صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۲۶ عقرب ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۴ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی

محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، امروزشکایت رئیس وبرخی اعضای اتحادیه ملی کارکنان افغانستان رااستماع کرد.

نخست معروف قادری رئیس آن اتحادیه درمورد  فعالیت های اتحادیه  گفت حدود52سال ازتاسیس آن میگذرد ودر22ولایت نمایندگی دارد،ملکیت ها وجایداد های این اتحادیه درکابل وشماری از ولایات ،با پول حق العضویت اعضای اتحادیه با قباله شرعی از شاروالی کابل و ولایات مربوطه خریداری گردیده است، اما به اساس مصوبه شورای وزیران ریاست املاک وزارت مالیه طی مکاتیب متعدد به ولایات کشورتاکیدکرده است تاجایدادهاوملکیت های اتحادیه ملی کارگران تحت ثبت وسجل املاک دولتی قرارگیرد.آنان ازنایب اول مشرانوجرگه خواستندتاازهرطریق ممکن برای تامین حق ملکیتهای اتحادیه ملی کارگران وکارمندان افغانستان بادرنظرداشت قباله شرعی واسنادملکیت همکاری نماید.

14-Qaws96-MUL2.JPG

نایب مشرانوجرگه پس استماع خواستهای اتحادیه ملی کارگران به کمیسیون امورمعلولین ورفاه عامه وظیفه سپرد تابه شکایت متذکره رسیدگی لازم نماید.

هکذانایب اول مشرانوجرگه باهیئت رهبری نهاد همگرایی جوانان دردفترکارش ملاقات نمود.

دراین ملاقات یک تن به نماینده گی از دیگران پیرامون فعالیت های نهادمذکور معلومات داده افزود که اهداف بنیاد مذکورمساعی برای همدیگرپذیری، اتحادوهمبستگی میان جوانان، بلندبردن ظرفیت جوانان، وبالاخص تلاش درجهت محوانواع تعصب درکشورمی باشد وعلاوه کرد نهادمذکورکه تعدادی کثیری آنرا جوانان نخبه تشکیل میدهد،باشماری ازشخصیت های مطرح کشور نیز دیدارنموده  طرح وبرنامه هایشانراباآنان شریک ساخته اند.

متعاقباًنایب مجلس ضمن تقدیرازاحساس وطندوستی جوانان، افزودکه جوانان افغان ازاستعدادخوبی برخورداربوده ونقش ارزنده درروندتحولات سیاسی واجتماعی جامعه ما داشته اند.

محمدعلم ایزدیار ازتعصب به مثابه یک پدیده زشت درجامعه یادآوری نموده گفت که متاسفانه این پدیده منفوربه انواع مختلف درمیان اقشارمختلف ازجمله قشرجواند شیوع یافته است ودراین راستامسوولیت بزرگ جوانان ما ست که درراستای محووریشه کن ساختن تعصب وتبعیض درجامعه تلاش جدی نمایند.

14-Qaws96-MUL3.JPG

دراخیرتقدیرنامه نهادروندهمگرایی جوانان ازسوی رهبری آن نهادبه نایب اول مشرانوجرگه تفویض و موفقیت های مزیددرامورمحوله به ایشان آرزونمودند.