صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۸ جدی ۱۳۹۶ هجری شمسی

کمیسیونهای یازده گانه مشرانوجرگه شورای ملی امروزروی موضوعات مختلف تدویریافت

درجلسه کمیسیون امورمعلولین، رفاه عامه، محیط زیست ومنابع طبیعی به ریاست نثاراحمد حارس، پلان ارسالی اداره حفاظت ومحیط زیست تحت عنوان (برنامه عاجل برای کاهش آلودگی هوا درشهرها به ویژه شهرکابل) مطالعه گردید.

 درجلسه تذکررفت که پلان مذکورجامع ونهایت ارزنده بوده درصورتی که ادارات مسوول درهمکاری با اداره حفاظت ازمحیط زیست درتطبیق آن همکاری لازم نمایند، تغییرات مثبت درکاهش آلودگی هوادرشهرکابل رونما خواهند شد، امیدوارم که مسوولان ذیربط درزمینه توجه لازم را به خرچ دهند.

 دربخش دیگرجلسه فرمان تقنینی رئیس جمهور درمورد قانون امورذاتی افسران، بریدملان وساتنمنان مطالعه وقرارشد که درنشست های بعدی بالای مواد باقیمانده قانون مذکورکار صورت گیرد.

 دراخیرجلسه پیرامون مشکلات عودت کننده گان وبیجاشده گان داخلی مباحثی صورت گرفته خاطرنشان گردید که این قشرجامعه دروضعیت مناسب قرارنداشته باید هرچه زود ترارگانهای ذیربط کمکهای لازم زمستانی را به ایشان فراهم سازند.

18-Jadi96-Rifai.JPG 

درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، معین مسلکی ورئیس مجمع علمی وزارت ارشاد، حج واوقاف درمورد چگونگی پیشرفت آموزش های دینی درمحابس کشوربه اعضای کمیسیون معلومات ارایه نمودند.

 به گفته مسوولان وزارت ارشاد، حج واوقاف ازپنج سال بدینسو برنامه های آموزش های دینی را درمحابس ومراکزاصلاح وتربیت اطفال بدون کدام تشکیل وبودجه مورد اجرا قرارداده است که میتوان ازکمک پنج صد جلد کتب دینی وتوظیف سه تن ازمبلغان دینی طور دورانی درمحبس مرکزی یاد آوری نمود وافزودند ایجاب می نماید که درتمامی زندانهای کشوربا هماهنگی وزارت های معارف، تحصیلات عالی وارشاد، حج واوقاف سیستم آموزشی منظم طرح وتطبیق گردد.

کمیسیون با استماع توضیحات مسوولان فیصله به عمل آورد که درقسمت افزایش تشکیل، تدارک بودجه برای آموزش های دینی، تهیه کتب درسی، ایجاد دارالعلوم ها ودارالحفاظ ها، اعمارمساجد وسایرضروریت درمحابس سراسرکشوربا مسوولان ذیربط صحبت خواهند شد.

 هکذا درجلسه کمیسیون روی قانون منع شکنجه مباحثی صورت گرفته، ادامه بحث به نشست های بعدی موکول شد.

     دراخیرجلسه، شکایت بریالی ابدالی نامزد پست ریاست عمومی عودت وزارت امورمهاجرین ازطریق پروسه سی بی آر مطالعه وموضوع ازحیث ارتباط به مراجع ذیربط ارجاع گردید تا به شکایت نامبرده رسیده گی لازم صورت گیرد.

18-Jadi96-Adli.JPG 

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست لطیف خان ژوندی، پیرامون وضع تعزیرات ازسوی ایالات متحده امریکا بالای پاکستان وموثریت آن، چگونگی ضرب العجل پاکستان بخاطراخرج مهاجرین ازآنکشورصحبت گردیده خاطرنشان گردید که حکومت افغانستان باید برای برگشت آبرومندانه مهاجرین ازپاکستان تدابیرلازم را اتخاذ نماید.

    دربخش دیگر پیرامون حضوربرخی اتباع کشور درلشکر فاطمیون وسایرگروه ها درسوریه صحبت گردیده گفته شد به نسبت فقرومشکلات بعضی اتباع کشوردرجنگ آنکشور شرکت نموده است که حکومت درجهت شغل یابی ومدیریت بحران فقرناکام بوده باید درآینده تصامیم لازم ومقتضی اتخاذ گردد.

