صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۶ جدی ۱۳۹۶ هجری شمسی

جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه شورای ملی، امروزروی موضوعات مختلف تدویریافت:

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، شکایت یک عضو مجلس ازبرخوردوگانه بعضی مسوولان درسفرشان به ولایت نیمروز درحضورداشت وزیرزراعت ومالداری ومعین وزارت ترانسپورت وهوانوردی مطرح گردید.

         وزیرزراعت ومالداری که ریاست هیات اعزامی را به ولایت نیمروزبه عهده داشت ضمن ارایه توضیحاتی گفت این وزارت درسفرمذکورهیچ یک ازاعضای مجلسین شورای ملی را مطلع ننموده است،‌ درصورت که نظربه امرمقامات دولت ج.ا.ا. حضوراعضای مجلسین شورای ملی درافتتاح پروژه های محلی لازم بدانند، این وزارت مصمم است تا با رعایت احترام به مجلسین اعضای هردواتاق را دعوت خواهند کرد . باالمقابل اعضای کمیسیون ضمن یادآوری ازبعضی موارد برخوردوگانه  نسبت به اعضای مجلسین تاکید نمودند تاادارات ووزارت خانه ها مطابق به هدایت کابینه  د.ج.ا.ا این امررا درنظرداشته باشند . که وزیرزراعت ومعین وزارت ترانسپورت ضمن تعهد به این امروعده سپردند من بعد موضوعات مطروحه را درنظرخواهند گرفت.

      درقسمت دیگرجلسه شکایت یکتن ازقراردادیان پروژه تعمیربانک خون ولایت هرات با سرپرست معینیت اداری، رئیس پلان وپالیسی و رئیس مالی وزارت صحت عامه ورئیس صحت عامه  ولایت هرات مطرح شد.

    موصوف مدعی است 95 درصد کاراعمارتعمیربانک خون ولایت هرات را تکمیل نموده ولی وزارت صحت عامه ازچندین سال به اینسو درراستای تسلیم گیری تعمیرمذکوراقدام نمی نماید.

     مسئولین ادعای عارض را رد نموده گفتند کارشرکت مطابق قرارداد ومعیارهای ازقبل تعیین شده صورت نگرفته است بناءً مورد قبول این وزارت نمی باشد، کمیسیون ضمن استماع اظهارات طرفین تاکید نمود که وزارت صحت عامه درراستای فراهم ‌آوری قناعت عارض درچوکات قوانین نافذه اقدام نماید ودرصورت موثرنبودن پیشنهاد مذکور، موضوع به نهاد های ذیربط راجع خواهند شد.

      هکذا درجلسه، رئیس محیط زیست ولایت کابل دررابطه به وضعیت اسفبار آلودگی محیط زیست  درشهرکابل معلومات ارایه نموده گفت  کثرت نفوس، نبود سیستم کانالیزاسیون، سیستم نامنظم ترانسپورت شهری، موجودیت فابریکات متعدد گچ پزی وداش های خشت، حمام ها، سقاه ها ونانوایی ها با فعالیت های غیرمعیاری ازعوامل عمده آلودگی هوا به شمارمی رود وافزود اداره محیط زیست ازچندی بدینسوبه تعداد 850 داش خشت پزی را مسدود ودرضمن 1400 خبازی 600 باب هوتل، 87باب حمام را به سیستم گازسوز تبدیل نموده اند.

 16-Jadi96-Shikayat.JPG

    وی  درحالیکه پیرامون علل وعوامل آلودگی هوا وراه حل آن صحبت می  نمود گفت استفاده غیرمعیاری ازوسایل تسخین وگرم کن نیزباعث افزایش آلودگی محیط زیست شده است باید زغال سنگ که درمنازل استفاده میشود به طورمعیاری استفاده گردد تا مواد کیمیاوی مضره آن خنثی شود ویاهم دولت درقسمت پایین آوردن قیمت گاز اقدام نموده تا بدیل تسخین درعوض زغال سنگ قرارگیرد .

   درمقابل اعضای کمیسیون ضمن عدم قناعت به پاسخ های رئیس مذکورافزودند اداره محیط زیست طی سالیان گذشته هیچ اقدامی درراستای جلوگیری ازآلوده گی هوا انجام نداده است ایجاب می نماید  درجلسه آینده رئیس عمومی محیط زیست، رئیس عمومی ترافیک وزارت امورداخله وسرپرست شاروالی کابل درمورد تدابیرشان به سناتوران معلومات دهند.

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد هاشم الکوزی، با معین مبارزه با مواد مخدروزارت امورداخله، رئیس امورشهدا ومعلولین وسایرمسوولان ذیربط آن وزارت، معاون اداره ارگانهای محلی، پیژندوال وزارت دفاع ملی، رئیس کادر وپرسونل اداره امنیت ملی پیرامون برخی مسایل مباحثی صورت گرفت.

     معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امورداخله، ضمن ارایه توضیحاتی گفت تنها درسطح کابل 728 نفرقاچاقبرمواد مخدردستگیر وبه پنجه قانون سپرده شده است وافزود درعملیات های این وزارت مقداری زیادی مواد مخدربه شمول چرس، تریاک، هیروئین، شیشه، تابلیت کی همراه با مقداراسلحه وسایط نقلیه به دست نیروهای امنیتی افتیده است و درضمن وزارت امورداخله درهماهنگی با وزارت صحت عامه بیش ازدوهزارمعتاد را جمع آواری وغرض تداوی به کمپ فنکس جابجا نموده است وتلاش ها بخاطرمبارزه جدی با این پدیده شوم وجمع آوری معتادین وراه حل ازاین معضل جریان دارد.

     معین وزارت امورداخله درمورد حادثه اخیردربنایی شهرکابل وتظاهرات ناشی ازآن روشنی انداخته گفتند درعملیات بنایی شهرکابل یکتعداد مظنونین دستگیر ودرضمن مقداری ازمواد مخدرۀ مشروبات الکولی، تابلیت کی، مقداری اسلحه ازآن ساحه به دست آمده وتحقیقات درزمینه هنوزجریان دارد.

    متعاقباً معاون اداره مستقل ارگان های محلی درحالیکه پیرامون شکایات بیجا شده گان داخلی ازنحوه کمک ها معلومات می داد گفت بخاطرتبدیلی معاون ولایت هلمند سه بارهییت به آنولا سفرنموده وهییت نظریات خودرا با رئیس جمهور کشورشریک ساخته است اما تاحال رئیس جمهور درزمینه هدایات لازم را صادر ننموده است.

    هکذا درجلسه رئیس امورشهدا ومعلولان وزارت امورداخله درمورد چگونگی توزیع زمین به خانواده  شهدا ومعلولان وحقوق ایشان، پیژندوال وزارت دفاع ملی ومعاون پیژندوال وزارت امورداخله ورئیس کادر وپرسونل ریاست عمومی امنیت ملی درمورد چگونگی تقرر، تبدیلی ها، ترفیع واستخدام منسوبان امنیتی ودفاعی کشوربه اعضا ی کمیسیون معلومات ارایه نمودند.

   اعضای کمیسیون با استماع توضیحات مسوولان یک سلسله هدایات لازم را بخاطربهبود اموردربخش های متذکره ارایه نمود که ازسوی آنها درتطبیق آن اطمینان داده شد.

    دراخیرجلسه بخاطرحمایت ازنیروهای دفاعی وامنیتی کشوریکتعداد منسوبان دفاعی وامنیتی با اهدای تقدیرنامه ها مورد تحسین قرارگرفتند.

16-Jadi96-Dfai.JPG 

    اما درآغازحمله انتحاری درمنطقه بنایی شهرکابل که تلفات گسترده انسانی را به بار آورد، با شدیدترین الفاظ نکوهش گردید و اعضای کمیسیون برای شهدا بهشت برین، به مجروحان شفای عاجل وبه بازمانده گان شهدا ازخداوند منان صبرجمیل استدعا شد.

درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی مالی وبودجه به ریاست الحاج صالح محمد لالا گل ،پیرامون پروژه های انکشافی سال 1397که  شامل احداث سرکهای حلقوی، شاهراه ها وخط آهن میباشد ، صحبت وقرار شد وزارت فوایدعامه گزارش مفصل از چگونگی احداث شماری از سرکهای حلقوی تحت کار  وتطبیق بهتر پروژه های انکشافی جاده سازی در سال مالی جدید را ارسال نمایند ونیزفیصله بعمل آمد مسوولان شاروالی کابل غرض ارایه توضیحات  در مورد ساخت جاده های داخل شهر کابل در یکی از جلسات کمیسیون دعوت گردند همچنان گزارش اجراات کمیسیون طی اجلاس هفتم دور شانزدهم شورای ملی مطالعه وبررسی گردید.

16-Jadi96-Mali.JPG 

درجلسه کمیسیون امور تقنینی عدلی و قضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف ، فرامین  تقنینی رئیس جمهور در مورد  قانون منع شکنجه وضمیمه شماره (1) قانون منع شکنجه بصورت جداگانه مطالعه و فیصله بعمل آمدتا  در جلسات آینده نیز پیرامون موضوع بحث مفصل صورت گیرد.

