صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۱ میزان ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 17 میزان 1396 هجری شمسی

جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه امروزروی موضوعات مختلف تدویریافت

درجلسه کمیسیون  اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد افضل شامل معاون کمیسیون، شکایات واصله باشنده گان ولایت تخار ازبخش معارف آنوالا با آمرمعارف شهری ولایت تخار مطرح گردید.

   دراین نشست ازبرخورد نا مناسب با مراجعین، مفقودی اسناد وبرخی مسایل دیگر یاد آوری گردید که توضیحات موصوف قناعت کمیسیون را فراهم ننموده، یک سلسله مسایل بخاطربهبود اموربه وی ازسوی سناتوارن گوشزد گردید.

   دراخیرجلسه پیرامون حادثه دلخراش که یک فامیل درساحه خوشحال خان مینه ناحیه پنجم شهرکابل به قتل رسیده صحبت گردیده قراربرآنشد که جهت وضاحت بیشترآمرحوزه وسایر مسوولان ذیربط آن حوزه دریکی ازنشست های کمیسیون معلومات ارایه نماید.

17-Mizan96-Dfai.JPG

درجلسه کمیسیون امور تقنینی ،عدلی و قضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف ،نظریات و مشوره های حقوقی و مسلکی  مسوولین وزارت مالیه و عدلیه در رابطه به  غنامندی طرح پیشنهادی حکومت درمورد  قانون محاسبین مالی یادداشت گردید  که از سوی اعضای کمیسیون پذیرفته شد و فیصله بعمل آمد تا پیشنهادات ارایه شده مسوولین و اعضای کمیسیون رسما به کمیسیون اختصاصی ارسال گردد.

17-Mizan96-Adli.JPG

درجلسه کمیسیون اموردینی ،فرهنگی،معارف وتحصیلات به ریاست عبدالطیف نهضت یار،ضمن اتحاف دعابه روح سناتورمحمدعیسی خان شینواری ازکارکردهای مرحومی دردورپانزده هم وشانزده هم شورای ملی به نیکویی یاداوری گردید.

دربخش دیگرجلسه روی فرمان تقنینی رئیس جمهوردرمورد تعدیل وایزاد درطرح قانون استملاک بحث گردیده تصامیم اتخاذشد. هکذادرجلسه روی وضعیت عمومی معارف ،شکایات ازتقرری های جدید درولایات میدان وردک ،کندهار،سرپل وبلخ ، چگونگی پروسه استخدام ، پرداخت معاشات ،امتیازات تبدیلی ، حق الزحمه معلمین وبرخی موارد پیرامون معارف صحبت گردیده، قراربران شد تاوزیرمعارف، اعضای کمیته امتحانات بخش سی بی آر دروزارت معارف، رئیس املاک آنوزارت و رئیس بورد شکایات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری درجلسه مورخ 22میزان پیرامون مواردفوق وضاحت دهند ونیزدرجلسه به عرایض واصله رسیدگی صورت گرفت.

17-Mizan96-Farhangi.JPG

درجلسه کمیسیون اقتصادملی مالی وبودجه  ریاست صالح محمدلالاگل ، دررابطه به بررسی مصرف وتطبیق بودجه انکشافی سال 1396 واحدهای مستقل بودجوی ،به اساس فیصله عمومی مجلس ،بحث گردیده، فیصله به عمل آمد که گزارش مصارف بودجه انکشافی تمام واحدهای مستقل بودجوی ازطریق وزارت امورپارلمانی مطالبه و آن واحدهای بودجوی که مصارف بودجه انکشافی شان قناعت بخش نیست درجلسات استجوابیه کمیسیون دعوت گردند تا درمورد عدم تطبیق بودجه های انکشافی شان وضاحت دهند.

دربخش دیگرجلسه درمورد عقد قرارداد پروژه اتصال (ترانس هندوکش) میان وزارت فوایدعامه کشور وشرکت ساختمانی چینایی بنام کینگداو) که شامل احداث سرک بغلان الی بامیان وترمیم اساسی شاهراه سالنگ می باشد بحث صورت گرفته نظربه اهیمت این پروژه برای مردم ولایات شمال ومرکزی کشور ، فیصله شد که اعضای کمیسیون ازتطبیق این پروژه بطور جدی  نظارت نماید ونیز ازوزارت فوایدعامه خواسته شد که ازچگونگی قرار داد مذکور وبرنامه های  آن وزارت درمورد تطبیق پروژه ،  گزارش مفصل به کمیسیون ارسال نماید.