دراخیرجلسه گزارش ازکارکردهای چهارنیم ماهه کمیسیون از زوایای مختلف مورد ارزیابی قرارگرفته خاطرنشان گردید که درسال آینده تقنینی روی طرح های جدید ومتفاوت کارصورت خواهند گرفت.

18-Jadi96-Bio.JPG 

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار، فرمان تقنینی رئیس جمهور درمورد قانون امورذاتی افسران، بریدملان وساتنمنان مطالعه وتصامیم لازم اتخاذ شد.

هکذا درجلسه پیرامون اجندای سفرهییت کمیسیون به ولایت کندهاربه خصوص دربخش های معارف، کمبودی بست ها، اعمارمکاتب، چگونگی توزیع کتب درسی، امتحانات رقابتی، شکایات واصله ازپروسه استخدام معلمین، مشکلات علمای کرام، مسایل مربوط به ارشاد، حج واوقاف، اطلاعات وفرهنگ، مشکلات محصلین وبرخی موارد دیگرمشخص شد تا دراین سفرمورد ارزیابی قرارگیرند.

18-Jadi96-Farhangi.JPG 

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست شفیقه نوروزخیل،کارشناسان موسسه شهروند پیشنهادات شانرا درمورد قانون منع خشونت علیه زنان واطفال ارایه نمودند.

   پیشنهادات کارشناس مذکور شامل اصطلاحات حقوقی، توجه به سرنوشت زنان قربانی ازخشونت بعد ازحکم محاکم، تعدیل مواد مربوط به محدود سازی شکایات منوط به قربانی خشونت ودرج مسایل اعمال فشار در روابط خانودگی وبرخی مسایل دیگر می گردید وقرارشد که روی این پیشنهادات درنشست های بعدی غورصورت گیرد.

دراخیرجلسه فرمان تقنینی رئیس جمهور درمورد قانون امورذاتی افسران، بریدملان وساتنمنان مطالعه وقرارشد که درنشست های بعدی بالای قانون مذکورنیزکار صورت گیرد.

18-Jadi96-Zanan.JPG 

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد افضل شامل معاون کمیسیون، قوماندان امنیه ومعاون ریاست امنیت ملی ولایت ننگرهار پیرامون قضایای اخیربه شمول علت قتل یک تن صراف، انفجار درمراسم جنازه ونا امنی ها به پرسشهای سناتوران پاسخ ارایه نمودند.

نخست لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمی ضمن ارایه توضیحاتی گفت قاتل یکتن صراف با شرکای جرمی آن دستگیر وتلاش ها بخاطرگرفتاری عاملین وطرحان انفجاربرمراسم جنازه ولسوال پیشین هسکه مینه به شدت جریان دارد.

وی گفت به اثرفداکاریهای نیروهای امنیتی کشورگروه های تروریستی داعش وطالب درولسوالی های کوت، اچین، هسکه مینه، چپرهار، پچیراگام ومنطقه توره بوره به شکت مواجه گردیده ومتحمل تلفات سنگین گردیده است وافزود درسه ماه گذشته بیش ازسه صد مظنون جرایم مختلف ازجمله اختطاف وسرقت گرفتار وبه پنجه قانون سپرده شده است.

متعاقباً معاون ریاست امنیت ملی ولایت ننگرهار درحالیکه پیرامون هماهنگی خوب میان نیروهای امنیتی سخن می گفت افزود این اداره علاوه ازدستگیری یکتعداد گروه های اختطاف چی دوازده فابریکه مواد مخدر را ازبین برده ویکتعداد قاچاقبران موادمخدر را گرفتار وغرض بازپرس به ارگانهای عدلی وقضایی معرفی نموده است وافزود درچند ماه گذشته 12 تن مواد مخدر حریق وبه زودی 18 تن دیگر نیز درحضور داشت ارگانهای ذیربط نابود خواهند شد.

کمیسیون توضیحات مسوولان امنیتی ولایت ننگرهار را قناعت بخش دانسته، یک سلسله هدایات لازم را بخاطربهبود هرچه بهتروضع امنیتی ارایه نمودند.

18-Jadi96-Dfai.JPG 

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، رئیس نظارت برقوانین صحی وبررسی وزارت صحت عامه درمورد فعالیت یکتعداد شفاخانه های خصوصی وشرکت های تجارتی، ورود ادویه بی کیفیت وقاچاقی وبرخی مسایل دیگربه پرسش های سناتوران پاسخ ارایه نمود.

