صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۱ میزان ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 17 میزان 1396 هجری شمسی

فضل هادی مسلم یاررییس مشرانوجرگۀ شورای ملی امروز دردفترکارش ، خواستهای شماری ازنمایندگان قوم بلوچ کشوررا استماع نمود.

دراین ملاقات، دوتن به نمایندگی ازدیگران صحبت نموده گفتند که نقش قوم بلوچ در ساختار حکومت نهایت کمرنگ بوده و به وضعیت زندگی آنان توجه صورت نگرفته است آنان با ظاهر ساختن برخی تصاویرزننده، ازمظالم و دهشت افگنی های حکومت های  ایران وپاکستان بالای بلوچان معلومات داده گفتندکه بلوچان به بهانه های مختلف درآنکشورها کشته می شوند، به اطفال شان اجازه ورود به مکاتب داده نمیشوند ومناطق مسکونی ایشان دراختیار اقوام دیگرقرارداده می شود که تا اکنون جامعه جهانی و سازمان های مدافع حقوق بشری ورسانه های هیچ گونه عکس العمل از وضعیت ناگوار زنده گی بلوچان به تصویرنه کشیده اند آنان افزودند شماری ازخانواده های بلوچ که از اثر این مظالم به ولایات کندهار ونیمروز کوچیده اند توقع میرود تا حکومت افغانستان تدابیری لازم را برای ورود اطفال ایشان به مکاتب ؛رویدست گیرد واینرا هم گفتند اگرحکومت برایشان زمینه سازی نماید حاضراند به صورت بالفعل درتأمین امنیت مناطق شان که بابرخی تهدیدات مواجه اند ؛سهم بگیرند.

17-Mizan96-MUL1.jpg

فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه ضمن ابراز همدردی به نسبت مشکلات موجود بلوچان گفت قوم بلوچ کشورمانندسایراقوام باعزت افغانستان قانوناً ازحقوق یکسان برخورداربوده وحکومت باید به وظایف اش رسیده گی نماید و به ایشان اطمینان داد که در مورد مساله امنیتی شان با مسوولین امنیتی صحبت می نماید ونیز در خصوص آموزش اطفال این مهاجرین؛ موضوع را بارهبری وزارت معارف شریک خواهدساخت و شخصا نیز در این راستا همکاری خواهد نمود.

رییس مجلس ؛ مظالم حکومات پاکستان وایران بالای قوم بلوچ را تأسفبار خوانده باآنان تعهدسپرد که محکومیت این قوم پرافتخاررا هم ازطریق مجالس عمومی وهم درسایر مجالس ملی مطرح بحث قرار خواهد داد ودراخیرازآنان دعوت نمودکه وحدت وپکپارچگی شانرا درداخل کشورحفظ نموده ومانندگذشته درمسایل مهم ملی سهم ونقش خویش را ایفا نمایند .