16-Jadi96-Adli.JPG 

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست سیدصفی الله هاشمی معاون کمیسیون، حمله تروریستی درساحه بنایی شهرکابل که شماری ازهموطنان ونیروهای امنیتی کشوربه شهادت رسیدند به شدیدترین الفاظ محکوم گردیده، ازبارگاه ایزدمنان برای شهدابهشت برین وبرای مجروحین شفای عاجل استدعاگردید ونیزازنهادهای کشفی وامنیتی کشورخواسته شد تا تدابیرپیشگیرانه رابه منظورجلوگیری ازتکرارچنین حوادث روی دست گیرند.

دربخش دیگرجلسه اعضای کمیسیون پیرامون تصمیم اخیرکابینه پاکستان مبنی بر رد تایید تمدید توافقنامه یکساله 1،3ملیون مهاجرافغان بحث نموده مراتب تاسف ونارضایتی شانرادرموردابرازکرده خاطرنشان ساختندکه حدود یک ونیم ماه قبل درنشست سه جانبه ای میان افغانستان، پاکستان وکمیشنری عالی سازمان ملل متحد درامورپناهندگان، توافقنامه ای برای تمدید حضورمهاجرین افغان درآنکشورتاپایان سال2018عیسوی به امضارسید وجانب پاکستان نمی تواند به گونه یک جانبه دراین موردتصمیم بگیرد واین موضوع مشکلات زیادی رابوجود خواهدآورد.لذا روند باید به گونه تدریجی وداوطلبانه صورت گیرد ونیزابرازامیدواری شدکه ازطریق مجاری دیپلوماتیک میان حکومات دوکشوروکمیشنری سازمان ملل متحد درامورپناهندگان به این معضل راه حل جستجوگردد.

دراخیرجلسه روی گزارش کاری وفعالیت های کمیسیون طی این اجلاس صحبت گردیده، تصامیم لازم اتخاذشد.

16-Jadi96-Bio.JPG 

درجلسه کمیسیون امورزنان و جامعه مدنی به ریاست شفیقه نوروزخیل ، کارکرد های چهارونیم ماهه کمیسیون بررسی  وقرار است در جلسه عمومی مشرانوجرگه  ارایه گردد.

هکذ ا فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون منع شکنجه مطالعه و مورد تائید اعضای کمیسیون قرار گرفت .

در بخش اخیرجلسه پیرامون جایگاه قانون منع خشونت علیه زنان در کود جزای افغانستان و هماهنگی نهاد های جامعه مدنی و وزارت امور زنان صحبت وفیصله بعمل آمد تا این موضوع با وزارت امور زنان مطرح گردد .

 16-Jadi96-Zanan.JPG

درجلسه کمیسیون مصونیت امتیازات و شورای ولایتی به ریاست الحاج قاری میرحاتم تره خیل ،برعلاوه بررسی عرایض واصله، فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون ذاتی افسران ، برید ملان و ساتنمنان مطالعه و مورد تائید اعضای کمیسیون قرار گرفت. همچنان در ادامه جلسه  حمله انتحاری از سوی دشمنانان  درساحه بنایی شهر کابل با شدیدترین الفاظ تقبیح گردیده برای مجروحین شفای عاجل و برای شهدافردوس برین استدعا گردید.

دربخش اخیرجلسه مشکلات جوانان ولایت لغمان استماع و غرض رسیده گی به کمیسیون اختصاصی آن محول گردید.

16-Jadi96-Emtiazaat.JPG 

   درجلسه کمیسیون اموراقوام، قبایل، سرحدات وامورکوچیها به ریاست داکترمحمد آجان منگل، فرمان تقنینی رئیس جمهور درمورد  قانون امورذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان مطالعه وادامه بحث به نشست های بعدی موکول شد.

   هکذا درجلسه حمله انتحاری درمنطقه بنایی شهرکابل که تلفات گسترده انسانی را به بار آورد، با شدیدترین الفاظ نکوهش گردید و اعضای کمیسیون برای شهدا بهشت برین، به مجروحان شفای عاجل وبه بازمانده گان شهدا ازخداوند منان صبرجمیل استدعا شد.

      دراخیرجلسه پیرامون اعلان حکومت پاکستان مبنی براخراج پناهنده گان افغان از آنکشور نظریاتی ارایه نموده گفته شد که پاکستان به روزچهارشنبه گذشته درمورد روند بازگشت 1.4 ملیون مهاجرافغانستان با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد درامورپناهنده گان صحبت نموده ولی هیچگونه هماهنگی با حکومت افغانستان نکرده است ایجاب می نماید که حکومت افغانستان هرچه عاجل درزمینه تلاش نموده ازمجاری دیپلوماتیک درقسمت تمدید مهاجرین اقدامات لازم نماید.

 16-Jadi96-Aqwam.JPG