صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۲۶ عقرب ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۵ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی

فضل هادی مسلم یاررییس مشرانوجرگه امروز درمقرشورای ملی با محمدرضا بهرامی سفیرجمهوری اسلامی ایران مقیم کابل ملاقات نمود.

دراین ملاقات آقای بهرامی ضمن تقدیم احترامات وتفویض دعوتنامه رییس شورای اسلامی ایران به رییس مشرانوجرگه گفت افتتاح فازنخست بندرچابهار وتمدیدخطوط آهن تورغندی وشهر زرنج مبین توسعه تجارت وروابط برادرانه دوکشورمیباشد که برای ساخت وساز زیربناها،تجهیزات وبهره برداری این بندر حدود یک میلیارد دالرسرمایه گذاری شده است که ظرفیت دو تا هشت ملیون تن اموال التجاره دارا میباشد.

همچنان سفیر ایران افزودکشورمتبوعش برخی زمینه های را برای آسایش مهاجرین افغان مهیا ودرسال روان  حدود دوصد هزار تن آنان ویزای اقامت صادر نموده است،اما مهاجرین افغانی درارسال پول به خانواده هایشان  باچالش های مواجه می باشند که ایجاب می نماید تا دافغانستان بانک درزمینه همکاری نماید.

15-Qaws96-MUL1.JPG

سپس فضل هادی مسلم یارطی صحبت هایش ازهمکاری های دیرینه کشورایران به نیکویی یاد کرده گفت امیدواریم مهاجرین افغان درجمهوری اسلامی مورد شفقت وتوجه بیشتر مقامات حکومتی صورت گیرد .

به همینگونه رئیس مجلس خاطرنشان ساخت مردم افغانستان به اثرجنگ های تحمیلی هرروز قربانی میدهد انتظارمی رود که حکومت ایران درهمکاری جدی باحکومت افغانستان علیه تمام هردوگروه های تروریستی درمنطقه ؛منجمله داعش وطالب مساعی مشترک به خرچ دهند وافزود کشور های منطقه در همکاری نزدیک باهم میتوانند که ریشه های تروریزم را در منطقه نابود ودر افغانستان امنیت تامین خواهند شد.

رییس مشرانوجرگه افتتاح بندرچابهاررا نقطه عطف میان دوکشوردانسته،اظهارامیداوری نمودکه این بندر طوربهتر تجهیرگردیده بخش های متباقی آن نیزبه بهره برداری سپرده شود تا مردم هردوکشور دوست از مزایا ومنفعت های اقتصادی آن مستفیدگردند،دراخیر ضمن ابراز امتنان ازدعوت رییس شورای اسلامی تعهدسپردکه درفرصت مناسب جهت دیدار ازجمهوری اسلامی ایران به آنکشور سفرخواهندداشت. 

 در این ملاقات سید حفیظ الله هاشمی رئیس عمومی دارالانشا نیز شرکت داشت.

هکذا محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزبرخی خواستهای مردم ولایت پنجشیررابارئیس راه سازی روستایی وزارت احیاوانکشاف دهات درمیان گذاشت.

دراین ملاقات نایب اول مشرانوجرگه ضمن تمجید ازبرنامه ملی راه سازی روستایی گفت سرک پارنده مرکزولایت پنجشیرکه بندبرق 4میگاه وات نیزدراین مسیرواقع شده است ایجاب می نمایدکه بصورت بنیادی ترمیم واسفالت گردد همچنان درقسمت اسفالت 28کیلیومترسرک ولسوالی آبشار تاکنون توجه صورت نگرفته است .

15-Qaws96-MUL2.JPG

متعاقباًمسوول راه سازی روستایی پیرامون برنامه ملی راه سازی روشنی انداخته گفت  اهداف اساسی برنامه مذکور وصل نمودن مردم دهات به مراکز خدمات اولیه ازجمله مکاتب، مراکز صحی وبازارها از طریق احداث سرک های دهاتی وهمچنان ایجاد فرصت های اشتغال برای مردم بی بضاعت در دهات از طریق سکتور خصوصی تشکیل میدهد واطمینان داد که کاراسفالت سرک پارنده پس ازطی مراحل تدارکاتی آغازمیگردد ودرقسمت اسفالت 28کیلومترسرک ولسوالی آبشارنیزتصامیم اتخاذخواهدشد.