صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۲۶ عقرب ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۴ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی

     درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار؛ (موافقتنامه تشویق وحمایت ازسرمایه گذاری بین کشورهای عضوایکو) تایید وازتصمیم احتمالی امریکا مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونستی اسرائیل، ابرازنگرانی گردید.

   موافقتنامۀ مذکورکه درکمیسیون‌های مشرانوجرگه مورد مطالعه قرارگرفته بود ازسوی رئیس واعضای کمیسیون اموربین المللی ارایه وبه اتفاق آرا مورد تایید قرارگرفت ونیزموافقتنامه د.ج.ا.ا، وامارات متحده عربی درمورد خدمات هوایی به جلسه معرفی وغرض مطالعه به کمیسیون اختصاصی ارجاع گردید.

14-Qaws96-JAL1.JPG

      درجلسه شماری ازسناتوران ازاحتمال به رسمیت شناختن بیت‌المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل اشغالگرازسوی امریکا، شدیداً نگرانی نموده گفتند عملی شدن این تصمیم، عواقب خطرناکی خواهد داشت وخشم شدید مسلمانان را درسراسرجهان برخواهند انگیخت، چون بیت المقدس نخستین قبله ومکان مقدس مسلمانان است که باید ایالات متحده امریکا ازچنین تصمیم عجولانه ونا سنجیده، جداً بپرهیزد.

    درمباحث آزاد جلسه، سناتوران دیدگاه های شانرا درمورد عدم تطبیق ستراتیژی جدید ایالات متحده امریکا، سفراخیروزیر دفاع آن کشوربه پاکستان واظهارات رییس استخبارات آمریکا (سی.آی.ای) ارایه نموده گفتند ازاعلام استراتیژی جدید آمریکا درافغانستان وجنوب آسیا چندین ماه می گذرد ولی این ستراتیژی نتایج ملموسی نداشته وبالای پاکستان فشارهای لازم سیاسی واقتصادی وارد نگردیده تا آنکشور ازمداخله درامور داخلی افغانستان، تمویل، تجهیز وحمایت تروریستان، خود داری ورزد وما خواهان آنیم که ایالات متحده امریکا ،صادقانه عمل نموده و ازکمکهای که باعث تقویه پاکستان می گردد؛ اجتناب ورزد.

  همچنان درجلسه پیرامون  نشست سه جانبۀ چين، افغانستان و پاکستان که به سطح وزراى امورخارجه این ممالک برگذارمی گردد؛ نیزنظریاتی ازسوی سناتوران ارایه گردید که چنین نشستی بدون حضورامریکا وناتو ممکن نتایج خوبی درپی نداشته باشد و توقع می رود که جمهوری خلق چین از روابط نزدیک که با پاکستان دارد آنکشور را متقاعد سازدتا درپروسه صلح همکاری نموده وازتجهیزوتمویل هراس افگنان به افغانستان پرهیزنماید وافزودند دید وبازدید رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی با مقامات روسی نیزیک فرصتی بود که باید حکومت ازآن استفاده اعظمی نموده تلاش نمایدتا کشورهای قدرتمند جهان، رقابت های شانرا درافغانستان کنارگذاشته با تروریزم ومنابع آن برخورد جدی نمایند.

     سناتوران از رای اعتماد ولسی جرگه به یازده نامزد وزیر پیشنهادی حکومت ابرازقدردانی نموده اماگفتند که رای عدم اعتماد به یگانه بانوی پیشنهاد شده نرگس نهان که چهره مسلکی نیز بود؛ باعث تأسف گردیده وتقاضا نمودند که حکومت وحدت ملی حین پیشنهاد سایروزرای سرپرست، سهم زنان را در کابینه درنظربگیرد.

      همچنان درجلسه تذکررفت که رشد بی سابقه وظهورگروه تروریستی داعش درولایات شمال وشمالشرقی چون کندز،سمنگان ، فاریاب وجوزجان تاثیرات سوء را  بالای زنده گی باشنده گان محلی به بار آورده واین گروه تروریستی علاوه از سرباز گیری ،غضب دارایی ها وبیعت گرفتن آنان از مردم وملا امان مساجد، فضای ترس ووحشت را به وجود آورده وروال زنده گی عادی مردم را برهم زده است که باید توجه صورت گیرد.

     درمباحث آزاد همچنان کم رنگ بودن حضور اقوام به ویژه بلوچان کشوردراداره حکومت مرکزی که درزمان حکومت وحدت ملی کاهش چشمگیری داشته ودستانی برای عقب راندان بلوچهای کشورکار می کند، استقبال ازادغام پولیس سرحدی درچوکات وزارت دفاع ملی، تاکید برحل مشکلات بیجا شده گان داخلی در فصل سرما،  تاکید بر برگزاری انتخابات ولسی جرگه وشوراهای ولسوالی ها دروقت معینه وتاکید برحل اختلافات درکمیسیونهای انتخاباتی، نا امنی های جدی درمسیرشاهراه های مزار- فاریاب وغزنی – شرنه،حمایت واستقبال ازسفرها وامضای موافقتنامه های رئیس جمهوربا دول خارجی وبرخی مسایل دیگر مطرح گردید .

