صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۱ میزان ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 15 میزان 1396 هجری شمسی

کمیسیونهای مشرانوجرگه شورای ملی امروزروی موضوعات مختلف تشکیل جلسه دادند

    درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، شکایت اهالی ولایت بامیان از شرکت ساختمانی همگانی استماع شد.

   آنان مدعی اند شرکت مذکور کاراعمار16 کیلو مترجاده را با وزارت فواید عامه قرارداد نموده است درحالیکه شرکت مذکور ازتجربه کافی وتجهیزات لازم برخوردارنبوده ودرضمن شرکت دیگر حاضر است که این جاده را پنج ملیون دالرنازلترنسبت به شرکت ساختمانی همگانی اعمار نماید، قرارکمیسیون برآنشد که هییت تخنیکی وزارت فواید عامه عازم ولایت بامیان گردیده وادعای باشنده گان بامیان را بررسی تا برمبنای آن تصایم لازم درحضور داشت مسوولان ذیربط ازسوی کمیسیون سمع شکایات اتخاذ گردد.

  دراخیرجلسه شکایت یکتن ازکارمندان وزارت مالیه با رئیس منابع بشری آن وزارت مطرح گردید که رئیس منابع بشری ان وزارت اطمینان داد که به زودی به مشکلات عارض رسیدگی خواهند شد که کمیسیون ازاحساس نیک رئیس منابع بشری ابرازقدردانی نمود.

15-Mizan96-Shikayat.JPG

درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی ،مالی و بودجه  به ریاست الحاج صالح محمد لالا گل ، روی فرمان تقنینی رئیس جمهوردرمورد طرح قانون محاسبین مالی بحث گردیده از آنجائیکه درشماری از مواد  طرح مذکور مشکلات تخنیکی موجود بود تصمیم برآن شد که در جلسه بعدی کمیسیون موضوع در حضورداشت کارشناسان مسکلی و مشاورین دارالانشای مشرانوجرگه مطرح بحث قرارگیرد.

هکذا در جلسه موافقتنامه همکاری های اقتصادی و منطقوی آسیای مرکزی مطالعه ومورد تائید اعضای کمیسیون قرار گرفت .

دربخش اخیر گزارش قطعیه 1395که شرح نهایی حسابات توحید شده عواید و مصارف 1395 حکومت میباشد مطالعه  و روی عوامل پائین بودن سطع مصرف بودجه انکشافی و عوامل افزایش عواید سال مالی 1395 نسبت به سال مالی 1394مورد غور و مداقه قرار گرفت .

15-Mizan96-Mali.JPG

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست لطیف خان ژوندی، موافقتناهم تاسیس انستیتوت همکاری های اقتصادی منطقوی آسیای مرکزی مورد بحث ومطالعه اعضای کمیسیون قرارگرفته ،جهت مداقه بیشتربه جلسات بعدی کمیسیون موکول شد.

دربخش دیگرجلسه ازاظهارات نماینده دایمی ایالات متحده امریکادرسازمان ناتو مبنی اعزام یک هزارسرباز آن سازمان به افغانستان جهت پیکاربامقابله باطالبان استقبال بعمل آمد.دراخیرجلسه پیرامون نشست مقامات عالی رتبه (سام) درکابل صحبت گردیده ،حمایت جامعه جهانی رادر راستای کمک وهمکاری باافغانستان یک فرصت جدید دانسته شد وابرازامیدواری گردیدکه دولت افغانستان نیزبه تعهدات خویش درراستای حکومت داری خوب، محو فساد فایق آمده وازامکانات حمایتی کشورهای جهان استفاده موثرنماید.

درجلسه کمیسیون امورتقنینی،عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف روی طرح قانون محاسبین مالی بحث وقرارشد جهت ارایه وضاحت بیشترنماینده گان وزارتهای مالیه وعدلیه دریکی ازجلسات حضوریابند.

به همین ترتیب روی اساسنامه شبکه تلویزیونی مشرانوجرگه شورای ملی وپالیسی جندر ریاست عمومی دارالانشای این جرگه صحبت گردیده جهت مطالعات بیشتربه جلسه بعدی موکول گردید.

15-Mizan96-Adli.JPG

درجلسه کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی به ریاست محمد افضل شامل معاون کمیسیون ، پیرامون اضاع امنیتی کشور خاصتآ حادثه المناک ولسوالی چوره ولایت ارزگان که منجر به شهادت تعدادی از منسوبین اردوی ملی و پولیس ملی به نسبت غفلت وظیفوی و بی کفایتی قول اردوی 205 اتل کندهارگردید، صحبت و قرار شد که قوماندان قول اردوی 205 اتل کندهار غرض ارایه پاسخ به سوالات سناتوران در زمینه و قوماندان عمومی سرحدی غرض ارایه توضیحات در مورد ناامنی های اخیر در سرحدات کشور در جلسه بعدی کمیسیون دعوت گردند . در بخش اخیر روی طرح قانون مواد مخدر و مسکرات بحث و برخی تعدیلات پیشنهادی در آن مشخص گردید .

15-Mizan96-Dfai.JPG

درجلسه کمیسیون امورمعلولین ورفاه عامه به ریاست نثاراحمدحارس روی طرح قانون محاسبین مالی بحث وباارایه یک سلسله نظریات موردتأییدقرارگرفت.

دربخش دگرجلسه روی تأمین امنیت هرچه بهتر اعضا ومقرشورای ملی بحث صورت گرفته ضمن ابرازپیشنهادات لازم ازمسئولین امنیتی خواسته شد تاتوجه  وتلاش های شانرا درموارد یادشده افزایش دهند.

