صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

    دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۹ جدی ۱۳۹۶ هجری شمسی

فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه درحالیکه نایب اول،منشی، نایب منشی و برخی سناتوران شرکت داشتند؛ خواستهای معلولین راباسرپرست شاروالی کابل مطرح نمود.

دراین نشست نمایندگان اتحادیه های معلولین، ازعملکردشاروالی کابل مبنی برجمع آوری غرفه هایشان انتقادنموده گفتند که شاروالی بدون اطلاع قبلی شب هنگام غرفه های شانرا ازساحات فروشگاه وپل باغ عمومی به صورت تبعیض آمیز ،برداشته که خساره مند شده اند .

سپس عبدالله حبیب زی سرپرست شاروالی کابل ، گفت این ساحات که ازوجود دستفروشان پاکسازی گردیده است مسیرهای کلیدی وشاهرگ های مرکز شهر می باشد که مردم وترافیک به مشکل جدی مواجه بوده واین پروسه بدون استثنا بالای همه یکسان تطبیق گردیده است تا از موانع ومزاحمت برای جریان ترافیک وشهروندان کاسته شود وپاکسازی ساحات باحضور داشت ارگانهای ذیربط واداره لوی سارنوالی صورت گرفته است وبدیل آن ساحات معین برای اشخاص دارای معلولیت طبق میکانیزم جدید درنظرگرفته شده است وافزود شاروالی کابل برای سهولت های بیشتربرای دستفروشان ومعلولان کشورتلاش دارد که بازارهای سرپوشیده را مساعد سازد.

 19-Jadi96-MUL1.JPG

همچنان دراین نشست فضل هادی مسلم یارضمن حمایت ازبرنامه های شاروالی کابل تاکید نمود آنانیکه درراه دفاع ازنوامیس ملی وتمامیت ارضی کشور، اعضای بدن شان را ازدست داده اند باید مورد توجه ی لازم ازسوی مسوولین ذیربط قرارگیرند وعلاوه کرد مشرانوجرگه درتطبیق برنامه های عام المنفعه شاروالی کابل بدون استثنا همکار بوده واجازه نخواهند داد مسوولان برخورد یکجانبه نماید وباید غرفه هایکه برای معلولین درساحات معین درنظرگرفته شده است؛ ثبت دیتابیس گرددتاحقوق این قشرجامعه ضایع نگردد. دراخیرنشست فیصله شد که کمیته متشکل ازسه تن ازنمایندگان افراد دارای معلولیت، شهرداری کابل به شمول رئیس واعضای کمیسیون امورمعلولین ورفاه عامه به ریاست محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه درقسمت روند توزیع ساحات مشخص شده برای معلولین نظارت ورسیدگی نماید.