستان الی ولایت هرات استقبال نموده ازآن به عنوان نقطه عطف رشد وشگوفایی وروابط دوستانه میان دوکشوریادگردید.

همچنان مسوولان وضعیت مهاجرین رادرکشورتاجکستان مناسب خوانده از یک موردمشکل دریکی ازمکاتب که مخصوص افغانهامی باشد، یادآوری نموده وعده سپردندکه تایک یکهفته آینده موضوع راازطریق سفارت افغانستان مقیم تاجکستان پیگیری ونتایج آنرابه اطلاع کمیسیون خواهندرساند.

20-Jadi96-Bio.JPG 

دربخش دیگرجلسه چهاردهمین سال روز تصویب قانون اساسی را برای مردم افغانستان ن مبارک باد گفته از ارگانها ، ادارات ومسوولان حکومت وحدت ملی تقاضا نمودندتا درتطبیق وتنفیذاین وثیقه ملی ازهیچگونه تلاش دریغ نورزند.