رئیس نظارت برقوانین صحی وبررسی آنوزارت ضمن ارایه توضیحاتی گفت صحت هموطنان خیلی با اهمیت وباارزش بوده واین وزارت بخاطرارایه خدمات بهترازهرطریق ممکن استفاده خواهند کرد وافزود تاحال 182 شرکت تجارتی ادویه و54 باب شفاخانه های خصوصی شخصی که نتوانسته اند خود را مطابق معیارها برابرسازند ازاعتبار خارج ساخته شده است وتلاش ها بالای سایرشرکت های ادویه وشفاخانه های که مطابق قانون ومقررات عیار نمی باشند به شدت جریان دارد.

دربخش دیگرجلسه با رئیس ملکیت های شاروالی کابل، شکایات متعدد باشنده گان کشور ازفساد گسترده درآن اداره، عدم توزیع نمرات زمین باوجود اخذ پول ازسال ها بدینسو وبرخی مسایل دیگرمعلومات ارایه نمود، ولی کمیسیون فیصله نمود که بخاطرحل این معضل دریکی ازنشست بعدی موصوف همراه با رئیس ناحیه شانزدهم شاروالی کابل حضور یابد.

همینگونه شکایت یکتعداد متضررین پروژه انتقال برق ازارغندی کابل – خوست که با تطبیق پروژه مذکور ملکیت ها، زمین های زراعتی، اشجار مثمروغیرمثمرشان ازبین رفته وتاحال برای شان بدیل آن پرداخته نگردیده است با مسوولان ذیربط مطرح بحث قرارگرفت.

مسوولان ضمن ارایه توضیحاتی درمورد چگونگی استملاک ملکیت عارضین، تطبیق پروژه وبرخی مسایل دیگرمعلومات داده اطمینان دادند که  تا شش ماه آینده به این مشکل رسیدگی لازم خواهند شد.

18-Jadi96-Shikayat.JPG 

دراخیرجلسه شکایت استاد عالمیان از مسوولان ریاست عمومی تربیت بدنی وسپورت مبنی برنبود شفافیت درپروسه انتخابات فدراسیون بانترانودوکار با مسوولان ذیربط مطرح بحث قرارگرفته فیصله به عمل آمد که انتخابات فدارسیون مذکورمطابق اساسنامه صورت گرفته وحق رای دهی به کسانی داده شود که با بازی بانترانودوکار آشنایی کامل داشته باشند.

درجلسه کمیسیون مصونیت امتیازات امور شوراهای ولایتی به ریاست الحاج قاری میرحاتم تره خیل ، برعلاوه بررسی عرایض واصله ، فرمان تقنینی ریئس جمهور در مورد قانون امور ذاتی افسران ،برید ملان و ساتمنانان مطالعه و مورد تائید قرار گرفت همچنان در مورد هفته تجلیل از قانون اساسی کشور صحبت گردیده شد تا مسوولین دولتی قانون اساسی کشور را در همه امورات رسمی خویش تطبیق و عملی نمایند در بخش اخیر روی شکایت  یکتن از باشنده گان ولایت بادغیس مبنی برعدم دسترسی مردم آنولایت  به آب آشامیدنی ونبود برق استماع وغرض رسیده گی به کمیسیون اختصاصی آن محول گردید.

طبق یک خبردیگرگزارشات اجلاس دوم سال هفتم تقنینی برخی کمیسیونها درجلسه عمومی مورخ17 جدی ارایه شد.

 همچنان گزارش کاری اجلاس دوم ، سال هفتم ، دوره شانزدهم تقنینی کمیسیون امور معلولین ورفاه عامه ازسوی سناتورنثاراحمدحارس به جلسه ارایه گردیده گفت در این اجلاس 20 عنوان قانون  وفرامین تقنینی و15 عنوان موافقتنامه ها ومعاهدات ومیثاق های بین المللی غرض نظر خواهی ارسال گردیده که کمیسیون امور معلولین ورفاه عامه نظریات خویش را در مورد هرکدام به کمیسیون مربوطه ارسال نموده است.