       درپایان مباحث رییس مجلس درمورد مشکلات امنیتی ونگرانی ها ازگسترش سیطره وفعالیتهای گروه تروریستی داعش درصفحات شمال وشمالشرقی کشورگفت که حکومت مکلفیت تأمین امنیت مردم را به عهده دارد وایجاب می کند درزمستان پیشرو برای سرکوب تروریستان، برنامه های عملیاتی دقیق را ه اندازی شود ونیز قراراست که درنشست فردای کمیته رؤسای مشرانوجرگه ،با وزرای دفاع ملی وامورداخله وسایرمسوولان ذیربط در این خصوص وسایرموارد صحبت به عمل آید.

     رییس مشرانوجرگه دادن رای اعتماد وعدم آنرا ازصلاحیت های ولسی جرگه خوانده گفت اگرچه یک بخش تصمیم دیروزی نماینده گان مردم مبنی برندادن رای تأیید به یک نامزد وزیر زن ، مأیوس کننده بود با آنهم ازآنان جهت انتخاب یازده تن از نامزد وزرا ابراز امتنان می نمایم وبهتر خواهد بود تا همه باهم باحکومت همکار بوده و درجهت تقویت وپشتیبانی آن کار نمائیم.

      فضل هادی مسلم یارعلاوه کرد حکومت افغانستان باید ازنشست چین بهره گیری مثبت خود را نماید زیرا تلاش های حکومت افغانستان برای نمایش سیاست دورخ پاکستان به جهانیان، مهم است وافزود ماخواهان انزوای پاکستان نمی باشیم اما آنکشوراست که ازچهل سال بدینسو، آتش جنگ را در خانۀ ما مشتعل نگهداشته وسیاسیون کشور باید برای رهایی از این وضعیت، برنامه های سنجیده ی رارویدست گیرند.

    رییس مجلس ضمن اشاره به استراتیژی ایالات متحده امریکا برای جنوب آسیا ،اظهارداشت متأسفانه آنکشور به مثابه همکار نزدیک باحکومت افغانستان تعهداتی را که دراین استراتیژی دربرابر پاکستان داده بود به آن عمل نکرده، حتی کانگرس آنکشور برخی کمک های مشروط را به پاکستان تأیید نموده وهمکاری های سیاسی ودیپلوماتیک باجانب پاکستان را برقرار داشته است وانتظارمی رود که ایالات متحده امریکا سیاست اش را واضح سازد تا مردم افغانستان بدانند که به کدام جهت روان است، زیرا یکی ازبهانه های جنگ جاری درکشور همانا حضور نیروهای خارجی ازسوی مخالفان مسلح دولت افغانستان می باشد وخواستار آن شد که باید تمامی لانه های دهشت افگنان درپاکستان از بین برده شود وبه حیث یک کشور شامل لست سیاه گردیده، تعزیرات لازم سیاسی،اقتصادی ونظامی را برسیاسیون آنکشور اعمال نماید.

    مسلم یاردرادامه گفت  بیت المقدس به مثابه اولین قبله مسلمانان ازعزت وتکریم ویژه برخوردار است به هیچ مسلمان پذیرفتنی نخواهد بودکه بیت المقدس به صفت پایتخت نظام صهیونستی اسرائیل شناخته شودو باید ایالات متحده امریکا دست به اقدام نزند که باعث جریحه دارشدن احساسات مسلمانان جهان گردد، درغیرآن عواقب خطرناکی پیش خواهد آمد که مسئولیت آن نیزمتوجه شان خواهد بود.

14-Qaws96-JAL2.JPG

     رییس مجلس در صحبت هایش ، از حقوق همه اقوام منجمله بلوچان کشور ابراز حمایت نموده از حکومت خواست که نسبت به یک تعداد اقوام که در همه غم ودرد کشور در پهلوی هم قرار دارد نباید در باره شان بی توجهی صورت گیرد ودرتامین حقوق شان اقدامات عملی نماید.

     هکذا تعدادی ازمحصلان واستادان پوهنتون خصوصی سلام، طبق برنامه آموزشی ریاست اطلاعات وارتباط عامه دارالانشا، ازجریان جلسه عمومی مشرانوجرگه وسایربخش های شورای ملی بازدید نموده ازسوی عبداللطیف نهضت یار رئیس کمیسیون اموردینی، فرهنگی معارف وتحصیلات عالی وتیمورشاه قویم معاون امورپارلمانی ومسلکی دارالانشای مشرانوجرگه پیرامون مسایل پارلمانی به ایشان معلومات داده شد .