صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۱ میزان ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 19 میزان 1396 هجری شمسی

فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه امروزدردفترکارش باآقای یاوجینگ سفیرجمهوری خلق چین ملاقات تودیعی نمود.

دراین ملاقات سفیرجمهوری خلق چین طی صحبتی ازموقف های سیاسی،همکاری های نزدیک وروابط نیک رییس مشرانوجرگه درجریان مأمویت خویش به قدردانی یاد آوری نموده گفت زمانیکه شماری ازاتباع چینایی ازسوی ربایندگان درولایت ننگرهاراختطاف گردید به اثرکمک وتلاش های شما رهایی یافتند؛موصوف ازسفربااهمیت ومفید رییس مشرانوجرگه به جهموری خلق چین نیزیاد آورشد وتعهدنمود که بار دگرزمینه ملاقات ایشان را بامقامات بلندپایه وکانگرس آنکشورمهیاخواهدساخت،به همین ترتیب پیرامون روابط ودوستی تاریخی میان دوکشور روشنی انداخت وافزود که حکومت وکانگرس کشور متبوعش خواهان تقویت وگسترش بهترسیاسی،اقتصادی وپارلمانی می باشد وی علاوه کرد باورمندم که رییس مجلس سنا روابط نزدیک کاری باسفرجدیدجمهوری خلق چین خواهدداشت.

19-Mizan96-MUL2.jpg

آقای یاوجینگ تصریح کردملت افغان صلح دوست وخواهان ترقی بوده ونیز علاقمند است علاوه ازتأمین امنیت کشورخویش صلح درکشورهای همسایه ایشان نیزحاکم باشد وی اضافه کرد اینکه به حیث سفیرجمهوری خلق چین درپاکستان گماشته شده است ودراین اواخرروابط سیاسی کابل-اسلام آباد به سردی گراییده سعی خواهدنمودکه قناعت مقامات پاکستانی را حاصل نماید تا برای تأمین امنیت صلح درافغانستان ومنطقه گامهای راستین بردارند.

سپس رییس مشرانوجرگه ازخدمات وکارکردهای آقای یاوجینگ ستایش نموده گفت کشورچین برای همیش خواهان یک افغانستان باثبات،مستقل وپیشرفته می باشد وافزود درجریان مأموریت شما روابط همه جانبه میان دوکشور دوست طور اخص میان مشرانوجرگه شورای ملی افغانستان وکانگرس چین تقویت وگسترش یافته است،رییس مجلس به نمایندگی ازسناتوران ومردم افغانستان ازوی ابراز امتنان نمود وگفت شما اولین دیپلومات هستید که بعد ازختم مأموریت ازسوی این مجلس موردتقدیرقرارمی گیرید.

فضل هادی مسلم یارعلاوه کرد ازاین گزینش کشورچین که شمارا منحیث سفیر به اسلام آباد می فرستد استقبال می نمایم وباورمندم که درجریان مأمویت خویش طور درست درک کرده اید که ملت مظلوم افغانستان ازسوی آن عده تروریستان که ازسوی پاکستان حمایت وتمویل می شود به شهادت می رسد،امید است به توجه به این واقعیت انکارناپذیر ازنفوذسیاسی واقتصادی که کشورمتبوع شما بالای پاکستان دارد استفاده نماید تا درامور داخلی افغانستان مداخله ننموده ازحمایت دهشت افگنان دستبردارشود وبرای تأمین صلح وامنیت درمنطقه تلاش صادقانه نماید؛مسلم یار گفت افغانستان هیچگاه خواهان یک پاکستان ناامن نمی باشد اما این شبکه استخباراتی پاکستان است که درپی تخریب افغانستان آستین برداشته است مگراگنون زمان آن گذشته که یک کشور دهشت افگنی وکشتار را مبنای سیاست خارجی خویش قراردهد ودرنا امن ساختن همسایه ها برای خویش امنیت بخواهد.

رییس مجلس خاطرنشان ساخت منحیث یک کشور مستقل این حق مسلم افغانستان می باشد که روابط نیک سیاسی،اقتصادی وهمه جانبه تأمین نماید واگر پاکستان به عمل باالمثل حاضرباشدباید ازتقویت وهمکاری تروریستان دوری گزیند ونیز پناه گاه های امن آنان را درکشور ازبین ببرد وبگذارد ملت افغان درجهان صلح نفس راحت گیرد درغیرآن روز پاکستان نیز درآتش که خود آنرا شلعه ورساخته است سوخت.

دراخیرتقدیرنامه ونشان مشرانوجرگه ازسوی رییس مجلس به موصوف اهداگردید ودرمأموریت جدیدیش برایش تمنای موفقیت های بیشترصورت گرفت درمقابل آقای یاوجینگ اینرا برای خود اعزاز بزرگ دانست که ازسوی مجلس سنای افغانستان موردتقدیرقرارگرفت وتعهدسپردکه خواستهای رییس این مجلس را باخود داشته وهمراه مقامات پاکستانی مطرح خواهدساخت موصوف همچنان تابلوی دیوار تاریخی چین را به رییس مشرانوجرگه اهدانمود.

فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه امروزبارئیس واعضای شورای هزاره های اهل سنت افغانستان درمقرشورای ملی دیدارنموده خواستهای آنانرااستماع کرد.

نخست رئیس شورای مذکورپیرامون فعالیت های آن شوراروشنی انداخته افزود هدف ازایجاد شورای هزاره های اهل سنت افغانستان تحکیم وحدت ویکپارچگی میان اقوام ساکن کشور، تامین عدالت اجتماعی ومشارکت ملی می باشد.

19-Mizan96-MUL1.jpg

سپس نمایندگان هزاره های اهل سنت، ولایات پروان ، بدخشان ، بغلان ، کندز، غور و بادغیس  مشکلات شانرا مبنی برعدم تامین عدالت درتطبیق برنامه های انکشافی ، نگرانی ازناامنی ها ، عدم حضور هزاره های اهل سنت درتصمیم گیری های ملی ، کم توجهی مسوولین حکومت مرکزی ومحلی به آنان وبرخی موارددیگر یادآوری نموده تصریح نمودند که  مانند سایراتباع کشوربه آنان توجه صورت نگرفته وازبسا حقوق شهروندی محروم می باشند.

بعداً  رئیس مشرانوجرگه طی صحبتی ایجاد همچوشوراها درراستای کاهش مشکلات وپل ارتباطی میان مردم وحکومت اثرگذاردانسته  گفت افغانستان درشرایط کنونی به اتفاق وهمدلی مردم  نیاز داشته  و اطمینان داد که خواستها ومشکلات شانرابامسوولان ذیربط حکومتی درمیان گذاشته ودر راستای رسیدگی به آن ازهرگونه تلاش دریغ نخواهد کرد.