17-Mizan96-Mali.JPG

    درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، شکایت متعدد مشتریان، ازشرکت ساختمانی اونکس مبنی برعدم تحویلی اپارتمانهای شان به خصوص درمکروریان ها استماع وقرارشد که مالک ورئیس اجرائیوی شرکت ساختمانی اونکس درنشست 29 میزان کمیسیون حاضر گردیده به پرسش های سناتوران پاسخ قناعت بخش ارایه نماید.

   همچنان درجلسه شکایت شماری ازاعضای شورای ملی  ازبرخورد نا مناسب ودوگانه کارمندان شرکت اولیف گروپ در بخش وی ای پی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی استماع وقرارشد که رئیس میدان، قوماندان سرحدی فرودگاه مذکور ورئیس کمپنی اولیف گروپ به پرسشهای سناتوران پاسخ ارایه نماید.

   همینگونه شکایات واصله ازافزایش کمیشنکاران درجوار شرکت شهیر استماع وگفته شد موجودیت این کمیشنکاران باعث بی نظمی درسیستم توزیع ویزه هندوستان گردیده که باید جلو خود سری ها گرفته شود تا درروند توزیع ویزه شفافیت به وجود آید قرارکمیسیون درزمینه برآنشد که  رئیس امنیت ملی کابل ورئیس شرکت شهیر درنشست 29 میزان حضوریابند.

   دراخیرجلسه شکایت تعدادی ازافسران امنیت ملی ولایات شمال کشور با رئیس کادر وپرسونل ریاست عمومی امنیت ملی مطرح وفیصله شد که شکایات واصله بخاطردریافت راه حل آن طورجداگانه عنوانی اداره امورریاست جمهوری گسیل گردیده تا به آن رسیدگی صورت گیرد.

17-Mizan96-Shikayat.JPG

درجلسه کمیسیون مواصلات و مخابرات به ریاست الحاج لطف الله بابا ، فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون استملاک مطالعه و مورد تائید اعضای کمیسیون قرارگرفت.

 در بخش دیگر روی عدم تطبیق  پروژه های شاروالی کابل از جمله اعمار  پل هوایی ،خط میتروبس، اسفالت سرک و تنظیم ترافیک ، مشکلات تراکم کثافات درساحات خوشحال خان ، تایمنی ، سرای شمالی ،خیرخانه و دشت برچی و ازدحام بیش از حد ترافیکی در ساحات چوک کابل ، کوته سنگی ، کارته نو خوشحال خان وبرخی ساحات دیگر صحبت و تاکید شد که شاروال کابل در قسمت ازدحام شهر هیچ کدام برنامه خاص و کوتاه مدت روی دست ندارد در رابطه اعضای کمیسیون سرپرست  شاروالی کابل  را یک شخص بی کفایت دانسته خاطر نشان ساختند که وی چندین بار جهت پاسخ به سوالات سناتوران به کمیسیون دعوت گردیده ؛ اما موصوف شرکت نمیورزد.

17-Mizan96-Mukhabirat.JPG

درجلسه کمیسیون مصونیت و امیتازات به ریاست الحاج قاری میرحاتم تره خیل ، موافقتنامه تاسیس انستیتوت همکاری های اقتصادی و منطقوی آسیای مرکزی مطالعه و مورد تائید اعضای کمیسیون قرار گرفت.هکذا در جلسه مشکلات امنیتی وکلا اسبق شوراهای ولایتی ولایت نورستان  توسط رئیس اسبق شورای ولایتی آنولایت مبنی بر تهدیدات شان از سوی دشمنانان استماع گردیده قرارشد باحضورداشت وکلای اسبق شورای ولایتی ،موضوع بامسوولان ذیربط دریکی ازجلسات کمیسیون مطرح بحث قرارگیرد.

17-Mizan96-Emtiazat.JPG