همینگونه دراجلاس دوم  سال هفتم دوره شانزدهم تقنینی  بیشتراز40 مورد مهمانان بشمول وزرا، معینان وبرخی از روءسای وزارتهای کار، اموراجتماعی،شهدا ومعلولین، صحت عامه، تحصیلات عالی، معارف، معادن وپترولیم،  مبارزه علیه مواد مخدر، مسوولان مربوطه وزارتهای دفاع، داخله ،ارشاد،حج و اوقاف، برخی از روئسای مرکزی وولایتی اداره ملی آماده گی مبارزه باحوادث، شاروال، معینان وبرخی از روئسای مرکزی ونواحی شاروالی کابل،  اداره مــلـی حفاظت محیط زیست،  مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله ، روسای ریاست عمومی تربیت بدنی وسپورت، اعضای کمیته حالت اضطرار، اعضای کمیسیون عالی جلوگیری از آلوده گی محیط زیست، برخی از روسای جمعیت هلال احمر افغانی، تعداد از نماینده گان جامعه مدنی، حقوق بشرونهاد های داد خواهی وروسای شوراهای حمایت ازحقوق افراد دارای معلولیت درجلسات کمیسیون دعوت گردیده اند.

همینگونه به 25مواردشکایات ومشکلات رسیدگی صورت گرفته وبامسوولان مربوطه مطرح بحث قرارگرفته است ازجمله رسیده گی به مشکلات واصله ازجانب اتحادیه ملی کارگران- کارکنان افغانستان مبنی بر تصرف ملکیت هایشان رسیده گی به مشکلات اهالی دروازه لاهوری مربوط ناحیه اول شهرکابل مبنی برکمبود آب آشامیدنی بررسی شکایت واصله از پرورشگاه علاءالدین مبنی بر نرسیدن غذا و آب آشامیدنی برای اطفال شامل آن پرورشگاه ، رسیدگی به مهاجرین ولایات ننگر هار وجوزجان و برخی از ولایات دیگر کشور؛ بررسی موضوع عدم پرداخت حقوق متقاعدین، ورثه شهدا وافراد دارای معلولیت؛ بررسی ازچگونگی افرایش معتادین و فروش وتوزیع مواد مخدر در اکثریت شهرها مخصوصا در شهر کابل می باشد  

هکذا کمیسیون امورمعلولین ورفاه عامه درطی این اجلاس به اساس شکایات واصله مطابق پلان نظارتی خویش از برخی ادارات ومراکز صحی نظارت مستقیم وغیرمستقیم داشته که بطور نمونه می توان نظارت از لیسه مسلکی نابینایان مربوط ناحیه ششم شهر کابل یادآوری نموده است.

کمیسیون امورمعلولین ورفاه عامه دراجلاس دوم سال هفتم  دوره شانزدهم تقنینی پیرامون بیشتراز 40 قطعه عرایض رسیده گی و به مراجع مربوط غرض اجراآت بعدی ارسال نموده است.

  به همین گونه دراین اجلاس کمیسیون امورمعلولین رفاه عامه مجلس ازحیث ارتباط کاری خویش، بیشتر از35نفر دانشجویان مراکز صحی تحصیلی را غرض اتمام دوره ستاژشان به مراکز صحی دولتی، ده هامریض راغرض تداوی به همکاری وزارت محترم صحت عامه به  شفاخانه های مختلف شهرکابل ، چندین تن از جوانان غریب وبی بضاعت راغرض ادامه تحصیل درانستیتوت های صحی وده ها خانواده بی بضاعت راغرض دریافت کمک به اداره سره میاشت ودیگرنهاد های مدد رسانی و ده هاتن از افراد دارای معلولیت و بازمانده گان شهدا  را غرض استخدام و ادامه تحصیل به ادارات دولتی وخصوصی ونهاد های تعلیمی وتحصیلی معرفی گردیده است.

در جلسه کمیسیون مصونیت امتیازات امور شوراهای ولایتی به ریاست الحاج قاری میرحاتم تره خیل ، برعلاوه بررسی عرایض واصله ، فرمان تقنینی ریئس جمهور در مورد قانون امور ذاتی افسران ،برید ملان و ساتمنانان مطالعه و مورد تائید قرار گرفت همچنان در مورد هفته تجلیل از قانون اساسی کشور صحبت گردیده شد تا مسوولین دولتی قانون اساسی کشور را در همه امورات رسمی خویش تطبیق و عملی نمایند در بخش اخیر روی شکایت  یکتن از باشنده گان ولایت بادغیس مبنی برعدم دسترسی مردم آنولایت  به آب آشامیدنی ونبود برق استماع وغرض رسیده گی به کمیسیون اختصاصی آن محول گردید.