دراخیرجلسه روی عریضه اهالی کوچه خلیفه صاحب سه راهی علاء الدین مربوط ناحیه ششم شهرکابل که مدعی اند درجوارمنازل مسکونی شان یک فارم گاوداری به صورت غیرقانونی فعالیت می نماید که باعث ایجاد مزاحمت به باشندگان محل شده است؛ بحث گردیده قرارشد عریضه شان کتباً به شاروالی کابل ارجاع گردد.

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست الحاج لطف الله بابا  دررابطه به عریضه اهالی مسجدجامع حمیرا سلجوقی مربوط ناحیه سوم شهرکابل مبنی براینکه نل آب آشامیدنی شان به نسبت تخریب سرک فرعی حدود280مترمربع دچارمشکل گردیده است که اهالی منطقه مذکورازترمیم واحیای  آن عاجزبوده اند ؛ که درزمینه ازسرپرست شاروالی کابل،رییس ملکیت های آن اداره ورییس عمومی آب رسانی دعوت به عمل آمده بوده که ازآن جمله صرف رییس عمومی آب رسانی ورییس آب رسانی زون کابل به جلسه اشتراک وبیان داشتندکه طی نشستی که بامردم محل داشته اند مشکل متذکره حل گردیده وعنقریب کارعملی آن آغازخواهدشد؛مسوولان دررابطه به مشکل اهالی خوشحال خان مینه ابرازداشتندکه حدود 70 درصد ساحه یادشده تحت پوشش خدمات آبرسانی قرارگرفته ودرپلان است تا به کمک بانک جهانی ساحات متباقی نیز تحت پوشش قرارگیرد.

درجلسه رئیس کمیسیون ضمن انتقادازعدم حضورسرپرست شاروالی کابل ورییس ملکیت های آن اداره ،سرپرست شاروالی کابل را به بی کفایتی متهم نموده ، خاطرنشان کرد که موصوف بدون تفاهم اهالی ناحیه سوم شهرکابل 280مترسرک فرعی راتخریب وشبکه آبرسانی آن منطقه را تخریب نموده است ونیزموصوف ازبانک انکشاف آسیایی دربدل دریافت پول درتطبیق پروژه سرک کارته نو پول دریافت نموده وسرک یاد شده را غیرمعیاری احداس نموده است به همین ترتیب ازکار غیرمعیاری شماری ازپروژه های سرک سازی دگرنیز یاد آوری وانتقاد گردید.

15-Mizan96-Mukhabirat.JPG

دربخش دگرقرارشد تامعین ورییس سرک سازی وزارت فوایدعامه همراه بارییس فوایدعامه ولایت ننگرهار،رییس سکتوری آن ولایت،مسئول شرکت قراردادی پل بهسود همره باانجنیران مراقبت کننده ازپروژه پل بهسود جهت ارایه معلومات درمورد چگونگی پیشرفت کارسرک دوم کابل- جلال آباد واعمار بی کیفیت پل بهسود ولایت ننگرهار که باوجود گذشت سه سال کارآن به صورت غیرمعیاری،بدون کیفیت ونامناسب به اتمام رسیده است ونیزیکعتداد غاصبین درعدم تکمیل آن دست داشته اند به یکی ازجلسات کمیسیون حضوریابند.

دراخیرقرارشد درمورد چگونگی ترتیب بودجه سرک های فرعی کشور درسال 1397رییس راه سازی وزارت احیاء وانکشاف دهات دریکی ازجلسات کمیسیون معلومات ارایه بدارد.

درجلسه کمیسیون مصونیت امتیازات وشوراهای ولایتی به ریاست میرحاتم تره خیل ، روی فرمان تقنینی رئیس جمهوردرمورد طرح قانون محاسبین مالی بحث گردیده پس ازغورومطالعه موردتایید اعضای کمیسیون قرارگرفت.

دربخش دیگرجلسه روی وضعیت امنیتی شورای ملی صحبت بعمل آمده ، قرارشد درزمینه با رئیس امورامنیتی شورای ملی درجلسه بعدی کمیسیون مباحثی صورت گیرد. هکذا درجلسه روی طرزالعمل داخلی مشرانوجرگه جرگه بحث صورت گرفته،جهت مداقه بیشتربه جلسه بعدی موکوشد. دربخش اخیر ضمن رسیدگی به عرایض واصله ، درمورد مشکلات مهاجرین وعودت کنندگان ولایت لغمان صحبت وقراربران شد تامسوولان وزارت عودت ومهاجرین دریکی ازجلسات بعدی کمیسیون پیرامون موضوع حضوریابند.

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست شفیقه نورزوخیل، معین  عرضه خدمات صحی ورئیس کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عامه درمورد چگونگی هماهنگی میان وزارتهای صحت عامه،مبارزه باموادمخدر و وزارت امورزنان  وبرخی موارد معلومات داده گفتند باوجود امکانات محدود سالانه حدود 60 فیصد بودجه وزارت صحت عامه برای زنان واطفال کشور به مصرف میرسد وافزودندکه حدود107مرکزتداوی معتادین درسراسرکشورایجادشده است که ازجمله 5مرکزدرکابل فعالیت دارد. مسوولان متذکره ازرسیدگی وتداوی معتادین دراین مراکزیادآوری نموده ؛ امااضافه کردندکه این معتادین پس ازمدتی متاسفانه دوباره به مواد مخدر روی می آورند.

15-Mizan96-Zanan.JPG

درنتیجه اعضای کمیسیون ازارگانهای مربوطه تقاضابعمل آورد تا در راستای کاهش کشت وقاچاق مواد مخدر، جمع آوری وتداوی معتادین وایجاد هماهنگی میان ادارات ذیربط تلاش جدی نمایند.