همینگونه در جلسه دیروز مشرانوجرگه گزارش کاری اجلاس دوم سال هفتم تقنینی کمیسیون اقتصاد ملی ،مالی و بودجه توسط الحاج صالح محمد لالا گل  ارایه شد در گزارش آمده است در این کمیسیون در سال 1396 طی 91جلسه 36عنوان قانون ،موافقتنامه واسناد بین المللی مورد بحث قرار گرفته است همچنان به منظور نظارت و بررسی از  فعالیت و کارکردوزارتهای سکتور اقتصادی وخدمات اجتماعی در رابطه به حل مشکلات مردم از  معین  وزارت اقتصاد ،معین صنایع وزارت تجارت و صنایع معین مالی و اداری و رئیس بودجه وزارت مالیه ،معین برنامه های وزارت  انکشاف دهات ،معین تجارت خارجی وزارت تجارت و صنایع ،معاون دوم  بانک مرکزی ،رئیس  تصدی موا د نفتی و گاز مایع وزارت تجارت ،رئیس املاک وزارت مالیه  ،معاون اداره ملی استندرد ،معاون اول بانک مرکزی ،رئیس سیاست های پولی و مسوول استخبارات مالی بانک مرکزی ،نماینده انستیتوت قانونگذاری وزارت عدلیه ،رئیس تدارکات وزارت زراعت ،رئیس آبرسانی افغانستان،رئیس شورای ولایتی ولایت پروان ،رئیس آبرسانی کابل ،رئیس توزیع تخم های بذری و کو د کیمیاوی وزارت زراعت و مالداری ، رئیس عمومی بودجه وزارت مالیه ،رئیس پلان و ریفورم بودجه وزارت مالیه ،رئیس حمایت از مستهلکین وزارت تجارت استجواب صورت گرفت وافزوداین کمیسیون جهت نظارت از جریان کارپروژه های ولایتی از جمله پروژه آب آشامیدنی صحی وتعیرمکتب بی بی حفصه  شهر چاریکار ،شفاخانه 200 بسترو کانال آبیاری زراعتی پروان ،اعمار شفاخانه 100بستر ولایت کاپیسا ،سرد خانه ، پروژه ملی باغداری وکانال آبرسانی عنابه پنجشیر ،اعمار تعمیر دیواراحاطه لیسه بهره مند ،تعمیر ریاست اطلاعات ولایت نیمروز ،سرک حلقوی 60متره شهر  زرنج ، تعمیر قرنطین نباتی ولایت نیمروز ،شبکه آبرسانی و ذخیره گاه آبی شهر زرنج،پروژه احاطه دیوار پوهنتون نیمروز ، تعمیر شفاخانه 100 بستر شهر زرنج ، پروژه دیوار احاطه ریاست حج و اوقاف نمیروز ،جاده زرنج الی ولسوالی کنگ وبند کمال خان در ولسوالی چهاربرجک ولایت نمیروزبازدید بعمل آمده است و  نیزتعدادی عرایض مردم را بعد ازغور وبررسی به مراجع مربوط ارجاع شده است همچنان کمیسیون جلسات استماعیه را با نهاد های جامعه مدنی ،نماینده گان مردم ولایت پنجشیرو کاپیسا ،نمیروز در مورد بودجه ملی و بودجه انکشافی ونیز جلسات مختلط را در موارد اختلافی بین مصوبات مجلسین شورای ملی در مورد قوانین و فرامین اقتصادی ،مالی ،زراعتی ،بانکی ،مواد مخدر ،انجو ها  دایر نموده ووظایف شانرا با در نظرداشت اصول وظایف داخلی مشرانوجرگه انجام داده است .

در جلسه دیروز گزارش اجلاس دوم سال هفتم تقنینی کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی توسط شفیقه نوروزخیل ارایه گردید که در آن آمده است طی این مدت 58 جلسه دایر و 14عنوان قانون ، فرمان تقنیتی  وسند بین المللی مورد بحث قرار گرفته است ونیز به 79عرایض واصله رسیده گی صورت گرفته است وافزود کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی ، وزرای امور زنان ،عدلیه ، مخابرات ، مالیه ،امور داخله ،حج و اوقاف ،نماینده گان جامعه مدنی ،مسوولان اصلاحات اداری و خدمات ملکی ،مبارزه با مواد مخدر ، وشماری از مسوولان ذیربط را غرض حل مشکلات جلوگیری از افزایش  زنان و اطفال معتاد وفراهم کردن زمینه اشتغال بعد از تداوی معتادان زنان ،جایگاه قانون منع خشونت علیه زنان در کود جزای افغانستان ،اقدامات قانونی برای تطبیق قانون منع آزار و اذیت علیه زنان و اطفال ،افزایش اشتغال زایی در دوایر دولتی ،اجرای به موقع برنامه ملی کاری زنان افغانستان واشتراک زنان در انتخابات آینده ،بودجه  سازی جندر ، مورد استجواب قرار داده است .این کمیسیون در حمایت وهمکاری در برنامه ریزی آموزش کتابخانه دیجیتالی ،آموزش مهارتهای انگلیسی ، عربی و کمپیوتر برای سناتوران  در  مرکز منابع مشرانوجرگه نقش قابل ملاحظه داشته که این مرکز در دراز مدت  به یک مرکز معتبر تحلیل و آموزش قوانین جندر مبدل خواهد شد .

به همین ترتیب سناتورسیدصفی الله هاشمی معاون کمیسیون اموربین المللی گزارش کاری کمیسیون مذکوربه جلسه ارایه نموده گفت این کمیسیون طبق پلان از قبل تعین شده طی اجلاس دوم سال هفتم دور شانزده هم  به تعداد 44 جلسه را تدویرنموده است و 8 مورد موافقنامه وکنوانسیون  با کشور های خارجی در موارد مختلف با حضوراراکین ذیربط حکومتی مورد بحث ومطالعه قرارگرفته است.

به منظور تحکیم روابط نیک پارلمانی با سایر کشورها بنا به درخواست پارلمانهای کشور های متعدد ترکیب کمیته های دوستی را ترتیب و غرض اجراات بعدی به ان کشور ها ارسال نموده از جمله میتوان کمیته های دوستی کشور های پاکستان، ایران،هند،،روسیه،ترکمنستان،ترکیه و عربستان سعودی را نامبرد.

موصوف علاوه کردکه اعضای کمیسیون در سمینار ها ورکشاپ ها و کنفرانس های خارج ازکشوراشتراک ورزیده ،دست آورد های ملموس طی نشست های متعدد با مقامات عالرتبه کشورهای خارج در جهت تحکیم روابط بیشتر دوستی در ابعاد مختلف سیاسی ،اقتصادی،امنیتی حصول شده است.

به سلسله  نظارت از کار کرد های ارگانهای که وظایف شان مرتبط به امور کمیسیون بوده، از کار کرد های ریاست قنسلی و منابع بشری وزارت امور خارجه بازدیدنموده و نیز در ارتباط به بررسی و غور همه جانبه توافقنامه همکاری های هوانوردی بین افغانستان و امارات متحده عربی ، باریس و مسولین هوانوردی صحبت وتبادل نظرصورت گرفت.

کمیسیون مزید بر موضوع گیری سالم در رابطه به قضایای اطراف کشور واکنش هایی را نیز بخاطر حفظ خود ارادیت و استقلالیت افغانستان در امور داخلی و خارجی در جریان جلسات و در جلسات عمومی از خود نشان داده است واز رفع معضله مهاجرین افغانی در خارج مخصوصا کشور های ایران ،عربستان سعودی،المان ،یونان،و چالش ها در رابطه به محدود شدن ویزه به صورت عموم با ابتاع افغانی برای مسافرت به خارج از کشور مورد بحث پیگیری کمیسیون بوده و در راستای رفع مشکلات در عرصه های خود با مقامات وزارت خارجه و سفارت های مقیم کابل مانند هند،فرانسه،روسیه ،چک، سعودی  ترکیه و تعدادی دیگر مذاکرات سودمند صورت گرفته است.

در مطابقت از اصول وظایف داخلی مجلس کمیسیون به اساس وسعت وظیفوی در امور بین المللی موفق نگردیده تا نظارت از سفارتخانه های ،قنسلگری ها و نهاد های افغانی درخارج کشور را انجام دهد که البته دلایل بودیجوی وعوامل دیگری باعث بروز این نقیصه شده است.

کمیسیون در نظر داردتا طی جلسات بعدی که باقی مانده جلسه اسماعیه را در رابطه به موافقتنامه همکاری استراتیژک میان افغانستان و ایالات متحده امریکا قرار داد امنیتی مینا افغانستان و ایالات متحده امریکا و اعلان استراتیژی جدید امریکا در امور جنوب اسیا و افغانستان با ارگانهای مسول دایر نمایدکه امید هیات اداری و ریس مجلس در رابطه به موضوع کمیسیون را همکاری نمایند.